ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Which of the following are illegal lines about String class? [j0107]
   x.charAt(5)
   x.concat("a")
   x.length()
   x.Replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0117]
   x.substring(5,2)
   x.toUpperCase()
   x.reverse()
   x.replace("a","A","")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x0010);
  [j0036]
   0
   10
   16
   100
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. What is collection class? [j0059]
   TreeList
   LinkedHashMap
   MapSet
   SortedSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. How much is BYTE for primitive type? [j0022]
   8 bit
   16 bit
   32 bit
   64 bit
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. Which of the following are illegal lines? [j0081]
   package class a{ }
   final class a{ }
   public class a{ }
   strictfp class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0021);
  [j0034]
   2
   17
   21
   2100
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. What will be printed out for the following code?
  System.out.println('True');
  [j0030]
   true
   TRUE
   Compilation fails
   An exception is thrown at runtime
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. What is access modifier? [j0054]
   class
   try
   protected
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. Which of the following are illegal lines? [j0074]
   int [5] a;
   int [] aa [];
   int [][] a;
   int a[];
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. Which of the following are equal 12? [j0090]
   11 >> 2
   11 << 2
   25 >> 1
   25 << 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. Which of the following are result of 4 & 6? [j0104]
   1
   2
   4
   6
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. Which of the following are default method of default constructor? [j0125]
   super()
   run()
   this()
   start()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. Which of the following are ilegal identifiers? [j0017]
   abc
   class
   method
   var
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. Which of the following are illegal lines? [j0008]
   int x = 01;
   byte b = -255;
   boolean x = true;
   float a = 2.1f;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. Which of the following are illegal lines? [j0078]
   integer a = 1;
   double a = 1;
   long a = 1;
   float a = 1;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x0010);
  [j0036]
   0
   10
   16
   100
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. How much is DOUBLE for primitive type? [j0027]
   8 bit
   16 bit
   32 bit
   64 bit
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. How much is FLOAT for primitive type? [j0026]
   8 bit
   16 bit
   32 bit
   64 bit
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x0011);
  [j0037]
   1
   11
   16
   17
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. Which of the following are data type for switch? [j0096]
   double
   float
   String
   int
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. Which of the following are Java keywords? [j0045]
   For
   private
   main
   args
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. Which of the following are result of 4 & 6? [j0104]
   1
   2
   4
   6
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. What is access modifier? [j0052]
   javac
   void
   public
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. Which of the following are illegal lines? [j0080]
   class a{ }
   final class a{ }
   public class a{ }
   import class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Which of the following are default method of default constructor? [j0126]
   start()
   run()
   this()
   super()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. Which of the following are result of 3 | 5? [j0102]
   1
   3
   6
   7
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. Which of the following are illegal lines? [j0009]
   byte b = 127;
   int x = 0.1;
   float a = 5;
   boolean x = true;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x022);
  [j0039]
   22
   18
   34
   Compilation fails
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. What is collection class? [j0067]
   TreeList
   HashSet
   ThreeSet
   MapSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26