ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Which of the following are default method of default constructor? [j0125]
   super()
   run()
   this()
   start()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Which of the following are default method of default constructor? [j0126]
   start()
   run()
   this()
   super()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Which of the following are Java keywords? [j0042]
   goto
   Byte
   Class
   method
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. What is collection class? [j0063]
   ThreeSet
   HashTable
   TreeList
   SortedSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. How much is LONG for primitive type? [j0025]
   8 bit
   16 bit
   32 bit
   64 bit
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. Which of the following are illegal lines? [j0084]
   final class a{ }
   interface class a{ }
   public class a{ }
   abstract Class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. What is access modifier? [j0054]
   class
   try
   protected
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. Which of the following are data type for switch? [j0095]
   byte
   float
   String
   double
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. Which of the following are illegal lines? [j0014]
   char a = -1;
   long a = -1;
   int a = -1;
   byte a = 10/10;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. Which of the following are illegal lines? [j0076]
   int a = 1;
   int a[] = {"1"};
   int a[] = {1,2,3};
   int a[] = {1};
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. What collection class is sorted? [j0069]
   TreeList
   HashTable
   TreeSet
   HashMap
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. Which of the following are result of 4 & 6? [j0105]
   1
   2
   4
   6
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. Which of the following are illegal lines? [j0078]
   integer a = 1;
   double a = 1;
   long a = 1;
   float a = 1;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. Which of the following are equal 12? [j0090]
   11 >> 2
   11 << 2
   25 >> 1
   25 << 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. Which of the following are illegal lines? [j0009]
   byte b = 127;
   int x = 0.1;
   float a = 5;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. Which of the following are Java keywords? [j0048]
   stand
   float
   servlet
   applet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. What is access modifier? [j0052]
   javac
   void
   public
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. What collection class is ordered by index? [j0070]
   ArrayList
   HashTable
   HashMap
   SortedSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. Which of the following are data type for switch? [j0093]
   double
   float
   String
   char
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x11);
  [j0038]
   0
   11
   17
   Compilation fails
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. What is collection class? [j0060]
   LinkList
   TreeList
   HashMap
   OrderedList
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0022);
  [j0035]
   2
   2200
   18
   78
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. Which of the following are illegal lines? [j0083]
   final class a{ }
   class a{ }
   public class a{ }
   import class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0116]
   x.insert(4,"a")
   x.toUpperCase()
   x.length()
   x.replace("a","A","")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(true);
  [j0031]
   true
   TRUE
   Compilation fails
   An exception is thrown at runtime
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x022);
  [j0039]
   22
   18
   34
   Compilation fails
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. Which of the following are illegal lines? [j0005]
   int x = 1;
   byte b = 127;
   float a = 1.1;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. Which of the following are Java keywords? [j0045]
   For
   private
   main
   args
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. Which of the following are illegal lines? [j0005]
   int x = 1;
   byte b = 127;
   float a = 1.1;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. What collection class is sorted? [j0068]
   TreeList
   TreeMap
   MapSet
   HashTable
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26