ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ข้อใดที่ไม่ใช่การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียกร้อยของชุมชน [s0496]
   การปิดแผ่นปลิวตามเสาไฟฟ้าของพรรคการเมือง
   การบ้วนน้ำลายบนรถโดยสาร
   การปัสสาวะริมถนนตอนกลางคืน
   การปล่อยน้ำเสียจากบ้านลงสู่แม่น้ำลำคลอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ข้อความในข้อใดแสดงให้เห็นถึงการแสดงบทบาทที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานภาพ [s0248]
   ตำรวจยกกำลังทลายโรงงานนรก
   พ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
   นายจ้างใช้แรงงานเด็กเยี่ยงทาส
   พ่อแม่ขายลูกเข้าโรงงานเพื่อแก้ความจน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. จริยศาสตร์กับจริยธรรมมีความหมายอย่างไร [s0166]
   วิชาการว่าด้วยศีลธรรมกับความดีที่ควรประพฤติปฏิบัติ
   วิชาการว่าด้วยความประพฤติถูกผิดกับคุณธรรม
   วิชาการว่าด้วยคุณธรรมกับกฎเกณฑ์แห่งสังคม
   วิชาการว่าด้วยความประพฤติกับความรับผิดชอบต่อตนเอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. เขตแห้งแล้งและหนาวเย็นที่สุดของสหภาพโซเวียตคือบริเวณใด [s0875]
   เขตเทือกเขาอูราล
   เขตไซบีเรีย
   เขตเทือกเขาคอเคซัส
   เขตที่ราบใหญ่รัสเซีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. "อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" หมายความว่า ราษฎรไทยใช้อำนาจอธิปไตยโดยวิธีใด [s1001]
   ตั้งวุฒิสภาให้ใช้อำนาจแทน
   ตั้งสภาจังหวัดให้ใช้อำนาจแทน
   เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้อำนาจแทน
   เลือกคณะรัฐมนตรีให้ใช้อำนาจในการปกครอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนที่มีลักษณะเป็นเผด็จการถูกต้องที่สุด [s0083]
   ประชาชนจะถูกจำกัดเสรีภาพโดยกฎหมายของรัฐ
   การกำหนดนโยบายสาธารณะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ประชาชนจะต้องยอมรับ เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ
   นโยบายความมั่นคงของรัฐต้องมาก่อนสิทธิของประชาชน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ประชากรด้อยคุณภาพ [s0286]
   การศึกษาน้อย
   ความยากจน
   การว่างงาน
   การมีบุตรน้อย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. เหตุที่ภาคตะวันออกและตะวันตกมีแร่ประเภทพลอยชนิดต่าง ๆ มาก เพราะอยู่ในเขตหินประเภทใด [s0438]
   แกรนิต
   แกรไฟต์
   บะซอลต์
   ควอร์ตไชต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ศาสนาทุกศาสนาสอนตรงกันในข้อใด [s0556]
   ผู้เคร่งครัดศาสนาจะได้ขึ้นสวรรค์
   สิ่งมีค่าสูงสุดในชีวิตคือการดับกิเลส
   ให้แต่ละบุคคลรู้จักบังคับจิตใจตนเอง
   พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ข้อใดเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมอาเซียน [s1252]
   ขาดผู้นำที่เข้มแข็ง
   ลัทธิการปกครองต่างกัน
   แต่ละประเทศอยากเป็นผู้นำแต่ผู้เดียว
   แต่ละประเทศต้องการผลประโยชน์เฉพาะประเทศของตน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. "อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" หมายความว่า ราษฎรไทยใช้อำนาจอธิปไตยโดยวิธีใด [s1001]
   ตั้งวุฒิสภาให้ใช้อำนาจแทน
   ตั้งสภาจังหวัดให้ใช้อำนาจแทน
   เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้อำนาจแทน
   เลือกคณะรัฐมนตรีให้ใช้อำนาจในการปกครอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. การปกครองแบบเทศาภิบาลยกเลิกไปเมื่อใด [s0793]
   หลังการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
   หลังการปฏิรูปทางวัฒนธรรมสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
   หลังการปฏิวัติการปกครองรัชกาลที่ 7
   หลังจากการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2504
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. การประกอบอาชีพแบบใดถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวนิเวศพัฒนา [s0039]
   การปลูกสร้างสวนป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ
   การปลูกพืชหลายชนิดแบบไร่ขนาดใหญ่
   การเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
   การทำฟาร์มโคนมและฟาร์มปศุสัตว์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. พื้นฐานแห่งการประกอบ "บุญ" ของพุทธศาสนิกชน คือพื้นฐานใด [s0894]
   ศีล
   ไตรลักษณ์
   ไตรสิกขา
   อริยสัจ 4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. "พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูอบรมบุตร บุตรมีหน้าที่กตัญญูต่อพ่อแม่" ข้อความนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องใด [s0334]
   บทบาท
   ความเชื่อ
   ค่านิยม
   บรรทัดฐาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. รัฐบาลต้องมีรายจ่ายไปพัฒนาประเทศในฐานะพลเมืองดี เราควรช่วยเหลือประเทศชาติในด้านนี้อย่างไร [s0970]
   ทำงานหารายได้ให้มากขึ้น
   ช่วยกันเสียภาษีอากรไม่หลีกเลี่ยง
   เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
   ช่วยกันรักษาสมบัติของชาติ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ คือข้อใด [s1267]
   การลดค่าเงินบาท
   การลงทุนจากต่างประเทศ
   การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม
   การขยายโอกาสทางการศึกษา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ทรัพยากรแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยมากที่สุดคือข้อใด [s1029]
   ดีบุก
   ก๊าซธรรมชาติ
   ถ่านหินลิกไนต์
   น้ำมันปิโตรเลียม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. อัตราการเกิด เป็นต้นเหตุสำคัญของเรื่องใด [s1054]
   การเพิ่มรายได้
   การเพิ่มผลผลิต
   การเพิ่มแรงงาน
   การเพิ่มประชากร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. พระที่นั่งใดที่มิได้สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช [s1377]
   พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
   พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
   พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
   พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ทำไมเราต้องเรียนรู้ศาสนาทุก ๆ ศาสนา [s1097]
   เพื่อให้เป็นคนรอบรู้
   เพื่อจะได้หลุดพ้นได้เร็วขึ้น
   เพื่อเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์
   เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ข้อใดเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมอาเซียน [s1252]
   ขาดผู้นำที่เข้มแข็ง
   ลัทธิการปกครองต่างกัน
   แต่ละประเทศอยากเป็นผู้นำแต่ผู้เดียว
   แต่ละประเทศต้องการผลประโยชน์เฉพาะประเทศของตน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ศาสนามีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร [s0218]
   เป็นที่ชี้นำวิถีชีวิต
   เป็นที่ชี้แนะพิธีกรรม
   เป็นที่พึ่งทางใจ
   เป็นที่ชี้แนวทางให้วิญญาณ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. สิ่งที่แสดงถึง "หัวใจ" ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะขาดเสียมิได้คืออะไร [s1148]
   การเลือกตั้ง
   การยุบสภาผู้แทนราษฎร
   การจัดตั้งพรรคการเมือง
   การเดินขบวนแสดงประชามติ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการรวมเมืองเป็นกลุ่มเรียกว่าอะไร [s1402]
   ภาค
   เขต
   แขวง
   มณฑล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้มีหน้าที่ใช้กฎหมายและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย [s0020]
   ผู้ว่าราชการจังหวัด
   คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มิได้เป็นรัฐมนตรี 'ŸŸžCp@œ? ˜€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€‚
   สภาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มิได้เป็นรัฐมนตรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ชาวสุเมเรียนใช้ "ซิกกูแรต" เพื่อประโยชน์อะไร [s0686]
   สุสานฝังศพ
   บูชาเทพเจ้า
   ที่ประทับของกษัตริย์
   ด่านป้องกันศัตรู
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ความสูงของพื้นที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศอย่างไร [s1198]
   อุณหภูมิบริเวณที่สูงจะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่ราบ
   อุณหภูมิบริเวณที่สูงจะต่ำกว่าอุณหภูมิบริเวณที่ราบ
   อุณหภูมิบริเวณที่สูงจะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าที่ราบ
   อุณหภูมิบริเวณที่สูงจะสูงกว่าบริเวณที่ราบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. บุคคลไม่ควรลืมตนหมายความว่าอย่างไร [s0950]
   ไม่เผลอตัว
   เผลอตัวไปแล้วแต่กลับมีสติสัมปชัญญะได้
   ได้หน้าลืมหลัง
   ได้หลังลืมหน้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. รายได้ข้อใดที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้ [s0918]
   คนโสดที่มีเงินรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวก่อนหักรายจ่ายปีละ 4,000 บาท
   คนสมรสแล้วที่มีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวก่อนหักรายจ่ายปีละ 7,000 บาท
   ห้างหุ้นส่วนสามัญมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายปีละ 6,000 บาท
   ไม่มีข้อใดเข้าเกณฑ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26