ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศเล็กน้อย"คือ" [h0365]
   QRI2
   QRK2
   QRM
   QRN2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยไม่บันทึกการติดต่อสื่อสารลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารประจำสถานี ในครั้งแรกจะถูกพิจารณาโทษ [h0317]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมดำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากราชการของกระทรวงทบวงกรม หรือกิจการนิติบุคคล ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0255]
   ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม
   ผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนี้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. การส่งหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพและเสียง หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นแฮรตเซี่ยน เป็นความหมายของคำว่า [h0201]
   เครื่องวิทยุคมนาคม
   วิทยุคมนาคม
   สถานีวิทยุคมนาคม
   คลื่นแฮรตเซี่ยน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ [h0132]
   HS 1XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. การพกพาเครื่องวิทยุมือถือ นักวิทยุควรปฏิบัติอย่างไร [h0061]
   ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
   ต้องพกพาอย่างมิดชิด ไม่พกพาในลักษณะโอ้อวด
   ไม่เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุในที่สาธารณะ และส่งสัญญาณด้วยเสียงดัง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0221]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. สถานีวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ความถี่อยู่ในย่านที่กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องดำเนินการอย่างไร [h0305]
   หยุดการติดต่อตามปกติทุกสถานี
   ติดต่อกันได้ตามปกติ
   แปรสภาพเป็นข่ายสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ลดกำลังส่งลง"คือ" [h0041]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมเพี่อการศึกษา [h0271]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านได้ยินข้าพเจ้า(หรือชื่อสถานี)ที่ความถี่...Khz(MHz)หรือไม่"".คือ" [h0397]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ คือ [h0140]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการส่งสัญญาณออกอากาศของนักวิทยุสมัครเล่น [h0490]
   ออกอากาศด้วยความมึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะ
   ออกอากาศพูดเยาะเย้ย ถากถาง กระแนะกระแหน
   ออกอากาศด้วยความคึกคะนอง พูดจาหยอกล้อ ไม่สุภาพ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"หยุดการส่ง.."คือ" [h0098]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0425]
   รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย(ไม่ชัดเจนเลย)
   เสียงของสัญญาณพร่ามาก มีคลื่นความถี่ต่ำผสมด้วย
   ความแรงของสัญญาณอ่อนมากจนรับแทบไม่ได้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. สัญญาณเรียกขาน HS 1 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0195]
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สุรินทร์
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุพรรบุรี สุราษฎร์ธานี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น คือ [h0146]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0021]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. รหัส QRN ในรูปของคำตอบมีกี่ระดับ [h0362]
   3
   5
   7
   9
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. การรบกวนของคลื่นวิทยุให้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก [h0069]
   INTERMODULATINO
   มีสัญญาณแรงๆ ส่งอยู่ในความถี่ใกล้เคียง
   สถานีหลาย ๆ สถานีตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
   DESENSSTIZATION
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"สถานีของข้าพเจ้าชื่อ.."คือ" [h0338]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ผู้มีอำนาจประกาศกำหนดให้ผู้ใช้ความถี่คลื่นเพื่อกิจการใดหรือในลักษณะใดต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่คลื่นนั้นให้แก่รัฐบาลได้ตามอัตราที่เห็นสมควร คือ [h0233]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   รัฐบาล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. สัญญาณเรียกขาน HS 0 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0016]
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สุรินทร์
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สุราษฏร์ธานี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงดีมาก"คือ" [h0391]
   QRK5
   QSA5
   QRM5
   QRN5
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0289]
   เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
   ส่งข่าวทางธุรกิจการค้า
   ใช้แทนบริการโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ห่างไกล
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTRATION BOARD(IFRB)หมายถึง [h0104]
   คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการจัดสรรความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการควบคุมการผลิตวิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยแย่งใช่ช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0315]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่…"คือ" [h0049]
   QSA
   QTH
   QSR
   QST
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นักวิทยุสมัครเล่นควจจะแจ้งเหตุที่ความถี่หรือช่องใด [h0496]
   เฉพาะความถี่หรือช่องเรียกขาน
   เฉพาะความถี่ที่ได้ตกลงกันไว้เฉพาะกลุ่ม
   ความถี่ใดก็ได้ที่คาดว่ามีโอกาสพบสถานีรับแจ้งเหตุให้ได้
   เฉพาะความถี่ตำรวจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ใบอนุญาตให้ มี มีอายุ [h0216]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26