การรักษาพยาบาลโรค Tension
<
♥ ปวดศีรษะจากความเครียด (Tension headache)
ปวดศีรษะจากความเครียด (Tension headache) เป็นอาการปวดศีรษะที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยปวดศีรษะประมาณร้อยละ 80 - 90 มีสาเหตุมาจากความเครียดต่าง ๆ เช่น นอนไม่หลับ ทำงานหนักใช้สมองมาก เป็นต้น
:: อาการ
ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอรอบ ๆ ศีรษะ ลักษณะการปวดจะคล้าย ๆ กับกล้ามเนื้อถูกบีบรัด บางคนอาจมีอาการปวดตื้อ ไปที่ส่วนบนของศีรษะบริเวณขมับ ใบหน้า และหน้าฝาก อาการปวดเกิดขึ้นช้า ๆ โดยจะไม่มีอาการนำมาก่อน ส่วนใหญ่อาการมักเป็นอยู่ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะทุเลาไปเอง อาการไม่รุนแรงมากนัก แต่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นและจะเป็นอยู่ในระยะเวลานาน ๆ เป็นวัน สัปดาห์ หรือเป็นเดือน อาการปวดนี้จะไม่สามารถระงับได้ด้วยยากลุ่ม ergotamine แต่สามารถจะลดลงได้โดยยาแก้ปวด ยากล่อมประสาท ยานอนหลับหรือยาที่ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว
:: สิ่งที่ตรวจพบ
จะไม่มีสิ่งผิดปกติใด ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยนอนหลับสักพักหนึ่งหรือนวดบริเวณต้นคอและขมับอาการจะดีขึ้น
  2. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้ยาแก้ปวด Paracetamol 500 มก. ครั้งละ 1 - 2 เม็ด ซ้ำได้ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
    ในกรณีจากความเครียด นอนไม่หลับ ให้ยากล่อมประสาท
  3. ถ้าอาการปวดรุนแรง ปวดติดต่อกันนานเกิน 24 ชั่วโมง อาการปวดถี่ หรือปวดรุนแรงขึ้น แนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC