ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. มหากฐินหมายถึงอะไร [s0923]
   ผู้ถวายกฐินเป็นมหา
   พระภิกษุผู้ครองกฐินเป็นมหา
   การถวายกฐินทำอย่างพิสดาร
   การถวายกฐินที่ทำอย่างปกติ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. หากท่านเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านจะไม่พบสิ่งใด [s0461]
   ภาชนะรูปต่าง ๆ
   กำไลเครื่องประดับ
   กระดูกสัตว์ที่สลักเสลา
   ตัวอักษรที่หลงเหลือบนภาชนะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไพร่ในสมัยอยุธยา [s1309]
   มีจำนวนมากเป็นอันดับสองรองจากทาส
   มีหน้าที่ปฏิบัติราชการด้วยการให้แรงงานแก่รัฐ
   พระสงฆ์และทาสไม่ต้องขึ้นทะเบียนสังกัดมูลนาย
   ผู้หญิงต้องขึ้นทะเบียนไพร่ด้วย แต่ส่วนใหญ่จะไม่ถูกเกณฑ์ใช้แรงงานยกเว้นกรณีจำเป็นจริง ๆ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ข้อความใดผิดไปจากความจริง [s0231]
   ศาสนาคริสต์ทุกนิกายต่างก็นับถือสันตะปาปาด้วยกัน
   ศาสนาอิสลามมีคัมภีร์ศาสนาที่ถือว่าเป็นพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมด
   ศาสนาพุทธมีข้อห้ามในศีล 5 ที่ตรงกับบัญญัติ 10 ประการ ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
   ศาสนายิว เริ่มพูดถึงพระเจ้าองค์เดียว ซึ่งขนานพระนามว่า ยะโอวา หรือ ยาหเวห์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. หลักคำสอนข้อใดเป็นหลักคำสอนร่วมของศาสนาพุทธ ศานาคริสต์ และศาสนาอิสลาม [s0485]
   ห้ามทำลายชีวิตมนุษย์
   ห้ามทำลายชีวิตสัตว์
   ห้ามพูดเท็จ
   ห้ามดื่มมน้ำเมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ข้อใด ไม่ถือ ว่าเป็นปัญหาสังคมสำหรับสังคมไทย [s0655]
   การลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูป
   การมีภรรยาน้อยของผู้ชายไทย
   นักเรียนยกพวกตีกัน
   สมัยนิยม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. อุปสรรคสำคัญอันดับแรกในการปฎิรูปการศึกษาคือข้อใด [s1420]
   ขาดงบประมาณ
   คนไทยปรับตัวไม่ทัน
   ประชาชนมีฐานะยากจน
   ไม่มีการวางแผนการศึกษา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ทำไมจึงต้องมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ [s0116]
   เป็นแนวทางการจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ
   เป็นแนวทางสำหรับการลงทุนในอนาคต
   เป็นแนวทางการบริหารงานของรัฐบาล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ข้อความเกี่ยวกับภาคใต้ข้อใดผิด [s0437]
   ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบมีน้ำ ฝนชุกมีการถางป่าปลูกพืชไร่
   มีการทำลายป่าชายเลนออกเรื่อย ๆ เพื่อให้มีหาดทรายสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   การตัดไม้ทำลายป่าบริเวณต้นน้ำลำธาร ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมรุนแรงขึ้น
   ประชากรเพิ่ม ขาดแคลนที่ทำกิน เพราะมีพื้นที่หลายแสนไร่เป็นพรุน้ำเค็มใช้เพาะปลูกไม่ได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลใดที่ประกาศสงครามกับเยอรมนี [s0994]
   รัชกาลที่ 4
   รัชกาลที่ 5
   รัชกาลที่ 6
   รัชกาลที่ 7
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรจะดำเนินการตามข้อใด [s0357]
   เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณอย่างเพียงพอ
   ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม
   เน้นมาตรการทางกฎหมายให้รัดกุม มีบทลงโทษหนัก
   จัดตั้งมูลนิธีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. สังคมไทยยกย่องเรื่องใดเป็นประการสำคัญ [s1079]
   ความเสมอภาค
   ฐานะของบุคคล
   ความมีสัมมาคารวะ
   การศึกษาของบุคคล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. เรื่องใดไม่ได้กำหนดไว้สำหรับปี พ.ศ. 2535 [s1458]
   ปีสตรีไทย
   ปีการท่องเที่ยวอาเซียน
   ปีสิ่งแวดล้อมโลก
   ปีสิทธิเด็ก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ลัทธิใดที่ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากศาสนาสมัยพระเวท [s0710]
   ลัทธิโยคะ
   ลัทธินับถือตรีมูรติ
   ลัทธินับถือพระศิวะ
   ลัทธินับถือพระวิษณุ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. รัชกาลที่ 7 ทรงจัดตั้งสถาบันบริหารแผ่นดิน 3 สภา ยกเว้นสภาใด [s1163]
   รัฐสภา
   เสนาบดีสภา
   องคมนตรีสภา
   อภิรัฐมนตรีสภา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ประเทศอินเดียได้ชื่อว่ามีการพัฒนาอุตสาหกรมอย่างก้าวหน้ามากที่สุดในเอเชียใต้ ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุผลในข้อใด [s0809]
