ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. What is collection class? [j0064]
   MapSet
   KeyMap
   LinkedHashSet
   ThreeSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Which of the following are data type for switch? [j0095]
   byte
   float
   String
   double
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Which of the following are result of 4 & 6? [j0106]
   1
   2
   4
   6
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. Which of the following are illegal lines about String class? [j0111]
   x.trim()
   x.concat
   x.length()
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x11);
  [j0038]
   0
   11
   17
   Compilation fails
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0116]
   x.insert(4,"a")
   x.toUpperCase()
   x.length()
   x.replace("a","A","")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. What is collection class? [j0064]
   MapSet
   KeyMap
   LinkedHashSet
   ThreeSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. What is access modifier? [j0056]
   private
   import
   try
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0022);
  [j0035]
   2
   2200
   18
   78
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. Which of the following are legal identifiers? [j0019]
   _tom
   -dang
   123
   ?abc
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. Which of the following are illegal identifiers? [j0018]
   yonok
   joy
   $aa
   2005year
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. Which of the following are in Object class? [j0121]
   wait()
   sleep()
   run()
   yield()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. Which of the following are illegal lines? [j0083]
   final class a{ }
   class a{ }
   public class a{ }
   import class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(010);
  [j0032]
   8
   10
   Compilation fails
   An exception is thrown at runtime
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. Which of the following are false? [j0097]
   7 != 6
   5.0 == 5L
   true == false
   'a' == 'a'
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. Which of the following are equal 3? [j0091]
   12 >> 2
   12 << 2
   26 >> 1
   26 << 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. Which of the following are illegal lines? [j0004]
   int x = 1.0;
   byte b = -127;
   float a = 5;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. Which of the following are illegal lines? [j0081]
   package class a{ }
   final class a{ }
   public class a{ }
   strictfp class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. Which of the following are result of 3 ^ 5? [j0103]
   1
   3
   6
   7
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. Which of the following are illegal lines? [j0073]
   int [] a;
   int [] a [];
   int [][] a;
   int a[5];
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. Which of the following are result of 4 & 6? [j0105]
   1
   2
   4
   6
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. Which of the following are illegal lines? [j0009]
   byte b = 127;
   int x = 0.1;
   float a = 5;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. Which of the following are Java keywords? [j0042]
   goto
   Byte
   Class
   method
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. What is collection class? [j0061]
   SortedSet
   KeyMap
   TreeList
   TreeSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. Which of the following are illegal lines? [j0084]
   final class a{ }
   interface class a{ }
   public class a{ }
   abstract Class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Which of the following are result of 4 & 6? [j0105]
   1
   2
   4
   6
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. What is access modifier? [j0054]
   class
   try
   protected
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. Which of the following are illegal lines? [j0016]
   char a = '&';
   char a = 08;
   char a = 99;
   char a = 0xaa;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. Which of the following are illegal lines? [j0076]
   int a = 1;
   int a[] = {"1"};
   int a[] = {1,2,3};
   int a[] = {1};
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. Which of the following are Java keywords? [j0049]
   standard
   jsp
   while
   loop
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26