การรักษาพยาบาลโรค Cellulitis
ผิวหนังอักเสบ (Cellulitis)
พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus ซึ่งเข้าทางบาดแผล อาจอาจหนามตำ ผิวหนังมีรอยขีด ข่วน หรือแมลงกัดต่อย แล้วทำให้เกิดการอักเสบของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง
:: อาการ
มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวด บวม ร้อนแดงบริเวณผิวหนังที่อักเสบ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ ผิวหนังมีลักษณะบวมแดง ร้อน และกดเจ็บ อาจมีท่อน้ำเหลืองอักเสบ เห็นเป็นรอยแดงยาว ต่อมน้ำเหลืองโต
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อน ยกส่วนที่อักเสบให้สูง อาจจะใช้น้ำร้อนประคบ
  2. ให้ยาแก้ปวดลดไข้ Paracetamol 500 มก. ครั้ง ละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่งโมง
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ควรส่งพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC