การรักษาพยาบาลโรค Malaria
มาลาเรีย (Malaria)
เป็นโรคที่พบบ่อยในบริเวณที่มีภูมิประเทศเป็นป่าเขา สาเหตุเกิดจากเชื้อ Plasmodiam falciparum และPlasmodium vivax โดยมี ยุงก้นปล่อง Ampheles เป็นพาหะนำโรค
:: อาการ
ในระยะ 2-3 วันแรก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศรีษะ ครั่นเนื้อครั้นตัว คล้ายอาการ ไข้หวัดใหญ่ ต่อมาจะมีอาการไข้จับสั่นเป็นเวลา อาจเป็น วันละครั้ง หรือวันเว้นวัน หรือวันเว้นสัปดาห์ ซึ่งมีระยะอาการจับไข้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะหนาว (Cold stage) มีอาการหนาวมาก สั่นเกรง และไข้เริ่มขึ้น ปวดศรีษะ ผิวหนังซีด อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปัสสาวะน้อย กินเวลา 15-60 นาที
ระยะร้อน (Hot Stage) ไข้จะสูงขึ้น ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ปวดศรีษะปวดลึกเข้าไปในกระบอกตา หน้าตาแดง กระสับกระส่าย เพ้อ กระหายน้ำ ใจสั่น อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน ปวดกระดูก และกล้ามเนื้อ ในเด็กอาจเกิดอาการชักได้ กินเวลาประมาณ 2 ชั่งโมง
ระยะเหงื่อออก (Sweating stage) ไข้จะเริ่มลด มีเหงื่อออกชุ่มทั่วตัว เริ่มปวดบริเวณขมับก่อน จะรู้สึกอ่อนเพลีย กินเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มาลาเรียชนิด Falciparum อาจจะพบอาการแทรกซ้อน เช่นหมดสติ ชัก ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องเดิน ถ่ายเป็นมูกเลือด ปวดบวม ซีด ปัสสาวะสีดำ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 40 องศาเซลเซียส หน้าตาแดง มีอาการซีด เหลือง ม้ามโต (คลำได้ในปลายสัปดาห์ที่ 2) อาจมีตับโต ปัสสาวะมีสีแดง เข้มเหมือนน้ำโคล่า ในรายขึ้นสมองอาจเพ้อ ชักไม่รู้สึกตัว เจาะเลือดทำ thick blood film พบเชื้อมาลาเรีย
:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol 500 มก. ทุก 4-6 ชั่วโมง)
  3. ถ้าผู้ป่วยมีภาวะช็อกหรือเลือดให้รีบส่งแพทย์ โดยด่วน
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC