ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือ [h0170]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0290]
   ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภับพิบัติ
   พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
   ฝึกฝนพนักงานให้มีความชำนาญยิ่งๆขึ้นไป
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 8 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0437]
   58
   89
   98
   99
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. สายดินที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประโยนช์อย่างไร [h0078]
   เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้ารั่วออกมาจะได้ลงดินโดยไม่เกิดอันตราย
   ป้องกันการลัดวงจร
   ป้องกันไฟเกิน
   เพื่อให้ครบวงจนทางแรงดันต่ำ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. สมุดบันทึกการติดต่อการสื่อสารต้องเก็บไว้นานเท่าใดนับจากครั้งสุดท้ายที่ได้บันทึกการติดต่อไว้ [h0062]
   5 เดือน
   1 ปี
   2 ปี
   4 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีรับส่งข่าวสารนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่นอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0325]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี [h0118]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าไม่ถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ"คือ" [h0039]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คือ [h0172]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ข้อใดไม่ใช้ข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0031]
   การใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพในการติดต่อ
   การใช้ย่านความถี่ 144-146 MHz ตามที่กรมไปรณีย์โทรเลขกำหนด
   การรับ-ส่งข่าวอันมีเนื่อหาละเมิลต่อกฎหมายบ้านเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 9 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0438]
   95
   59
   98
   99
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับค่อนข้างรุนแรง"คือ" [h0360]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRG4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ตัวอักษร G อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0447]
   GOLF
   GAME
   GOLD
   GOOD
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก?"คือ" [h0380]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดดังกล่าวอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0322]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก คือ [h0129]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. เมื่อผู้รับใบอนุญาตอุทธรณ์การถูกเพิกถอน หรือพักใช้ใบอนุญาตแล้ว คำชี้ขาดของผู้ใดถือเป็นที่สุด [h0241]
   อธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. "รหัสQในรูปของคำถามที่หมายถึง""ขณะนี้เวลาเท่าใด?""คือ" [h0407]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. "คำว่า"คลื่นแฮดเซี่ยน""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่าง" [h0017]
   "10 กิโลไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 กิโลไซเคิลต่อวินาที"
   "10 กิโลไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 เมกกาไซเคิลต่อวินาที"
   "10 เมกาไซเคิลต่อวินาที และ3,000,000 กิโลไซเคิลต่อวินาที"
   "10 เมกาไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 เมกาไซเคิลต่อวินาที"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. สัญญาณเรียกขาน HS 0 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0016]
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สุรินทร์
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สุราษฏร์ธานี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. R ในระบบ RST ถ้าจะเปรียบเทียบกับรหัส Q แล้วจะมีความหมายใกล้เคียงกับ [h0420]
   QST
   QSA
   QSY
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. "คำว่า"CQ'"หมายถึง" [h0469]
   การขัอจังหวะสถานีที่กำลังติดต่อกัน
   การติดต่อาระยะไกล
   การเรียนสถานีใดสถานีหนึ่ง
   การเรียกแบบไม่เจาะจงสถานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ในกรณีที่ต้องการทดลองเครื่องส่งแต่ไม่ทราบว่ามีสถานีใดเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนั้นจะเรียกโดยใช้สัญญาณ [h0470]
   MAYDAY
   CQ
   SOS
   HELLO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ข้อใดเป็นบทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นทีฝ่าฝื่นไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ว่าด้วยการกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 [h0314]
   ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นถาวร
   ดำเนินการตามกฏหมาย
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ผิดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ใบอนุญาตให้ มี มีอายุ [h0216]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. คำย่อที่หมายถึงหญิงสาวหรือนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นเพศหญิง คือ [h0474]
   DX
   YL
   XYL
   88
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. เมื่อปรากฎว่าผู้ใดกระทำความผิดพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำการเช่นนั้น เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจ [h0239]
   จับกุมผู้นั้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
   ยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
   ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ. ข
   ผิดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. S-Meter ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีไว้เพื่อ [h0440]
   วัดระยะทางของคู่สถานีที่ติดต่อกัน
   วัดความแรงของสัญญาณที่รับได้
   วัดความถี่ของคู่สถานีที่ติดต่อกัน
   วัด OUT PUT ของเครื่องส่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. การเรียกขานทางวิทยุสมัครเล่นเมื่อเรียกไปครั้งหนึ่งแล้วควรจะ [h0477]
   รอสักครู่หนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนช่องความถี่ใหม่
   เรียกซ้ำใหม่ทันที
   รอสักครู่เพื่อให้สถานีฝ่ายถูกเรียกมีเวลาเตรียมตัวและตอบกลับมา
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. "คำว่า"พนักงานวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0203]
   เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
   ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าในการรับ-ส่งข่าวสารวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมตลอดถึงประชาชนที่เป็นผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26