ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. มีอากาศหนาวเย็น มีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี มีฝนตกน้อย คือลักษณะอากาศแบบใด [s1180]
   แบบภูเขา
   แบบทุนดรา
   แบบอากาศชื้นในเขตหนาว
   แบบอากาศชื้นในเขตอบอุ่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. จริยธรรมข้อใดเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลโดยเฉพาะ [s0590]
   การทำตามหน้าที่
   ความซื่อสัตย์
   ความเสียสละ
   ความสามัคคี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เจ้านายไทยพระองค์แรกที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษและใช้การได้เป็นอย่างดีคือบุคคลท่านใด [s1395]
   สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ
   สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก
   สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
   สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ข้อใดคือวิธีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่ได้ผลดีที่สุด [s1046]
   ออกกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
   เปิดสอนวิชาอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นในโรงเรียน
   ชักชวนประชาชนให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแก่ประชาชนให้มากขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ไทยต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเป็นฝ่ายเดียวกับญี่ปุ่นเพราะเหตุใด [s1438]
   ถูกญี่ปุ่นบีบบังคับ
   คนไทยเกลียดชาติตะวันตก
   การโฆษณาชวนเชื่อของชาวญี่ปุ่น
   ต้องการแก้ไขสนธิสัญญากับญี่ปุ่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26