การรักษาพยาบาลโรค Cholecystitis
ถุงน้ำดีอักเสบ (Cholecystitis )
พบได้ในคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นใป ส่วนใหญ่เป็นภาวะแทรกซ้อนของน่วในถุงน้ำดี สาเหตุเกดิจากการตกผลึกหินปูน calcium,cholesterol และ bilirubin ท่มีอยู่ในนำดี และก่อให้เกิดการอักเสบของถุงน้ำดีตามมา
:: อาการ
ถ้ามีอาการติดเชื้อแบคทีเรียจะทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดตรงบริเวณใต้ชายโครง ขวา มีคลื่นใส้อาเจียน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง กดเจ็บมากบริเวณใต้ชายโครงขวา ตรวจ Murphy's sing ได้ผลบวก และอาจมีอาการตาเหลืองร่วมด้วย
:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC