ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ข้อความที่กล่าวว่า "ปริมาณฝนตกเฉลี่ยประจำปี ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเท่ากับ 1300 มิลลิเมตร" หมายถึงอะไร [s0661]
   ผลรวมปริมาณน้ำฝนที่ตกตลอดปี
   ผลรวมของปริมาณน้ำฝนที่ตกตลอดปีหารด้วยจำนวนวันในปีนั้น
   ผลรวมยอดปริมาณน้ำฝนที่ตกตลอดปีหารด้วยจำนวนเดือน
   ผลรวมของปริมาณน้ำฝนที่ตกตลอดปีหารด้วยจำนวนวันที่มีฝนตก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. คำพังเพยที่ว่า "เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด" แสดงให้เห็นนิสัยคนไทยเป็นอย่างไร [s1082]
   ขยันทำงาน
   รักความอิสระ
   เคารพผู้อาวุโส
   พร้อมจะป้องกันตนเอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อุตสาหกรรมใดที่สำคัญที่สุดในปากีสถาน [s1222]
   ต่อเรือ
   ทอผ้าฝ้าย
   กลั่นน้ำมัน
   เหล็กและเหล็กกล้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. บรรดาศักดิ์ของกำนันในสมัยอยุธยาตอนต้นตรงกับข้อใด [s1292]
   หลวง
   ขุน
   หมื่น
   พัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ข้อใดไม่เป็นสถานภาพติดตัวมา [s0733]
   ผู้ชาย
   บิดา
   ลูกชาย
   น้องชาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. กษัตริย์พระองค์ใดของไทยที่ถือว่าได้เริ่มแนวคิดของระบบประชาธิปไตยขึ้นแล้วเป็นคนแรก แม้ว่าจะยังไม่เด่นชัดนักก็ตาม [s1362]
   พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
   พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
   พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
   พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของงานศิลปวัฒนธรรมของกรีกโบราณ [s0309]
   การก่อสร้างที่ใช้เพดานและซุ้มประตูหน้าต่างเป็นวงโค้ง
   การประพันธ์บทละครซึ่งมีทั้งโศกนาฏกรรมและสุขนาฎกรรม
   การสลักรูปแสดงส่วนสัดและกล้ามเนื้อของร่างกายตามที่เป็นจริง
   การใช้เสาหินอ่อนและประดิษฐ์หัวเสาเป็นรูปม้วนกระดาษประกอบตัวอาคาร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ขั้นตอนการนำสติ [s0646]
   เริ่มต้นด้วยสติ
   เริ่มต้นสมาธิ
   เริ่มพร้อมกันทั้งสองอย่าง
   เน้นที่สมาธิก่อน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. องค์การใดที่จะทำหน้าที่สอบสวนไกล่เกลี่ยและช่วยระงับสงครามระหว่างอินเดียและปากีสถาน [s0908]
   สมัชชา
   สำนักเลขาธิการ
   คณะมนตรีความมั่นคง
   คณะมนตรีภาวะทรัสตี้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ในสมัยอยุธยาการเก็บภาษีอากรจากสินค้า ตามขนาดยานพาหนะที่ขนสินค้าเรียกว่าอะไร [s1118]
   ฤชา
   ส่วย
   อากร
   จังกอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ภารกิจสำคัญที่สุดในการผูกพันมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจไว้กับพระอัลเลาห์คืออะไร [s0743]
   การปฏิญาณตน
   การบริจาคชะกาด
   การทำละหมาย
   การไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือข้อใด [s1432]
   นักศึกษาไทยจากต่างประเทศกระตุ้นขึ้น
   กลุ่มผู้ก่อการวิตกในอิทธิพลของต่างชาติ
   คณะผู้เปลี่ยนแปลงต้องการโค่นล้มกษัตริย์
   คนไทยไม่พอใจที่พระมหากษัตริย์แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ลุล่วง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. คำว่า "ลัทธิและศาสนา" ตรงกับข้อใด [s0398]
   จุดเริ่มต้นของศาสนา และคำสั่งสอน
   คติ ความคิดเห็น และคำสั่งสอน
   คำสอนของนักปราชญ์และศาสดา
   ความเชื่อและคำสอนของนักปราชญ์ในศาสนา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใด ที่ทรงเริ่มนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักสำคัญในการปกครอง [s0155]
   พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
   พระมหาธรรมราชาที่ 1
   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
   สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ความคิดทางประชาธิปไตยของไทย เริ่มปรากฎอย่างชัดเจนในข้อใด [s0245]
   ข้อเสนอในบทความของเทียนวรรณ
   ข้อคิดเห็นองอัศวพาหุ และรามจิตติ
   ข้อเสนอของที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ชื่อนายเรมอนด์ อี. สตีเวนศื
   คำกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการ ร.ศ.103
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. หลักอาศรม 4 ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หมายถึงข้อใด [s0323]
   อยู่ในอาศรม 4 ปี
   อยู่ในอาศรม 4 แห่ง
   ปฏิบัติธรรมในสถานที่วิเวก 4 ปี
   ปฏิบัติตามขั้นตอนของชีวิต 4 ขั้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ถ้าพระภิกษุทำผิดพระวินัยโดยการดื่มเหล้า จะต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นความผิดนั้น [s0746]
   สารภาพความผิดของตนกับภิกษุอื่นองค์ใดองค์หนึ่ง
   สมาทางศีลจากพระอุปัชฌาย์อีกครั้งหนึ่ง
   ไปอยู่ปริวาสกรรมเป็นเวลา 7 วัน
   ทำหนังสือขอขมาต่อมหาเถรสมาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ข้อใดที่ไม่ใช่การผลิต [s0454]
   การนำข้าวจากต่างจังหวัดมาขายที่กรุงเทพ
   การนำข้าวมาปลุกเสกเป็นเครื่องลาง
   การชักชวนให้ชาวยุโรปกิจข้าว
   การเก็บข้าวไว้ขายในเดือนหน้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย [s1063]
   สินค้าเข้าที่สำคัญคือเครื่องจักร
   ไทยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นมากที่สุด
   ไทยยังไม่มีอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน
   ไทยต้องสั่งซื้อไม้แปรรูปจากต่างประเทศมาใช้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พิธีคล้องด้ายศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงว่าผู้ถูกคล้องเกิดใหม่ครั้งที่สองเรียกว่าพิธีอะไร [s0559]
   อุปนยัน
   ชาตกรรม
   ครรถาธาน
   นามกรณ (นามกรณ์)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ลักษณะเด่นของภาคตะวันตกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่อะไร [s0604]
   มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์กว่าภาคอื่น
   มีเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่มาก
   มีป่าไม้อยู่มากกว่าภาคอื่น
   มีผลิตผลทางการเกษตรสูง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม [s0372]
   มีการใช้ทุนและวิทยาการที่ก้าวหน้าในการผลิต
   เอกชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ตามกฎหมาย
   กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปโดยอาศัยกลไกของราคา
   มีการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตเพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. มีวิธีการใดที่จะช่วยลดการเสียเปรียบทางดุลการค้าของไทยกับต่างประเทศ [s0943]
   สงวนอาชีพสำหรับคนไทย
   รัฐช่วยส่งเสริมการอุตสาหกรรม
   อุดหนุนสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
   การลดแฟชั่นการแต่งกายให้น้อยลง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดแสดงธรรมชาติมนุษย์ที่แท้จริงตรงตามคำสอนในอริยสัจ 4 [s0716]
   ชีวิตเหมือนสายลมแสงแดด ผันแปรได้ ไม่แน่นอน
   ชีวิตเหมือนข้างขึ้นข้างแรม มีสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป
   ชีวิตเหมือนพยับแดดหรือเหมือนฟองน้ำไม่ยั่งยืนหาแก่นสารมิได้
   ชีวิตเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันทำลายธรรมชาติของโลก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. กษัตริย์องค์แรกของอยุธยาที่ยกทัพขึ้นไปตีล้าานา คือข้อใด [s1349]
   พระเจ้าอู่ทอง
   ขุนหลวงพะงั่ว
   เจ้าสามพระยา
   พระบรมไตรโลกนาถ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำในปี พ.ศ. 2536 คืออะไร [s0199]
   ข้าวไทยผลิตได้มาก แต่คนไทยบริโภคข้าวเท่าเดิม
   ข้าวไทยผลิตได้มาก แต่การส่งออกข้าวขยายตัวช้า
   ข้าวไทยผลิตได้มาก และรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงราคา
   ข้าวไทยถูกกีดกันในตลาดต่างประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย เป็นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญใดเข้าด้วยกัน [s0804]
   มอสโก-วลาดิวอสตอก
   มอสโก-เลนินกราด
   มอสโก-บาคู
   วลาดิวอสตอก-เลนินกราด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. คำกล่าวว่า "ผู้ชนะโดยแท้จริง" ตามหลักพุทธศาสนานั้นมีความหมายตรงกับข้อใด [s0829]
   ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม
   ผู้ชนะใจตนเองได้
   ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
   ผู้ที่เป็นนักรบผู้กล้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ข้อใดไม่ใช่นโยบายประชากรไทย [s1059]
   การวางแผนครอบครัว
   การสร้างคุณภาพประชากร
   การแก้ปัญหาประชากรว่างงาน
   การเพิ่มอัตราการเกิดและการลดอัตราการตาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. แหล่งปลาชุมที่สำคัญของโลกต่อไปนี้ แหล่งใดที่อยู่ในทวีปยุโรป [s0874]
   คูริลแบงค์
   ดอกเกอร์แบงค์
   นิวฟันด์แลนด์แบงค์
   แกรนด์แบงค์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26