การรักษาพยาบาลโรค thairheumatology86
โรคข้อหลังอักเสบ
โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึดคืออะไร ?
โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึดเป็นกลุ่มโรคข้ออักเสบที่มีการอักเสบของกระดูกสันหลังร่วมกับมีการอักเสบของข้ออื่น ๆ ของร่างกาย เมื่อเป็นไปนาน ๆ จะมีการเชื่อมติดกันของกระดูกสันหลัง ก่อให้เกิดความพิการตามมา สาเหตุของโรคนี้คืออะไร ?
สาเหตุของโรคนี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากการศึกษาพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม โดยพบอุบัติการสูงขึ้นในผู้ป่วยที่ตรวจพบ HLA B27
ผู้ใดบ้างที่มีโอกาสเป็นโรคนี้ ?
โรคนี้พบได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ แต่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 10-20 เท่า
อาการและอาการแสดงของโรคนี้มีอะไรบ้าง ?
อาการและอาการแสดงของโรคนี้เป็นผลมาจากการอักเสบของกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังเรื้อรัง โดยอาการเป็นมากในตอนเช้า และอาการจะดีขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือได้ออกกำลังกาย เมื่อมีการอักเสบของกระดูกสันหลังนาน ๆ จะเป็นผลให้มีหินปูนมาจับบริเวณรอบ ๆ กระดูกสันหลัง ทำให้กระดูกสันหลังเชื่อมติดกันในที่สุด ในบางรายอาจมีการเชื่อมกันของกระดูกซี่โครง เป็นผลให้มีการหายใจลำบาก ผู้ป่วยอาจมีการอักเสบของข้ออื่น ๆ เช่น ข้อเข่า ข้อเท้า และข้อสะโพกร่วมด้วยได้ บางรายเมื่อเป็นนาน ๆ อาจมีอาการนอกระบบข้อ เช่น ปอดอักเสบ หรือหัวใจอักเสบได้
ข้อมูลจาก : http://www.thairheumatology.org/people01.php?id=86
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC