การรักษาพยาบาลโรค abscess
<
♥ ฝีในสมอง (Brain abscess)
ฝีในสมอง (Brain abscess) เป็นโรคร้ายแรงที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย strephyloccus จากอวัยวะใกล้เคียงที่มีการอักเสบ อยู่ก่อนแล้ว เช่น Otitis media ,sinussitis เป็นต้น หรืออาจแพร่กระจายผ่านทางกระแสเลือด
:: อาการ
อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และชัก มักจะเป็นอาการนำ และอาจมี pregressive focal nuueological signs เช่นเดียวกันกับเนื้องอก ของสมอง ต่างกันตรงที่การดำเนินโรคของ brain abscess จะเร็วกว่ามากและร่วมกับการมีไข้สูง ในกรณีที่สงสัยว่าจะเป็น sinusitis, otitis media ,mastoiditis,pneumonia หรือbacterial หรือ endcarditis เป็นต้น
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยให้รับส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC