การรักษาพยาบาลโรค Food poisoning
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) พบได้ทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเป็นหมู่ในผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน สาเหตุเกิดจากอาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureus , streptococcus , salmonella หรือ clostidium botulinum
:: อาการ
ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่ผู้ป่วยได้รับ
 1. จากเชื้อ staphylococcus aureus ซึ่มักจะปนเปื้อนอาหารประเภทขนมจีน สลัด นำปลาหวาน ฯลฯ หลังรับประทานอาหาร เข้าไป ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นใส้ อาเจียน ปวดบิดในท้องเป็นพัก ๆ ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ส่วนมากจะไม่มีอาการไข้
  :: การรักษา
  • ให้ยาแก้ท้องเดิน Kaolin หรือ Bismuth soda ผู้ใหญ่ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ เด็ก 1-2 ช้อนชา ทุก 4-6 ชั่วโมง
  • ถ้าถ่ายเหลวมากให้ผงนำตาลเกลือแร่ดื่มแทนน้ำ ซึ่งอาการจะค่อย ๆ หายเองภายใน 1-2 วัน
  • ไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะเพราะสาเหตุท้องเดินเกิดจากพิษของเชื้อโรค ไม่ใช่ตัวเชื้อโรค
 2. จากเชื้อ streptococcus ซึ่งมักจะปนเปื้อนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่าง ๆ หลงจากรับประทานเข้าไป 4 - 12 ชั่วโมงจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่นคลื่นใส้อาเจียน ปวดบิดในท้องเป็นพัก ๆ ถาสยอุจจสระเป็นน้ำ
  :: การรักษา
  • ให้การดูแลเช่นเดียวกับอาหารเป็นพิษจากเชื้อ staphylococcus aureus และในกรณีไข้สูงให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง
 3. จากเชื้อclostidium botulinum เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบในอาหารกระป๋อง หลังจากรับประทานเข้าไป 8-36 ชั่วโมง มีอาการวิงเวียน คลื่นใส้อาเจียน ปากแห้ง คอแห้ง เจ็บในคอ ปวดบิดในท้อง ท้องเดินในรายท่เป็นมาก พิษของเชื้อจะทำลายระบบประสาท ทำให้มองเห็นภาพเป็น 2 ภาพ กลืนนำลายไม่ได้ นำลายฟูมปาก หายใจไม่ได้เนื่องจาก กล้ามเนื้อที่ช่วยหายใจเป็นอัมพาต
  :: การรักษา
  • หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC