ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ชาวโรมันประสบความสำเร็จน้อยที่สุดในด้านใด [s0689]
   เลขคณิต
   วรรณกรรม
   แพทยศาสตร์
   จิตรกรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ข้อใดคือเหตุผลทางจริยธรรมที่นายวิจิตรซื่อตรงต่อลูกค้ามาตลอดจนกิจการเจริญดี [s0345]
   ไม่โกง เพราะกลัวจะเสียลูกค้าขาประจำ
   ไม่โกง เพราะกลัวถูกจับได้จะเสียชื่อเสียง
   ซื่อตรง เพราะฐานะดีอยู่แล้วไม่โลภมาก
   ซื่อตรง เพราะเกลียดการโกงเห็นว่าไม่ถูกต้อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เพราะเหตุใดชาวยุโรปจึงเรียกภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ว่าตะวันออกใกล้ [s1231]
   เป็นดินแดนที่ติดกับยุโรป
   เป็นดินแดนที่อยู่ใกล้ยุโรปมากที่สุด
   เป็นดินแดนที่ยุโรปติดต่อค้าขายมาตั้งแต่เดิม
   เป็นดินแดนที่อยู่ไกลจากทวีปยุโรปมากกว่าแอฟริกา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. จุลกฐินหมายถึงอะไร [s0924]
   กฐินสามัคคี
   กฐินพระราชทาน
   กฐินที่ต้องทำอย่างยาก
   กฐินพยุหยาตราทางชลมารค
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ความยากจนของประชากรในภาคเหนือเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด [s0439]
   การทำลายป่าทำให้เกิดน้ำท่วมพืชผลเสียหาย
   การเพิ่มของประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอ
   ที่ดินทำกินมีน้อย ทำให้ขนาดที่ดินถือครองโดยเฉลี่ยมีขนาดเล็ก
   ขาดระบบชลประทานขนาดเล็กในท้องถิ่น จึงปลูกพืชได้ครั้งเดียว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 มีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างไร [s0616]
   สภาฐานันดรเปิดประชุมเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมือง
   ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศ
   มีการประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
   กษัตริย์ทรงสนับสนุนการปกครองระบบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดกับประเทศต่าง ๆ ในระบบสังคมนิยม คือปัญหาในเรื่องใดต่อไปนี้ [s0528]
   การขาดแคลนทรัพยากรเมื่อเทียบกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจ
   การขาดเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
   การขาดแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
   การขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ปัจจัยใดที่ส่งเสริมให้บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นแหล่งปลูกชาได้มากที่สุดของจีน [s1213]
   อาศัยชลประทานเข้าช่วย
   เป็นเขตภูเขาสูง อากาศหนาวเย็น
   พื้นที่เป็นที่ราบ มีฝนตกสม่ำเสมอ
   พื้นที่เป็นเนินเขาอากาศแบบกึ่งเขตร้อน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไร [s0911]
   ประชาชนมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบควบคู่กันไป
   ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายได้โดยเสรี
   มีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ และมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   ประชาชนมีโอกาสทำงาน พักผ่อน หรือไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. สามเณรผิดศีลข้อไหนต้องรับโทษที่เรียกว่า "ทัณฑกรรม" [s0971]
   ห้ามฆ่าสัตว์
   ห้ามลักทรัพย์
   ห้ามพูดปด
   ห้ามบริโภคอาหาร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. บรรดาศักดิ์ของกำนันในสมัยอยุธยาตอนต้นตรงกับข้อใด [s1292]
   หลวง
   ขุน
   หมื่น
   พัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ตัวอย่างที่เด่นชัดของสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกและโรมันคือข้อใด [s0308]
   พระราชวังแวร์ชายส์
   วิหารแพนธีออน
   วิหารเซนต์โซเฟีย
   วิหารเซนต์ปีเตอร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ใครเป็นผู้กำหนดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [s1440]
   ม.ร.ว เสนีย์ ปราโมช
   จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
   จอมพลถนอม กิตติขจร
   จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ค่านิยมมีไว้เพื่ออะไร [s0264]
   ช่วยให้คนเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
   ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชน
   ส่งเสิรมให้คนบำรุงรักษาจริยธรรมทางสังคม
   ส่งเสริมให้คนดำเนินชีวิตในทางที่ถูกควรและเป็นประโยชน์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. สิ่งที่แสดงถึง "หัวใจ" ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะขาดเสียมิได้คืออะไร [s1148]
   การเลือกตั้ง
   การยุบสภาผู้แทนราษฎร
   การจัดตั้งพรรคการเมือง
   การเดินขบวนแสดงประชามติ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. "ขนมฝอยทอง" ไทยรับแบบอย่างมาจากชาติใด [s1358]
   จีน
   ญี่ปุ่น
   โปรตุเกส
   ฮลลันดา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ที่ตั้งตามแนวละติจูดประเทศไทยทำให้จัดประเทศไทยอยู่ในเขตใด [s1013]
   เขตหนาว
   เขตอบอุ่น
   เขตร้อน
   เขตแห้งแล้ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. กลุ่มประเทศในข้อใดไม่จัดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก [s1207]
   จีน มองโกเลีย
   ไต้หวัน เกาหลีเหนือ
   จีน เวียดนาม
   ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. การกระทำในข้อใดแสดงให้เห็นถึง "ความดี" ในแง่ศาสนา [s0748]
   อาสาสอนหนังสือเด็กสลัม
   อาสาออกค่ายพัฒนาชนบท
   ช่วยซื้อล็อตตาเตอรี่จากคนตาบอด
   เย็บตุ๊กตาผ้าไว้แจกเด็กยากจนในชนบท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. นิกายซุนนี (ซุนนะห์) กับนิการซีอะฮ์ (ซีไอท์) ของศาสนาอิสลาม แตกต่างกันในเรื่องใด [s0486]
   การจาริกแสวงบุญ
   การปฏิบัติละหมาดต่างกัน
   การให้ความสำคัญแก่คัมภีร์อัลกุรอาน
   การกำหนดตำแหน่งผู้นำต่อจากท่านศาสดา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุดของคำว่า "สมาธิ" ในพุทธศาสนา [s0176]
   การฝึกพลังจิต
   การขจัดความกังวล
   การสำรวจใจให้แน่วแน่
   การขับไล่อารมณ์ออกจากจิต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ไทยเริ่มทำการค้าแบบเสรีเมื่อใด [s1397]
   เมื่อไทยทำสนธิสัญญากับอังกฤษ
   เมื่ออังกฤษได้มาเลเซียเป็นอาณานิคม
   เมื่อไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
   เมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากประพาสยุโรป
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. วีรกรรมที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ในประวัติศาสตร์ไทย เป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องสรรเสริญของบุคคลใด [s1467]
   อำแดงเหมือน
   คุณหญิงแย้ม
   คุณหญิงจัน
   คุณหญิงโม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล [s0905]
   จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
   จัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
   จัดให้มีและบำรุงมหาวิทยาลัย
   จัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. การเก็บภาษีผ่านด่านโดยเก็บร้อยละสิบหรือ "สิบหยิบหนึ่ง" เป็นวิธีการเก็บภาษีแบบใด และเกิดขึ้นในสมัยใด [s0388]
   ส่วย - สุโขทัย
   จังกอบ - อยุธยา
   ฤชา - ธนบุรี
   อากร - รัตนโกสินทร์ตอนต้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ชาวมุสลิมทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง แสดงให้เห็นว่ามีความสำนึกอะไร [s0720]
   เคารพพระเจ้ามากที่สุด
   ต้องการให้ตนใก้ลชิดกับพระเจ้า
   เคร่งคัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนา
   เคารพ ขอบคุณ ขอขมา และสรรเสริญพระเจ้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ธรรมเนียมของขุนนางอยุธยา จะต้องมีศักดินาเท่าใด [s1305]
   200 ไร่ขึ้นไป
   300 ไร่ขึ้นไป
   400 ไร่ขึ้นไป
   500 ไร่ขึ้นไป
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ข้อใดอธิบายความแตกต่างของลักษณะธรรมชาติของชายฝั่งทะเลด้านทะวันออกและตะวันตกของภาคใต้ได้ดีที่สุด [s0132]
   ตะวันออก - อ่าว ตะวันตก - เกาะ
   ตะวันออก - ป่าพรุ ตะวันตก - ป่าชายเลน
   ตะวันออก - ที่ราบ ตะวันตก - ภูเขา
   ตะวันออก - แล้งสั้น ๆ ตะวันตก - ชุ่มชื้นตลอดปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ คือข้อใด [s1267]
   การลดค่าเงินบาท
   การลงทุนจากต่างประเทศ
   การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม
   การขยายโอกาสทางการศึกษา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. การควบคุมการซื้อขายสินค้าสมัยอยุธยาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด [s1325]
   พระมหากษัตริย์
   พระคลังสินค้า
   สมุหนายก
   กรมเวียง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26