การรักษาพยาบาลโรค Meningitis
<
♥ เยื้อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
เยื้อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกเพศและทุกกลุ่มอายุ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือจากพยาธิ
:: อาการ
อาการปวดจะรุนแรงมากทั่วศีรษะ โดยเฉพาะเวลามีการเคลือนไหวของศีรษะเช่น เวลาก้มศีรษะ อาการปวดมักจะติดต่อกันหลายวัน อาการร่วมที่สำคัญคือ มีไข้ อาเจียนมากและคอแข็ง (อาจแอ่นไปข้างหลังและก้มไม่ลง) อาการสำคัญอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับสาเหตุของการอักเสบ เช่น
ถ้ามีสาเหตุมาจากเชื้อ minimgococcus อาจจะมีฝื่นแดงจ้ำ เขียวขึ้นตามผิวหนังร่วมด้วย อาจเกิดภาวะช็อกอย่างรวดเร็ว
สาเหตุจากเชื้อ Virusมักมีอาการเกิดขึ้นเฉียบพลันด้วยอาการไข้หวัด ปวดศีรษะ อาเจียน คอแข็ง ซึม หรือ ชัก ส่วนมากจะมีอาการอยู่ประมาณ 2 วันถึง 2 สัปดาห์ แล้วจึงค่อย ๆ หายจนเป็นปกติ
สาเหตุจากเชื้อวัณโรคหรือเชื้อรามักจะมีอาการเป็นไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน นำมาก่อนประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ ต่อมาจึงมีอาการคอแข็ง ปวดศีรษะรุนแรง ชัก
สาเหตุจากพยาธิมักมีอาการปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน คอแข็ง บางคนอาจมีอัมพาตของใบหน้าหรือแขนขา
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ คอแข็ง หรือในเด็กอาจพบการโป่งของกระหม่อมหน้า
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยให้รับส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : มาลาเรีย (Malaria)
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC