ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""จะให้ข้าพเจ้าแจ้งข้อไหมว่าท่านกำลังเรียกอยู่ที่ความถี่.. Khz(MHz).คือ" [h0378]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ RS ได้ 59+10 dB หรือ 59+20 dB คำว่า +10 dB หรือ +20 dB หมายความว่า [h0439]
   เป็นอัตราการขยายกำลังของเครื่องส่ง
   เข็มของ S-Meter อยู่ในตำแหน่งที่ 10 dB หรือ 20 dB ซึ่งชี้สูงกว่าเลข 9
   เป็นอัตราการขยายของสายอากาศที่ใช้รับ
   เป็นผลต่างระหว่างความแรงของสัญญาณอาร์โมนิควิธีการอ่านออกเสียง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร คือ [h0152]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคบถูกลงโทษกรณีใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีแย่งใช้ช่องสัญญาณในการติดต่ออีกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0326]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. วงจร FILTER ทำหน้าที่ [h0076]
   กรองเอาความถี่ที่ต้องการ
   ขยายสัญญาณวิทยุ
   สร้างความถี่วิทยุ
   ป้องกันลำโพงขาด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 100 วัตต์ แต่ไม่เกิน 500 วัตต์ [h0281]
   1000 บาท
   1500 บาท
   2000 บาท
   3000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี คือ [h0128]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ผู้มีอำนาจทำการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 คือ [h0244]
   พนักงานสอบสวน
   พนักงานอัยการ
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คือ [h0124]
   HS 8 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม คือ [h0147]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. สถานีวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ความถี่อยู่ในย่านที่กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องดำเนินการอย่างไร [h0305]
   หยุดการติดต่อตามปกติทุกสถานี
   ติดต่อกันได้ตามปกติ
   แปรสภาพเป็นข่ายสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. หน้าที่โดยทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้าคือ [h0074]
   แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันต่ำ
   เปลี่ยนขนาดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
   แปลงกำลังไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า
   เปลี่ยนขนาดของกำลังไฟฟ้ากระแสตรง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีติดต่อกับสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0328]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ผู้มีอำนาจออกฎกระทรวงกำหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและคุณวุฒิสำหรับพนักงานวิทยุคมนาคม คือ [h0269]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับปานกลาง"คือ" [h0359]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRG3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ตัวอักษร Y อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0055]
   YANKEE
   YOU
   YORK
   YES
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ในขณะ STAND BY เครื่องรับ-ส่ง อ่านค่า AMMETER ได้ 100 mA เป็นการบอกค่าอะไร [h0081]
   แรงดันไฟฟ้า
   กำลังของไฟฟ้า
   ความถี่วิทยุของการรับฟัง
   กระแสไฟฟ้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""….(ชื่อสถานี)กำลังเรียกท่านที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0383]
   QRV
   QRW
   QRX
   QRZ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น [h0073]
   โวลท์
   วัตต์
   โอห์ม
   แอมแปร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ่อมแซ่มเครื่องวิทยุคมนาคม [h0278]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดสัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย [h0116]
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
   องค์การโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   กระทรวงคมนาคม
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. สายนำสัญญาณเบอร์ RG8A/U มีค่า IMPEDANCE ประมาณเท่าใด [h0086]
   50 โอห์ม
   72 โอห์ม
   25 โอห์ม
   300 โอห์ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ใบอนุญาตให้ มี มีอายุ [h0216]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย"คือ" [h0037]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ผู้ที่กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม โดยไม่เจตนา เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีอำนาจ [h0237]
   สั่งระงับหรือให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำนั้น
   ให้ย้ายสิ่งดังกล่าวนั้นออกไปให้พ้นเขตรบกวน
   ยึดเครื่องวิทยุคมนาคม
   ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ระวางโทษฐานทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0245]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่น ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศห้ามการใช้ตัวเลข [h0114]
   เลข 1
   เลข 0
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี คือ [h0177]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. เครื่องมือที่ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานมีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปว่า [h0082]
   VOM
   WATTMETER
   COUNTER
   VOLTMETER
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 7 หมายความว่า [h0430]
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้ปานกลาง
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม
   เสียงของสัญญาณเกือบดีกระเพื่อมอยู่บ้าง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26