ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Best describes a Counted loop [vb038]
   A loop that performs the test at the start
   A loop that performs the test at the end
   A loop that iterates a predetermined number of times
   A loop that counts backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. What does the Step keyword used with the For/Next Loop do [vb019]
   Allows the loop to be missed if the condition is True
   Increments values according to the Step value
   Syntax error
   The Step keyword is illegal with counted loops
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. The TypeOf function is used to [vb013]
   Identify the data type of a variable
   Identify the type of form
   Identify the current font
   Identify the type of control
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. What will Hex(100) return [vb034]
   75
   100
   64
   128
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Three-letter mnemonic for a ListBox [vb028]
   box
   lbx
   lst
   lis
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. Me.Circle (1000, 2000), 300 [vb007]
   The X position for the center of the circle is 1000
   The X position for the left of the circle is 1000
   The X position for the center of the circle is 2000
   The X position for the left of the circle is 2000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
   cb
   cbo
   cbb
   cbx
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. The correct syntax to count backwards [vb042]
   For counter = 10 Down To 1
   For counter = 10 To 1 Step -1
   For counter = 10 To 1 Step Down
   For counter = 10 To 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. What is an FSO [vb021]
   Full System Output
   Fat Sound Object
   File System Object
   Fullsize Slider Object
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. The User Defined Format expression "mm" is used to [vb014]
   Format the minutes of a Date Expression with a leading zero
   Format the month of a Date Expression with a leading zero
   Convert strings to lowercase
   Convert strings to uppercase
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. Declares a variable of type Integer [vb040]
   int num
   Integer num
   Dim num As Integer
   Dim Integer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. Three-letter mnemonic for a ListBox [vb028]
   box
   lbx
   lst
   lis
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. SQL statement for selects all records from the saleman table [vb045]
   select from saleman
   select * from saleman
   select everything from saleman
   select saleman
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. Best describes a Counted loop [vb038]
   A loop that performs the test at the start
   A loop that performs the test at the end
   A loop that iterates a predetermined number of times
   A loop that counts backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. The correct syntax to count backwards [vb042]
   For counter = 10 Down To 1
   For counter = 10 To 1 Step -1
   For counter = 10 To 1 Step Down
   For counter = 10 To 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. What is an FSO [vb021]
   Full System Output
   Fat Sound Object
   File System Object
   Fullsize Slider Object
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. Unload me [vb023]
   Close control
   Close form
   Close textbox
   Close Sourcecode
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. When does recursion occur [vb035]
   When a function calls itself
   When no code is associated with an Event
   At design-time
   When a Property is assigned an invalid value
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. If x > 9 And < 21 Then [vb005]
   The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
   The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
   The above statement can never be True
   The above statement is a syntax error
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. Me.Circle (1000, 2000), 300 [vb007]
   The X position for the center of the circle is 1000
   The X position for the left of the circle is 1000
   The X position for the center of the circle is 2000
   The X position for the left of the circle is 2000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
   Produces a syntax error
   Assigns LoveThailand to msg
   Assigns Love&Thailand to msg
   Assigns Love Thailand to msg
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
   First
   Begin
   LBound
   Start
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. Me.Line (0, 0) - (Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight) [vb008]
   Draws a diagonal line from the top left to the bottom right of the current form
   Draws a diagonal line from the top right to the bottom left of the current form
   Draws a horizontal line
   Draws a vertical line
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. The User Defined Format expression "mm" is used to [vb014]
   Format the minutes of a Date Expression with a leading zero
   Format the month of a Date Expression with a leading zero
   Convert strings to lowercase
   Convert strings to uppercase
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. SQL statement for selects all records from the saleman table [vb045]
   select from saleman
   select * from saleman
   select everything from saleman
   select saleman
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. SQL Statement for delete all records from a table [vb047]
   DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=ALL
   DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=s_enrolNumber
   DELETE FROM saleman
   DELETE ALL FROM saleman
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. Declares a variable of type Integer [vb040]
   int num
   Integer num
   Dim num As Integer
   Dim Integer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. What does the Step keyword used with the For/Next Loop do [vb019]
   Allows the loop to be missed if the condition is True
   Increments values according to the Step value
   Syntax error
   The Step keyword is illegal with counted loops
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. What does a pre-condition loop do [vb017]
   Perform the test at the start of the loop
   Perform the test at the end of the loop
   Loop a predetermined number of times
   Count backwards
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. What is an FSO [vb021]
   Full System Output
   Fat Sound Object
   File System Object
   Fullsize Slider Object
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26