การรักษาพยาบาลโรค abscess
ฝีในสมอง (Brain abscess)
ฝีในสมอง (Brain abscess)เป็นโรคร้ายแรงที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย strephyloccus จากอวัยวะใกล้เคียงที่มีการอักเสบ อยู่ก่อนแล้ว เช่น Otitis media ,sinussitis เป็นต้น หรืออาจแพร่กระจายผ่านทางกระแสเลือด
:: อาการ
อาการปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน และชัก มักจะเป็นอาการนำ และอาจมี pregressive focal nuueological signs เช่นเดียวกันกับเนื้องอก ของสมอง ต่างกันตรงที่การดำเนินโรคของ brain abscess จะเร็วกว่ามากและร่วมกับการมีไข้สูง ในกรณีที่สงสัยว่าจะเป็น sinusitis, otitis media ,mastoiditis,pneumonia หรือbacterial หรือ endcarditis เป็นต้น
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยให้รับส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC