ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 5 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0435]
   55
   54
   49
   94
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "คำว่า"CLEAR"ใช้เมื่อใด" [h0468]
   เมื่อต้องการรายงานสภาพการใช้งานของความถี่ที่ใช้อยู่
   เมื่อจะเลิกใช้ความถี่
   เมื่อผู้ที่ยื่นขอใช้ความถี่ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่
   เมื่อต้องการติดต่อกับคู่สถานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ [h0279]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ.. คือ" [h0340]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0321]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ [h0182]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คือ [h0136]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ระวางโทษฐานกระทำหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือหรืสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0251]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า?""คือ" [h0382]
   QRV
   QRW
   QRX
   QRZ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร คือ [h0094]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คือ [h0172]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. อักษร T ในระบบ RST หมายถึง [h0412]
   TANGO
   THAI
   THANK YOU
   TONE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำความผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม หรือกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0332]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นถาวร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม [h0273]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อห้ามของทางราชการ [h0335]
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการมาใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตในกิจการวิทยุสมัครเล่นมาดัดแปลงใช้ในย่านความถี่วิทยุของทางราชการ
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวที่ใช้ในข่ายราชการมาใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คือ [h0168]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. "คำว่า"BREAK"หมายความว่าอย่างไร" [h0467]
   ขอหยุดการติดต่อชั่วคราว
   ขอยกเลิกการติดต่อ
   ขอขัดจังหวะการติดต่อระหว่างคู่สถานีที่กำลังติดต่อกันอยู่
   ขอให้คู่สถานีหยุดการส่งข่าวสารเพื่อให้ทวนข้อความ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. เหตุใดจึงต้องอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยวิธีอ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET [h0441]
   เพื่อให้เป็นความลับ
   เพื่อความรวดเร็ว
   เพื่อความเป็นระเบียบ
   เพื่อความชัดเจนและไม่สับสนในทางภาษาในการสื่อความหมาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยแย่งใช่ช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0315]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ท่านสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี)ได้โดยตรง(หรือโดยการถ่ายทอด)หรือไม่ คือ" [h0047]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ [h0093]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. "รหัสQในรูปของคำถามที่หมายถึง""ขณะนี้เวลาเท่าใด?""คือ" [h0407]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. คำใดต่อไปนี้ที่หมายถึงสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร [h0498]
   LOCK BOOK
   LOG BOOK
   DIARY BOOK
   NOTE BOOK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ใครมีอำนาจออกใบอนุญาตพิเศษให้บุคคลตั้งสถานีวิทยุการบินเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภับของการเดินอากาศพลเรือน [h0228]
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมอื่น ๆ นอกเหนือจากเพื่อการศึกษา [h0272]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ระวางโทษฐานใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0247]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ระวางโทษฐานดักรับไว้ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมที่มิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน คือ [h0262]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม คือ [h0179]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ตัวอักษร F อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0446]
   FORM
   FOXTROT
   FAMILY
   FRANCE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศเล็กน้อย"คือ" [h0365]
   QRI2
   QRK2
   QRM
   QRN2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26