ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเป็นโลกาภิวัตน์ [s0079]
   การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
   ความเป็นนานาชาติของการศึกษา
   การมั่นคงทางการเมือง
   การพัฒนาทางวิชาการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. วิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐบาลอย่างไร [s0040]
   วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อกำหนดการผลิตในปริมาณที่เหมาะสม
   วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อใช้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
   วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนร่วมมือต่อส่วนรวม
   วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อกำหนดแนวทางการจัดบริการสาธารณูปโภคให้เหมาะสม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจเปิดเสรี ได้แก่ จังหวัดใดบ้าง [s0527]
   สงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส
   สงขลา ปัตตานี พัทลุง สตูล ตรัง
   ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช
   กระบี่ สตูล นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดีกว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในเรื่องใด [s0771]
   ความเป็นธรรมในสังคม
   การกระจายรายได้
   การใช้ทรัพยากร
   แรงจูงใจและความคิดริเริ่ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. แร่ธาตุที่พบมากในทะเลทรายโกบี คือแร่อะไร [s1218]
   ทองคำ น้ำมัน
   เหล็ก ถ่านหิน
   บอกไซต์ ดีบุก
   ปรอท กำมะถัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26