การรักษาพยาบาลโรค Lymphoma
<
♥ มะเร็งของต่อมน้ำเหลือง ( Lymphoma)
มะเร็งของต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) เป็นโรคที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด บางชนิดเชื่อว่าเกิดจากเชื้อไวรัส
:: อาการ
มีไข้เรื้อรัง มีก้อนบวมขึ้นบริเวณคอ รักแร้ หรือขาหนีบ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ คลำพบต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณคอ รักแร้ หรือขาหนีบ คลำพบตับ และม้ามโต
:: การรักษา
  1. หากสังสัย ควรส่งพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC