การรักษาพยาบาลโรค ITP
<
♥ ไอทีพี (ITP:Idiopathic thrombocytopenic purpura)
ไอทีพี (ITP:Idiopathic thrombocytopenic purpura) เป็นโรคที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีภาวะเกร็ดเลือดต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยที่ไขกระดูกสร้างเกร็ดเลือดได้ตามปกติ แต่ร่างกาย มีการสร้างสารต้านเกร็ดเลือด หรือภูมิต้านทานต่อเกร็ดเลือด (platelet amtibody) ขึ้นมาทำลายเกร็ดเลือดของตัวเอง ทำให้เกร็ดเลือด ต่ำและเลือดออกง่าย
:: อาการ
มีจุดแดงขึ้นตามตัว มีเลือดกำเดาออก เลือดออกตามไรฟัน ประจำเดือนออกมากกว่าปกติ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีจุดเลือดออกขึ้นตามตัว (คลำไม่พบตับ ม้ามหรือต่อมน้ำเหลืองโต ไม่มีไข้๗
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยควรรีบส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC