การรักษาพยาบาลโรค thairheumatology89
โรคผิวหนังแข็ง
โรคผิวหนังแข็งคืออะไร ?
โรคผิวหนังแข็งเป็นโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งที่มีอาการและอาการแสดงเด่นออกมาทางผิวหนัง กล่าวคือผิวหนังจะค่อย ๆ มีการตึงและแข็งตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ในบางรายอาจมีความผิดปกติของอวัยวะภายในร่วมด้วยได้ อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการมีใยพังผืดไปสะสมตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย สาเหตุของโรคผิวหนังแข็งคืออะไร ?

สาเหตุที่แท้จริงของโคนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากการศึกษาพบว่าความผิดปกติทางระบบอิมมูนของร่างกาย นอกจากนี้ยังพบว่ามีความผิดปกติทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องด้วย โรคนี้เป็นกับใครบ้าง ?
โรคนี้พบได้บ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุที่พบอยู่ในช่วงประมาณ 30-40 ปี

ผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งจะมีอาการอย่างไรบ้าง ?
ผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งจะเริ่มมีอาการนำคือ อาการที่ปลายมือและปลายเท้าเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดและม่วงคล้ำเวลาโดนอากาศเย็น แต่เมื่ออากาศอุ่นขึ้นอาการเหล่านี้จะหายไป เมื่อเป็นนาน ๆ ผิวหนังที่บริเวณหลังมือและเท้าจะเริ่มบวมและตึงแข็ง ในบางรายอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดตามข้อต่าง ๆ ร่วมด้วยได้ ในรายที่มีอวัยวะภายในร่วมด้วยจะมีอาการเหนื่อยหอบง่ายจากปอดมีใยพังผืดจับ กลืนอาหารลำบาก ท้องอืด
ข้อมูลจาก : http://www.thairheumatology.org/people01.php?id=89
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC