ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. What is collection class? [j0062]
   LinkedList
   OrderedList
   KeyMap
   KeySet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Which of the following are data type for switch? [j0094]
   double
   float
   short
   String
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Which of the following are result of 4 & 6? [j0105]
   1
   2
   4
   6
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. Which of the following are Java keywords? [j0047]
   double
   input
   ascii
   program
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Which of the following are illegal lines? [j0013]
   char a = 'a' + 'a';
   long a = -1;
   byte a = 'z' + 'z'
   byte a = 10/9;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26