การรักษาพยาบาลโรค Leukemia
มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)เป็นโรคหนึ่งที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุยังไม่พบแน่ชัด บางชนิดเชื่อว่าเกิดจากเชื่อไวรัส ทำให้ มีการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งชนิดใดผิดปกติ ทำให้มีเม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติเป็นจำนวนมากและแทรกซึมไปตามส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายทำให้อวัยวะต่าง ๆ เกิดความผิดปกติไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในไขกระดูก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการของโรคเลือด
:: อาการ
ในรายที่เป็นแบบเฉียบพลัน จะมีไข้ ซีดมาก มีจ้ำเขียว พรายย้ำขึ้นตามตัวและมีเลือดออกตามที่ต่าง ๆ ถ้าเป็นแบบเรื้อรัง จะเบื่ออาหาร น้ำหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ เนื่องจากการติดเชื้ออาจมีแผลในคอและปาก ต่อมทอนซิลบวมแดง มีเลือกกำเดาไหล หรือเลือดออกตามไรฟัน มีจำเขียวขึ้นตามตัว คลำพบตับและม้ามโต
:: การรักษา
  1. หากสังสัย ควรส่งพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC