ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Why are three-letter mnemonics used when naming controls [vb049]
   To confuse the programmer
   To identify the type of control
   To make the program run faster
   To reduce the amount of memory required for the program
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Why are three-letter mnemonics used when naming controls [vb049]
   To confuse the programmer
   To identify the type of control
   To make the program run faster
   To reduce the amount of memory required for the program
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. What keyword is placed before a parameter to a function, to ensure it is read-only [vb033]
   ByValue
   ByReference
   ByVal
   ByRef
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. What is the result of setting the DragMode for a control to Automatic [vb025]
   The MouseDown, MouseMove and MouseUp Event are disabled
   The MouseDown, MouseUp and Click Event are disabled
   The GotFocus Event is disabled
   The control is able to move without any user intervention
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
   frm
   fm
   f
   fr
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. What does a pre-condition loop do [vb017]
   Perform the test at the start of the loop
   Perform the test at the end of the loop
   Loop a predetermined number of times
   Count backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. When does recursion occur [vb035]
   When a function calls itself
   When no code is associated with an Event
   At design-time
   When a Property is assigned an invalid value
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. The TypeOf function is used to [vb013]
   Identify the data type of a variable
   Identify the type of form
   Identify the current font
   Identify the type of control
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. Right("Love Thailand",3) [vb011]
   Returns "Lov"
   Returns "Tha"
   Returns "and"
   Returns "LTd"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. Declares a variable of type Integer [vb040]
   int num
   Integer num
   Dim num As Integer
   Dim Integer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
   cb
   cbo
   cbb
   cbx
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
   Produces a syntax error
   Assigns LoveThailand to msg
   Assigns Love&Thailand to msg
   Assigns Love Thailand to msg
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. If x < 10 Or > 20 Then [vb004]
   The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
   The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
   The above statement can never be True
   The above statement is a syntax error
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. The correct syntax to count backwards [vb042]
   For counter = 10 Down To 1
   For counter = 10 To 1 Step -1
   For counter = 10 To 1 Step Down
   For counter = 10 To 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
   cb
   cbo
   cbb
   cbx
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. Three-letter mnemonic for a Label [vb031]
   lb
   ll
   lbl
   lab
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. How would you make a form Transparent [vb003]
   Set the BackStyle Property of the Form to Transparent
   Set the WindowMode of the Form to Transparent
   Use API calls
   Use ODBC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. LCase("Love Education") [vb006]
   Returns "love education"
   Returns "Love Education"
   Returns "LOVE EDUCATION"
   Returns "LOVE education"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. Me.Line (0, 0) - (Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight) [vb008]
   Draws a diagonal line from the top left to the bottom right of the current form
   Draws a diagonal line from the top right to the bottom left of the current form
   Draws a horizontal line
   Draws a vertical line
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. SQL statement for selects all records from the saleman table [vb045]
   select from saleman
   select * from saleman
   select everything from saleman
   select saleman
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. The SelStart Property of a TextBox is used to [vb012]
   Identify the start of the Text
   There is no such Property
   Identify the start of highlighted text
   Identify the color
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. The User Defined Format expression "mm" is used to [vb014]
   Format the minutes of a Date Expression with a leading zero
   Format the month of a Date Expression with a leading zero
   Convert strings to lowercase
   Convert strings to uppercase
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. If x > 9 And < 21 Then [vb005]
   The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
   The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
   The above statement can never be True
   The above statement is a syntax error
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. If x > 9 And < 21 Then [vb005]
   The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
   The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
   The above statement can never be True
   The above statement is a syntax error
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. Which control allows you to create a TCP/IP session [vb036]
   Internet Transfer Control
   Winsock
   WebBrowser
   ODBC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
   cb
   cbo
   cbb
   cbx
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
   First
   Begin
   LBound
   Start
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. SQL statement for updating a record [vb046]
   UPDATE saleman SET s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
   UPDATE saleman WITH s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
   UPDATE saleman s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
   UPDATE s_dob = #20/01/2547# to s_enrolNumber = 47
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. Which Property should be set for every control [vb048]
   Caption
   Text
   Interval
   Name
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. The User Defined Format expression "mm" is used to [vb014]
   Format the minutes of a Date Expression with a leading zero
   Format the month of a Date Expression with a leading zero
   Convert strings to lowercase
   Convert strings to uppercase
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26