ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงพอใช้ได้"คือ" [h0389]
   QRK3
   QSA3
   QRM3
   QRN3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0221]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ตัวอักษร X อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0463]
   EXTRA
   X-RAY
   EXPRESS
   EXPO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. "คำว่า"นำออก""ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0207]
   นำออกนอกกรมไปรณีย์โทรเลข
   นำออกนอกสถานีวิทยุคมนาคม
   นำออกนอกราชอาณาจักร
   ผิดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. การเรียกซ้ำแตีละครั้งควรห่างกันประมาณ [h0478]
   1 นาที
   2-3 วินาที
   6-7 วินาที
   8-9 วินาที
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"สถานีของข้าพเจ้าชื่อ.."คือ" [h0338]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. รูปแบบของการเรียกขานแบบไม่เจาะจงสถานีควรปฏิบัติอย่างไร [h0484]
   "ส่งสัญญาณเรียกขานของท่านสามครั้ง ตามด้วย"จาก"หรือ"นี่คือ"แล้วตามด้วย MAYDAY ไม่เกินสามครั้ง"
   "ให้ขึ้นต้นด้วย"CQ CQ CQ .""ตามด้วย"จาก"หรือ"นี่คือ"แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่านไม่เกินสามครัง และในแต่ละคราวเรียกกันได้ไม่เกินสามครั้งติดต่อกัน"
   "ให้ขึ้นต้นด้วยสัญญาณเรียกขานของสถานีที่ต้องการติดต่อด้วยสามครั้งตามด้วยคำว่า"จาก"แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่านและในแต่ละคราวเรียกได้ไม่เกินสามครั้งติดต่อกัน"
   ส่งสัญญาณเรียกขานของท่านแล้วเรียกตามด้วย CQ CQ CQ ได้ไม่เกินสามครั้ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 5 หมายความว่า [h0424]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม(รับข้อความได้สมบูรณ์ยิ่ง)
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
   เสียงของสัญญาณแจ่มใสดีมากไม่มีตำหนิ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0289]
   เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
   ส่งข่าวทางธุรกิจการค้า
   ใช้แทนบริการโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ห่างไกล
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านจะบอกความถี่ที่แท้จริงของข้าพเจ้าได้ไหม"คือ" [h0345]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านสามารถติดต่อกับ(ชื่อสถานี)ได้โดยตรง(หรือโดยการถ่ายทอด) หรือไม่"คือ" [h0399]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ระวางโทษฐานค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0250]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. การรายงานสัญญาณ ระบบ RST ในวิทยุโทรศัพท์ต่างจากวิทยุโทรเลขคือ [h0415]
   ไม่ต้องรายงาน TONE ของเสียง
   ไม่ต้องรายงานค่าที่อ่านได้จาก S-METER
   รายงานเฉพาะค่าใดค่าหนึ่งที่จำเป็น
   ไม่มีความแตกต่างเนื่องจากใช้ระบบ RST เหมือนกัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านกำลังมีธุระหรือ?"คือ" [h0348]
   QRH
   QRL
   QRO
   QRP
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือทางวิทยุโทรศัพท์ คือ [h0493]
   CQ
   MAYDAY
   SOS
   URGENT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ตัวอักษร W อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0462]
   WILSON
   WHITE
   WHISKEY
   WIMBLEDON
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. "คำว่า"ทำ"ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0206]
   การแปรสภาพ
   การกลับสร้างใหม่
   การประกอบขึ้น
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. สายดินที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประโยนช์อย่างไร [h0078]
   เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้ารั่วออกมาจะได้ลงดินโดยไม่เกิดอันตราย
   ป้องกันการลัดวงจร
   ป้องกันไฟเกิน
   เพื่อให้ครบวงจนทางแรงดันต่ำ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือ?"คือ" [h0363]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRN
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่?"คือ" [h0370]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. นักวิทยุสมัครเล่นควรจะเรียกขอความช่วยเหลือในกรณีใดบ้าง [h0495]
   ประสบภัยร้ายแรงด้วยตนเอง ไม่ม่ใครช่วยเหลือ
   กรณีถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้วอาจจะเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต
   ประสบภัยร้ายแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ห้ามมิให้สถานีวิทยุคมนาคมดำเนินการบริการวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์อื่นใด [h0234]
   นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   นอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตามมาตรา 5
   นอกเหนือกิจการของนิติบุคคล ตามมาตรา 5
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอ่อนมาจนรับสัญญาณแทบจะไม่ได้เลย"คือ" [h0387]
   QRK1
   QSA1
   QRM1
   QRN1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก คือ [h0167]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นักวิทยุสมัครเล่นควจจะแจ้งเหตุที่ความถี่หรือช่องใด [h0496]
   เฉพาะความถี่หรือช่องเรียกขาน
   เฉพาะความถี่ที่ได้ตกลงกันไว้เฉพาะกลุ่ม
   ความถี่ใดก็ได้ที่คาดว่ามีโอกาสพบสถานีรับแจ้งเหตุให้ได้
   เฉพาะความถี่ตำรวจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. สถานีวิทยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คลื่นให้ถูกต้องตาม [h0230]
   ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
   ลักษณะภูมิประเทศ
   ที่คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุกำหนด
   ข้อบังคับว่าด้วยวิทยุคมนาคม ตามภาคผนวกต่อท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร"คือ" [h0385]
   QSA
   QSB
   QSK
   QSL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมตำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0254]
   ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
   ถูกทั้งก. และ ข.
   ผิดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ผู้มีอำนาจออกฎกระทรวงกำหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและคุณวุฒิสำหรับพนักงานวิทยุคมนาคม คือ [h0269]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. องค์การระหว่างประเทศ ที่มีหน้าที่ควบคุมประสานงานการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ มีชื่อว่า [h0106]
   สหภาพสากลไปรษณีย์
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   สหภาพไปรษณีย์และโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   องค์การยูเนสโก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26