ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ถ้าท่านจะชมงานศิลปะที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตก ท่านจะเลือกนำชมสิ่งใด [s0159]
   พระราชวังสราญรมย์
   วัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม
   พระที่นั่งอนันตสมาคม
   ภาพเขียนฝาผนังวัดสุทัศนเทพวราราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ความขัดแย้งในยูโกสลาเวียปัจจุบันมีสาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด [s0080]
   ปัญหาศาสนา
   ปัญหาการเมือง
   ปัญหาเศรษฐกิจ
   ปัญหาสังคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประชากร [s1055]
   การศึกษา
   การแพทย์
   การสาธารณสุข
   เสถียรภาพทางการเมือง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. วิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐบาลอย่างไร [s0040]
   วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อกำหนดการผลิตในปริมาณที่เหมาะสม
   วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อใช้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
   วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนร่วมมือต่อส่วนรวม
   วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อกำหนดแนวทางการจัดบริการสาธารณูปโภคให้เหมาะสม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. คุณธรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสอบไล่ได้เรียกว่าอะไร [s0933]
   สัปปุริสธรรม
   สติปัฏฐาน
   อิทธิบาท
   อริยสัจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดกับประเทศต่าง ๆ ในระบบสังคมนิยม คือปัญหาในเรื่องใดต่อไปนี้ [s0528]
   การขาดแคลนทรัพยากรเมื่อเทียบกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจ
   การขาดเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
   การขาดแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
   การขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. นายวิชัยไม่ยอมทำตามใจตัวเองแสดงว่าเขามีคุณธรรมในข้อใด [s1096]
   ทมะ
   ขันติ
   จาคุ
   จิตตะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดีกว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในเรื่องใด [s0771]
   ความเป็นธรรมในสังคม
   การกระจายรายได้
   การใช้ทรัพยากร
   แรงจูงใจและความคิดริเริ่ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. คุณธรรมข้อใดมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมมากที่สุด [s0352]
   ความละอายต่อความชั่ว
   ความกตัญญูกตเวที
   การรู้จักประมาณตน
   การทำจิตใจให้บริสุทธิ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. แร่ธาตุที่พบมากในทะเลทรายโกบี คือแร่อะไร [s1218]
   ทองคำ น้ำมัน
   เหล็ก ถ่านหิน
   บอกไซต์ ดีบุก
   ปรอท กำมะถัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. สามเณรผิดศีลข้อไหนต้องรับโทษที่เรียกว่า "ทัณฑกรรม" [s0971]
   ห้ามฆ่าสัตว์
   ห้ามลักทรัพย์
   ห้ามพูดปด
   ห้ามบริโภคอาหาร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรใด [s1015]
   คาบสมุทรมลายู
   คาบสมุทรอาหรับ
   คาบสมุทรอินโดจีน
   คาบสมุทรอินเดีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ในสมัยโบราณญี่ปุ่นมีการบริหารประเทศอย่างไร [s0821]
   จักรพรรดิใช้อำนาจการปคกรองโดยเด็ดขาด คำสั่งของจักรพรรดิถือเป็นบัญชาจากสวรรค์
   โชกุน เป็นประมุขของประเทศ มีกำลังทหารที่เข้มแข้ง
   จักรพรรดิเป็นประมุข แต่ผู้คอยใช้กำลังมีอำนาจทางทหารคือโชกุน
   จักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจทางการทหาร โชกุนมีอำนาจทางเศรษฐกิจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. สิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญต่อสังคมอยุธยามากที่สุดคือข้อใด [s1299]
   กำลังคน
   พระสงฆ์
   พระมหากษัตริย์
   ขุนนางชั้นผู้ใหญ่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. การปกครอสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยึดแบบการปกครองสมัยใดมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 [s0812]
   สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
