การรักษาพยาบาลโรค Acute
<
♥ หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis
หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis) พบได้ในทุกกลุ่มอายุ สาเหตุเกิดจาก การติดเชื้อแบคทีเรีย Beta-streptococus group A จากต่อมทอนซิลอักเสบ แผลอักเสบ พุพองตามผิวหนัง หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะเกิดอาการอักเสบที่หน่วยไต
:: อาการ
มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นใส้ อาเจียน ปัสสาวะออกมาเหมือนสีน้ำล้างเนื้อ และน้อยกว่าปกติ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ ความดันโลหิตสูง หน้าบวม หนังตาบวม เท้าบวม กดบุ๋ม ปัสสาวะขุ่นแดง และตรวจพบสารไข่ขาว (albumin)
:: การรักษา
  1. ให้นอนพักผ่อนมาก ๆ งดอาหารเค็ม
  2. ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก.ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  3. ให้ยาปฏิชีวนะ ampicillin 250 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หรือ erhythromycin 250 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เป็นมเวลา 10 วัน
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น รีบส่งพบแพทย์เพื่อรับการตรวจปัสสาวะ หรือตรวจเลือดหา BUN
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : แท้งบุตร (Abortion)
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC