ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร คือ [h0166]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "รหัสQ ในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่น[หรือที่ความถี่….kHz(หรือMHz)]""คือ" [h0404]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 7 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 6 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0436]
   57
   75
   97
   79
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ตัวอักษร M อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0452]
   MIKE
   MEXICO
   MALAWI
   MONK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร คือ [h0121]
   HS 8 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. "คำว่า"CLEAR"ใช้เมื่อใด" [h0468]
   เมื่อต้องการรายงานสภาพการใช้งานของความถี่ที่ใช้อยู่
   เมื่อจะเลิกใช้ความถี่
   เมื่อผู้ที่ยื่นขอใช้ความถี่ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่
   เมื่อต้องการติดต่อกับคู่สถานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี [h0118]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำความผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม หรือกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0332]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นถาวร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ในการแจ้งสัญญาณเรียกขาน(CALLSIGN) ครั้งแรกควรออกเสียงตามหลัก ITU PHIONETIC ALPHABETเพื่อ [h0479]
   เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
   ความรวดเร็ว
   ให้คู่สถานีสามารถจดบันทึกได้ถูกต้อง
   รักษาความลับระหว่างกลุ่ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา……น ที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0381]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ผู้มีอำนาจออกกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 3498 ที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ [h0028]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. รูปแบบของการเรียกขานแบบไม่เจาะจงสถานีควรปฏิบัติอย่างไร [h0484]
   "ส่งสัญญาณเรียกขานของท่านสามครั้ง ตามด้วย"จาก"หรือ"นี่คือ"แล้วตามด้วย MAYDAY ไม่เกินสามครั้ง"
   "ให้ขึ้นต้นด้วย"CQ CQ CQ .""ตามด้วย"จาก"หรือ"นี่คือ"แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่านไม่เกินสามครัง และในแต่ละคราวเรียกกันได้ไม่เกินสามครั้งติดต่อกัน"
   "ให้ขึ้นต้นด้วยสัญญาณเรียกขานของสถานีที่ต้องการติดต่อด้วยสามครั้งตามด้วยคำว่า"จาก"แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่านและในแต่ละคราวเรียกได้ไม่เกินสามครั้งติดต่อกัน"
   ส่งสัญญาณเรียกขานของท่านแล้วเรียกตามด้วย CQ CQ CQ ได้ไม่เกินสามครั้ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม [h0273]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ระวางโทษฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่สั้งให้ระงับการกระทำหรือแก้ใขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำหรือให้ย้ายสิ่งที่กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคมโดยมิได้เจตนา คือ [h0264]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำหน้าที่รับโดยถอดสายอากาศออก จะมีผลอย่างไร [h0088]
   รับไม่ได้
   รับไม่ได้เครื่องจะเสีย
   รับได้ไม่ดี
   ถูกทั้ง ก. และ ค.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือ?"คือ" [h0363]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRN
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม มีกี่ประเภท [h0019]
   6 ประเภท
   7 ประเภท
   8 ประเภท
   9 ประเภท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการส่งสัญญาณออกอากาศของนักวิทยุสมัครเล่น [h0490]
   ออกอากาศด้วยความมึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะ
   ออกอากาศพูดเยาะเย้ย ถากถาง กระแนะกระแหน
   ออกอากาศด้วยความคึกคะนอง พูดจาหยอกล้อ ไม่สุภาพ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับปานกลาง"คือ" [h0359]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRG3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ใบอนุญาตให้ใช้ มีอายุ [h0217]
   1 ปี นับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. R ในระบบ RST ถ้าจะเปรียบเทียบกับรหัส Q แล้วจะมีความหมายใกล้เคียงกับ [h0420]
   QST
   QSA
   QSY
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คือ [h0123]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายสำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0300]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านกำลังมีธุระหรือ?"คือ" [h0348]
   QRH
   QRL
   QRO
   QRP
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. หน่วยงานที่กำหนดสัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศ คือ [h0112]
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการวิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ชนิดใด [h0070]
   อัคคาไลน์
   สังกะสิ-ถ่าน
   นิเกล-แคตเมี่ยม
   ตะกั่ว-กรด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. พนักงานวิทยุสมัครเล่นแบ่งออกเป็นกี่ปีประเภท [h0294]
   1 ประเภท
   2 ประเภท
   3 ประเภท
   4 ประเภท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. เวลาของประเทศไทยเร็วกว่าเวลามาตราสากล(UTC ) กี่ชั่วโมง [h0065]
   5 ชั่วโมง
   6 ชั่วโมง
   7 ชั่วโมง
   8 ชั่วโมง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงดี""คือ" [h0390]
   QRK4
   QSA4
   QRM4
   QRN4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย [h0153]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26