ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ข้อใดแสดงออกถึงการมีจิตตะ [s1094]
   อรษาลางานเพื่อดูแลแม่ที่กำลังป่วย
   โสภณมาทำงานทุกวันด้วยความสดชื่น
   สุทธิรัตน์เป็นผู้ที่ตั้งใจทำงานตลอดเวลา
   สมเกียรติใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาการทำงาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. มนุษย์พวกใดที่รู้จักสร้างอารยธรรมเมืองอย่างมีระบบในระหว่าง 300-1500 ปีก่อนคริสต์กาล [s0547]
   ดีทรัสกัน
   โรมัน
   ดราวิเดียน
   อินโดอารยัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ปัจจัยสำคัญข้อใดถือว่ามีความจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์มากที่สุด [s1366]
   อาหาร
   บ้านเรือน
   คุณธรรมและจริยธรรม
   สิ่งอำนวยความสะดวก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. เพราะเหตุใดภาคเหนือของประเทศไทย จึงมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปี [s1025]
   มีทุ่งหญ้าบริเวณกว้าง
   ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่สูง
   ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ
   อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลได้รับความชุ่มชื้นน้อย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. คัมภีร์ในศาสนาฮินดู ที่เกิดขึ้นเองคืออะไร [s0219]
   คัมภีร์อุปนิษัท
   คัมภีร์ภควัทคีตา
   คัมภีร์พระเวท
   คัมภีร์ปุราณะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ถูกต้อง [s0683]
   เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ ค่าของเงินลดต่ำลง
   เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ เจ้าหนี้ได้เปรียบในการชำระหนี้
   ภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น อันเนื่องมาจากต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น
   ภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการในการบริโภคสินค้ามากขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรใด [s1015]
   คาบสมุทรมลายู
   คาบสมุทรอาหรับ
   คาบสมุทรอินโดจีน
   คาบสมุทรอินเดีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. บทบาทของประเทศไทยที่มีต่อกลุ่มเอเปกคือข้อใด [s1264]
   ไทยเสนอให้เอเปกมีความคิดเปิดกว้างในหลาย ๆ ด้าน
   ไทยเสนอให้เอเปกมีบทบาทครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน
   ส่งเสริมระบบการค้าในรูปของพหุภาคีอย่างเป็นธรรม
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. อุปสรรคการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนามีหลายประการ แต่ยกเว้นข้อใด [s0456]
   อัตราการออมทรัพย์เพิ่มขึ้น
   ความสมบูรณ์ของทรัพยากรลดลง
   อัตราการเกิดของประชากรเพิ่มขึ้น
   มูลค่าการส่งออกของประเทศลดลง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ข้อใดเป็นลักษณะของบุคคลที่ยึดถือหลักไตรลักษณ์เป็นพื้นฐาน [s0110]
   การมีความคิดและแนวปฏิบัติแบบอิงเหตุผลครบวงจร
   การมีใจเป็นกลาง วางตัวเป็นผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
   การมีจิตใจที่ชอบปล่อยวาง ไม่ติดยึดกับสิ่งใด ๆ
   การมีจิตใจที่เปิดกว้าง มองสรรพสิ่งอย่างธรรมดา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ชนชาติใดที่ถือว่านอกจากจะค้าขายกับอยุธยาโดยตรงแล้ว ยังมีส่วนช่วยพัฒนาการค้าของอยุธยาอีกด้วย [s1329]
   โปรตุเกส
   ฮอลันดา
   อังกฤษ
   จีน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. การปกครองท้องถิ่นรูปสุขาภิบาล เป็นการปกครองลักษณะใด [s0342]
   ข้าราชการมีอำนาจเป็นใหญ่ในท้องถิ่น
   ข้าราชการและประชาชนร่วมกันบริหารกิจการท้องถิ่น
   เป็นการปกครองโดยประชาชนในท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียว
   เป็นการปกครองที่มุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของข้าราชการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. นายวินัยไม่ยอมทดลองสูบบุหรี่เพราะรู้ดีว่าถ้าสูบแล้วจะต้องติดและเสียทรัพย์ ถามว่าวินัยเป็นผู้เข้าถึงคุณธรรมใดอย่างยิ่ง [s0893]
   อิทธิบาท 4
   สัปปุริสธรรม 7
   สังคหวัตถุ 4
   พรหมวิหาร 4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ภาคเหนือมีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าภาคอื่น แต่ทำไมภาคเหนือจึงไม่ค่อยขาดแคลนน้ำ [s0508]
   มีป่าไม้และภูเขาสูงเป็นต้นน้ำ
   มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง
   พื้นดินสามารถเก็บน้ำได้ดี
   พบน้ำบาดาลมีอยู่ทั่วไป
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ค่านิยมของคนไทยได้แก่อะไร [s0574]
   การตรงต่อเวลา
   การมีระเบียบวินัย
   การเคารพในอาวุโส
   การทำงานหนักเองจริงเองจัง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบของโลกตกต่ำลงในช่วงปี พ.ศ.2528-2529 [s0632]
   สงครามระหว่างอิรัค - อิหร่าน
   คา่ของเงินดอลล่าร์ตกต่ำ
   ความขัดแย้งของสมาชิกในกลุ่มโอเปค
   ประเทศนอกกลุ่มโอเปคผลิตน้ำมันเพิ่มมาก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ภูมิภาคในประเทศไทยที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุดสามลำดับเรียงจากน้อยไปหามากได้แก่ข้อใด [s0595]
   เหนือ ใต้ ตะวันออก
   ตะวันตก ตะวันออก เหนือ
   ตะวันออก ใต้ เหนือ
   ใต้ ตะวันตก ตะวันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการถือศีลอดในศาสนาอิสลาม [s0228]
   เป็นการเตรียมตัวก่อนทำพิธีอื่น
   เป็นการฝึกฝนทางร่างกายและจิตใจ
   เป็นบทเรียนให้รู้ว่า ความหิวเป็นทุกข์
   เป็นการบรรเทาความโลภและเห็นแก่ตัว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ข้อใดตรงกับความหมายของงบประมาณเกินดุล [s0295]
   ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าปริมาณเงินไหลออก
   มูลค่าสินค้าออกมากกว่ามูลค่าสินค้านำเข้า
   รายได้ของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
   รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ในเขตทะเลทรายโกบีของจีนและมองโกเลีย อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุใด [s0806]
   เหล็ก
   ถ่านหิน
   น้ำมัน
   ยูเรเนียม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. เขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของสหภาพโซเวียตในปัจจุบันอยู่ที่ใดบ้าง [s0839]
   มอสโก เลนินกราด ยูเครน บาคู
   มอสโก เลนินกราด ยูเครน อูราล
   มอสโก เลนินกราด วลาดิวอสตอก บาคู
   มอสโก ไซบีเรีย ยูเครน อูราล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. รัชกาลที่ 4 ขณะทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงศึกษาภาษาอังกฤษจากใคร [s1416]
   หมอดอดด์
   หมอจันดเล
   หมอบรัดเลย์
   หมอแคสเวลล์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. สองพันปีมานี้แหล่งอารยธรรมของชาวยุโรปอยู่ในบริเวณใด [s0897]
   คาบสมุทรบอลข่าน
   คาบสมุทรไอบีเรีย
   คาบสมุทรจัตแลนด์
   คาบสมุทรอนาโตเลีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. มูลเหตุข้อใดมีส่วนช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว [s0922]
   ความมั่นคงสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติมาก
   มีพลเมืองมาก
   จัดให้พลเมองมีการศึกษาได้อย่างทั่วถึงกัน
   คนในชาติทุกคนรู้จักประหยัด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ข้อใดคือเหตุผลทางจริยธรรมที่นายวิจิตรซื่อตรงต่อลูกค้ามาตลอดจนกิจการเจริญดี [s0345]
   ไม่โกง เพราะกลัวจะเสียลูกค้าขาประจำ
   ไม่โกง เพราะกลัวถูกจับได้จะเสียชื่อเสียง
   ซื่อตรง เพราะฐานะดีอยู่แล้วไม่โลภมาก
   ซื่อตรง เพราะเกลียดการโกงเห็นว่าไม่ถูกต้อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ความสูงของพื้นที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศอย่างไร [s1198]
   อุณหภูมิบริเวณที่สูงจะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่ราบ
   อุณหภูมิบริเวณที่สูงจะต่ำกว่าอุณหภูมิบริเวณที่ราบ
   อุณหภูมิบริเวณที่สูงจะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าที่ราบ
   อุณหภูมิบริเวณที่สูงจะสูงกว่าบริเวณที่ราบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ข้อใดเป็นการใช้สิทธิภายในขอบเขตของกฎหมายอย่างถูกต้อง [s1154]
   นายชูชาติรื้อข้าวของในบ้านของตนเองรกรุงรัง
   นายโสภณเปิดวิทยุเสียงดัง จนคนข้างบ้านนอนไม่หลับ
   นายสุทธิรัตน์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่านายโสภณเลวมาก คบไม่ได้
   ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเด็กหญิงพรทิพย์ซึ่งมีอายุ 10 ปี ไม่มีสิทธิเข้าโรงเรียน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ภาคใดของประเทศไทยที่มีความยาวมากที่สุด [s1005]
   ภาคใต้
   ภาคเหนือ
   ภาคตะวันตก
   ภาคตะวันออกเฉียงใต้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ระบบใดที่ทันสมัยที่สุด [s0142]
   การใช้สารกึ่งตัวนำและระบบ แอล เอส ไอ (LSI)
   การใช้หลอดสูญญากาศและวงจรไฟฟ้า
   วงจรแบบไอ ซี (IC)
   การใช้ทรานซิสเตอร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว [s1038]
   ขาดการขยายพันธุ์สัตว์
   มีการทำลายป่ามากขึ้น
   ความต้องการอาหารประเภทสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น
   มีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการจับสัตว์ป่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26