การรักษาพยาบาลโรค scarlet
<
♥ ไข้ดำแดง (Scarlet Fever)
เป็นโรคที่ไม่พบง่ายนัก ส่วนใหญ่มักเกิดในกลุ่มนักเรียน (School age) สาเหตุเกิดจากเชื้อ Bata streptococcus group A เช่นเดียวกับที่ทำให้ต่อทอนซิลอักเสบ
:: อาการ
ไข้สูงทันที เจ็บคอ อาจมีอาเจียน ในวันที่ 2 หลังไข้จะผื่นแดงเรื่อ ๆ ขึ้นที่หน้า (erythema circumorol pallor) ในวันต่อมาจะมีผื่นขึ้นตามตัวคล้ายเม็ดทราย (erythematous puntifrom eruption) มักเป็นบริเวณข้อพับ รักแร้ ขาหนีบ และผื่นจะหายไปภายในสับดาห์แรก แล้วผิวหนังบริเวณใบหน้า จะเริ่มลอก (Desquamation ) ต่อมาลามที่ท้อง แขนขา บริเวณทั่วไป มือและเท้าจะลอกเป็นแห่งสุดท้าย ปกติจะลอกหมดภายใน 3 สัปดาห์
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ในปากคอจะแดงคล้ำ และทอนซิลโต บางทีมีจุดหนอง สิ้นเป็นฝ้า และตรงปลายจะบวมแดง ลักษณะลิ้นจะหนาขึ้นและออกเป็นสีชมพู มีจุดแดงเล็ก ๆ คล้ายผลสตรอเบอรี่ เรียกว่า ลิน้สสเตรอเบอรี่ (Strawbery tongue)
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และใช้ผ้าเช็ดตัวเวลาไข้สูง
  2. ในกรณีที่มีอาการเจ็บคอ ให้กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ ควรให้อาหารอ่อน และน้ำหวานบ่อย ๆ
  3. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วันควรรีบพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : คออักเสบ (Pharyngitis)
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC