การรักษาพยาบาลโรค Malaria
<
♥ มาลาเรีย (Malaria)
เป็นโรคที่พบบ่อยในบริเวณที่มีภูมิประเทศเป็นป่าเขา สาเหตุเกิดจากเชื้อ Plasmodiam falciparum และPlasmodium vivax โดยมี ยุงก้นปล่อง Ampheles เป็นพาหะนำโรค
:: อาการ
ในระยะ 2 - 3 วันแรก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั้นตัว คล้ายอาการ ไข้หวัดใหญ่ ต่อมาจะมีอาการไข้จับสั่นเป็นเวลา อาจเป็น วันละครั้ง หรือวันเว้นวัน หรือวันเว้นสัปดาห์ ซึ่งมีระยะอาการจับไข้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะหนาว (Cold stage)< /font> มีอาการหนาวมาก สั่นเกรง และไข้เริ่มขึ้น ปวดศีรษะ ผิวหนังซีด อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปัสสาวะน้อย กินเวลา 15 - 60 นาที
ระยะร้อน (Hot Stage)< /font> ไข้จะสูงขึ้น ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะปวดลึกเข้าไปในกระบอกตา หน้าตาแดง กระสับกระส่าย เพ้อ กระหายน้ำ ใจสั่น อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน ปวดกระดูก และกล้ามเนื้อ ในเด็กอาจเกิดอาการชักได้ กินเวลาประมาณ 2 ชั่งโมง
ระยะเหงื่อออก (Sweating stage)< /font> ไข้จะเริ่มลด มีเหงื่อออกชุ่มทั่วตัว เริ่มปวดบริเวณขมับก่อน จะรู้สึกอ่อนเพลีย กินเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มาลาเรียชนิด Falciparum อาจจะพบอาการแทรกซ้อน เช่นหมดสติ ชัก ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องเดิน ถ่ายเป็นมูกเลือด ปวดบวม ซีด ปัสสาวะสีดำ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 40 องศาเซลเซียส หน้าตาแดง มีอาการซีด เหลือง ม้ามโต (คลำได้ในปลายสัปดาห์ที่ 2) อาจมีตับโต ปัสสาวะมีสีแดง เข้มเหมือนน้ำโคล่า ในรายขึ้นสมองอาจเพ้อ ชักไม่รู้สึกตัว เจาะเลือดทำ thick blood film พบเชื้อมาลาเรีย
:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol 500 มก. ทุก 4 - 6 ชั่วโมง)
  3. ถ้าผู้ป่วยมีภาวะช็อกหรือเลือดให้รีบส่งแพทย์ โดยด่วน
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC