ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ข้อใดมิใช่ผลที่ได้จากการปฎิบัติวิปัสสนาในเบื้องต้น [s0753]
   ไม่ฟุ้งซ่าน
   ไม่เกิดทุกข์
   ไม่กังวลใจ
   ไม่หลงลืมง่าย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "วัดมหาธาต" ในกรุงสุโขทัยแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของสุโขทัยข้อใด [s1128]
   การสร้างเจดีย์ทรงลังกา
   การสร้างวัดในเขตพระราชวัง
   พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
   พระราชพิธีจองเปรียง ลอยพระประทีป
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. "ความพยายามอยู่ที่ใด ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" การกระทำนี้ควบคู่กับคุณธรรมข้อใด [s0752]
   วิริยะ
   ขันติ
   จิตตะ
   ฉันทะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. สังคายนาธรรมวินัยที่ทำให้ประเทศไทยครั้งล่าสุด กระทำกันในสมัยไหน [s0564]
   รัชกาลที่ 1
   รัชกาลที่ 5
   รัชกาลที่ 7
   รัชกาลที่ 9
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. จากแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานใดต่อไปนี้ถือว่าสำคัญที่สุด [s0151]
   วัตถุดิบ
   ทุน
   การผลิต
   มนุษย์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่มาตรการที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มกันหรือส่งเสริมสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ [s0376]
   การให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นแบบลอยตัว
   การจัดเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าในอัตราสูง
   การจำกัดโควต้าสินค้านำเข้า
   การให้เงินอุดหนุนแก่สินค้าส่งออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 คือข้อใด [s0108]
   คฤหัสถ์ พรหมจารี วานปรัสถ์ สันยาสี
   วานปรัสถ์ คฤหัสถ์ สันยาสี พรหมจารี
   พรหมจารี คฤหัสถ์ วานปรัสถ์ สันยาสี
   สันยาสี วานปรัสถ์ คฤหัสถ์ พรหมจารี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ข้อคือความหมายที่ถูกต้องของคำว่าสภาพแวดล้อม [s1033]
   สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับภูมิอากาศ
   สิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติ
   สิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
   สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ข้อใดเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมอาเซียน [s1252]
   ขาดผู้นำที่เข้มแข็ง
   ลัทธิการปกครองต่างกัน
   แต่ละประเทศอยากเป็นผู้นำแต่ผู้เดียว
   แต่ละประเทศต้องการผลประโยชน์เฉพาะประเทศของตน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. พระเถระที่เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ (พม่า มอญไทย) เป็นครั้งแรก คือพระมหาเถระรูปใด [s0827]
   พระมหินทเถระ
   พระโสณเถระ
   พระมัชณันติกเถระ
   พระมหารักขิตเถระ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. บุคคลสำคัญที่ได้ชื่อว่า มันสมอง ของคณะราษฎร คือใคร [s1434]
   หลวงพิบูลสงคราม
   หลวงประดิษฐมนูธรรม
   พระยาพหลพลพยุหเสนา
   หลวงประดิษฐมนูธรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ค่านิยมใดเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยน้อยที่สุด [s0188]
   การประหยัด
   ความกล้าเสี่ยง
   ความนิยมเชิงวัตถุ
   การหวังผลเฉพาะหน้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. พืชเศรษฐกิจที่เหมาะกับลักษณะภูมิอากาศประเภทมรสุมเมืองร้อนอย่างประเทศไทย คือพืชชนิดใดต่อไปนี้ [s0867]
   ยางพารา มะละกอ โกโก้
   ข้าวเจ้า ปอกระเจา อ้อย
   ข้าวสาลี ข้าวโพด แอปเปิ้ล
   องุ่น ส้ม มะกอก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเกษตรกรรมของประเทศคิวบา [s0805]
   พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ อ้อย และยาสูบ
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มีมากกว่าพื้นที่เพาะปลูก
   สัตว์เลี้ยงที่สำคัญที่สุดคือ วัวเนื้อ
   ใช้เครื่องจักรมากกว่าพื้นที่เพาะปลูก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. การกระจายประชากรหมายถึงอะไร [s1052]
   การที่ประชากรฝักใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
   การที่ประชากรมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
   การที่ประชากรแยกย้ายกันหางานทำตามกำลังสติปัญญา
   การที่ประชากรแยกย้ายตั้งถิ่นฐานตามลักษณะภูมิศาสตร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. สินค้าที่ไทยส่งออกไปจำหน่ายในประเทศอุตสาหกรรมใหม่คือข้อใด [s1268]
   อัญมณี ธัญพืช
   อัญมณี อุปกรณ์ไฟฟ้า
   เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า
   ผลิตภัณฑ์พลาสติกเครื่องจักรกล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการปกครองในสมัยธนบุรีได้ถูกต้องที่สุด [s1370]
   มีลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูก
   มีการกระจายอำนาจไปยังหัวเมืองชั้นนอก
   มีการส่งขุนนางไปปกครองหัวเมืองชั้นนอก
   พระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการปกครองบ้านเมือง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. กรณีที่ดัชนีราคาสินค้าโดยทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เรียกว่า มีภาวะเป็นอย่างไร [s0626]
   สินค้าลันตลาด
   เงินตึง
   เงินเฟ้อ
   เศรษฐกิจตกต่ำ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. วิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐบาลอย่างไร [s0040]
   วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อกำหนดการผลิตในปริมาณที่เหมาะสม
   วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อใช้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
   วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนร่วมมือต่อส่วนรวม
   วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อกำหนดแนวทางการจัดบริการสาธารณูปโภคให้เหมาะสม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. สังคมชนบทกับสังคมเมืองของไทยมีความแตกต่างกันในเรื่องใดน้อยที่สุด [s0414]
   การเคลื่อนที่ทางสังคม
   ลักษณะของการรวมกลุ่ม
   ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
   ลักษณะและองค์ประกอบของประชากร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ข้อใดคือสินค้าออกที่สำคัญของประเทศไทยในปี 2531 เรียงตามลำดับมูลค่า [s0537]
   ข้าว ยางพารา สิ่งทอ อัญมณี
   สิ่งทอ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง
   ข้าว สิ่งทอ อัญมณี แผงวงจรไฟฟ้า
   สิ่งทด ข้าว อัญมณี ยางพารา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. พิธีกรรมใดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยในหมู่สงฆ์ [s1468]
   พิธีกรานกฐิน
   พิธีปลงอาบัติ
   พิธีปวารณา
   พิธีทอดผ้าป่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. พื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันตามภาคภูมิศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือข้อใด [s0360]
   ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก
   ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
   ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้
   ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 76 บาท ในจังหวัดต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด [s0845]
   กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
   นครปฐม สมุทรสาคร
   สมุทรปราการ ปทุมธานี
   พังงา ภูเก็ต ระนอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. การปลงผมนาคหมายถึงการกระทำในข้อใด [s0932]
   โกนผนนาค
   กันผมนาค
   เล็มผมนาค
   กล้อนผมนาค
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. บริเวณไหนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรของแต่ละจังหวัดเกินหนึ่งล้านคน [s0434]
   จังหวัดตามทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรัก
   จังหวัดตามทิวเขาดงพญาเย็นและเพชรบูรณ์
   จังหวัดตามแนวลำแม่น้ำโขง
   จังหวัดตามแนวลำแม่น้ำชี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. รายได้ข้อใดที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้ [s0918]
   คนโสดที่มีเงินรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวก่อนหักรายจ่ายปีละ 4,000 บาท
   คนสมรสแล้วที่มีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวก่อนหักรายจ่ายปีละ 7,000 บาท
   ห้างหุ้นส่วนสามัญมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายปีละ 6,000 บาท
   ไม่มีข้อใดเข้าเกณฑ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ข้อใดเป็นการใช้สิทธิภายในขอบเขตของกฎหมายอย่างถูกต้อง [s1154]
   นายชูชาติรื้อข้าวของในบ้านของตนเองรกรุงรัง
   นายโสภณเปิดวิทยุเสียงดัง จนคนข้างบ้านนอนไม่หลับ
   นายสุทธิรัตน์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่านายโสภณเลวมาก คบไม่ได้
   ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเด็กหญิงพรทิพย์ซึ่งมีอายุ 10 ปี ไม่มีสิทธิเข้าโรงเรียน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการให้ความร่วมมือกันในประชาคมยุโรป [s0078]
   เพื่อการผลิตและการค้าภายในกลุ่ม
   เพื่อกีดกันสินค้าราคาถูกจากภายนอกเข้ากลุ่ม
   เพื่อการร่วมมือในทางการเมืองของกลุ่ม
   เพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบและการค้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. "ขุนหลวงหาวัด" หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใด [s1277]
   อู่ทอง
   สุพรรณภูมิ
   สุโขทัย
   บ้านพลูหลวง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26