การรักษาพยาบาลโรค Brain
เนื้องอกสมอง (Brain tumor )
เนื้องอกสมอง (Brain tumor )เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เนื้องอกในสมองที่พบในเด็กมักเป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นเองภายในกระโหลกศรีษะ ส่วนในผู้ใหญ่มักเกิดจากการแพร่กระจายมาจากที่อื่น เช่น ปอด เต้านม กระเพาะ ลำไส้ เป็นต้น
:: อาการ
อาการศรีษะเกิดจาการที่มีเนื้องอกภายในกระโหลก อาจมีอากากเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว มีความรุนแรงปานกลางในระยะแรก ๆ และปวดข้างใด ข้างหนึ่งของศรีะษะ มักเป็นข้างเดียวกับด้านที่มีเนื้องอกอยู่ มักปวด ลึก ๆ หรือปวด ตุบ ๆ ก็ได้ ส่วนมากอาการจะรุนแรงในตอนเช้า ๆ พอ สาย ๆ จะทุเลาลง และจะปวดมากขึ้นขณะก้ม ไอ จาม เบ่งอุจจาระ หรือปัสสาวะ บางครั้งอาจมีอาเจียนพุ่ง ซึม เพ้อ คลั้ง ชัก แขนขาอ่อนแรง เดินเซ ตาเห็นภาพซ้อนหรือตาพร่ามัวลงเรื่อย ๆ ซึ่งบางครั้งอาการเหล่านี้อาจเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
อาจตรวจพบความผิดปกติของ neurologic sings การตรวจ fundi จะพบ papilledema ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคอย่างมาก
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยให้รับส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC