ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. What is access modifier? [j0050]
   protected
   void
   class
   args
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. How much is LONG for primitive type? [j0025]
   8 bit
   16 bit
   32 bit
   64 bit
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Which of the following are ilegal identifiers? [j0017]
   abc
   class
   method
   var
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. Which of the following are illegal lines? [j0076]
   int a = 1;
   int a[] = {"1"};
   int a[] = {1,2,3};
   int a[] = {1};
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Which of the following are illegal lines? [j0010]
   int a = "a";
   int a = 'a' + 'a';
   int a = 10/2;
   byte a = 10/2;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26