การรักษาพยาบาลโรค Abortion
แท้งบุตร (Abortion)
พบได้บ่อยในหญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4-20 สัปดาห์ สาเหตุเกิดจากการทบกระเทือน มดลูกมีความผิดปกติ ตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์มีความผิดปกติ หรือมารดามีโรคประจำตัว แต่ในกาติดเชื้อจากการแท้งบุตร (setic abortion)มักเกิดจากการตั้งใจทำแท้ง โดยการใช้เครื่องมือหรือสารสกปรกทำให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบ
:: อาการ
ไข้สูง ปวดในท้องน้อย และปวดหลัง มีเลือดออกทางช่องคลอด ในกรณีที่เป็นมากจะมีอาการปวดบิดในท้องอย่างรุนแรง อาจพบก้อนชิ้นเนื้อของตัวอ่อนหลุดออกมา
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง อาจมีอาการซีด มีเลือดหรือก้อนชิ้นเนื้อออกทางช่องคลอด
:: การรักษา
  1. ในกรณีที่มีการติดเชื้อจากการทำแท้ง ให้รีบส่งแพทย์เพื่อให้การรักษา ซึ่งแพทย์อาจจะให้ยาปฏิชีวนะที่ให้ในขนาดสูง ๆ หรืออาจจะต้องขูดมดลูกต่อไป
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC