ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1508417076 ]
  1. กรงนก ตรงกับตัวเลือกใด
   upstart (vi)
   birdcage (n)
   cavort (vt)
   soldiery (n)
  2. กะบังลม ตรงกับตัวเลือกใด
   sludge (n)
   midriff (n)
   elongation (n)
   discovery (n)
  3. การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป ตรงกับตัวเลือกใด
   expiation (n)
   departure (n)
   captivity (n)
   devastation (n)
  4. การทำให้เสียรูป,การบิดเบือน,การผิดส่วน ตรงกับตัวเลือกใด
   recantation (n)
   distortion (n)
   promulgation (n)
   feud (n)
  5. การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   tryst (n)
   abasement (n)
   encroachment (n)
   nuptials (n)
  6. การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี ตรงกับตัวเลือกใด
   monasticism (n)
   avoidance (n)
   minuet (n)
   prank (n)
  7. การไต่สวน,การพิจารณาคดี ตรงกับตัวเลือกใด
   voracious (adj)
   assize (n)
   prey (vi)
   hoof (n)
  8. ขยะมูลฝอย,ของเสีย,กาก ตรงกับตัวเลือกใด
   sedulous (adj)
   ken (n)
   chevalier (n)
   raffle (n)
  9. ข้อมูล,สถิติ,ตัวเลข,สิ่งที่รู้ ตรงกับตัวเลือกใด
   crosswise (adv)
   datum (n)
   tenantry (n)
   journeyman (n)
  10. คนช่างแต่งตัว,คนสำรวย,คนขี้โอ่ ตรงกับตัวเลือกใด
   valet (n)
   fop (n)
   renegade (n)
   wanderer (n)
  11. คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ ตรงกับตัวเลือกใด
   conical (adj)
   boatman (n)
   intrepidity (n)
   wrack (n)
  12. ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่ ตรงกับตัวเลือกใด
   thoroughness (n)
   carefulness (n)
   happiness (n)
   ignominy (n)
  13. ความอุดมสมบูรณ์,ความสมบูรณ์,ความเต็มที่ ตรงกับตัวเลือกใด
   manliness (n)
   plenitude (n)
   neatness (n)
   variation (n)
  14. ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด ตรงกับตัวเลือกใด
   restrictive (adj)
   exactness (n)
   coupon (n)
   reddish (adj)
  15. ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ ตรงกับตัวเลือกใด
   ripe (adj)
   airfreight (n)
   aquiline (adj)
   grade (vt)
  16. จำนำ,ขาย,จำนอง ตรงกับตัวเลือกใด
   sip (vt)
   pawn (vt)
   goal (n)
   poise (vt)
  17. ชุดทักซีโด ตรงกับตัวเลือกใด
   aperture (n)
   saucy (adj)
   relative (n)
   tuxedo (n)
  18. ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน ตรงกับตัวเลือกใด
   lateral (adj)
   nice (adj)
   dab (vt)
   bourse (n)
  19. ตอบแทน,ให้รางวัล,ทดแทน ตรงกับตัวเลือกใด
   decapitate (vt)
   camp (vi)
   mistletoe (n)
   reward (vt)
  20. ต้นหม่อน ตรงกับตัวเลือกใด
   cask (n)
   mulberry (n)
   pail (n)
   unkempt (adj)
  21. ทรรศนศาสตร์,เครื่องเลนส์กล้องถ่ายรูป ตรงกับตัวเลือกใด
   railway (n)
   optics (n)
   scuttle (vt)
   dumbfound (vt)
  22. ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้ร่าเริง ตรงกับตัวเลือกใด
   muss (vt)
   enliven (vt)
   overawe (vt)
   empty (vt)
  23. ทำให้สงบเสียง,ครอบปาก ตรงกับตัวเลือกใด
   addle (vt)
   muzzle (vt)
   bedaub (vt)
   breach (vt)
  24. ที่โล่ง,ทุ่ง,ที่ราบสูง,เขาหัวโล้น ตรงกับตัวเลือกใด
   sward (n)
   whelm (vt)
   duct (n)
   wold (n)
  25. ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย ตรงกับตัวเลือกใด
   pelican (n)
   haven (n)
   stork (n)
   scientist (n)
  26. น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ ตรงกับตัวเลือกใด
   pitiful (adj)
   funny (adj)
   gasoline (n)
   soup (n)
  27. บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้ ตรงกับตัวเลือกใด
   menial (n)
   crazy (adj)
   farmhouse (n)
   pure (adj)
  28. ประกันตัว,วิดน้ำ ตรงกับตัวเลือกใด
   code (n)
   bail (vt)
   queer (adj)
   reappear (vi)
  29. ปลาเฮอริง ตรงกับตัวเลือกใด
   eel (n)
   herring (n)
   howitzer (n)
   mortar (n)
