ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Which of the following are data type for switch? [j0095]
   byte
   float
   String
   double
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Which of the following are illegal lines about String class? [j0111]
   x.trim()
   x.concat
   x.length()
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(010);
  [j0032]
   8
   10
   Compilation fails
   An exception is thrown at runtime
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. Which of the following are result of Math.ceil(8.4)? [j0119]
   8
   8.5
   9
   10
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. What collection class is ordered by index? [j0070]
   ArrayList
   HashTable
   HashMap
   SortedSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26