ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ช้างเป็นสัตว์ที่ตั้งท้องนานเท่าไร [R0167]
   9 เดือน
   1 ปี
   2 ปี
   2 ปีครึ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. กษัตริย์ไทยพระองค์ใดประกาศเลิกทาส [R0681]
   รัชกาลที่ 3
   รัชกาลที่ 4
   รัชกาลที่ 5
   รัชกาลที่ 6
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เห็ดราซึ่งเกิดจากการหมัก ดอง หรือบูด ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร [R0454]
   รา
   แบคทีเรีย
   ยีสต์
   จุลินทรีย์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ชาวไทยต้องไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเมื่ออายุเท่าใด [R0341]
   15 ปี
   17 ปี
   18 ปี
   20 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ประชาชนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.)จะต้องยื่นเสียภาษีภายใน [R0273]
   31 มกราคมของทุกปี
   28 กุมภาพันธ์ของทุกปี
   31 มีนาคมของทุกปี
   30 เมษายนของทุกปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26