ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Which of the following are illegal lines? [j0015]
   char a = '&';
   char a = 0;
   char a = 09;
   char a = 99;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. What collection class is ordered by index? [j0071]
   MapSet
   Vector
   HashMap
   HashTable
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Which of the following are equal 12? [j0089]
   10 >> 2
   10 << 2
   24 >> 1
   24 << 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0022);
  [j0035]
   2
   2200
   18
   78
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. What is access modifier? [j0054]
   class
   try
   protected
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. Which of the following are illegal lines about String class? [j0108]
   x.charat(5)
   x.concat("a")
   x.length()
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. What is access modifier? [j0056]
   private
   import
   try
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. Which of the following are illegal identifiers? [j0018]
   yonok
   joy
   $aa
   2005year
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0114]
   x.substring(5,2)
   x.append("abc")
   x.length("abc")
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. Which of the following are equal 12? [j0090]
   11 >> 2
   11 << 2
   25 >> 1
   25 << 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. What collection class is ordered by index? [j0070]
   ArrayList
   HashTable
   HashMap
   SortedSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. What is access modifier? [j0054]
   class
   try
   protected
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. Which of the following are equal 12? [j0089]
   10 >> 2
   10 << 2
   24 >> 1
   24 << 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(True);
  [j0028]
   true
   True
   Compilation fails
   An exception is thrown at runtime
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. Which of the following are illegal identifiers? [j0018]
   yonok
   joy
   $aa
   2005year
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. What collection class is ordered by index? [j0072]
   TreeList
   HashTable
   LinkedList
   MapSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. What is collection class? [j0061]
   SortedSet
   KeyMap
   TreeList
   TreeSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. Which of the following are result of Math.floor(8.4)? [j0120]
   8
   8.5
   9
   10
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. Which of the following are Java keywords? [j0041]
   jvm
   native
   Goto
   integer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. Which of the following are illegal lines about String class? [j0108]
   x.charat(5)
   x.concat("a")
   x.length()
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. Which of the following are result of 3 ^ 5? [j0103]
   1
   3
   6
   7
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. Which of the following are false? [j0098]
   8 != 6
   true == false
   5.0 == 5L
   'a' == 'a'
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. Which of the following are illegal identifiers? [j0018]
   yonok
   joy
   $aa
   2005year
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. Which of the following are equal 12? [j0090]
   11 >> 2
   11 << 2
   25 >> 1
   25 << 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. What is collection class? [j0062]
   LinkedList
   OrderedList
   KeyMap
   KeySet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Which of the following are Java keywords? [j0045]
   For
   private
   main
   args
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. Which of the following are in Object class? [j0122]
   sleep()
   notify()
   thread()
   join()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. Which of the following are illegal lines? [j0077]
   int a = 1;
   int a[] = {1};
   int a[] = {1,2,3};
   int a[] = {"1","2"};
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. Which of the following are illegal lines? [j0010]
   int a = "a";
   int a = 'a' + 'a';
   int a = 10/2;
   byte a = 10/2;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. What collection class is ordered by index? [j0072]
   TreeList
   HashTable
   LinkedList
   MapSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26