การรักษาพยาบาลโรค Brain
<
♥ เนื้องอกสมอง (Brain tumor )
เนื้องอกสมอง (Brain tumor ) เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เนื้องอกในสมองที่พบในเด็กมักเป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นเองภายในกระโหลกศีรษะ ส่วนในผู้ใหญ่มักเกิดจากการแพร่กระจายมาจากที่อื่น เช่น ปอด เต้านม กระเพาะ ลำไส้ เป็นต้น
:: อาการ
อาการศีรษะเกิดจาการที่มีเนื้องอกภายในกระโหลก อาจมีอากากเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว มีความรุนแรงปานกลางในระยะแรก ๆ และปวดข้างใด ข้างหนึ่งของศรีะษะ มักเป็นข้างเดียวกับด้านที่มีเนื้องอกอยู่ มักปวด ลึก ๆ หรือปวด ตุบ ๆ ก็ได้ ส่วนมากอาการจะรุนแรงในตอนเช้า ๆ พอ สาย ๆ จะทุเลาลง และจะปวดมากขึ้นขณะก้ม ไอ จาม เบ่งอุจจาระ หรือปัสสาวะ บางครั้งอาจมีอาเจียนพุ่ง ซึม เพ้อ คลั้ง ชัก แขนขาอ่อนแรง เดินเซ ตาเห็นภาพซ้อนหรือตาพร่ามัวลงเรื่อย ๆ ซึ่งบางครั้งอาการเหล่านี้อาจเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
อาจตรวจพบความผิดปกติของ neurologic sings การตรวจ fundi จะพบ papilledema ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคอย่างมาก
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยให้รับส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : หืด (Asthma)
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC