ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ใบอนุญาตให้มีครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0096]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ท่านถ่ายทอดข้อความถึง…ได้หรือไม่"คือ" [h0048]
   QSA
   QSL
   QTO
   QSP
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศค่อนข้างรุนแรง"คือ" [h0366]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRN4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี คือ [h0133]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. R ในระบบ RST ถ้าจะเปรียบเทียบกับรหัส Q แล้วจะมีความหมายใกล้เคียงกับ [h0420]
   QST
   QSA
   QSY
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยไม่บันทึกการติดต่อสื่อสารลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารประจำสถานี ในครั้งแรกจะถูกพิจารณาโทษ [h0317]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ตัวอักษร C อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0443]
   CANADA
   CHANGE
   CHARLIE
   CALLSIGN
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอ่อนมาจนรับสัญญาณแทบจะไม่ได้เลย"คือ" [h0387]
   QRK1
   QSA1
   QRM1
   QRN1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ตัวอักษร P อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0455]
   POPE
   PIPE
   PANAMA
   PAPA
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ตำแหน่งพนักงานวิทยุคมนาคมที่ต้องห้าม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จึงจะกระทำหน้าได้หมายถึง ตำแหน่ง [h0212]
   พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ
   พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น
   พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีในรถยนต์
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คือ [h0009]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก คือ [h0092]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ค่า SWR ต่อไปนี้ค่าใดดีที่สุด [h0085]
   5ต่อ1
   1.5ต่อ1
   3ต่อ1
   4ต่อ1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีติดต่อกับสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0328]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. "คำว่า"LIMA LIMA"หรือ"LAND LINE""หมายถึง" [h0473]
   โทรเลข
   โทรพิมพ์
   โทรศัพท์
   เทเล็กซ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ใบอนุญาตให้ค้าที่ออกให้เพื่อการซ่อมแซมโดยเฉพาะ มีอายุ [h0220]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. เวลาของประเทศไทยเร็วกว่าเวลามาตราสากล(UTC ) กี่ชั่วโมง [h0065]
   5 ชั่วโมง
   6 ชั่วโมง
   7 ชั่วโมง
   8 ชั่วโมง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ข้อใดเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย [h0334]
   ควบคุมดูแลและแนะนำการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามกฏหมาย
   เฝ้าฟังและรายงานการใช้ความถี่ในย่านวิทยุสมัครเล่นตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด
   เป็นสถานีแม่ข่ายหรือเป็นสถานีประสานงานกิจกรรมและแจ้งข่าวสารที่สำคัญ หรือประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นทราบ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0032]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่งคราวเป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ามีธุระ…(หรือข้าพเจ้ากำลังมีธุระกับ…)โปรดอย่ารบกวน คือ" [h0355]
   QRH
   QRL
   QRO
   QRP
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ในการติดต่อของนักวิทยุสมัครเล่นควรปฏิบัติ คือ [h0481]
   ไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรล่วงหน้า
   เรียกขานทันที่เมื่อเปิดเครื่องวิทยุ
   ควรเตรียมหาความถี่หรื่อช่องที่ว่างสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารโดยการฟังสักครู่หนึ่งก่อนและสอบถามว่ามีผู้ใช้ความถี่อยู่หรือไม่
   ผิดถูกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ประเทศไทยแบ่งสัญญาณเรียกขานเป็นกี่เขต [h0005]
   5 เขต
   7 เขต
   9 เขต
   10 เขต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คือ [h0124]
   HS 8 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู คือ [h0155]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ คือ [h0143]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ส่งช้าลง"(… คำต่อวินาที) คือ" [h0043]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ควรแจ้งสัญญาณเรียกขานเมื่อใด [h0485]
   เมื่อเริ่มต้นการติดต่อทางวิทยุ
   เมื่อสิ้นสุดการติดต่อทางวิทยุ
   ระหว่างการติดต่อทางวิทยุ โดยแจ้งบ่อยครั้งเท่าที่เหมาะสมแต่ไม่ควรน้อยกว่าหนึ่งครั้งทุกสิบนาที
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ระวางโทษฐานทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0245]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. หลักการปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น [h0487]
   พยายามมไม่ให้เสียงรบกวนจากสถานีและเสียงดนตรีแทรกออกไปขณะติดต่อทางวิทยุ
   พยายามหลีกเลี่ยงศัพท์แสลงเฉพาะกลุ่ม
   พยายามใช้ความถี่ให้สั้นที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีอื่นใช้ความถี่นั้นได้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านมาถึงเวลาใด?"คือ" [h0343]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26