ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อาชีพหลักของประชากรในประเทศใดไม่ถูกต้อง [s1191]
   มาเลเชีย-ป่าไม้ เหมืองแร่ ประมง
   อินโดนีเชีย-เกษตรกรรม ประมง ป่าไม้
   สิงคโปร์-เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เหมืองแร่
   ฟิลิปปินส์-เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ดินตะกอนใหม่ ยุคควาเตอร์นารีคลุมพื้นที่ประมาณเท่าไรของภาคกลาง [s0596]
   ร้อยละ 25
   ร้อยละ 40
   ร้อยละ 60
   ร้อยละ 75
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เหตุใดรัชกาลที่ 4 จึงทรงเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการต่างประเทศ [s1399]
   วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น
   ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยมากขึ้น
   มหาอำนาจตะวันตกกำลังแผ่อิทธิพลเข้าเอเชีย
   มหาอำนาจตะวันตกขู่ว่าจะครอบครองประเทศไทย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. การที่ประชากรส่วนใหญ่ของไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากทั้งนี้เพราะเหตุผลในข้อใด [s1049]
   ค่าแรงงานต่ำ
   ประชากรเกียจคร้าน
   อัตราการเพิ่มประชากรสูง
   ความเหลื่อมล้ำของรายได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. คำอธิบายเกี่ยวกับมูลนาย - ไพร่ ข้อใดผิด [s0239]
   ลูกของมูลนาย แม้มีศักดินาต่ำกว่าเกณฑ์ก็ไม่ถือว่าเป็นไพร่
   ไพร่ไม่มีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมเป็นมูลนายได้
   มูลนายไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน ไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
   มูลนายมีศักดินาสูงกว่า 400 ไร่ ส่วนไพร่ต่ำกว่า 400 ไร่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ข้อใดที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของพัฒนาการ ทางการเมืองไทย [s0700]
   การกราบบังคมทูลของพระราชทานรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2427
   การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5
   ความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครอง ร.ศ.130
   การสร้าง "ดุสิตธานี" เพื่อทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ข้อใดมิได้อยู่ในสาระสำคัญของสนธิสัญญาเบาว์ริง [s0814]
   ยกเลิกระบบผูกขาดของพระคลังสินค้า
   ยกเลิกภาษีปากเรือทุกชนิดเรียกเก็บภาษีขาเข้าร้อยละ 3
   คนในบังคับของอังกฤษขึ้นศาลกงสุลอังกฤษ
   สนธิสัญญามีอายุ 10 ปี เมื่อครบวาระให้ประชุมเปลี่ยนแปลงได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ข้อความใดที่ ไม่ถูกต้อง [s0525]
   พลอยพบในหินบะซอลท์
   ฟอสเฟต พบในหินเกลือ
   ดีบุกพบในหินแกรนิต
   แบไรท์ พบในหินปูน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุของการกำหนดสินค้าต้องห้ามในการค้ากับต่างประเทศสมัยอยุธยาตอนกลาง [s0466]
   พระคลังสินค้าต้องการกำหนดราคาสินค้าเอง
   พระคลังสินค้าต้องการเป็นตัวกลางในการค้าขาย
   พระคลังสินค้าต้องการกำจัดการนำเข้าสินค้าประเภทอาวุธ
   พระคลังสินค้าต้องการเลิกจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. เมืองหลักในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย สำหรับรองรับการกระจายตัวของอุตสาหกรรม คือจังหวัดอะไรบ้าง [s0119]
   สระบุรี นครราชสีมา ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา
   สระบุรี ขอบแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี
   ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา
   ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ความคิดทางประชาธิปไตยของไทย เริ่มปรากฎอย่างชัดเจนในข้อใด [s0245]
   ข้อเสนอในบทความของเทียนวรรณ
   ข้อคิดเห็นองอัศวพาหุ และรามจิตติ
   ข้อเสนอของที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ชื่อนายเรมอนด์ อี. สตีเวนศื
   คำกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการ ร.ศ.103
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. คนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นเสมอ หากจะปรับปรุงตัวเองควรยึดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด [s0350]
   ความละอายต่อบาป
   ความรับผิดชอบ
   ความมัธยัสถ์
   ความสันโดษ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. คำกล่าวข้างล่างนี้ ข้อใดเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้เป็นข้อเตือนใจ เพื่อส่งเสริมบุคคลิภาพของเยาวชน [s0670]
   ไม่ควรเป็นคนรกโลก
   มารดาบิดาเป็นพรหมของลูก
   คนดีมิใช่ดีมากแต่กำเนิด
   เสียชีพอย่าเสียสัตว์เข้าวัดบวชใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. "ประชาชนทุกคนมีสิทธิตามกฎหมาย" หมายความว่าอย่างไร [s1158]
   การเคารพกฎหมายเป็นสิทธิของทุกคน
   ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
   ทุคนใช้สิทธิได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
   ทุกคนมีสิทธิในการศึกษากฎหมายได้เท่าเทียมกัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. การปกครองในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา มีลักษณะที่เหมือนกันในเรื่องใด [s0580]
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน
   ศูนย์กลางการใช้อำนาจในการปกครอง
   สถานภาพของผู้ปกครอง
   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. พายุใดที่มักนำความเสียหายมาสู่ภาคใต้ของไทย [s1014]
   พายุทอร์นาโด
   พายุไต้ฝุ่น
   พายุเฮอริเคน
   พายุสลาตัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของยุโรป ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศนั้นได้แก่ในข้อใด [s0866]
   พลังงานน้ำตกและป่าไม้
   ทองคำและดีบุก
   เหล็กและถ่านหิน
   ทองแดงและน้ำมัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. สาเหตุใดที่เป็นชนวนทำให้เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศลในปี ค.ศ.1789 [s0233]
   อิทธิพลการประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา
   อิทธิพลของการส่งเสริมประชาธิปไตยของนักปราชญ์
   ราชสำนักประสบปัญหาด้านการคลังอย่างหนัก
   พวกอภิสิทธิ์ชนต้องการแย่งอำนาจคือจากกษัตริย์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. รายการใดต่อไปนี้ ไม่รวมไว้ในการคำนวณผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (GDP) ของไทย [s0458]
   กลุ่มเกษตรกรเพชรบุรีส่งกุ้งกุลาดำไปขายประเทศญี่ปุ่น
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากสหรัฐอเมริกา
   นักท่องเที่ยวสิงคโปร์จ่ายเงินซื้อบัตรเข้าไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต
   รัฐบาลไทยส่งเงินไปช่วยบรรเท่าทุกข์ในบังคลาเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์แล้วทรงพระนามใด [s0811]
   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
   สมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่ 4
   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
   สมเด็จพระบรมรามาธิบดีที่ 4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ในระยะแรกอาณาจักรอยุธยาได้ดำเนินนโยบายใช้กำลังเข้าปราบปราม [s1273]
   เขมร
   ลาว
   สุโขทัย
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. แหล่งปลาชุมที่สำคัญของโลกต่อไปนี้ แหล่งใดที่อยู่ในทวีปยุโรป [s0874]
   คูริลแบงค์
   ดอกเกอร์แบงค์
   นิวฟันด์แลนด์แบงค์
   แกรนด์แบงค์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. การที่คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก จัดว่าเป็นอะไร [s0575]
   ประเพณีของคนไทย
   รสนิยมของคนไทย
   จารีตของคนไทย
   วิถีชาวบ้านของคนไทย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ท่านคิดว่าควรปลูกฝังความมีระเบียบวินัยแก่บุคคลกลุ่มใด [s0175]
   ผู้โดยสารวิ่งขึ้นรถประจำทางขณะที่จอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่
   นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเร่งรีบแต่ตัวทันทีที่เสียงสัญญาณเรียกแถวดังขึ้น
   ผู้โดยสารต่างก็หอบหิ้วข้าวของขึ้นรถอย่างเร่งรีบเมื่อรถโดยสารเข้าเทียบชานชาลา
   คนงานโรงงานทอผ้ารีบตอกบัตรลงเวลาและออกจากโรงงานทันทีที่เสียงสัญญาณหมดเวลาดังขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ประเทศที่ริเริ่มในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนคือประเทศใด [s1250]
   ไทย
   มาเลเซีย
   ฟิลิปปินส์
   อินโดนีเซีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ประเพณีการปล่อยนก ปล่อยปลา เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด [s1086]
   ขึ้นปีใหม่
   สงกรานต์
   แรกนาขวัญ
   เทศกาลสารท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. นโยบายใหม่ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว คือเรื่องใด [s0156]
   การอนุญาตให้ส่งข้าวออกไปขายได้
   การใช้ระบบเจ้าภาษีนายอากร
   การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์
   การใช้วิธีการค้าเสรีเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. การที่ประชาชนในประเทศต่าง ๆ มีสิทธิและเสรีภาพในระดับที่แตกต่างกันนั้น เป็นเพราะเหตุใด [s0579]
   อุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละประเทศแตกต่างกัน
   ระบบการปกครองของแต่ละประเทศแตกต่างกัน
   ระบบกฎหมายของแต่ละประเทศแตกต่างกัน
   การใช้อำนาจในการปกครองของแต่ละประเทศแตกต่างกัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ใช้ผู้ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย [s0093]
   ผู้ใหญ่บ้าน
   กำนัน
   พนักงานสอบสวน
   ทนายความ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ในเขตร้อนตัวการใดที่ทำให้หน้าดินถูกทำลายได้มากที่สุด [s1041]
   น้ำ
   อากาศ
   แสงแดด
   กระแสลม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26