ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ตัวอักษร R อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0457]
   ROAD
   ROMEO
   ROME
   ROW
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ในการแจ้งสัญญาณเรียกขาน(CALLSIGN) ครั้งแรกควรออกเสียงตามหลัก ITU PHIONETIC ALPHABETเพื่อ [h0479]
   เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
   ความรวดเร็ว
   ให้คู่สถานีสามารถจดบันทึกได้ถูกต้อง
   รักษาความลับระหว่างกลุ่ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต [h0287]
   50 บาท
   100 บาท
   150 บาท
   200 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการส่งสัญญาณออกอากาศของนักวิทยุสมัครเล่น [h0490]
   ออกอากาศด้วยความมึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะ
   ออกอากาศพูดเยาะเย้ย ถากถาง กระแนะกระแหน
   ออกอากาศด้วยความคึกคะนอง พูดจาหยอกล้อ ไม่สุภาพ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""สัญญาณของข้าพเจ้าจางหายหรือไม่?""คือ" [h0392]
   QSA
   QSB
   QSK
   QSL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ [h0186]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด [h0066]
   ทองแดง ไม้
   แก้ว น้ำบริสุทธิ์
   น้ำบริสุทธิ์ ตะกั่ว
   เหล็ก แก้ว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTRATION BOARD(IFRB)หมายถึง [h0104]
   คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการจัดสรรความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการควบคุมการผลิตวิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีไม่บันทึกการติดต่อสื่อสารในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารประจำสถานีอี จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0324]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0222]
   1 ปีนับแต่วันออ
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดชีพ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. บทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 มีกี่สถาน [h0312]
   3 สถาน
   4 สถาน
   5 สถาน
   6 สถาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสมัครเล่นจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อ [h0298]
   ผ่านการตรวจรับรองจากกรมไปรษณีย์โทรเลขก่อน
   มีสัญญลักษณ์ที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดแสดงไว้ให้เห็นเด่นชัด
   มีลักษณะทางเทคนิคได้มาตรฐานตามข้อบังวิทยุ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. เมื่อได้แจ้งเหตุฉุกเฉินแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร [h0497]
   ต้องรายงานให้สถานีควบคุมข่ายทราบก่อนทุกครั้ง จึงจะปฏิบัติอย่างอื่นต่อไปได้
   รายงานความคืบหน้าในการประสานงาน เพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินนั้นให้ผู้แจ้งทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
   ถ้าไม่สามารถประสานงานเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินได้ ก็พยายามหาสถานีอื่นที่สามารถให้ความช่วยเหลื่อได้
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ คือ [h0142]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ผู้มิอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต คือ [h0265]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""หยุดการส่ง"คือ" [h0373]
   RQS
   QRT
   QRU
   QRV
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. "คำว่า"GO AHEAD"หมายความว่า" [h0057]
   เริ่มส่งได้
   เริ่มนับได้
   เริ่มออกเดินทางได้
   เดินทางไปข้างหน้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. เมื่อกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เครื่องวิทยุคมนาคมของรัฐบาลใช้การไม่สะดวก [h0243]
   รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบ
   พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ
   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบหากเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นโดยจงใจ ฉ้อฉลหรือประมาทเลินเล่อ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. สัญญาณเรียกขาน(CALL SIGN) กำหนดขึ้นเพื่อ [h0103]
   เป็นชื่อเรียกขานของสถานีวิทยุ
   เป็นชื่อเรียกขานประจำตัวพนักงานวิทยุ
   เป็นชื่อของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"หยุดการส่ง.."คือ" [h0098]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง [h0022]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่า ได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสายอากาศแบบทิศทาง [h0089]
   สายอากาศ YAGI
   สายอากาศ 5/8 แลมด้า
   สายอากาศ 1/4 แลมด้า
   สายอากาศ 1/2 แลมด้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าเจ้าจะไปถึงเวลา….ง"คือ" [h0344]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. เครื่องมือที่ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานมีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปว่า [h0082]
   VOM
   WATTMETER
   COUNTER
   VOLTMETER
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""โปรดแจ้งเขาว่าข้าเจ้ากำลังเรียกที่ความถี่.. Khz(MHz).คือ" [h0379]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. รายละเอียดการติดต่อสื่อสารที่ไม่ต้องบันทึกไว้ในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารได้แก่ [h0499]
   กำลังส่ง
   ประเภทของการส่ง
   ชื่อจริงและเพศของสถานีติดต่อด้วย
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. "รหัสQในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่…""คือ" [h0406]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำออกเครื่องวิทยุคมนาคม [h0276]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คือ [h0168]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ข้อใดต่อไปนี้เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด [h0066]
   ทองแดง ไม้
   แก้ว น้ำบริสุทธิ์
   น้ำบริสุทธิ์ ตะกั่ว
   เหล็ก แก้ว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26