ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. What keyword is placed before a parameter to a function, to ensure it is read-only [vb033]
   ByValue
   ByReference
   ByVal
   ByRef
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. What does a pre-condition loop do [vb017]
   Perform the test at the start of the loop
   Perform the test at the end of the loop
   Loop a predetermined number of times
   Count backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Right("Love Thailand",3) [vb011]
   Returns "Lov"
   Returns "Tha"
   Returns "and"
   Returns "LTd"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
   Produces a syntax error
   Assigns LoveThailand to msg
   Assigns Love&Thailand to msg
   Assigns Love Thailand to msg
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Me.Circle (1000, 2000), 300 [vb007]
   The X position for the center of the circle is 1000
   The X position for the left of the circle is 1000
   The X position for the center of the circle is 2000
   The X position for the left of the circle is 2000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26