การรักษาพยาบาลโรค Food poisoning
<
♥ อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) พบได้ทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเป็นหมู่ในผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน สาเหตุเกิดจากอาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureus , streptococcus , salmonella หรือ clostidium botulinum
:: อาการ
ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่ผู้ป่วยได้รับ
 1. จากเชื้อ staphylococcus aureus ซึ่มักจะปนเปื้อนอาหารประเภทขนมจีน สลัด นำปลาหวาน ฯลฯ หลังรับประทานอาหาร เข้าไป ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นใส้ อาเจียน ปวดบิดในท้องเป็นพัก ๆ ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ส่วนมากจะไม่มีอาการไข้
  :: การรักษา
  • ให้ยาแก้ท้องเดิน Kaolin หรือ Bismuth soda ผู้ใหญ่ครั้งละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ เด็ก 1 - 2 ช้อนชา ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  • ถ้าถ่ายเหลวมากให้ผงนำตาลเกลือแร่ดื่มแทนน้ำ ซึ่งอาการจะค่อย ๆ หายเองภายใน 1 - 2 วัน
  • ไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะเพราะสาเหตุท้องเดินเกิดจากพิษของเชื้อโรค ไม่ใช่ตัวเชื้อโรค
 2. จากเชื้อ streptococcus ซึ่งมักจะปนเปื้อนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่าง ๆ หลงจากรับประทานเข้าไป 4 - 12 ชั่วโมงจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่นคลื่นใส้อาเจียน ปวดบิดในท้องเป็นพัก ๆ ถาสยอุจจสระเป็นน้ำ
  :: การรักษา
  • ให้การดูแลเช่นเดียวกับอาหารเป็นพิษจากเชื้อ staphylococcus aureus และในกรณีไข้สูงให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
 3. จากเชื้อclostidium botulinum เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบในอาหารกระป๋อง หลังจากรับประทานเข้าไป 8 - 36 ชั่วโมง มีอาการวิงเวียน คลื่นใส้อาเจียน ปากแห้ง คอแห้ง เจ็บในคอ ปวดบิดในท้อง ท้องเดินในรายท่เป็นมาก พิษของเชื้อจะทำลายระบบประสาท ทำให้มองเห็นภาพเป็น 2 ภาพ กลืนนำลายไม่ได้ นำลายฟูมปาก หายใจไม่ได้เนื่องจาก กล้ามเนื้อที่ช่วยหายใจเป็นอัมพาต
  :: การรักษา
  • หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC