ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ในสำนักงานมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0128]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. วิธีที่มีประสิทธิภาพแบบใหม่ของ Controller แบบ ST-506 ใช้บันทึกข้อมูลบน Harddisk คืออะไร [o0064]
   RLL (Run Length Limited)
   MFM (Modified Frequency Modulation)
   CAD (Computer Aided Design)
   CAM (Computer Aided Manufacturing)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีโครงสร้างภายในแบบฟลิบฟลอป โดยใช้ transister 2 ตัวไขว้กัน จะคงสภาพ และไม่ต้อง refresh [o0416]
   DRAM
   SRAM
   BRAM
   ARAM
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ALGOL เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งย่อมาจากอะไร [o0312]
   Angel Good Language
   Algorithmic Language
   Analyst Language Go On Logic
   Access Language Give Online Linear
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ตัวแปรภาษาแบบ Interpreter จะทำหน้าที่แปลภาษาอย่างไร [o0473]
   แปลทีละคำสั่ง แต่ประมวลผลจากล่างขึ้นบน
   แปลทั้งโปรแกรม แล้วแสดงผลลัพธ์ของการประมวลผล
   แปล และประมวลผลไปทีละคำสั่ง
   แปลทีละคำสั่ง แล้วประมวลผลจากจุดที่ผิดพลาด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0208]
   เทปแม่เหล็ก
   Harddisk
   Handydrive
   แคช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RWXR-XR-X ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0258]
   755
   700
   444
   664
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ระเบียนข้อมูล (Data record) คือข้อมูลลักษณะใด [o0436]
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0139]
   Voice recognition device
   Printer
   CPU
   Diskette
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ช่องว่าง หรือ Space มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0237]
   20
   30
   32
   42
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. BIOS ย่อมาจากอะไร [o0317]
   Basic Input-Output System
   Bio Input-Output System
   Best Input-Output System
   Better Input-Output System
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. เอดา ออกุสตา ไบรอน ธิดาคนเดียวของ ลอร์ดไบรอน เอดา ได้รับสมญาอะไรจนมีชื่อเสียง [o0104]
   Miss internet คนแรกของโลก
   นักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก
   ผู้ตั้งบริษัทร่วมกับ bill gate แต่เสียชีวิตไปก่อน
   Hacker คนที่สอง ต่อจาก Neo ใน Matrix
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. Extended Memory จะถูกใช้ได้ใน Protect mode คือส่วนใดของหน่วยความจำ [o0483]
   ส่วนที่เกิน 8 MB ขึ้นไป
   ไม่เกิน 64 Byte แรก
   เหนือ 640 Byte
   ส่วนที่เกิน 1 MB ขึ้นไป
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. การกำหนด CHMOD 646 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0409]
   RWX--X--X
   RWX------
   RW-R--R-X
   RWX-W--WX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. คำว่า webmaster@thaiall.com ส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร [o0531]
   Password
   User name
   Domain name
   Host name
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. VRML เป็นภาษาที่มีลักษณะเด่นด้านใด [o0498]
   สามารถแสดงวัตถุแบบ 3 มิติบนเว็บบราวเซอร์
   สามารถสร้าง HTML ตามปกติได้
   สามารถเป็น CGI ที่ดี
   สามารถใช้แทน Java ในอนาคต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. UPS (Uninterruptible power supply) คืออะไร [o0172]
   เครื่องสำรองไฟฟ้า
   เครื่องตรวจสอบไวรัสอัตโนมัติ
   อุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า
   เครื่องปรับอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. เมื่อกด Ctrl - ESC จะเกิดอะไรขึ้น ในระบบปฏิบัติการ Windows [o0070]
   ปิดโปรแกรมทั้งหมดอัตโนมัติ
   ปิดเครื่องทันที
   เปิดเมนูของ Start เสมือนใช้ Mouse คลิกที่ปุ่ม Start
   เปิดโปรแกรมทั้งหมดในห้อง Program ยกเว้นโปรแกรมที่ถูกซ้อนไว้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. คำสั่ง RM ใน UNIX คล้ายคำสั่งใดของ DOS [o0331]
   TYPE
   COPY
   DIR
   DEL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. PGP เป็นระบบ Public key cryptography ย่อมาจากอะไร [o0398]
   Piority Great Public
   Private Generate Protection
   Private Good protection Pretty Generate Protection
   Pretty Good Privacy
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ภาษา COBOL นั้น ถูกออกแบบเพื่อนำไปใช้ในด้านใด [o0459]
   Graphic
   ด้านธุรกิจ
   Entertain
   Word processing
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ภาษาอะไรที่ถูกพัฒนาโดย Professor Niklaus Wirth [o0159]
   BASIC
   COBOL
   PASCAL
   RPG
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. 100 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0152]
   1
   3
   4
   8
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. CRT ซึ่งเป็นจอภาพของคอมพิวเตอร์ย่อมาจากอะไร [o0332]
   Control Radio Terminal
   Create Terminal
   Control Record Terminal
   Cathode ray tube
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. BIT เป็นหน่วยเก็บข้อมูล ย่อมาจากอะไร [o0319]
   Binary Digit
   Bite
   Binary Information Technolygo
   Bio Information Terminal
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. คำสั่ง REBOOT ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0521]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดและเปิดเครื่องใหม่
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. คอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก ที่ทำงานได้จริง คือเครื่องอะไร [o0419]
   IBM
   Univac
   ENIAC
   LINUX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0205]
   เทปแม่เหล็ก
   RAM
   แคช
   Diskette
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ในภาษา HTML คำสั่ง CENTER มีหน้าที่อะไร [o0198]
   การเขียนตาราง
   กำหนดรูปแบบอักษร
   ตัวอักษรเอียง
   การกำหนดให้อยู่ตรงกลาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0266]
   10
   0D
   12
   0A
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26