การรักษาพยาบาลโรค Cholecystitis
<
♥ ถุงน้ำดีอักเสบ (Cholecystitis )
พบได้ในคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นใป ส่วนใหญ่เป็นภาวะแทรกซ้อนของน่วในถุงน้ำดี สาเหตุเกดิจากการตกผลึกหินปูน calcium,cholesterol และ bilirubin ท่มีอยู่ในนำดี และก่อให้เกิดการอักเสบของถุงน้ำดีตามมา
:: อาการ
ถ้ามีอาการติดเชื้อแบคทีเรียจะทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดตรงบริเวณใต้ชายโครง ขวา มีคลื่นใส้อาเจียน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง กดเจ็บมากบริเวณใต้ชายโครงขวา ตรวจ Murphy's sing ได้ผลบวก และอาจมีอาการตาเหลืองร่วมด้วย
:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC