การรักษาพยาบาลโรค chick
<
♥ โรคสุกใส (Chickenpox)
เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ส่วนมากจะเกิดในกลุ่มนักเรียน สาเหตุเกิดจากเชื่อไวรัส (Varicella Virus)
:: อาการ
ไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ฝื่นข้นพร้อมกับวันที่เริ่มมีไข้ เริ่มจากเป็นผื่นแดงรอบบริเวณหน้า ลำตัวและหลัง ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูน มีน้ำใส ๆ อยู่ข้างใน (vesicle) อาจกลายเป็นตุ่มหนอง และตกสะเก็ดในที่สุดภายใน 2 - 4 วัน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้พร้อมผื่นแดงราบตุ่มใส หรือหนอง กระจายตามใบหน้า ลำตัว และแผ่นหลัง ตุ่มอาจขึ้นภายในช่องปาก ทำให้ปากเปื่อย ลิ้นเปื่อย
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และใช้ผ้าเช็ดตัวเวลาไข้สูง
  2. อย่าให้ผู้ป่วยแกะหรือเกาตุ่มคัน เพราะอาจติดเชื้อกลายเป็นตุ่มหนองควรตัดเล็บให้สั้น ให้ยาแก้ผื่นคัน Calamine Lotion ทาบริเวณผื่นคัน วันละ 2 - 3 ครั้ง ถ้าคันมากอาจให้ยาแก้แพ้ Chlorpheiramine
  3. ถ้าเป็นตุ่มหนอง ให้รีบส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : ฝีในสมอง (Brain abscess)
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC