ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x0010);
  [j0036]
   0
   10
   16
   100
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Which of the following are illegal identifiers? [j0018]
   yonok
   joy
   $aa
   2005year
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Which of the following are illegal lines? [j0012]
   char a = 'a' + 'a';
   byte a = 'z' + 'z'
   int a = 10/3;
   byte a = 10/3;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. Which of the following are illegal lines? [j0009]
   byte b = 127;
   int x = 0.1;
   float a = 5;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Which of the following are illegal lines about String class? [j0108]
   x.charat(5)
   x.concat("a")
   x.length()
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. Which of the following are illegal lines? [j0006]
   int x = 1111;
   byte b = 127;
   boolean x = true;
   float a = 2.1;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. How much is INT for primitive type? [j0024]
   8 bit
   16 bit
   32 bit
   64 bit
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. Which of the following are illegal lines? [j0005]
   int x = 1;
   byte b = 127;
   float a = 1.1;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. Which of the following are illegal lines? [j0088]
   void method () { }
   void excite (int a) { }
   int outpro (true a) { }
   void byebye (int a) { }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. What is access modifier? [j0054]
   class
   try
   protected
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x11);
  [j0038]
   0
   11
   17
   Compilation fails
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. Which of the following are illegal lines? [j0003]
   int x = 1;
   byte b = 128;
   float a = 5;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. Which of the following are illegal lines? [j0003]
   int x = 1;
   byte b = 128;
   float a = 5;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. Which of the following are illegal lines? [j0075]
   int [] ok;
   int [] bye [];
   int [][] case;
   int test[];
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. Which of the following are illegal lines? [j0078]
   integer a = 1;
   double a = 1;
   long a = 1;
   float a = 1;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. What is collection class? [j0066]
   Vector
   SortedSet
   OrderedList
   KeyMap
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. Which of the following are illegal lines? [j0084]
   final class a{ }
   interface class a{ }
   public class a{ }
   abstract Class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. Which of the following are Java keywords? [j0044]
   and
   difference
   header
   volatile
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. Which of the following are equal 12? [j0089]
   10 >> 2
   10 << 2
   24 >> 1
   24 << 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. How much is DOUBLE for primitive type? [j0027]
   8 bit
   16 bit
   32 bit
   64 bit
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. Which of the following are equal 3? [j0092]
   13 >> 2
   13 << 2
   27 >> 1
   27 << 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. Which of the following are illegal lines? [j0082]
   strictfp class a{ }
   final class a{ }
   public class a{ }
   transient class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. What is access modifier? [j0051]
   import
   private
   try
   javac
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. Which of the following are illegal lines? [j0002]
   int x = -129;
   byte b = -128;
   float a = 5.5;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. Which of the following are false? [j0098]
   8 != 6
   true == false
   5.0 == 5L
   'a' == 'a'
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Which of the following are illegal lines? [j0002]
   int x = -129;
   byte b = -128;
   float a = 5.5;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0114]
   x.substring(5,2)
   x.append("abc")
   x.length("abc")
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x11);
  [j0038]
   0
   11
   17
   Compilation fails
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. Which of the following are illegal lines? [j0080]
   class a{ }
   final class a{ }
   public class a{ }
   import class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. Which of the following are result of 3 | 5? [j0102]
   1
   3
   6
   7
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26