ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
   Produces a syntax error
   Assigns LoveThailand to msg
   Assigns Love&Thailand to msg
   Assigns Love Thailand to msg
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Three-letter mnemonic for a Timer [vb029]
   tim
   tme
   timer
   tmr
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Which control allows you to create a TCP/IP session [vb036]
   Internet Transfer Control
   Winsock
   WebBrowser
   ODBC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. Constant declarations is correct [vb039]
   Dim Constant num As Integer
   Dim Constant num As Integer = 64
   Dim num As Constant Integer = 64
   Const num As Integer = 64
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. What keyword is placed before a parameter to a function, that means it may be written to in the function [vb032]
   ByValue
   ByReference
   ByVal
   ByRef
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. Properties cannot be set at run-time [vb043]
   Height
   Width
   Name
   Top
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. What does a post-condition loop do [vb016]
   Perform the test at the start of the loop
   Perform the test at the end of the loop
   Loop a predetermined number of times
   count backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
   First
   Begin
   LBound
   Start
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. Three-letter mnemonic for a Timer [vb029]
   tim
   tme
   timer
   tmr
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. What does a post-condition loop do [vb016]
   Perform the test at the start of the loop
   Perform the test at the end of the loop
   Loop a predetermined number of times
   count backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. control.ZOrder 0 [vb001]
   Places the control at the top of the Z Order
   Places the control at the bottom of the Z Order
   Sends the control to the back of the other controls
   Hides the control
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. SQL statement for updating a record [vb046]
   UPDATE saleman SET s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
   UPDATE saleman WITH s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
   UPDATE saleman s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
   UPDATE s_dob = #20/01/2547# to s_enrolNumber = 47
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. Three-letter mnemonic for a ListBox [vb028]
   box
   lbx
   lst
   lis
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. What keyword is placed before a parameter to a function, to ensure it is read-only [vb033]
   ByValue
   ByReference
   ByVal
   ByRef
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
   cb
   cbo
   cbb
   cbx
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. msg = Replace("Please confirm what you can do", "do", "confirm") [vb010]
   msg will contain, "Please do what you can confirm"
   msg will contain, "Please confirm what you can confirm"
   msg will contain, "Please do what you can do confirm"
   msg will contain, "Please do what you can do"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. What is an FSO [vb021]
   Full System Output
   Fat Sound Object
   File System Object
   Fullsize Slider Object
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. UCase("Love Education") [vb015]
   Returns "love education"
   Returns "Love Education"
   Returns "LOVE EDUCATION"
   Returns "LOVE education"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. The User Defined Format expression "mm" is used to [vb014]
   Format the minutes of a Date Expression with a leading zero
   Format the month of a Date Expression with a leading zero
   Convert strings to lowercase
   Convert strings to uppercase
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. Me.Line (0, 0) - (Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight) [vb008]
   Draws a diagonal line from the top left to the bottom right of the current form
   Draws a diagonal line from the top right to the bottom left of the current form
   Draws a horizontal line
   Draws a vertical line
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. LCase("Love Education") [vb006]
   Returns "love education"
   Returns "Love Education"
   Returns "LOVE EDUCATION"
   Returns "LOVE education"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. What is the result of setting the DragMode for a control to Automatic [vb025]
   The MouseDown, MouseMove and MouseUp Event are disabled
   The MouseDown, MouseUp and Click Event are disabled
   The GotFocus Event is disabled
   The control is able to move without any user intervention
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. What is a VB [vb022]
   Visual Basic
   Virtual Basic
   Visual Begin
   Virtual Begin
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. Unload me [vb023]
   Close control
   Close form
   Close textbox
   Close Sourcecode
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. Which control allows you to create a TCP/IP session [vb036]
   Internet Transfer Control
   Winsock
   WebBrowser
   ODBC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. The User Defined Format expression "mm" is used to [vb014]
   Format the minutes of a Date Expression with a leading zero
   Format the month of a Date Expression with a leading zero
   Convert strings to lowercase
   Convert strings to uppercase
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. Three-letter mnemonic for a CommandButton [vb026]
   cmd
   com
   command
   cnd
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. Defines the graphical height of a graphics object [vb041]
   GraphHeight
   GraphicalHeight
   Height
   ScaleHeight
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. Me.Line (0, 0) - (Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight) [vb008]
   Draws a diagonal line from the top left to the bottom right of the current form
   Draws a diagonal line from the top right to the bottom left of the current form
   Draws a horizontal line
   Draws a vertical line
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. Best describes a Counted loop [vb038]
   A loop that performs the test at the start
   A loop that performs the test at the end
   A loop that iterates a predetermined number of times
   A loop that counts backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26