ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศค่อนข้างรุนแรง"คือ" [h0366]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRN4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยไม่บันทึกการติดต่อสื่อสารลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารประจำสถานี ในครั้งแรกจะถูกพิจารณาโทษ [h0317]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมดำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากราชการของกระทรวงทบวงกรม หรือกิจการนิติบุคคล ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0255]
   ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม
   ผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนี้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. การส่งหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพและเสียง หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นแฮรตเซี่ยน เป็นความหมายของคำว่า [h0201]
   เครื่องวิทยุคมนาคม
   วิทยุคมนาคม
   สถานีวิทยุคมนาคม
   คลื่นแฮรตเซี่ยน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านมี(ข้อความ)อะไรสำหรับข้าพเจ้าอีกหรือไม?""คือ" [h0374]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. การพกพาเครื่องวิทยุมือถือ นักวิทยุควรปฏิบัติอย่างไร [h0061]
   ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
   ต้องพกพาอย่างมิดชิด ไม่พกพาในลักษณะโอ้อวด
   ไม่เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุในที่สาธารณะ และส่งสัญญาณด้วยเสียงดัง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. เมื่อกรณียานพาหนะใด ๆ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งชั่งคราว ผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0257]
   ผู้ควบสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิด
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. สถานีวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ความถี่อยู่ในย่านที่กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องดำเนินการอย่างไร [h0305]
   หยุดการติดต่อตามปกติทุกสถานี
   ติดต่อกันได้ตามปกติ
   แปรสภาพเป็นข่ายสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. สถานีวิทยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คลื่นให้ถูกต้องตาม [h0230]
   ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
   ลักษณะภูมิประเทศ
   ที่คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุกำหนด
   ข้อบังคับว่าด้วยวิทยุคมนาคม ตามภาคผนวกต่อท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 8 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0437]
   58
   89
   98
   99
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. เมื่อต้องการเข้าร่วมใช้ความถี่ขณะที่มีผู้ใช้ความถี่อยู่ควรปฏิบัติอย่างไร [h0488]
   ควรหาจังหวะที่คู่สถานีนั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อนแล้วจึงค่อยขออนุญาตแทรกเข้าไป
   เมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ใช้ความถี่อยู่ก่อน ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการส่งข้อความ
   แทรกได้ทันทีเมื่อต้องการเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ คือ [h0140]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี [h0118]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพรชบรูณ์ คือ [h0171]
   HS4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ระวางโทษฐานสำหรับผู้กระทำความผิดฐานที่ยานพาหนะใดๆ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง คือ [h0259]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. สัญญาณเรียกขาน HS 1 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0195]
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สุรินทร์
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุพรรบุรี สุราษฎร์ธานี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ข้อกำหนดทางเทคนึคของเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้มีกำลังส่งไม่เกิน [h0303]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม"คือ" [h0354]
   QRI5
   QRK5
   QRM5
   QRN5
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ในปัจจุบันอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดให้ใช้ความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นกี่ช่อง [h0336]
   ช่องเรียกขาน 1 ช่อง และช่องใช้งาน 30 ช่อง
   ช่องเรียกขาน 1 ช่อง และช่องใช้งาน 40 ช่อง
   ช่องเรียกขาน 1 ช่อง และช่องใช้งาน 60 ช่อง
   ช่องเรียกขาน 1 ช่อง และช่องใช้งาน 80 ช่อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. "คำว่า"CQ'"หมายถึง" [h0469]
   การขัอจังหวะสถานีที่กำลังติดต่อกัน
   การติดต่อาระยะไกล
   การเรียนสถานีใดสถานีหนึ่ง
   การเรียกแบบไม่เจาะจงสถานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าไม่มี(ข้อความ)อะไรสำหรับท่าน""คือ" [h0375]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้…"คือ" [h0350]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRN
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่น ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศห้ามการใช้ตัวเลข [h0114]
   เลข 1
   เลข 0
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงดีมาก"คือ" [h0391]
   QRK5
   QSA5
   QRM5
   QRN5
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าไม่มี(ข้อความ)อะไรสำหรับท่าน""คือ" [h0375]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ระวางโทษฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่สั้งให้ระงับการกระทำหรือแก้ใขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำหรือให้ย้ายสิ่งที่กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคมโดยมิได้เจตนา คือ [h0264]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ความถี่แท้จริงของท่านคือ...""คือ" [h0342]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. "รหัสQในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่…""คือ" [h0406]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ตัวอักษร V อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0461]
   VETO
   VOTE
   VIEN
   VICTOR
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คือ [h0172]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26