ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านมาถึงเวลาใด?"คือ" [h0343]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าลดกำลังส่งได้หรือไม่?"คือ" [h0369]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ทำไมพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงรายงานสัญญาณด้วยระบบ RST [h0413]
   เพื่อให้สามารถรายงานสัญญาณเสียงที่รับได้
   เพื่อให้สามารถรายงานคุณภาพและความแรงของสัญญาณได้
   เพื่อให้สามารถทราบสถานะของผู้ส่งและผู้รับว่าพร้อมที่จะทำการรับส่ง
   เพื่อให้สามารถรายงานความแรงของสัญญาณ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 5 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0435]
   55
   54
   49
   94
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ตัวอักษร I อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0448]
   INDONESIA
   ITALY
   INDIA
   INTERNATIONAL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ตัวอักษร R อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0457]
   ROAD
   ROMEO
   ROME
   ROW
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ในกรณีใดดังต่อไปนี้ ที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจเพิกถอน หรือพักใช้ใบอนุญาต [h0240]
   ฝ่าฝื่นต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
   ฝ่าฝื่นกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
   ฝ่าฝื่นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีไม่บันทึกการติดต่อสื่อสารในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารประจำสถานีอี จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0324]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. "คำว่า"ROGER"หมายความว่า" [h0471]
   รับข้อความที่ส่งมาได้ครบถ้วนและเข้าใจแล้ว
   ข้อให้ทวนข้อความ
   ขอแก้ข้อความ
   เชิญให้คู่สถานีส่งข้อความได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. คำย่อที่หมายถึงหญิงสาวหรือนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นเพศหญิง คือ [h0474]
   DX
   YL
   XYL
   88
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ระวางโทษฐานใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0247]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ในการแจ้งสัญญาณเรียกขาน(CALLSIGN) ครั้งแรกควรออกเสียงตามหลัก ITU PHIONETIC ALPHABETเพื่อ [h0479]
   เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
   ความรวดเร็ว
   ให้คู่สถานีสามารถจดบันทึกได้ถูกต้อง
   รักษาความลับระหว่างกลุ่ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. การเปลี่ยนจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายส่งสัญญาณ ควรเว้นห่างจากันประมาณ [h0480]
   1-2 วินาที
   3 วินาที
   4 วินาที
   5 วินาที
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ในระบบ RST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 6 หมายความว่าท่านจะรับสัญญาณ RS ได้ [h0053]
   65
   56
   96
   69
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. รูปแบบของการเรียกขานแบบเจาะจงสถานีควรปฏิบัติอย่างไร [h0483]
   ส่งสัญญาณเรียกขานของท่านเสมอในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วตามด้วย MAYDAY สามครั้ง
   "ให้ขึ้นต้นการเรียกด้วย CQ CQ CQ ตามด้วย""จาก"หรือ"นี่คือ"แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่านไม่เกินสามครั้ง และในแต่ละคราวเรียกไม่เกินสามครั้งติดต่อกัน"
   "แจ้งสัญญาณเรียกขานของสถานีที่ต้องการติดต่อด้วยไม่เกิน 3 ครั้งตามด้วยคำว่า"จาก"แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่าน"
   ส่งสัญญาณเรียกขานของท่านแล้วเรียกตามด้วย CQ CQ CQ ได้ไม่เกินสามครั้ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับปานกลาง"คือ" [h0359]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRG3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านได้ยินข้าพเจ้า(หรือชื่อสถานี)ที่ความถี่...Khz(MHz)หรือไม่"".คือ" [h0397]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร [h0486]
   ใช้ภาษาธรรมดาให้มากที่สุด
   ใช้ประมวลสัญญาร Q ให้มากที่สุด
   ใช้คำย่อหรือคำเฉพาะให้มากที่สุด
   ใชัรหัสลับที่ทราบเฉพาะกลุ่มให้มากที่สุดเพื่อการเก็บความลับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา……น ที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0381]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. หลักการปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น [h0487]
   พยายามมไม่ให้เสียงรบกวนจากสถานีและเสียงดนตรีแทรกออกไปขณะติดต่อทางวิทยุ
   พยายามหลีกเลี่ยงศัพท์แสลงเฉพาะกลุ่ม
   พยายามใช้ความถี่ให้สั้นที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีอื่นใช้ความถี่นั้นได้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง [h0224]
   ผู้ใดรับอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับอนุญาตให้ค้า ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร คือ [h0166]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก?"คือ" [h0380]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่"คือ" [h0346]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงดี""คือ" [h0390]
   QRK4
   QSA4
   QRM4
   QRN4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการส่งสัญญาณออกอากาศของนักวิทยุสมัครเล่น [h0490]
   ออกอากาศด้วยความมึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะ
   ออกอากาศพูดเยาะเย้ย ถากถาง กระแนะกระแหน
   ออกอากาศด้วยความคึกคะนอง พูดจาหยอกล้อ ไม่สุภาพ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา คือ [h0183]
   HS 2 XX
   HS 8 XX
   HS 9XX
   HS 0 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คือ [h0136]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี คือ [h0178]
   HS 1XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือทางวิทยุโทรเลข คือ [h0492]
   CQ
   MAYDAY
   SOS
   URGENT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26