การรักษาพยาบาลโรค Virush
<
♥ ตับอักเสบจากไวรัส (Virus Hepatitus)
เป็นโรคที่พบได้ในทุกกลุ่มอายุ และกลุ่มคน สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่สำคัญมี 2 ชนิดคือ Hepatitis A virus และ Hepatitis B virus การติดต่อของตับอักเสบจากไวรัส ชนิด เอ สามารถติดต่อโดยทางระบบทางเดินอาหาร โดยการกินอาหาร ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระของคนที่มีเชื้อโรคนี้ ส่วนตับอักเสบจากเชื้อไวรัสชนิด บี สามารถติดต่อโดยทางบาดแผล เพศสัมพันธ์ การติดต่อจากแม่ไปยังลูกผ่านทางรกได้
:: อาการ
ตับอักเสบจากไวรัส อาจมีอาการแสดงคล้าย ๆ กัน ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 ระยะคือ
ระยะนำ ผู้ป่วยอาจมีอาการมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นใส้ อาเจียน บางรายอาจจะปวดเสียดหรือจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ หรือใต้ชายโครงขวา หรืออาจมีอาการคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ ไอ ปวดเมื่อยตามข้อ ระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 2 สัปดาห์
ระยะตาเหลือง ก่อนจะถึงระยะนี้ ผู้ป่วยจะมีปัสสาวะสีเหลืองเข้ม และอุจจาระสีซีดกว่าปกติ เมื่อเข้าสู่ระยะเหลือง อาการต่าง ๆ จะทุเลาลงทันที ไข้จะเริ่มลดลง ระยะตาเหลืองนี้ จะอยู่ ประมาณ 3 - 5 สัปดาห์
ระยะฟื้นตัว หลังจากอาการตัวเหลืองหายไปแล้ว เป็นระยะที่ผู้ป่วยยังอ่อนเพลียอยู่จะกินเวลาประมาณ 8 สัปดาห์
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ระยะนำ อาจพบว่ามีไข้ ตับจะโตและกดเจ็บ ในระยะตาเหลือง ตับยังจะโตและกดเจ็บ ต่อมน้ำเหลือง ที่หลังคอโต และม้ามอาจจะโตได้ ในผู้ป่วยบางคนอาจ จะไม่แสดงอาการตาเหลืองให้เห็น หรือคลำตับไม่ได้ เพียงมีอาการอ่อนเพลีย คล้ายเป็นไข้หวัด หรือปวดเสียดชายโครงขวา ถ้าหากเจาะเลือดทดสอบการทำงานของตับ จะพบว่ามีเอนไซน์ SGOT (Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase) และ SGPT (Serum Glutamic Pyruvate Transferase) สูงกว่าปกติหลายสิบเท่า
:: การรักษา
  1. ให้พักผ่อนให้เต็มที่ ห้ามทำงานหนักจนกว่าจะรู้สึกหายเพลีย
  2. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ โดยเฉพาะดื่มน้ำหวาน หรือน้ำตาลกูลโคสบ่อย ๆ
  3. ให้กินอาหารพวกแป้ง น้ำตาลและโปรตีน ให้มากขึ้น
  4. ถ้าอาการตาเหลืองไม่จางลงใน 2 สัปดาห์ หรือมีอาการรุนแรงมากขึ้น ให้รีบส่งแพทย์ เพื่อเจาะเลือด ตรวจพบการทำงานของตับ (liver function test) ไปเพาะหาเชื้อ

:: แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
vibhavadi.com
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC