ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. การเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยแท้จริงแล้วเก็บในเลขฐานใด [o0147]
   เก็บแบบ Analog
   ฐาน 2
   ฐาน 16
   ฐาน 10
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Unrecoverable application error คืออะไร ที่เกิดขึ้นบ่อยใน Windows 3.1 [o0074]
   ความผิดพลาดของ Application ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
   คุณลักษณะพิเศษที่ตรวจสอบความผิดพลาด และแก้ไขได้ทันที
   ข้อผิดพลาดที่ไม่มีโอกาสพบใน Window ทุกเวอร์ชัน
   ข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ และจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้หยุดใช้เครื่องไปพักหนึ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Line feed มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0236]
   13
   10
   0D
   0A
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. BIOS ย่อมาจากอะไร [o0317]
   Basic Input-Output System
   Bio Input-Output System
   Best Input-Output System
   Better Input-Output System
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. แฟ้ม IO.SYS เป็นแฟ้มที่สำคัญของ DOS ในการใช้บูตระบบ คำว่า IO นี้ ย่อมาจากอะไร [o0030]
   In Operation
   Input Output
   Initiation Operation
   Input Opportunities
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. PGP เป็นระบบ Public key cryptography ย่อมาจากอะไร [o0398]
   Piority Great Public
   Private Generate Protection
   Private Good protection Pretty Generate Protection
   Pretty Good Privacy
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RWX------ ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0261]
   444
   777
   700
   755
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. แฟ้มข้อมูล (Data file) คือข้อมูลลักษณะใด [o0438]
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ใครเป็นผู้วางนโยบายของ บริษัท Microsoft Corporation และเป็นเจ้าของ Microsoft Windows ชื่อดัง [o0079]
   ชวน หลีกภัย
   บริษัท SUN
   Jesus corporation
   Bill Gate
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. สารบัญ(Directory) ของ DOS เก็บอะไร [o0015]
   ชื่อแฟ้ม และส่วนขยาย
   คลัสเตอร์แรกของแฟ้ม
   ไม่มีข้อใดถูก
   ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. Num lock key หมายถึงแป้นชนิดใด [o0471]
   แป้นตรึงอักษรตัวใหญ่
   แป้นตรึงตัวเลข
   แป้นพิมพ์เปิดเครื่อง
   แป้นพิมพ์ใส่หมวก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. คอมพิวเตอร์ในยุคแรก(ค.ศ.1951-1956) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0479]
   ภาษาเครื่องจักร
   ภาษา C
   ภาษา Perl
   ภาษา Basic
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ภาษา PERL ย่อมาจากอะไร [o0399]
   Practical Extraction and Report Language
   Program Exam Relation Language
   Practical Extraction Relation Language
   Program Exist Report Language
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. การกำหนด CHMOD 700 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0410]
   RWX-W--WX
   RWXRWXRWX
   RWX--X--X
   RWX------
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. OCR หมายถึงการรู้จำอักษรด้วยแสง ย่อมาจากอะไร [o0383]
   Optical Certificate Reader
   Optical Check Response
   Optical Character Reader
   Optical Control Recorder
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ MIS มี 7 ขั้นตอน ข้อใดมีการเรียงขั้นตอนถูกต้อง [o0219]
   Survey, Structured Analysis, Structured Design, Hardware Study, Implementation, Conversion, Post Implementation and Maintenance
   Survey, Structured Design, Structured Analysis, Hardware Study, Implementation, Conversion, Post Implementation and Maintenance
   Survey, Structured Analysis, Structured Design, Implementation, Hardware Study, Conversion, Post Implementation and Maintenance
   Survey, Structured Analysis, Structured Design, Hardware Study, Conversion, Implementation, Post Implementation and Maintenance
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. โดยปกติการเข้าถึงเทปกระดาษ จะเข้าถึงแบบใด [o0469]
   แบบสุ่ม (Sequential access)
   แบบสุ่ม (Random access)
   แบบตามลำดับ (Random access)
   แบบตามลำดับ(Sequential access)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. BIT เป็นหน่วยเก็บข้อมูล ย่อมาจากอะไร [o0319]
   Binary Digit
   Bite
   Binary Information Technolygo
   Bio Information Terminal
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. 01 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0155]
   0
   1
   2
   ไม่มีข้อใดถูก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. IBM Floppy disk ขนาด 5.25 นิ้ว (DS/DD) มีความจุเท่าใด [o0287]
   1.2Mb
   360Kb
   720Kb
   1.44Mb
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีความจุเท่าใด [o0274]
   720 Kb
   1.2 Mb
   1.44 Mb
   360 Kb
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. คำสั่ง LYNX ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0515]
   แสดงข้อมูลใน Text file
   ตรวจสอบเครื่องปลายทางด้วย IP
   Text browser
   แสดงการใช้พื้นที่ใน Harddisk
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. คำสั่ง PS ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0517]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดเครื่อง
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. คำสั่ง RPM ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0519]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดเครื่อง
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ภาษา FORTRAN มีชื่อเต็มว่าอะไร [o0342]
   For Transition
   Formula Translation
   For Translation
   Formula Terminal
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. คอมพิวเตอร์ในยุคแรก(ค.ศ.1951-1956) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0479]
   ภาษาเครื่องจักร
   ภาษา C
   ภาษา Perl
   ภาษา Basic
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ภาษา PERL ย่อมาจากอะไร [o0399]
   Practical Extraction and Report Language
   Program Exam Relation Language
   Practical Extraction Relation Language
   Program Exist Report Language
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0205]
   เทปแม่เหล็ก
   RAM
   แคช
   Diskette
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. วิธีเดิมที่ Controller แบบ ST-506 ใช้บันทึกข้อมูลบน Harddisk คืออะไร [o0063]
   RLL (Run Length Limited)
   MFM (Modified Frequency Modulation)
   CAD (Computer Aided Design)
   CAM (Computer Aided Manufacturing)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ในภาษา HTML คำสั่ง H1 มีหน้าที่อะไร [o0192]
   ตัวอักษรเอียง
   ตัวอักษรเข้มหรือหนา
   ตัวอักษรขีดเส้นใต้
   ตัวอักษรแบบ heading ที่มีขนาดใหญ่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26