ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. การปกครองท้องถิ่นรูปสุขาภิบาล เป็นการปกครองลักษณะใด [s0342]
   ข้าราชการมีอำนาจเป็นใหญ่ในท้องถิ่น
   ข้าราชการและประชาชนร่วมกันบริหารกิจการท้องถิ่น
   เป็นการปกครองโดยประชาชนในท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียว
   เป็นการปกครองที่มุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของข้าราชการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. สาเหตุของการเกิดรัฐชาติในยุโรปคือข้อใด [s0171]
   ศาสนจักรมอบอำนาจการปกครองให้กับกษัตริย์
   ศาสนจักรมอบอำนาจการเก็บภาษีให้กับกษัตริย์
   กษัตริย์ของรัฐต่าง ๆ ตกลงร่วมกันที่จะแบ่งดินแดน เพื่อความสะดวกในการปกครอง
   ชนชั้นกลางให้การสนับสนุนกษัตริย์ เพื่อสร้างระบบการปกครองที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. แท่นพิมพ์ที่หมอบรัดเลย์นำเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างไร [s0615]
   มีการประดิษฐ์ตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรก
   เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์
   ชนชั้นกลางหันมาสนใจในการแต่งและเขียนหนังสือกันมากขึ้น
   ประชาชนมีโอกาสเลือกซื้อหนังสืออ่านได้ในราคาถูก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. พรรคการเมืองมีความสำคัญอย่างไรต่อการจัดระเบียบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย [s0086]
   ช่วยควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
   เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีกิจกรรมทางการเมือง
   ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว
   มีรัฐบาลที่มีเสียงสนับสนุนข้างมากในรัฐสภา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ความสำเร็จจากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสิ่งใดเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุด [s0069]
   ความทุกข์ยากที่มนุษย์ได้รับ
   การเปิดโอกาสให้มีเสรีภาพทางความคิด
   การแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนที่เป็นอาณานิคม
   ความทะเยอทะยานในการสร้างชื่อเสียง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26