   สมเด็นพระบรมราชาธิราช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. การสร้างศิลปกรรมในข้อใดที่ได้ชื่อว่าเป็นศิลปะแบบไทย [s1137]
   เจดีย์ทรงกลม
   เจดีย์วัดช้างล้อม
   พระพุทธสิหิงค์
   พระพุทธรูปปางลีลา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในหัวข้อที่ว่า จะผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อใคร หมายถึงอะไร [s0452]
   การจัดสรรทรัพยากร
   การกระจายรายได้ประชาชาติ
   การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
   การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุดของคำว่า "สมาธิ" ในพุทธศาสนา [s0176]
   การฝึกพลังจิต
   การขจัดความกังวล
   การสำรวจใจให้แน่วแน่
   การขับไล่อารมณ์ออกจากจิต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. หลักคำสอน "กรรมโยคะ" ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ตรงกับคำไทยข้อใด [s0009]
   หนักเอาเบาสู่
   อาบเหงื่อต่างน้ำ
   ปิดทองหลังพระ
   เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. รัฐศักดินาไทยให้ประชาชนบุกเบิกที่ดินเพื่อทำกินโดยหวังผลตอบแทนในลักษณะใด [s0609]
   เสียภาษีในการรับมอบมรดกที่ดิน
   ดูแลที่ดินไม่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า
   ถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อรับใช้มูลนาย
   ส่งส่วยผลผลิตในที่ดินให้แก่มูลนาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาอันเป็นผลโดยตรงจากการที่ประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็ว [s0366]
   การว่างงานมีอัตราสูงขึ้น
   การให้บริการพื้นฐานไปเพียงพอ
   การบริหารประเทศเพิ่มภาระมากขึ้น
   การกระจายรายได้เหลื่อมล้ำมากขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ลักษณะภูมิอากาศส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นแบบใด [s1237]
   อบอุ่นชื้น
   ทะเลทราย
   มรสุมเขตร้อน
   เมดิเตอร์เรเนียน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ในสมัยอยุธยาการเก็บภาษีอากรจากสินค้า ตามขนาดยานพาหนะที่ขนสินค้าเรียกว่าอะไร [s1118]
   ฤชา
   ส่วย
   อากร
   จังกอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ลักษณะการรวมกลุ่มของโอเปกเป็นแบบใด [s1259]
   พึ่งพากันเพื่อต่อรองตลาด
   พึ่งพาซึ่งกันและกันในการส่งออก
   รวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม
   การแสวงหาตลาดในลักษณะเดียวกัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. สถาบันสำคัญในโครงสร้างสังคมชนบทคือข้อใด [s0187]
   ครอบครัว นันทนาการ ศาสนา
   ครอบครัว ศาสนา การศึกษา
   ศาสนา นันทนาการ เศรษฐกิจ
   ครอบครัว ศาสนา การปกครอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศ [s1162]
   หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งภายใน
   เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
   เลียนแบบอารยประเทศ
   แก้ปัญหาคอรัปชัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่มากกว่าที่อื่น [s0118]
   เพราะเป็นแหล่งตลาดสินค้าที่มีขนาดใหญ่
   เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานในการผลิต
   เพราะเป็นศูนย์กลางของตลาดเงินและตลาดทุน
   เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการสื่อสารและคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. สัปปุริสธรรมที่ว่า "อัตตัญญูและมัตตัญญู" นั้น ตรงกับสำนวนโวหารไทยข้อใด [s0650]
   น้ำขึ้นให้รีบตัก
   นกนอยทำรังแต่พอตัว
   เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
   ฆ่าโคอย่าเสียดายเกลือ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. "สงครามเย็น" เป็นความขัดแย้งเนื่องมาจากสาเหตุใด [s0472]
   ความแตกต่างในอุดมการณ์การเมือง
   การแข่งขันกันสร้างและสะสมอาวุธ
   การรังเกียจผิด
   การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ศาสนาพุทธ ฮินดู และคริสต์ มีส่วนคล้ายคลึงกันในด้านในมากที่สุด [s0406]
   การมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
   การรักษาศีลประจำวัน
   การบริจาคทานเพื่อไปสวรรค์
   การนับถือพระเจ้าของแต่ละศาสนา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26