การรักษาพยาบาลโรค Migraine
<
♥ ไมเกรน (Migraine)
ไมเกรน (Migraine) เป็นอาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก อาจจะเป็นเวลาไหนก็ได้บ่อยครั้ง หรือเป็นมากเป็นน้อยต่างกัน ส่วนใหญ่แล้วมักจะปวด ศีรษะข้างเดียวอาจจะมีอาการร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน แต่อาจมีความผิดปกติของ ระบบ motor sensory หรือ Autonomic nervous system ร่วมด้วยก็ได้
:: อาการปวดศีรษะจาก migraine อาจแบ่งออกเป็น
1.Common migraine พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 85 โดยเฉพาะในเพศหญิงไม่มีอาการนำมาก่อน แต่อาจจะมีความผิดของระบบ ประสาท autonomic เช่นหาวนอน หิวกระหายน้ำ เป็นต้น หรือภาวะที่มีน้ำคั่งทำให้เกิดการบวมตามมือตามเท้าหรืออาจเกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เช่นอาการซึมเศร้า หงุดหงิด ตื่นเต้นตกใจ เป็นต้น อาการปวดศีรษะจะค่อย ๆ เกิดขึ้นช้า ๆ อาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง จึงจะมีอาการปวดเป็นบริเวณกว้าง ๆ อาจมีอาการร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะมาก หนาวสั่น อ่อนเพลีย ท้องเดินหรืออาการร่วมทางจมูกคล้าย เป็นหวัด หรือมีน้ำมูกข้างเดียวกับด้านที่ปวด บางครั่งแยกออกเป็นพวก Sinusitis หรือallergic rhinitis ได้ยาก
จากประวัติครอบครัวพบว่าประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมีประวัติว่าญาติหรือบุคคลในครอบครัวจะมีอาการเช่นเดียวกัน
2.Classic migraine จะพบมากในคนที่มีการปรับตัวลำบาก มีความทะเยอทะยาน เจ้าระเบียบ จะมีอาการนำก่อนปวดศีรษะประมาณ 10 - 20 นาที บางทีอาจถึง 45 นาที อาการน้ำนี้จะเป็นอาการทางสายตา เช่นเห็นแสงที่ผิดปกติ ตามืดแบบ Scotoma หรือลานสายตา ผิดปกติ เป็นต้น หรืออาการทางด้านความรู้สึกที่ผิดปกติ เช่นรู้สึกชา หรือรู้สึกแปลก ๆ ที่แขนรู้สึกอ่อนเพลีย เป็นต้น อาการปวดมักเป็นข้างใด ข้างหนึ่ง และมักปวดด้านตรงกันข้ามกับอาการนำลักษณะอาการปวดเป็นแบบตุบ ๆ (theobbing) จะเริ่มปวดมากที่สุดภายใน 1/2ถึง 1 ชั่วโมง และปวดนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึง 6 ชั่วโมง ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีประวัติว่ามีญาติ หรือพี่น้องจะมีอาการคล้าย ๆ กัน
3. Cluster migraine พบบ่อยในผู้ใหญ่เพศชาย ส่วนมากจะเกิดการปวดศีรษะหลังจากผู้ป่วยนอนหลับได้ 2 - 3ชั่วโมง ปวดศีรษะข้างใดข้างหนึ่งจะปวดอยู่ประมาณ 1/2 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยอาจมีอาการร่วมกันกับการคัดจมูก น้ำมูกไหล ตาแดง น้ำตาไหล อาการปวดศีรษะจะหายไปภายใน 2 ชั่วโมง เมื่อมีอาการมักจะเป็นติดต่อกันหลายสัปดาห์ แล้วก็หายไปเอง เป็นเดือน ๆ ปี ๆ ก่อนที่จะกลับมาเป็นอีก
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มักตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติ บางครั้งขณะที่มีอาการปวดอาจคลำได้หลอดโลหิตโป่งพอง และเต้นตุบ ๆ บริเวณขมับ
:: การรักษา
  1. ถ้าเริ่มจะรู้สึกว่าจะมีอาการ หรือมีอาการนำให้นอนพัก หรืออยู่ในที่เงียบ ๆ สักครู่ อาการอาจหายไปเองได้
  2. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ยาแก้ปวด Paracetamol 500 มก. ครั้งละ 1 - 2 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  3. ถ้าการรักษาดังกล่าวไม่ได้ผล ในการปวดครั้งต่อไป ทันทีที่เริ่มมีอากให้ยาเม็ด belllergal หรือ dihydergotหรือphenobella ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการ
  4. ถ้าอาการปวดรุนแรงมาก หรือได้รับยารักษาแล้วไม่ดีขึ้น แนะให้ไปพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC