ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. overthrow [v0097]
   พรุ่งนี้
   การล้มล้าง
   ความคิดเห็น
   ไตร่ตรอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. stand in line [v0249]
   ตระหนักถึง
   บัญชี
   เข้าคิวในแถว
   กตัญญู
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. alzheimer [v0033]
   เรียบร้อย
   เสียสละ
   นักโบราณคดี
   อัลไซเมอร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. seat [v0325]
   ที่นั่ง
   รายการ
   พัฒนา
   แพทย์ฝึกหัด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. awake [v0100]
   อธิบาย
   กิ่งก้าน
   ตื่นตัว
   ตำรวจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26