ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. brochure [v0332]
   ภาพถ่าย
   ลำพัง
   ประหลาดใจ
   แผ่นพับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. explanation [v0166]
   ผู้อำนวยการ
   ฆาตกรรม
   ขยะ
   คำอธิบาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. communication [v0111]
   จ้าง
   การสื่อสาร
   รอยเท้า
   ต่างประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. avoid [v0283]
   การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
   ผู้เพิ่ม
   หลีกเลี่ยง
   หิว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. account [v0227]
   ตรวจสอบ
   ทำ
   บัญชี
   ที่อยู่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26