ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. หากไม่ใช้ XWINDOW เพิ่มผู้ใช้ใหม่ คำสั่งใดสามารถเพิ่มผู้ใช้ ในระบบ LINUX ได้ [o0088]
   USERADDING
   UADD
   USERADD
   ADDUSER
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ในการออกแบบ Microprocessor เครื่องตระกูล 80486 ของ intel ใช้เทคโนโลยีแบบใด [o0324]
   RISC
   CISC
   DISC
   BISC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. แฟ้ม IO.SYS เป็นแฟ้มที่สำคัญของ DOS ในการใช้บูตระบบ คำว่า IO นี้ ย่อมาจากอะไร [o0030]
   In Operation
   Input Output
   Initiation Operation
   Input Opportunities
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. โปรแกรม SPSS ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0162]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ [o0130]
   หน่วยรับ(Input unit)
   หน่วยความจำ(Memory unit)
   หน่วยคำนวณ และตรรก(Arithmetic and logic unit หรือ ALU)
   หน่วยบำรุงรักษา(Maintenance unit)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26