การรักษาพยาบาลโรค Cellulitis
<
♥ ผิวหนังอักเสบ (Cellulitis)
พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus ซึ่งเข้าทางบาดแผล อาจอาจหนามตำ ผิวหนังมีรอยขีดข่วน หรือแมลงกัดต่อย แล้วทำให้เกิดการอักเสบของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง
:: อาการ
มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวด บวม ร้อนแดงบริเวณผิวหนังที่อักเสบ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ ผิวหนังมีลักษณะบวมแดง ร้อน และกดเจ็บ อาจมีท่อน้ำเหลืองอักเสบ เห็นเป็นรอยแดงยาว ต่อมน้ำเหลืองโต
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อน ยกส่วนที่อักเสบให้สูง อาจจะใช้น้ำร้อนประคบ
  2. ให้ยาแก้ปวดลดไข้ Paracetamol 500 มก. ครั้ง ละ 1 - 2 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่งโมง
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ควรส่งพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC