การรักษาพยาบาลโรค ITP
ไอทีพี (ITP:Idiopathic thrombocytopenic purpura)
ไอทีพี (ITP:Idiopathic thrombocytopenic purpura)เป็นโรคที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีภาวะเกร็ดเลือดต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยที่ไขกระดูกสร้างเกร็ดเลือดได้ตามปกติ แต่ร่างกาย มีการสร้างสารต้านเกร็ดเลือด หรือภูมิต้านทานต่อเกร็ดเลือด (platelet amtibody)ขึ้นมาทำลายเกร็ดเลือดของตัวเอง ทำให้เกร็ดเลือด ต่ำและเลือดออกง่าย
:: อาการ
มีจุดแดงขึ้นตามตัว มีเลือดกำเดาออก เลือดออกตามไรฟัน ประจำเดือนออกมากกว่าปกติ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีจุดเลือดออกขึ้นตามตัว (คลำไม่พบตับ ม้ามหรือต่อมน้ำเหลืองโต ไม่มีไข้๗
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยควรรีบส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC