ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
   Double
   Integer
   Currency
   Variant
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Properties cannot be set at run-time [vb043]
   Height
   Width
   Name
   Top
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. SQL statement for selects all records from the saleman table [vb045]
   select from saleman
   select * from saleman
   select everything from saleman
   select saleman
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. What is a VB [vb022]
   Visual Basic
   Virtual Basic
   Visual Begin
   Virtual Begin
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
   cb
   cbo
   cbb
   cbx
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. SQL Statement for delete all records from a table [vb047]
   DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=ALL
   DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=s_enrolNumber
   DELETE FROM saleman
   DELETE ALL FROM saleman
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. The TypeOf function is used to [vb013]
   Identify the data type of a variable
   Identify the type of form
   Identify the current font
   Identify the type of control
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. Which control allows you to create a TCP/IP session [vb036]
   Internet Transfer Control
   Winsock
   WebBrowser
   ODBC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. UCase("Love Education") [vb015]
   Returns "love education"
   Returns "Love Education"
   Returns "LOVE EDUCATION"
   Returns "LOVE education"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. Best describes a Counted loop [vb038]
   A loop that performs the test at the start
   A loop that performs the test at the end
   A loop that iterates a predetermined number of times
   A loop that counts backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. Which Property should be set for every control [vb048]
   Caption
   Text
   Interval
   Name
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. What is the name of the system variable that keeps track of the Y position of a graphical object [vb024]
   Y
   ThisY
   CurrentY
   YValue
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. How would you make a form Transparent [vb003]
   Set the BackStyle Property of the Form to Transparent
   Set the WindowMode of the Form to Transparent
   Use API calls
   Use ODBC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. Me.Circle (1000, 2000), 300 [vb007]
   The X position for the center of the circle is 1000
   The X position for the left of the circle is 1000
   The X position for the center of the circle is 2000
   The X position for the left of the circle is 2000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
   Produces a syntax error
   Assigns LoveThailand to msg
   Assigns Love&Thailand to msg
   Assigns Love Thailand to msg
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. Properties cannot be set at run-time [vb043]
   Height
   Width
   Name
   Top
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. Three-letter mnemonic for a Timer [vb029]
   tim
   tme
   timer
   tmr
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. What keyword is placed before a parameter to a function, that means it may be written to in the function [vb032]
   ByValue
   ByReference
   ByVal
   ByRef
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. Three-letter mnemonic for a Label [vb031]
   lb
   ll
   lbl
   lab
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. Specifies an array with 4 elements [vb044]
   Dim num() As Integer
   Dim num(5) As Integer
   Dim num(4) As Integer
   Dim num(3) As Integer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. What is an FSO [vb021]
   Full System Output
   Fat Sound Object
   File System Object
   Fullsize Slider Object
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. Why are three-letter mnemonics used when naming controls [vb049]
   To confuse the programmer
   To identify the type of control
   To make the program run faster
   To reduce the amount of memory required for the program
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. SQL Statement for delete all records from a table [vb047]
   DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=ALL
   DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=s_enrolNumber
   DELETE FROM saleman
   DELETE ALL FROM saleman
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. The SelStart Property of a TextBox is used to [vb012]
   Identify the start of the Text
   There is no such Property
   Identify the start of highlighted text
   Identify the color
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. When does recursion occur [vb035]
   When a function calls itself
   When no code is associated with an Event
   At design-time
   When a Property is assigned an invalid value
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Three-letter mnemonic for a CommandButton [vb026]
   cmd
   com
   command
   cnd
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. Best describes a Counted loop [vb038]
   A loop that performs the test at the start
   A loop that performs the test at the end
   A loop that iterates a predetermined number of times
   A loop that counts backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. If x < 10 Or > 20 Then [vb004]
   The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
   The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
   The above statement can never be True
   The above statement is a syntax error
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. What does a pre-condition loop do [vb017]
   Perform the test at the start of the loop
   Perform the test at the end of the loop
   Loop a predetermined number of times
   Count backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. Three-letter mnemonic for a Timer [vb029]
   tim
   tme
   timer
   tmr
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26