ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Which of the following are legal lines for instance variables? [j0086]
   can be marked final
   can be marked transient
   can be marked public
   can be marked strictfp
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Which of the following are result of 4 & 6? [j0106]
   1
   2
   4
   6
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(TRUE);
  [j0029]
   true
   TRUE
   Compilation fails
   An exception is thrown at runtime
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. What is access modifier? [j0053]
   exception
   import
   javac
   private
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Which of the following are data type for switch? [j0093]
   double
   float
   String
   char
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. Which of the following are illegal lines? [j0078]
   integer a = 1;
   double a = 1;
   long a = 1;
   float a = 1;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. Which of the following are in Object class? [j0121]
   wait()
   sleep()
   run()
   yield()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. Which of the following are equal 12? [j0090]
   11 >> 2
   11 << 2
   25 >> 1
   25 << 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. Which of the following are illegal lines? [j0010]
   int a = "a";
   int a = 'a' + 'a';
   int a = 10/2;
   byte a = 10/2;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. Which of the following are Java keywords? [j0047]
   double
   input
   ascii
   program
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. Which of the following are illegal lines? [j0008]
   int x = 01;
   byte b = -255;
   boolean x = true;
   float a = 2.1f;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. Which of the following are result of 3 | 5? [j0102]
   1
   3
   6
   7
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x0010);
  [j0036]
   0
   10
   16
   100
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. Which of the following are default method of runnable? [j0124]
   begin()
   run()
   open()
   start()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(true);
  [j0031]
   true
   TRUE
   Compilation fails
   An exception is thrown at runtime
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. Which of the following are illegal lines about String class? [j0108]
   x.charat(5)
   x.concat("a")
   x.length()
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0117]
   x.substring(5,2)
   x.toUpperCase()
   x.reverse()
   x.replace("a","A","")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. What collection class is sorted? [j0068]
   TreeList
   TreeMap
   MapSet
   HashTable
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. Which of the following are illegal lines? [j0012]
   char a = 'a' + 'a';
   byte a = 'z' + 'z'
   int a = 10/3;
   byte a = 10/3;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. Which of the following are illegal lines? [j0087]
   void method () { }
   void excite (int a) { }
   int outpro () { }
   void byebye (integer a) { }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. Which of the following are Java keywords? [j0041]
   jvm
   native
   Goto
   integer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. What is collection class? [j0067]
   TreeList
   HashSet
   ThreeSet
   MapSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. What is access modifier? [j0053]
   exception
   import
   javac
   private
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0114]
   x.substring(5,2)
   x.append("abc")
   x.length("abc")
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. Which of the following are legal identifiers? [j0019]
   _tom
   -dang
   123
   ?abc
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Which of the following are illegal identifiers? [j0018]
   yonok
   joy
   $aa
   2005year
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. Which of the following are Java keywords? [j0046]
   exception
   Import
   package
   export
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. What is collection class? [j0062]
   LinkedList
   OrderedList
   KeyMap
   KeySet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(TRUE);
  [j0029]
   true
   TRUE
   Compilation fails
   An exception is thrown at runtime
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. Which of the following are illegal lines? [j0016]
   char a = '&';
   char a = 08;
   char a = 99;
   char a = 0xaa;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26