ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. "คำว่า"ค้า"ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2535 หมายความถึ" [h0208]
   การมีไว้ครอบครองเพื่อขาย
   การมีไว้ครอบครองเพื่อซ่อมแซม
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ผิดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0425]
   รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย(ไม่ชัดเจนเลย)
   เสียงของสัญญาณพร่ามาก มีคลื่นความถี่ต่ำผสมด้วย
   ความแรงของสัญญาณอ่อนมากจนรับแทบไม่ได้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ระวางโทษฐานกระทำหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือหรืสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0251]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ตัวอักษร X อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0463]
   EXTRA
   X-RAY
   EXPRESS
   EXPO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ชนิดใด [h0070]
   อัคคาไลน์
   สังกะสิ-ถ่าน
   นิเกล-แคตเมี่ยม
   ตะกั่ว-กรด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คือ [h0168]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ใบอนุญาตให้นำออก [h0219]
   30วัน นับแต่วันออก
   180วันนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"สถานีของข้าพเจ้าชื่อ.."คือ" [h0338]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ใครมีอำนาจออกใบอนุญาตพิเศษให้บุคคลตั้งสถานีวิทยุการบินเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภับของการเดินอากาศพลเรือน [h0228]
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอบุลราชธานี คือ [h0144]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. หลักการปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น [h0487]
   พยายามมไม่ให้เสียงรบกวนจากสถานีและเสียงดนตรีแทรกออกไปขณะติดต่อทางวิทยุ
   พยายามหลีกเลี่ยงศัพท์แสลงเฉพาะกลุ่ม
   พยายามใช้ความถี่ให้สั้นที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีอื่นใช้ความถี่นั้นได้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. กิจการวิทยุสมัครเล่นหมายความว่า [h0288]
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อฝึกฝนตนเอง
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการติดต่อระหว่างกันและทดลองตรวจสอบทางวิชาการวิทยุคมนาคมต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือการเงิน หรือการเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0277]
   100 บาท
   200 บาท
   500บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. "คำว่า"ทำ"ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0206]
   การแปรสภาพ
   การกลับสร้างใหม่
   การประกอบขึ้น
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ผู้มีอำนาจเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคบใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุ สถานีวิทยุคมนาคม หรือ ใบอนุญาต คือ [h0024]
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตรับมอบหมาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ระวางโทษฐานค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0250]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นชนิดติดตั้งในรถยนต์ให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0302]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. สัญญาณเรียกขาน(CALL SIGN) กำหนดขึ้นเพื่อ [h0103]
   เป็นชื่อเรียกขานของสถานีวิทยุ
   เป็นชื่อเรียกขานประจำตัวพนักงานวิทยุ
   เป็นชื่อของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อห้ามของทางราชการ [h0335]
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการมาใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตในกิจการวิทยุสมัครเล่นมาดัดแปลงใช้ในย่านความถี่วิทยุของทางราชการ
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวที่ใช้ในข่ายราชการมาใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""สัญญาณของท่านจางหาย"คือ" [h0393]
   QSA
   QSB
   QSK
   QSL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"สถานีของท่านชื่ออะไร"คือ" [h0337]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. การส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนควรจะส่งกี่ครั้ง [h0494]
   3 ครั้ง
   5 ครั้ง
   10 ครั้ง
   กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะมีผู้ตอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. "รหัสQในรูปของคำถามที่หมายถึง""ขณะนี้เวลาเท่าใด?""คือ" [h0407]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด 12 VDC ถ้าป้องแรงดันไฟฟ้าขนาด 36 VDC เข้าไปจะทำให้ [h0077]
   เครื่องชำรุดเสียหาย
   เครื่องมีกำลังส่งมากขึ้น
   เครื่องรับสัญญาณได้ดีขึ้น
   เครื่องมีอายุการใช้งานมากขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. แต่เดิมการรายงานสัญญาณระบบ RST ใช้กับการสื่อสารวิทยุประเภทใด [h0414]
   โทรเลข
   โทรศัพท์
   โทรเลขและโทรศัพท์
   โทรพิมพ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสภาพความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลสูงสุดมากผิดปกติ [h0072]
   วงจรปิด
   ลัดวงจร
   วงจรเปิด
   วงจรปิด-เปิด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้ากำลังรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่….kHz(หรือMHz)""คือ" [h0402]
   QSU
   QSW
   QSX
   QSY
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 5 หมายความว่า [h0424]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม(รับข้อความได้สมบูรณ์ยิ่ง)
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
   เสียงของสัญญาณแจ่มใสดีมากไม่มีตำหนิ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม คือ [h0147]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร คือ [h0121]
   HS 8 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26