Lymphadenitis
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-11-25 (ปรับ template)
ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ (Lymphadenitis)
พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococus ซึ่งอาจลุกลามจากแผลอักเสบบริเวณผิวหนัง

:: อาการ
มีไข้สูง หนาวสั่น อ่อนเพลีย มีก้อนบวมแดงบริเวณขาหนีบ ใต้คางหรือรักแร้

:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ คลำพบต่อมน้ำเหลืองบวมโตและกดเจ็บ มักพบอาการอักเสบบริเวณใกล้เคียงต่อมน้ำเหลืองที่โต บางครั้งถ้ามีการอักเสบของ น้ำเหลืองจะพบเป็นรอยแดงเป็นแนวยาวจากบริเวณที่อักเสบ ไปจนถึงต่อมน้ำเหลือง

:: การรักษา
  1. ยกส่วนที่อักเสบให้สูง ใช้น้ำร้อนประคบ
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol 500 มก. ทุก 4-6 ชั่วโมง
  3. ถ้าอาการไม่ดีใน 3 วัน ควรส่งพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
:: กลับเมนูสุขภาพ ::