  30. ป้อม,ปราการ,เมืองหน้าด่าน ตรงกับตัวเลือกใด
   drawer (n)
   fortress (n)
   stakeholder (n)
   feminist (n)
  31. ผู้เขียนเรียงความ,ผู้ทดสอบ ตรงกับตัวเลือกใด
   donor (n)
   essayist (n)
   oilskin (n)
   quilt (n)
  32. พร,การอวยพร,การประสาทพร ตรงกับตัวเลือกใด
   porous (adj)
   blessing (n)
   perfunctory (adj)
   clansman (n)
  33. พูดจาโผงผาง,พูดรุนแรง,คุยโว ตรงกับตัวเลือกใด
   burlesque (n)
   shire (n)
   tamarind (n)
   rant (vi)
  34. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   virulent (adj)
   nook (n)
   yielding (adj)
   wealthy (adj)
  35. รถม้าเปิดประทุน ตรงกับตัวเลือกใด
   combine (vi,vt)
   phaeton (n)
   ribbon (n)
   lilt (vi)
  36. ลดตัวลงมา,ยอม,กรุณา ตรงกับตัวเลือกใด
   irreducible (adj)
   deign (vi)
   suchlike (n)
   filch (vt)
  37. ลายมือเขียน,ตัวหนังสือ ตรงกับตัวเลือกใด
   fledgling (n)
   longhand (n)
   besiege (vt)
   obsolete (adj)
  38. ล้าหลัง,ล้า,ชักช้า ตรงกับตัวเลือกใด
   friary (n)
   behindhand (adv)
   heifer (n)
   means (n)
  39. ศาล,ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารของทางราชการ ตรงกับตัวเลือกใด
   copyright (vt)
   chancery (n)
   chummy (adj)
   topography (n)
  40. สภาสงฆ์,สังฆสภา,เถรสมาคม ตรงกับตัวเลือกใด
   wimble (n)
   tattoo (vt)
   arsenic (n)
   synod (n)
  41. สี,สีย้อม,รงควัตถุ ตรงกับตัวเลือกใด
   auburn (n)
   pigment (n)
   lagune (n)
   booklet (n)
  42. หมอดูหญิง,หญิงพยากรณ์,แม่มด ตรงกับตัวเลือกใด
   annotation (n)
   rubric (n)
   slanderous (adj)
   sibyl (n)
  43. หมูชิ้นบางๆ ตรงกับตัวเลือกใด
   batch (n)
   rasher (n)
   majority (n)
   hoax (vt)
  44. หลอกลวง,โกง,ต้มตุ๋น ตรงกับตัวเลือกใด
   pant (vi)
   parsnip (n)
   snicker (vi)
   rook (vt)
  45. หาดตื้น,ที่ตื้น ตรงกับตัวเลือกใด
   reef (n)
   galore (adv)
   letters (n)
   shallow (n)
  46. อ้อมค้อม,ไม่ตรง ตรงกับตัวเลือกใด
   litigious (adj)
   indirect (adj)
   glandular (adj)
   tidal (adj)
  47. เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง ตรงกับตัวเลือกใด
   facial (adj)
   episcopal (adj)
   dike (n)
   brooch (n)
  48. เข่า,ตัก ตรงกับตัวเลือกใด
   trimming (n)
   knee (n)
   mascot (n)
   guise (n)
  49. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า,เสื้อคลุม ตรงกับตัวเลือกใด
   separator (n)
   baptize (vt)
   lowly (adj)
   vesture (n)
  50. เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม ตรงกับตัวเลือกใด
   bier (n)
   inquisitor (n)
   stumble (vi)
   salubrious (adj)
  51. เป็นหนอง,กลัดหนอง,มีหนอง ตรงกับตัวเลือกใด
   unanimous (adj)
   purulent (adj)
   cumulative (adj)
   aerostat (n)
  52. เล้ากระต่าย,กระท่อม,กรง,รังสัตว์,ลัง ตรงกับตัวเลือกใด
   sunset (n)
   hutch (n)
   repentant (adj)
   clothing (n)
  53. เส้นยาแดงผ่าแปด,ความหวุดหวิด ตรงกับตัวเลือกใด
   trample (vt)
   hairbreadth (n)
   abyss (n)
   lean (vi)
  54. เอ็น,กล้าม,กำลังกาย ตรงกับตัวเลือกใด
   resolve (vi,vt)
   rehearse (vt)
   spike (vt)
   thews (n)
  55. แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ ตรงกับตัวเลือกใด
   sachet (n)
   almost (adv)
   vellum (n)
   sprawl (vi,vt)
  56. แม่เลี้ยง ตรงกับตัวเลือกใด
   outbound (adj)
   grin (vi)
   fishnet (n)
   stepmother (n)
  57. แหลน,หอก,ทวน,หลาว ตรงกับตัวเลือกใด
   caboodle (n)
   javelin (n)
   bulge (vi)
   dying (adj)
  58. ใช้ศาลเตี้ย,รุมทำร้าย ตรงกับตัวเลือกใด
   flyleaf (n)
   lynch (vt)
   get (vt)
   unskilled (adj)
  59. ไม่มีรูปร่าง ตรงกับตัวเลือกใด
   impassive (adj)
   amorphous (adj)
   tireless (adj)
   undoubted (adj)
  60. ไม่เป็นประสา,ไร้สาระ,ไร้เดียงสา ตรงกับตัวเลือกใด
   inoperative (adj)
   puerile (adj)
   inauspicious (adj)
   infrangible (adj)