ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม คือ [h0117]
   HS 8 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""โปรดแจ้งเขาว่าข้าเจ้ากำลังเรียกที่ความถี่.. Khz(MHz).คือ" [h0379]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. สายนำสัญญาณเบอร์ RG8A/U มีค่า IMPEDANCE ประมาณเท่าใด [h0086]
   50 โอห์ม
   72 โอห์ม
   25 โอห์ม
   300 โอห์ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. S-Meter ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีไว้เพื่อ [h0440]
   วัดระยะทางของคู่สถานีที่ติดต่อกัน
   วัดความแรงของสัญญาณที่รับได้
   วัดความถี่ของคู่สถานีที่ติดต่อกัน
   วัด OUT PUT ของเครื่องส่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้พอใช้""คือ" [h0352]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRN3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร คือ [h0152]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. เมื่อกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เครื่องวิทยุคมนาคมของรัฐบาลใช้การไม่สะดวก [h0243]
   รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบ
   พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ
   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบหากเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นโดยจงใจ ฉ้อฉลหรือประมาทเลินเล่อ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคบถูกลงโทษกรณีใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีแย่งใช้ช่องสัญญาณในการติดต่ออีกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0326]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0222]
   1 ปีนับแต่วันออ
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดชีพ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ข้อใดที่เป็นสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0310]
   ใช้สัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น
   เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม และความปลอดภัยของชาติ
   พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุ
   ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 3 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0433]
   53
   35
   93
   39
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 100 วัตต์ แต่ไม่เกิน 500 วัตต์ [h0281]
   1000 บาท
   1500 บาท
   2000 บาท
   3000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม คือ [h0149]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ตัวอักษร Y อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0055]
   YANKEE
   YOU
   YORK
   YES
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ระวางโทษฐ่านรับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0258]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับค่อนข้างรุนแรง"คือ" [h0360]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRG4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าลดกำลังส่งได้หรือไม่?"คือ" [h0369]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"หยุดการส่ง.."คือ" [h0098]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 10 วัตต์แต่ไม่เกิน 100 วัตต์ [h0280]
   500 บาท
   1000 บาท
   1500 บาท
   2000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำหน้าที่รับโดยถอดสายอากาศออก จะมีผลอย่างไร [h0088]
   รับไม่ได้
   รับไม่ได้เครื่องจะเสีย
   รับได้ไม่ดี
   ถูกทั้ง ก. และ ค.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่?"คือ" [h0370]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0323]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด 12 VDC ถ้าป้องแรงดันไฟฟ้าขนาด 36 VDC เข้าไปจะทำให้ [h0077]
   เครื่องชำรุดเสียหาย
   เครื่องมีกำลังส่งมากขึ้น
   เครื่องรับสัญญาณได้ดีขึ้น
   เครื่องมีอายุการใช้งานมากขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. หน้าที่โดยทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้าคือ [h0074]
   แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันต่ำ
   เปลี่ยนขนาดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
   แปลงกำลังไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า
   เปลี่ยนขนาดของกำลังไฟฟ้ากระแสตรง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. "คำว่า"ROGER"หมายความว่า" [h0471]
   รับข้อความที่ส่งมาได้ครบถ้วนและเข้าใจแล้ว
   ข้อให้ทวนข้อความ
   ขอแก้ข้อความ
   เชิญให้คู่สถานีส่งข้อความได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ [h0279]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ข้อใดต่อไปนี้เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด [h0066]
   ทองแดง ไม้
   แก้ว น้ำบริสุทธิ์
   น้ำบริสุทธิ์ ตะกั่ว
   เหล็ก แก้ว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง คือ [h0137]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงพอใช้ได้"คือ" [h0389]
   QRK3
   QSA3
   QRM3
   QRN3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ข้อควรปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น [h0059]
   พยายามหลีกเลี่ยงข้อความกำกวม
   พูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
   พูดไม่เร็วเกินไปนักเพื่อให้คู่สถานี
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26