ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ระวางโทษฐานทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0245]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ [h0165]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย"คือ" [h0037]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. "รหัสQ ในรูปของคำถามที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่นได้หรือไม่?""คือ" [h0403]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ระวางโทษกรณีสถานีวิทยุคมนาคมดำเนินการบริการวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต คือ [h0256]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี คือ [h0128]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ตัวอักษร E อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0445]
   ENGLAND
   EXTRA
   ECHO
   EGYPT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ตัวอักษร M อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0452]
   MIKE
   MEXICO
   MALAWI
   MONK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร คือ [h0013]
   HS 2 XX
   HS7 XX
   HS8 XX
   HS9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. สมุดบันทึกการติดต่อการสื่อสารต้องเก็บไว้นานเท่าใดนับจากครั้งสุดท้ายที่ได้บันทึกการติดต่อไว้ [h0062]
   5 เดือน
   1 ปี
   2 ปี
   4 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ใบอนุญาตให้นำเข้า มีอายุ [h0218]
   30 วัน นับแต่วันออก
   180วัน นับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ผู้มีอำนาจออกฎกระทรวงกำหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและคุณวุฒิสำหรับพนักงานวิทยุคมนาคม คือ [h0269]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่"คือ" [h0346]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. "คำว่า"LIMA LIMA"หรือ"LAND LINE""หมายถึง" [h0473]
   โทรเลข
   โทรพิมพ์
   โทรศัพท์
   เทเล็กซ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. สถานีวิทยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คลื่นให้ถูกต้องตาม [h0230]
   ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
   ลักษณะภูมิประเทศ
   ที่คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุกำหนด
   ข้อบังคับว่าด้วยวิทยุคมนาคม ตามภาคผนวกต่อท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. คำย่อที่หมายถึงคำกล่าวอำลาระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นต่างเพศกัน(คุ้นเคยกันเท่านั้น)คือ [h0476]
   THANK
   88
   BYE
   OVER
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. การเรียกซ้ำแตีละครั้งควรห่างกันประมาณ [h0478]
   1 นาที
   2-3 วินาที
   6-7 วินาที
   8-9 วินาที
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดสัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย [h0116]
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
   องค์การโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   กระทรวงคมนาคม
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. การเปลี่ยนจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายส่งสัญญาณ ควรเว้นห่างจากันประมาณ [h0480]
   1-2 วินาที
   3 วินาที
   4 วินาที
   5 วินาที
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ คือ [h0140]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 1 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ [h0283]
   2000 บาท
   3000 บาท
   5000 บาท
   10000บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. "คำว่า"นำเข้า"ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0205]
   นำเข้าในกรมไปรษณีย์โทรเลข
   นำเข้าในสถานีวิทยุคมนาคม
   นำเข้าในราชอาณาจักร
   ผิดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดี"คือ" [h0353]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRN4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี คือ [h0177]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ระวางโทษฐานใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0025]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำและปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่?"คือ" [h0370]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. สัญญาณเรียกขาน HS 3 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0197]
   ชัยภูมิ ชลบุรี ชัยนาท
   ชัยภูมิ ชุมพร ชลบุรี
   ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดร ธานี
   ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. หลักการปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น [h0487]
   พยายามมไม่ให้เสียงรบกวนจากสถานีและเสียงดนตรีแทรกออกไปขณะติดต่อทางวิทยุ
   พยายามหลีกเลี่ยงศัพท์แสลงเฉพาะกลุ่ม
   พยายามใช้ความถี่ให้สั้นที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีอื่นใช้ความถี่นั้นได้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 5 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0435]
   55
   54
   49
   94
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม"คือ" [h0354]
   QRI5
   QRK5
   QRM5
   QRN5
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26