ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง [h0022]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่า ได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ประเทศไทยแบ่งเขตสัญญาณเรียกขานเป็นกี่เขต [h0120]
   5
   7
   9
   10
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ข้อใดไม่ใช่ห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0308]
   การใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพในการติดต่อ
   ใช้ความถี่ย่าน 144-146 MHz ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด
   การรับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ผู้มิอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต คือ [h0265]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง [h0227]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำออก ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้า ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับอนุญาตให้รับข่าวสารวิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณาให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังที่ออกอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ [h0087]
   SIGNAL METER
   VSWR METER
   FIELD STRENGTH
   RF POWER METER
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับรุนแรง"คือ" [h0361]
   QRI5
   QRK5
   QRM5
   QRG5
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม คือ [h0175]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ในการเรียกขานแต่ละคราวควรเรียกซ้ำได้ไม่เกิน [h0058]
   2 ครั้ง
   3 ครั้ง
   4 ครั้ง
   5 ครั้ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดี"คือ" [h0353]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRN4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. อักษร T ในระบบ RST หมายถึง [h0412]
   TANGO
   THAI
   THANK YOU
   TONE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าได้อีก"คือ" [h0044]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ตัวอักษร Z อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0464]
   ZEBRA
   ZULU
   ZERO
   ZONE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยแย่งใช่ช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0315]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านจะไปที่ไหน ?และมาจากไหน?"คือ" [h0341]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. "รหัสQในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ขณะนี้เวลา….""คือ" [h0408]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. สถานีวิทยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คลื่นให้ถูกต้องตาม [h0230]
   ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
   ลักษณะภูมิประเทศ
   ที่คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุกำหนด
   ข้อบังคับว่าด้วยวิทยุคมนาคม ตามภาคผนวกต่อท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0029]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0423]
   รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้ (รับข้อความได้ด้วยความลำบากมาก)
   ความแรงสัญญาณที่รับได้พอใช้ได้
   เสียงของสัญญาณยังพร่าและยังกระเพื่อมอยู่
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0427]
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้อ่อน
   รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้(รับข้อความด้วยความลำบากมาก)
   เสียงสัญญาณพร่าเหมือนใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่มีการกรองให้เรียบเลย
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ตัวอักษร O อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0454]
   ORANGE
   OZAKA
   OSCAR
   OMAN
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ใครมีอำนาจออกใบอนุญาตพิเศษให้บุคคลตั้งสถานีวิทยุการบินเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภับของการเดินอากาศพลเรือน [h0228]
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ผู้มีอำนาจทำการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 คือ [h0244]
   พนักงานสอบสวน
   พนักงานอัยการ
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี คือ [h0131]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. เหตุใดจึงต้องอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยวิธีอ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET [h0441]
   เพื่อให้เป็นความลับ
   เพื่อความรวดเร็ว
   เพื่อความเป็นระเบียบ
   เพื่อความชัดเจนและไม่สับสนในทางภาษาในการสื่อความหมาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ก่อนการเรียกขานเมื่อนักวิทยุสมัครเล่นหาความถี่หรือช่องที่ว่างได้แล้วควรปฏิบัติต่อไปอย่างไร [h0482]
   เรียกขานทันที
   รออีกสักครู่เมื่อแน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อยู่ แล้วจึงค่อยเรียกขานที่ช่องใดก็ได้
   ย้ายไปฟังความถี่ช่องเรียกขานสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อยู่ แล้วจึงค่อยเรียกขาน
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดี"คือ" [h0353]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRN4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. การติดต่อสื่อสารโดยวิธิการผลัดกันส่ง-รับข่าว และใช้ความถี่เดียว เรียกการติดต่อแบบ [h0091]
   SIMPLEX
   FULL DUPLEX
   HALF DUPLEX
   SEMI DUPLEX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย [h0153]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ระวางโทษฐ่านรับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0258]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26