ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
   First
   Begin
   LBound
   Start
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. msg = Replace("Please confirm what you can do", "do", "confirm") [vb010]
   msg will contain, "Please do what you can confirm"
   msg will contain, "Please confirm what you can confirm"
   msg will contain, "Please do what you can do confirm"
   msg will contain, "Please do what you can do"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Unload me [vb023]
   Close control
   Close form
   Close textbox
   Close Sourcecode
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
   frm
   fm
   f
   fr
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. What is the name of the system variable that keeps track of the Y position of a graphical object [vb024]
   Y
   ThisY
   CurrentY
   YValue
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26