ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0206]
   เทปแม่เหล็ก
   Diskette
   Handydrive
   แคช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. เบลส์ ปาสคาล(Blaise Pascal) เป็นนักปรัชญา และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเลขแบบใด [o0103]
   ที่เราใช้กันทุกวันนี้
   เครื่องที่ใช้ในห้างสรรพสินค้า
   ลูกคิด
   เครื่องที่สร้างจากฟันเฟือง 8 ตัว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Fuser roller ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ คืออะไร [o0069]
   ชุดหมุนกระดาษประสิทธิภาพสูง
   ชุดเปลี่ยนผงหมึกอัตโนมัติ
   ชุดอบความร้อนอุณหภูมิสูง 183 องศาเซลเซียส
   ชุดพัดลมระบายความร้อน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. คำสั่ง RM ใน UNIX คล้ายคำสั่งใดของ DOS [o0331]
   TYPE
   COPY
   DIR
   DEL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. RJ-11 เป็นอุปกรณ์สำหรับต่ออุปกรณ์อะไร [o0489]
   โทรศัพท์
   ระบบ LAN
   ระบบดาวเทียม
   ระบบ Printer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. คำสั่ง FORMAT เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด [o0035]
   จัดโครงสร้างของ DISK ใหม่
   ลบแฟ้มบางแฟ้มที่ไม่ต้องการออกจาก DISK
   จัดรูปแบบของ CD-ROM ใหม่
   ทำความสะอาด DISK DRIVE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. คำสั่ง LS ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0509]
   แสดงรายชื่อแฟ้มในระบบ
   ช่วยอธิบายคำสั่ง
   Text editor
   บริการจัดการ mail box
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. การเชื่อมเครือข่ายมีหลายวิธี วิธีใดไม่ถูกต้อง [o0166]
   Star network
   Ring network
   Book network
   Bus network
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. PDA คืออะไร [o0210]
   Keyboard
   คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เลขาส่วนตัว
   LAN
   WAN
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. JAVA มีอัตราส่วนเท่าใด [o0245]
   1/1,000 วินาที
   1/1,000,000 วินาที
   1/1,000,000,000 วินาที
   ไม่มีข้อใดถูก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ในการออกแบบ Microprocessor เครื่องตระกูล 80486 ของ intel ใช้เทคโนโลยีแบบใด [o0324]
   RISC
   CISC
   DISC
   BISC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีขนาด กว้างเท่าใด [o0297]
   3.5 นิ้ว
   5.25 นิ้ว
   1.25 นิ้ว
   8 นิ้ว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. คำว่า webmaster@thaiall.com ส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร [o0532]
   Password
   Domain name
   User name
   Host name
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. การจัดระดับความสำคัญของ interrupt นั้นให้ IRQ เท่าใดสำคัญที่สุด [o0255]
   0
   256
   15
   16
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. CU writer เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภทใด [o0350]
   Internet
   Graphic
   Word processor
   Browser
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. TCP/IP เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบ Internet คำนี้ข่อมาจากอะไร [o0083]
   ไม่มีคำย่อ เป็นเพียงชื่อเท่านั้น
   Transmission Control Protocal / Internet Protocal
   Top Control Process / Internet Protocal
   Tree Communication Protocal / Integrated Protocal
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. โปรแกรมใดที่ใช้สำหรับทำตารางรายจ่าย คะแนนนักเรียน หรือพิมพ์เอกสารอย่างง่าย โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม [o0341]
   Word
   Excel
   PowerPoint
   Photoshop
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. เครื่องหมาย && ใน Shell script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0385]
   and
   or
   nor
   if
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. การเปลี่ยนความละเอียดจาก 640*480 เป็น 800*600 จะต้องเรียก Icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก [o0335]
   Network
   Display
   System
   Keyboard
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ROM ย่อมาจากอะไร [o0402]
   Read Online Memory
   Read On Memory
   Real Only Memory
   Read Only Memory
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. Virtual reality คืออะไร [o0170]
   ความเสมือนจริง
   ความคงสภาพของข้อมูล
   ความผิดพลาดของข้อมูลอย่างหนึ่ง
   ความมีประสิทธิภาพของระบบที่แข็งแกร่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. โปรแกรม SPSS ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0162]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. VxD เป็นนามสกุลของแฟ้มชนิดหนึ่ง ในระบบ Windows ถามว่า VxD ย่อมาจากอะไร [o0082]
   Virtual Device Driver
   Visual director
   Video director
   Visio Detective
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร [o0428]
   Wing World Wide
   World Wide Web
   Wide World Web
   World Wing Wide
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. PDA คืออะไร [o0210]
   Keyboard
   คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เลขาส่วนตัว
   LAN
   WAN
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0266]
   10
   0D
   12
   0A
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ตัวอักษร R ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0443]
   อ่านได้
   เขียนได้
   ประมาลผลได้
   ลบได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ในสำนักงานมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0128]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. Caps lock key หมายถึงแป้นชนิดใด [o0470]
   แป้นตรึงอักษรตัวใหญ่
   แป้นตรึงตัวเลข
   แป้นพิมพ์เปิดเครื่อง
   แป้นพิมพ์ใส่หมวก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ภาษา LISP เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เก่าแก่ภาษาหนึ่ง ถูกคิดค้นโดยใคร จาก MIT [o0455]
   จอห์น แมคคาที
   จิม แบคคัส
   บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
   Charles Babbage
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26