การรักษาพยาบาลโรค Lymphoma
มะเร็งของต่อมน้ำเหลือง ( Lymphoma)
มะเร็งของต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)เป็นโรคที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด บางชนิดเชื่อว่าเกิดจากเชื้อไวรัส
:: อาการ
มีไข้เรื้อรัง มีก้อนบวมขึ้นบริเวณคอ รักแร้ หรือขาหนีบ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ คลำพบต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณคอ รักแร้ หรือขาหนีบ คลำพบตับ และม้ามโต
:: การรักษา
  1. หากสังสัย ควรส่งพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC