ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. แป้นพิมพ์ที่มีคนกล่าวว่ามีประสิทธิภาพกว่า QWERTY แต่ไม่นิยมคือแบบใด [o0315]
   AQWERTY keyboard
   ASDF Keyboard
   DVORAK keyboard
   ASDFJKL Keyboard
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ภาษาอะไรที่ถูกพัฒนาโดย Professor Kemeny และ Professor Kurtz แห่ง Dartmount university [o0158]
   Assembly
   BASIC
   C
   COBOL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Macintosh Floppy disk ขนาด 3.5 นิ้ว (SS/DD) มีความจุเท่าใด [o0292]
   800Kb
   400Kb
   720Kb
   1.4Mb
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. คำว่า IC หรือวงจรรวมนั้นย่อมาจากอะไร [o0359]
   Integrated computer
   Internet Computer
   Internet circuit
   Integrated circuit
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. RS232 คืออะไร [o0175]
   มาตรฐานที่กำหนดสำหรับใช้ในการสื่อสารข้อมูลโดยกำหนดลักษณะทางกายภาพ และทางไฟฟ้าสำหรับเชื่อมโยง
   มาตรฐานการเชื่อมต่อ internet
   มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN
   มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ (quality control)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. คู่แข่งของ Microsoft office ที่ใช้งานบน Linux คือโปรแกรมใด [o0426]
   Excel
   Word
   StarOffice
   Photoshop
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ตัวอักษร X ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0445]
   อ่านได้
   เขียนได้
   ประมาลผลได้
   ลบได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. Restore คืออะไร [o0180]
   การเข้ารหัสข้อมูลไม่ให้อ่านข้อมูลได้ง่าย
   การถอดรหัสข้อมูลที่เคยเข้าไว้ให้อ่านได้
   การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการอย่างหมดจอ
   การเรียกคืนข้อมูลที่ถูกลบไป หรือที่เคยเก็บเป็นBackup ไว้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ต้องการเปลี่ยนผู้เป็นเจ้าของแฟ้ม ใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0098]
   OWNER
   CHOWN
   USERMOD
   CHGOWN
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. S/36 ของ IBM เป็นเครื่องระดับใด [o0367]
   PC
   Mainframe computer
   Micro computer
   Mini computer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. แฟ้ม COMMAND.COM ของระบบ DOS มีหน้าที่ 3 ส่วน ข้อใดที่ไม่ใช่ [o0029]
   ส่วนอยู่อย่างถาวร (A resident portion)
   ส่วนควบคุม (Control section)
   ส่วนกระบวนการเริ่มต้น (An initialization section)
   ส่วนทรานเชียนต์ (A transient module)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ISO (International Standards Organization) คือองค์กรแบบใด [o0493]
   องค์กรตำรวจ Internet สากล
   รับจด Domain name
   รับเป็น Back bone ให้กับเครือข่ายทั่วโลก
   องค์กรที่กำหนดมาตรฐานให้ใช้กันได้ทั่วโลก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. Power supply เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟเข้าไปในคอมพิวเตอร์ขนาดกี่โวลต์ [o0283]
   110 - 220 โวลต์
   3 โวลต์
   10 - 20 โวลต์
   5 - 12 โวลต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. คอมพิวเตอร์รุ่นแรกเช่น ENIAC หรือ UNIVAC ใช้อะไร เป็นวงจรคำนวณ [o0502]
   ทรานซิสเตอร์
   หลอดสูญญากาศ
   ถ่านไฟฉาย
   แม่เหล็ก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. CPU แบบใดใหม่ที่สุด [o0059]
   Windows
   8088
   80486
   Pentium
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ในเรื่องของเสียง MIDI นั้นย่อมาจากอะไร [o0370]
   Midnight Interface
   Mid Internet
   Musical instrument digital interface
   Media Direct Interface
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. แป้นพิมพ์ที่มีคนกล่าวว่ามีประสิทธิภาพกว่า QWERTY แต่ไม่นิยมคือแบบใด [o0315]
   AQWERTY keyboard
   ASDF Keyboard
   DVORAK keyboard
   ASDFJKL Keyboard
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. คำสั่ง CP ใน UNIX คล้ายคำสั่งใดของ DOS [o0329]
   TYPE
   COPY
   DIR
   DEL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ภาษา LOGO เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้สอนเด็ก ถูกคิดค้นโดยใคร จาก MIT [o0458]
   จอห์น แมคคาที
   เซย์มัวร์ พาเพิร์ต
   จิม แบคคัส
   Charles Babbage
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. CAD (Computer-aided design) คืออะไร [o0184]
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. คำสั่ง REBOOT ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0521]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดและเปิดเครื่องใหม่
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. สารบัญ(Directory) ของ DOS เก็บอะไร [o0015]
   ชื่อแฟ้ม และส่วนขยาย
   คลัสเตอร์แรกของแฟ้ม
   ไม่มีข้อใดถูก
   ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RW-RW-R-- ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0257]
   700
   664
   444
   755
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ISDN คือเครือข่ายสื่อสารทางไกลด้วยระบบ Digital แต่ ISDN ย่อมาจากอะไร [o0246]
   Integrated Services Digital Network
   Integrated System Digital Network
   Integrated Services Dynamic Network
   Integrated Services Digital Nervius
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ R--R--R-- ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0259]
   755
   700
   777
   444
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0142]
   Hacker
   Diskette
   Harddisk
   Printer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ในเรื่องของมาตรฐานสี RGB ย่อมาจากอะไร [o0405]
   Record Gold Binary
   Red Gold Blue
   Red Green Blue
   Red Gold Black
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. คำว่า webmaster@thaiall.com ส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร [o0531]
   Password
   User name
   Domain name
   Host name
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. Fuser roller ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ คืออะไร [o0069]
   ชุดหมุนกระดาษประสิทธิภาพสูง
   ชุดเปลี่ยนผงหมึกอัตโนมัติ
   ชุดอบความร้อนอุณหภูมิสูง 183 องศาเซลเซียส
   ชุดพัดลมระบายความร้อน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. AOL คือ ISP ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดรายหนึ่ง ย่อมาจากอะไร [o0309]
   America Online
   Access Online
   America Open
   Access Open
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26