การรักษาพยาบาลโรค Leukemia
<
♥ มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) เป็นโรคหนึ่งที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุยังไม่พบแน่ชัด บางชนิดเชื่อว่าเกิดจากเชื่อไวรัส ทำให้ มีการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งชนิดใดผิดปกติ ทำให้มีเม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติเป็นจำนวนมากและแทรกซึมไปตามส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายทำให้อวัยวะต่าง ๆ เกิดความผิดปกติไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในไขกระดูก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการของโรคเลือด
:: อาการ
ในรายที่เป็นแบบเฉียบพลัน จะมีไข้ ซีดมาก มีจ้ำเขียว พรายย้ำขึ้นตามตัวและมีเลือดออกตามที่ต่าง ๆ ถ้าเป็นแบบเรื้อรัง จะเบื่ออาหาร น้ำหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ เนื่องจากการติดเชื้ออาจมีแผลในคอและปาก ต่อมทอนซิลบวมแดง มีเลือกกำเดาไหล หรือเลือดออกตามไรฟัน มีจำเขียวขึ้นตามตัว คลำพบตับและม้ามโต
:: การรักษา
  1. หากสังสัย ควรส่งพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC