การรักษาพยาบาลโรค Lymphadenitis
<
♥ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ (Lymphadenitis)
พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococus ซึ่งอาจลุกลามจากแผลอักเสบบริเวณผิวหนัง
:: อาการ
มีไข้สูง หนาวสั่น อ่อนเพลีย มีก้อนบวมแดงบริเวณขาหนีบ ใต้คางหรือรักแร้
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ คลำพบต่อมน้ำเหลืองบวมโตและกดเจ็บ มักพบอาการอักเสบบริเวณใกล้เคียงต่อมน้ำเหลืองที่โต บางครั้งถ้ามีการอักเสบของ น้ำเหลืองจะพบเป็นรอยแดงเป็นแนวยาวจากบริเวณที่อักเสบ ไปจนถึงต่อมน้ำเหลือง
:: การรักษา
  1. ยกส่วนที่อักเสบให้สูง ใช้น้ำร้อนประคบ
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol 500 มก. ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  3. ถ้าอาการไม่ดีใน 3 วัน ควรส่งพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC