ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Constant declarations is correct [vb039]
   Dim Constant num As Integer
   Dim Constant num As Integer = 64
   Dim num As Constant Integer = 64
   Const num As Integer = 64
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
   First
   Begin
   LBound
   Start
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. The TypeOf function is used to [vb013]
   Identify the data type of a variable
   Identify the type of form
   Identify the current font
   Identify the type of control
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. msg = Replace("Please confirm what you can do", "do", "confirm") [vb010]
   msg will contain, "Please do what you can confirm"
   msg will contain, "Please confirm what you can confirm"
   msg will contain, "Please do what you can do confirm"
   msg will contain, "Please do what you can do"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Me.Line (0, 0) - (Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight) [vb008]
   Draws a diagonal line from the top left to the bottom right of the current form
   Draws a diagonal line from the top right to the bottom left of the current form
   Draws a horizontal line
   Draws a vertical line
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. Me.Circle (1000, 2000), 300 [vb007]
   The X position for the center of the circle is 1000
   The X position for the left of the circle is 1000
   The X position for the center of the circle is 2000
   The X position for the left of the circle is 2000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. The TypeOf function is used to [vb013]
   Identify the data type of a variable
   Identify the type of form
   Identify the current font
   Identify the type of control
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. If x > 9 And < 21 Then [vb005]
   The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
   The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
   The above statement can never be True
   The above statement is a syntax error
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
   Double
   Integer
   Currency
   Variant
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. If x < 10 Or > 20 Then [vb004]
   The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
   The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
   The above statement can never be True
   The above statement is a syntax error
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. Specifies an array with 4 elements [vb044]
   Dim num() As Integer
   Dim num(5) As Integer
   Dim num(4) As Integer
   Dim num(3) As Integer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. If x < 10 Or > 20 Then [vb004]
   The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
   The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
   The above statement can never be True
   The above statement is a syntax error
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. UCase("Love Education") [vb015]
   Returns "love education"
   Returns "Love Education"
   Returns "LOVE EDUCATION"
   Returns "LOVE education"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. Three-letter mnemonic for a Label [vb031]
   lb
   ll
   lbl
   lab
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. How would you make a form Transparent [vb003]
   Set the BackStyle Property of the Form to Transparent
   Set the WindowMode of the Form to Transparent
   Use API calls
   Use ODBC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
   cb
   cbo
   cbb
   cbx
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. Declares a variable of type Integer [vb040]
   int num
   Integer num
   Dim num As Integer
   Dim Integer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. What does the Step keyword used with the For/Next Loop do [vb019]
   Allows the loop to be missed if the condition is True
   Increments values according to the Step value
   Syntax error
   The Step keyword is illegal with counted loops
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. SQL statement for updating a record [vb046]
   UPDATE saleman SET s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
   UPDATE saleman WITH s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
   UPDATE saleman s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
   UPDATE s_dob = #20/01/2547# to s_enrolNumber = 47
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. How does a function get a return value [vb002]
   By assigning an expression to the function name
   By assigning an expression to the Return keyword
   By assigning an expression to the Function keyword
   Functions cannot return values
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
   Double
   Integer
   Currency
   Variant
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. SQL Statement for delete all records from a table [vb047]
   DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=ALL
   DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=s_enrolNumber
   DELETE FROM saleman
   DELETE ALL FROM saleman
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. How does a function get a return value [vb002]
   By assigning an expression to the function name
   By assigning an expression to the Return keyword
   By assigning an expression to the Function keyword
   Functions cannot return values
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. How does a function get a return value [vb002]
   By assigning an expression to the function name
   By assigning an expression to the Return keyword
   By assigning an expression to the Function keyword
   Functions cannot return values
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. Defines the graphical height of a graphics object [vb041]
   GraphHeight
   GraphicalHeight
   Height
   ScaleHeight
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. What keyword is placed before a parameter to a function, that means it may be written to in the function [vb032]
   ByValue
   ByReference
   ByVal
   ByRef
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. Three-letter mnemonic for a Timer [vb029]
   tim
   tme
   timer
   tmr
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. What does a post-condition loop do [vb016]
   Perform the test at the start of the loop
   Perform the test at the end of the loop
   Loop a predetermined number of times
   count backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. Constant declarations is correct [vb039]
   Dim Constant num As Integer
   Dim Constant num As Integer = 64
   Dim num As Constant Integer = 64
   Const num As Integer = 64
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. How does a function get a return value [vb002]
   By assigning an expression to the function name
   By assigning an expression to the Return keyword
   By assigning an expression to the Function keyword
   Functions cannot return values
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26