การรักษาพยาบาลโรค Meningitis
เยื้อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
เยื้อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)เป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกเพศและทุกกลุ่มอายุ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือจากพยาธิ
:: อาการ
อาการปวดจะรุนแรงมากทั่วศรีษะ โดยเฉพาะเวลามีการเคลือนไหวของศรีษะเช่น เวลาก้มศรีษะ อาการปวดมักจะติดต่อกันหลายวัน อาการร่วมที่สำคัญคือ มีไข้ อาเจียนมากและคอแข็ง (อาจแอ่นไปข้างหลังและก้มไม่ลง)อาการสำคัญอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับสาเหตุของการอักเสบ เช่น
ถ้ามีสาเหตุมาจากเชื้อ minimgococcus อาจจะมีฝื่นแดงจ้ำ เขียวขึ้นตามผิวหนังร่วมด้วย อาจเกิดภาวะช็อกอย่างรวดเร็ว
สาเหตุจากเชื้อ Virusมักมีอาการเกิดขึ้นเฉียบพลันด้วยอาการไข้หวัด ปวดศรีษะ อาเจียน คอแข็ง ซึม หรือ ชัก ส่วนมากจะมีอาการอยู่ประมาณ 2 วันถึง 2 สัปดาห์ แล้วจึงค่อย ๆ หายจนเป็นปกติ
สาเหตุจากเชื้อวัณโรคหรือเชื้อรามักจะมีอาการเป็นไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน นำมาก่อนประมาณ 2-3 สัปดาห์ ต่อมาจึงมีอาการคอแข็ง ปวดศรีษะรุนแรง ชัก
สาเหตุจากพยาธิมักมีอาการปวดศรีษะรุนแรง อาเจียน คอแข็ง บางคนอาจมีอัมพาตของใบหน้าหรือแขนขา
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ คอแข็ง หรือในเด็กอาจพบการโป่งของกระหม่อมหน้า
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยให้รับส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC