ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. laundry [v0342]
   รัฐบาล
   วันถัดไป
   สอบสวน
   ซักรีด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. island [v0371]
   เศรษฐศาสตร์
   หลีกเลี่ยง
   เกาะ
   การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. breaking and entering [v0114]
   ฝ่ายบริหาร
   กลาง
   สารปรุงแต่ง
   การบุกรุก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. refuse [v0386]
   ปฏิเสธ
   อย่างนุ่มนวล
   การล้มล้าง
   รายการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. attempt [v0309]
   พยายาม
   ภายนอก
   นาย
   เก็บเกี่ยว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26