การรักษาพยาบาลโรค Virush
ตับอักเสบจากไวรัส (Virus Hepatitus)
เป็นโรคที่พบได้ในทุกกลุ่มอายุและอายุและกลุ่มคนสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่สำคัญมี 2 ชนิดคือ Hepatitis A virus และ Hepatitis B virus การติดต่อของตับอักเสบ จากไวรัส ชนิด เอ สามารถติดต่อโดยทางระบบทางเดินอาหารโดยการกินอาหาร ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระของคนที่มีเชื้อโรคนี้ ส่วนตับอักเสบจากเชื้อไวรัสชนิด บี สามารถติดต่อโดย ทางบาดแผล เพศสัมพันธ์ การติดต่อจากแม่ไปยังลูกผ่านทางรกได้
:: อาการ
ตับอักเสบจากไวรัส อาจมีอาการแสดงคล้าย ๆ กัน ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 ระยะคือ
ระยะนำ ผู้ป่วยอาจมีอาการมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นใส้ อาเจียน บางอาจจะปวดเสียดหรือจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ หรือใต้ชายโครงขวา หรืออาจมีอาการคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ ไอ ปวดเมื่อยตามข้อ ระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 2 สัปดาห์
ระยะตาเหลือง ก่อนจะถึงระยะนี้ ผู้ป่วยจะมีปัสสาวะสีเหลืองเข้ม และอุจจาระสีซีดกว่าปกติ เมื่อเข้าสู่ระยะเหลือง อาการต่าง ๆ จะทุเลาลงทันที ไข้จะเริ่มลดลง ระยะตาเหลืองนี้ จะอยู่ ประมาณ 3-5 สัปดาห์
ระยะฟื้นตัว หลังจากอาการตัวเหลืองหายไปแล้ว เป็นระยะที่ผู้ป่วยยังอ่อนเพลียอยู่จะกินเวลาประมาณ 35- สัปดาห์
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ระยะนำ อาจพบว่ามีไข้ 38-36 องศาเซลเซียส ตับจะโตและกดเจ็บ ในระยะตาเหลือง ตับยังจะโตและกดเจ็บ ต่อมน้ำเหลือง ที่หลังคอโต และม้ามอาจจะโดยได้ ในผู้ป่วยบางคนอาจ จะไม่แสดงอาการตาเหลืองให้เห็น หรือคลำตับไม่ได้ เพียงมีอาการอ่อนเพลีย คล้ายเป็นไข้หวัด หรือปวดเสียดชายโครงขวา ถ้าหากเจาะเลือดทดสอบการทำงานของตับ จะพบว่ามีเอนไซน์ SGOT และ SGPT สูงกว่าปกติหลายสิบเท่า
:: การรักษา
  1. ให้พักผ่อนให้เต็มที่ ห้ามทำงานหนักจนกว่าจะรู้สึกหายเพลีย
  2. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ โดยเฉพาะดื่มน้ำหวาน หรือน้ำตาลกูลโคสบ่อย ๆ
  3. ให้กินอาหารพวกแป้ง น้ำตาลและโปรตีน ให้มากขึ้น
  4. ถ้าอาการตาเหลืองไม่จางลงใน 2 สัปดาห์ หรือมีอาการรุนแรงมากขึ้น ให้รีบส่งแพทย์ เพื่อเจาะเลือด ตรวจพบการทำงานของตับ (liver function test) ไปเพาะหาเชื้อ
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC