ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. การทำผ้าไหมแถบภาคอีสานควรจัดเข้าอุตสาหกรรมประเภทใด [s1071]
   ครัวเรือน
   ขนาดย่อม
   ขนาดกลาง
   ขนาดใหญ่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "งบปะมาณแผ่นดิน" หมายถึงอะไร [s0536]
   รายรับเฉพาะส่วนภาษีอากรของรัฐบาล
   รายรับทุนชนิดของรัฐบาล
   รายรับทุกชนิดร่วมทั้งเงินกู้ของรัฐบาล
   รายรับทุกชนิดรวมทั้งเงินกู้และรายจ่ายของรัฐบาล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรจะดำเนินการตามข้อใด [s0357]
   เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณอย่างเพียงพอ
   ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม
   เน้นมาตรการทางกฎหมายให้รัดกุม มีบทลงโทษหนัก
   จัดตั้งมูลนิธีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกไม่ถูกต้อง [s1019]
   มีภูเขาและเนินเขาเตี้ย ๆ
   มีที่ราบชายฝั่งทะเลแคบ ๆ
   เป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำกว้างใหญ่
   มีแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมข้อใด มีสาเหตุมาจากลักษณะโครงสร้างภูมิประเทศ [s0215]
   ปัญหาการสูญเสียป่าไม้
   ปัญหาดินชะล้างพังทะลาย
   ปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม
   ปัญหาการแพร่กระจายของวัชพืช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26