การรักษาพยาบาลโรค Acute
หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis
หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis) พบได้ในทุกกลุ่มอายุ สาเหตุเกิดจาก การติดเชื้อแบคทีเรีย Beta-streptococus group A จากต่อมทอนซิลอักเสบ แผลอักเสบ พุพองตามผิวหนัง หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะเกิดอาการอักเสบที่หน่วยไต
:: อาการ
มีไข้ ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นใส้ อาเจียน ปัสสาวะออกมาเหมือนสีน้ำล้างเนื้อ และน้อยกว่าปกติ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ ความดันโลหิตสูง หน้าบวม หนังตาบวม เท้าบวม กดบุ๋ม ปัสสาวะขุ่นแดง และตรวจพบสารไข่ขาว (albumin)
:: การรักษา
  1. ให้นอนพักผ่อนมาก ๆ งดอาหารเค็ม
  2. ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก.ทุก 4-6 ชั่วโมง
  3. ให้ยาปฏิชีวนะ ampicillin 250 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หรือ erhythromycin 250 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เป็นมเวลา 10 วัน
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น รีบส่งพบแพทย์เพื่อรับการตรวจปัสสาวะ หรือตรวจเลือดหา BUN
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC