การรักษาพยาบาลโรค thairheumatology89
<
♥ โรคผิวหนังแข็ง
โรคผิวหนังแข็งคืออะไร ?
โรคผิวหนังแข็งเป็นโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งที่มีอาการและอาการแสดงเด่นออกมาทางผิวหนัง กล่าวคือผิวหนังจะค่อย ๆ มีการตึงและแข็งตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ในบางรายอาจมีความผิดปกติของอวัยวะภายในร่วมด้วยได้ อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการมีใยพังผืดไปสะสมตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย สาเหตุของโรคผิวหนังแข็งคืออะไร ?

สาเหตุที่แท้จริงของโคนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากการศึกษาพบว่าความผิดปกติทางระบบอิมมูนของร่างกาย นอกจากนี้ยังพบว่ามีความผิดปกติทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องด้วย โรคนี้เป็นกับใครบ้าง ?
โรคนี้พบได้บ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุที่พบอยู่ในช่วงประมาณ 30 - 40 ปี

:: อาการ
ผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งจะเริ่มมีอาการนำคือ อาการที่ปลายมือและปลายเท้าเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดและม่วงคล้ำเวลาโดนอากาศเย็น แต่เมื่ออากาศอุ่นขึ้นอาการเหล่านี้จะหายไป เมื่อเป็นนาน ๆ ผิวหนังที่บริเวณหลังมือและเท้าจะเริ่มบวมและตึงแข็ง ในบางรายอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดตามข้อต่าง ๆ ร่วมด้วยได้ ในรายที่มีอวัยวะภายในร่วมด้วยจะมีอาการเหนื่อยหอบง่ายจากปอดมีใยพังผืดจับ กลืนอาหารลำบาก ท้องอืด
ข้อมูลจาก : http://www.thairheumatology.org/people01.php?id=89
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : โรคไฟโบรซัยติส
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC