ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ [o0132]
   หน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit)
   หน่วยความจำ(Memory unit)
   หน่วยข่าวสาร (Information unit)
   หน่วยควบคุม (Control unit)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. VI เป็นโปรแกรมประเภทใดของ UNIX [o0346]
   Compiler
   Game
   Database
   Editor
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. XON/XOFF เป็นโปรโตรคอลที่ใช้ในการสื่อสารแบบใด ที่ใช้ควบคุมด้วยสัญญาณเปิดปิดขณะรับส่งข้อมูล [o0417]
   Asynchronous
   Synchronous
   Batch
   Off-line
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. โปรแกรม Trojan hourse มีลักษณะอย่างไร [o0173]
   โปรแกรมพักจอภาพแบบ Screen saver
   โปรแกรมตรวจสอบไวรัสของ MCAFEE
   โปรแกรมอันตรายที่แปลงตัวเองมาในรูปของโปรแกรมที่มีประโยชน์ และแผลงฤทธิ์ทีหลัง
   โปรแกรม Format harddisk ที่ทำงานได้รวดเร็วมาก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Octal number หมายถึงเลขฐานใด [o0250]
   2
   8
   16
   256
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26