การรักษาพยาบาลโรค Temporal arteritis
หลอดโลหิตแดงบริเวณขมับอักเสบ (Temporal arteritis)
หลอดโลหิตแดงบริเวณขมับอักเสบ (Temporal arteritis) ส่วนมากจะพบในผู้สูงอายุ สาเหตุเกิดจากการอักเสบของ cranial arteries โดยเฉพาะ superficial temporal arteries
:: อาการ
การปวดจะเริ่มปวดบริเวณหน้าผากและขมับด้านใดด้านหนึ่ง ปวดอย่างรุนแรง ลักษณะการปวดเป็นแบบตื้อ ๆ ตุบ ๆ หรือปวดเสบปวดร้อน เส้นโลหิตแดงจะแข็ง คลำได้เป็นปุ่มปม และกดเจ็บ มักมีอาการร่วมกับ มีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว เบื่ออากหาร ปวดตามกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ บริเวณคอและไหล่ ( polymyalgia rhumatica)
:: สิ่งที่ตรวจพบ
E.S.R สูงมาก อาจสูงถึง 44 มม. /ชั่วโมง
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยให้รีบส่งต่อแพทย์ เพื่อได้รับการวินิจฉัย และรักษาอย่างรวดเร็ว เพราะถ้าช้าอาจทำให้ตาบอดได้
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC