การรักษาพยาบาลโรค thairheumatology86
<
♥ โรคข้อหลังอักเสบ
โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึดคืออะไร ?
โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึดเป็นกลุ่มโรคข้ออักเสบที่มีการอักเสบของกระดูกสันหลังร่วมกับมีการอักเสบของข้ออื่น ๆ ของร่างกาย เมื่อเป็นไปนาน ๆ จะมีการเชื่อมติดกันของกระดูกสันหลัง ก่อให้เกิดความพิการตามมา
:: สาเหตุ
สาเหตุของโรคนี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากการศึกษาพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม โดยพบอุบัติการสูงขึ้นในผู้ป่วยที่ตรวจพบ HLA B27
ผู้ใดบ้างที่มีโอกาสเป็นโรคนี้ ?
โรคนี้พบได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ แต่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 10 - 20 เท่า
:: อาการ
อาการและอาการแสดงของโรคนี้เป็นผลมาจากการอักเสบของกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังเรื้อรัง โดยอาการเป็นมากในตอนเช้า และอาการจะดีขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือได้ออกกำลังกาย เมื่อมีการอักเสบของกระดูกสันหลังนาน ๆ จะเป็นผลให้มีหินปูนมาจับบริเวณรอบ ๆ กระดูกสันหลัง ทำให้กระดูกสันหลังเชื่อมติดกันในที่สุด ในบางรายอาจมีการเชื่อมกันของกระดูกซี่โครง เป็นผลให้มีการหายใจลำบาก ผู้ป่วยอาจมีการอักเสบของข้ออื่น ๆ เช่น ข้อเข่า ข้อเท้า และข้อสะโพกร่วมด้วยได้ บางรายเมื่อเป็นนาน ๆ อาจมีอาการนอกระบบข้อ เช่น ปอดอักเสบ หรือหัวใจอักเสบได้
ข้อมูลจาก : http://www.thairheumatology.org/people01.php?id=86
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : โรคกระดูกพรุน
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC