ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพรชบรูณ์ คือ [h0171]
   HS4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "รหัสQในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่…""คือ" [h0406]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 9 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0438]
   95
   59
   98
   99
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ข้อความตอไปนี้ข้อใดถูกต้อง [h0225]
   ผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้า ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำออก ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ตัวอักษร X อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0463]
   EXTRA
   X-RAY
   EXPRESS
   EXPO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. "คำว่า"CQ'"หมายถึง" [h0469]
   การขัอจังหวะสถานีที่กำลังติดต่อกัน
   การติดต่อาระยะไกล
   การเรียนสถานีใดสถานีหนึ่ง
   การเรียกแบบไม่เจาะจงสถานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง คือ [h0190]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. INTERNATIONAL RADIO CONSULTATIVE COMMITTEE(CCIR)หมายถึง [h0102]
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการ โทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการวิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการไปรณีย์และโทรเลขระหว่างประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ในการแจ้งสัญญาณเรียกขาน(CALLSIGN) ครั้งแรกควรออกเสียงตามหลัก ITU PHIONETIC ALPHABETเพื่อ [h0479]
   เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
   ความรวดเร็ว
   ให้คู่สถานีสามารถจดบันทึกได้ถูกต้อง
   รักษาความลับระหว่างกลุ่ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ก่อนการเรียกขานเมื่อนักวิทยุสมัครเล่นหาความถี่หรือช่องที่ว่างได้แล้วควรปฏิบัติต่อไปอย่างไร [h0482]
   เรียกขานทันที
   รออีกสักครู่เมื่อแน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อยู่ แล้วจึงค่อยเรียกขานที่ช่องใดก็ได้
   ย้ายไปฟังความถี่ช่องเรียกขานสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อยู่ แล้วจึงค่อยเรียกขาน
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 9 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0438]
   95
   59
   98
   99
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านจะไปที่ไหน ?และมาจากไหน?"คือ" [h0341]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร [h0486]
   ใช้ภาษาธรรมดาให้มากที่สุด
   ใช้ประมวลสัญญาร Q ให้มากที่สุด
   ใช้คำย่อหรือคำเฉพาะให้มากที่สุด
   ใชัรหัสลับที่ทราบเฉพาะกลุ่มให้มากที่สุดเพื่อการเก็บความลับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. การรายงานสัญญาณนอกจากใช้ระบบ RST แล้วยังสามารถใช้การรายงานในแบบใดได้อีก [h0416]
   ใช้รหัส X
   ใช้รหัส Q
   ไม่มีแต่ใช้ค่าที่อ่านได้จาก S-METER รายงาน
   ใช้รหัส S
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. เมื่อต้องการเข้าร่วมใช้ความถี่ขณะที่มีผู้ใช้ความถี่อยู่ควรปฏิบัติอย่างไร [h0488]
   ควรหาจังหวะที่คู่สถานีนั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อนแล้วจึงค่อยขออนุญาตแทรกเข้าไป
   เมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ใช้ความถี่อยู่ก่อน ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการส่งข้อความ
   แทรกได้ทันทีเมื่อต้องการเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา คือ [h0160]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำความผิดกรณีใช้สัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0331]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการส่งสัญญาณออกอากาศของนักวิทยุสมัครเล่น [h0490]
   ออกอากาศด้วยความมึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะ
   ออกอากาศพูดเยาะเย้ย ถากถาง กระแนะกระแหน
   ออกอากาศด้วยความคึกคะนอง พูดจาหยอกล้อ ไม่สุภาพ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. การรบกวนของคลื่นวิทยุให้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก [h0069]
   INTERMODULATINO
   มีสัญญาณแรงๆ ส่งอยู่ในความถี่ใกล้เคียง
   สถานีหลาย ๆ สถานีตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
   DESENSSTIZATION
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ความถี่ของท่านเปลี่ยน"คือ" [h0347]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คือ [h0136]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีรับส่งข่าวสารนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่นอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0325]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ตำแหน่งพนักงานวิทยุคมนาคมที่ต้องห้าม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จึงจะกระทำหน้าได้หมายถึง ตำแหน่ง [h0212]
   พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ
   พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น
   พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีในรถยนต์
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่?"คือ" [h0368]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ใบอนุญาตให้นำออก [h0219]
   30วัน นับแต่วันออก
   180วันนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือทางวิทยุโทรศัพท์ คือ [h0493]
   CQ
   MAYDAY
   SOS
   URGENT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ [h0186]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ตัวอักษร S อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0458]
   SIERRA
   SWEDEN
   SPIAN
   SARA
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร คือ [h0181]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8XX
   HS9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. การส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนควรจะส่งกี่ครั้ง [h0494]
   3 ครั้ง
   5 ครั้ง
   10 ครั้ง
   กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะมีผู้ตอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26