การรักษาพยาบาลโรค Abortion
<
♥ แท้งบุตร (Abortion)
พบได้บ่อยในหญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 - 20 สัปดาห์ สาเหตุเกิดจากการทบกระเทือน มดลูกมีความผิดปกติ ตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์มีความผิดปกติ หรือมารดามีโรคประจำตัว แต่ในการติดเชื้อจากการแท้งบุตร (setic abortion) มักเกิดจากการตั้งใจทำแท้ง โดยการใช้เครื่องมือหรือสารสกปรกทำให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบ
:: อาการ
ไข้สูง ปวดในท้องน้อย และปวดหลัง มีเลือดออกทางช่องคลอด ในกรณีที่เป็นมากจะมีอาการปวดบิดในท้องอย่างรุนแรง อาจพบก้อนชิ้นเนื้อของตัวอ่อนหลุดออกมา
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง อาจมีอาการซีด มีเลือดหรือก้อนชิ้นเนื้อออกทางช่องคลอด
:: การรักษา
  1. ในกรณีที่มีการติดเชื้อจากการทำแท้ง ให้รีบส่งแพทย์ เพื่อให้การรักษา ซึ่งแพทย์อาจจะให้ยาปฏิชีวนะที่ให้ในขนาดสูง ๆ หรืออาจจะต้องขูดมดลูกต่อไป
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC