ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0137]
   RAM
   ROM
   Scanner
   Monitor
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Fuser roller ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ คืออะไร [o0069]
   ชุดหมุนกระดาษประสิทธิภาพสูง
   ชุดเปลี่ยนผงหมึกอัตโนมัติ
   ชุดอบความร้อนอุณหภูมิสูง 183 องศาเซลเซียส
   ชุดพัดลมระบายความร้อน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดเหมาะกับการคำนวณสูตร ทางวิทยาศาสตร์ [o0232]
   FORTRAN
   COBOL
   RPG
   JAVA
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. สตีป จ็อบส์ และสตีฟ วอชเนียซ ร่วมกันตั้งบริษัทอะไร [o0314]
   IBM
   Apple Computer
   Microsoft
   Sun
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. 1 GB (กิกะไบต์) มีกี่ MB (เมกะไบต์) [o0251]
   256
   8
   1024
   65536
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. คอมพิวเตอร์ขนาดวางฝ่ามือ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นรายแรกเป็นของบริษัทใด [o0396]
   MBA
   PocketPC
   PDA
   Palm
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ระบบปฏิบัติการ LINUX เป็นระบบแบบใด [o0100]
   ระบบผู้ใช้คนเดียว
   ระบบ WINDOWS ที่ MICROSOFT เขียนขึ้นมาแก้ไขข้อผิดพลาดของตน
   ระบบปฏิบัติการแบบหลายผู้ใช้ เข้าใช้เครื่องพร้อมกัน ผ่านระบบเครือข่าย
   ระบบปฏิบัติการสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น ร้านค้า ร้าน VDO เป็นต้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. 10 เลขฐาน 16 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0157]
   10
   A
   16
   ไม่มีข้อใดถูก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. UPS (Uninterruptible Power Supply) คืออุปกรณ์ประเภทใด [o0450]
   อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำรอง
   เครื่อง Server
   เครื่อง Firewall
   เครื่อง Proxy
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0126]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. คอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก ที่ทำงานได้จริง คือเครื่องอะไร [o0419]
   IBM
   Univac
   ENIAC
   LINUX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. Transaction file คือแฟ้มลักษณะใด [o0478]
   แฟ้มที่ใช้ใน Internet
   แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย
   แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
   แฟ้มที่ใช้ในทางการแพทย์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. numeric หมายถึงข้อมูลลักษณะใด [o0441]
   ข้อมูลเสียง
   ข้อมูลที่คำนวณไม่ได้
   ข้อมูลภาพ
   ข้อมูลที่คำนวณได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. คำสั่ง LS ใน UNIX คล้ายคำสั่งใดของ DOS [o0330]
   TYPE
   COPY
   DIR
   DEL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. T1 เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยความเร็วสูง ประมาณเท่าใด [o0270]
   1.54 MbpS
   1 Mbps
   10 Mbps
   100 Mbps
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. IRC ช่วยให้ผู้คนคุยกันได้ทั่วโลกผ่านคอมพิวเตอร์แบบ Real time คำว่า IRC ย่อจากอะไร [o0358]
   Internet Relay Chat
   Indexed Relay Chat
   Internet Relay Character
   Indexed Relay Character
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. RAM ย่อมาจากอะไร [o0403]
   Record Access Memory
   Real Access Memory
   Random Access Memory
   Rio Accessories Memory
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. Analog computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการใด [o0505]
   หลักการนับซึ่งได้ผลออกเป็นตัวเลข
   หลักการวัดปริมาณที่มีความต่อเนื่อง
   ใช้ทั้งหลักการวัด และหลักการนับร่วมกัน
   หลักการทางชีวภาค
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. คอมพิวเตอร์ที่ใช้วัดคลื่นสมอง มักใช้คอมพิวเตอร์แบบใด [o0125]
   Digital computer
   Analog computer
   Artificial Intelligence Computer
   Windows NT Computer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. วิธีเดิมที่ Controller แบบ ST-506 ใช้บันทึกข้อมูลบน Harddisk คืออะไร [o0063]
   RLL (Run Length Limited)
   MFM (Modified Frequency Modulation)
   CAD (Computer Aided Design)
   CAM (Computer Aided Manufacturing)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS [o0034]
   REN
   CAN
   CLS
   DEL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. PDA คืออะไร [o0210]
   Keyboard
   คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เลขาส่วนตัว
   LAN
   WAN
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. GUI คืออะไร ย่อมาจากอะไร [o0006]
   การติดต่อกับผู้ใช้ในแบบ Graphic (Graphic User Interface)
   องค์กรควบคุมมาตรฐาน Graphic (Graphic Unique Information)
   หน่วยงานต่อต้านภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน (Graphic Undo International)
   สมาคมควบคุมมาตรฐานภาพ (Graphic Universal International)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. Line feed มีรหัส ASCII ฐาน 16 ว่าอะไร [o0239]
   13
   10
   0D
   0A
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีความจุเท่าใด [o0274]
   720 Kb
   1.2 Mb
   1.44 Mb
   360 Kb
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. รายงานใดที่ถูกจัดทำเพื่อผู้ที่ร้องขอ แต่ได้เคยมีการเตรียมการทำรายงานนั้นไว้แล้ว [o0221]
   Schedule Reports
   Demand Reports
   Exception Reports
   Predictive Reports
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร [o0337]
   Laser printer
   Dot-matrix
   Inkjet printer
   Scanner
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ตัวอักษร X ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0445]
   อ่านได้
   เขียนได้
   ประมาลผลได้
   ลบได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. โดยปกติการเข้าถึงเทปแม่เหล็ก จะเข้าถึงแบบใด [o0468]
   แบบตามลำดับ (Random access)
   แบบสุ่ม (Random access)
   แบบตามลำดับ(Sequential access)
   แบบสุ่ม (Sequential access)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีโครงสร้างภายในเหมือนตัวเก็บประจุ และต้อง refresh เพื่อเติมประจุขณะใช้งาน [o0415]
   DRAM
   SRAM
   BRAM
   ARAM
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26