   มีประชากรมากและมีคุณภาพสูง
   มีการคมนาคมก้าวหน้าและทันสมัย
   มีวัตถุดิบจำพวกเหล็กและถ่านหินมาก
   มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ชาวตะวันตกชาติแรกที่ไทยยอมให้ตั้งสถานกงสุลขึ้นในประเทศไทยคือชาติใด [s1380]
   อังกฤษ
   ฮอลันดา
   โปรตุเกส
   สหรัฐอเมริกา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. คัมภีร์ในศาสนาฮินดู ที่เกิดขึ้นเองคืออะไร [s0219]
   คัมภีร์อุปนิษัท
   คัมภีร์ภควัทคีตา
   คัมภีร์พระเวท
   คัมภีร์ปุราณะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก มีส่วนเพิ่มปัญหาสังคมในข้อใดมากที่สุด [s0365]
   ค่าครองชีพของคนในท้องถิ่นสูงขึ้น
   สร้างนิสัยฟุ้งเฟ้อให้แก่คนในท้องถิ่น
   กระทบรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น
   เกิดความซบเซาด้านการเกษตรในท้องถิ่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. เพราะเหตุใดเอเชียตะวันตกเฉียงใต้จึงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก [s1248]
   ขาดเทคโนโลยีทางการเกษตร
   ประชากรไม่นิยมการเพาะปลูก
   สินค้าเกษตรกรรมไม่มีตลาดรองรับ
   พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งและเป็นทะเลทราย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ทุ่งหญ้าต่าง ๆ ในข้อต่อไปนี้ ทุ่งหญ้าใดที่มีลักษณะแตกต่างจากข้ออื่น ๆ ทั้งหมด [s1475]
   ทุ่งหญ้าแคมโปส ทุ่งหญ้ายาโนส
   ทุ่งหญ้าดาวน์แลนด์ ทุ่งหญ้าเวลด์
   ทุ่งหญ้าปามปัส ทุ่งหญ็าแคนเทอร์เบอรี่
   ทุ่งหญ้าสเตปป์ ทุ่งหญ้าแพรรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ผลของสมาธิซึ่งผู้ปฏิบัติได้รับ มีส่วนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติอย่างไร [s0179]
   มีลักษณะสุขภาพอ่อนโยน แช่มชื่น เบิกบาน นิ่มนวล
   มีลักษณะเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
   มีลักษณะเข้มแข็งมั่นคง ไม่อ่อนแอ ไม่ขี้ตื่นตกใจกลัว
   กายมีกำลัง จิตมีกำลัง เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. โรงพยาบาลแห่งแรกของไทย คือข้อใด [s1412]
   โรงพยาบาลมิชชัน
   โรงพยาบาลศิริราช
   โรงพยาบาลรามาธิบดี
   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดระเบียบสังคมและการปกครองขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกในเรื่องใด [s0540]
   การควบคุมเมืองลูกหลวง
   การเรียกเกณฑ์แรงงาน
   การจัดเก็บภาษี
   การปกป้องเขตแดน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. สถาปัตยกรรมแบบประจำชาติที่ได้รับยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งสมัยรัตนโกสินทร์ คืออะไร [s0698]
   พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
   พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
   ตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ข้อความข้างล่างนี้ข้อความใดที่กล่าวถึงกฎหมายไม่ถูกต้อง [s0729]
   กฎหมายต้องมีสภาพบังคับและบทลงโทษ
   กฎหมายคือสิ่งที่ศาลใช้ในการตัดสินคดี
   กฎหมายเป็นข้อบังคับของประเทศซึ่งทุกประเทศได้มาจากพลเมือง
   กฎหมายเป็นข้อบังคับความประพฤติพลเมือง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. การแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตยในแนวทางใดจึงจะถูกต้องที่สุด [s1147]
   ใช้เหตุผลและเอาชนะผู้อื่น
   ใช้ความอดทนและพยายามอ้างเหตุผล
   ใช้เหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
   ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อเอาชนะผู้อื่นและพยายามอ้างเหตุผล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีสันนิษฐานว่าศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรทวารวดีอยู่ ณ ที่ใด [s1106]
   เมืองนครปฐม
   เมืองละโว้ ลพบุรี
   เมืองไชยา สุราษฎร์ธานี
   เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ตำแหน่งใดที่มีเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 1 เท่านั้น [s1379]
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
   สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข
   สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
   สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ภาษีที่เก็บตามด่านขนอนทั้งทางบกและทางน้ำ เรียกว่า [s1333]
   จังกอบ
   ฤชา
   ส่วย
   อากร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26