ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่?"คือ" [h0370]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยรับ-ส่งข่าวนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่นเช่นการส่งข่าวทางธุรกิจการค้า การส่งข่าวสารที่ต้องพึ่งบริการโทรคมนาคมสาธารณะของรัฐในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0319]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม คือ [h0149]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. "คำว่า""เครื่องวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2535 หมายความว่าเครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม" [h0202]
   แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
   แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องส่ง เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม ด้วยคลื่นแฮรตเซี่ยน ตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง
   รวมตลอดถึงอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. หน้าที่โดยทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้าคือ [h0074]
   แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันต่ำ
   เปลี่ยนขนาดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
   แปลงกำลังไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า
   เปลี่ยนขนาดของกำลังไฟฟ้ากระแสตรง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""จะให้ข้าเจ้าทวนข้อความสุดท้าย(หรือก่อนหน้านี้)ซ้ำอีกหรือไม่?"คือ" [h0395]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ระวางโทษฐานสำหรับผู้กระทำความผิดฐานที่ยานพาหนะใดๆ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง คือ [h0259]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ในระบบ RST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 2 หมายความว่า [h0422]
   เสียงของสัญญาณพร่ามาก
   ความแรงของสัญญาณที่ได้รับอ่อนมาก
   รับฟังข้อความของท่านได้ไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย)
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 7 หมายความว่า [h0430]
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้ปานกลาง
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม
   เสียงของสัญญาณเกือบดีกระเพื่อมอยู่บ้าง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย"คือ" [h0037]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีใช้สัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0034]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายอักษร
   ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นชั่วคราวเป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ตัวอักษร I อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0448]
   INDONESIA
   ITALY
   INDIA
   INTERNATIONAL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. แต่เดิมการรายงานสัญญาณระบบ RST ใช้กับการสื่อสารวิทยุประเภทใด [h0414]
   โทรเลข
   โทรศัพท์
   โทรเลขและโทรศัพท์
   โทรพิมพ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คือ [h0172]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าไม่ถูกรบกวน"คือ" [h0358]
   QRI1
   QRK1
   QRM1
   QRG1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ห้ามมิให้ผู้ใดรับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา เว้นแต่ [h0213]
   เป็นไปตามกฎกระทรวง
   ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
   ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. "รหัสQในรูปของคำถาม ที่หมายถึง""ตำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด?""คือ" [h0405]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. คำว่า HS 0 A อ่านออกเสียงตาม ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0465]
   HOTEL-SIERRA-ZERO-AMERICA
   HOTEL-SIERRA-ZERO-ALFA
   HOTEL-SIERRA-ZERO-ALPHABET
   HOTEL-SIERRA-ZERO-AGFA
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา [h0286]
   50 บาท
   100 บาท
   150 บาท
   200 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี คือ [h0128]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ส่งเร็วขึ้น""(…..คำต่อวินาที) คือ" [h0042]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. "คำว่า"คลื่นแฮดเซี่ยน""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่าง" [h0017]
   "10 กิโลไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 กิโลไซเคิลต่อวินาที"
   "10 กิโลไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 เมกกาไซเคิลต่อวินาที"
   "10 เมกาไซเคิลต่อวินาที และ3,000,000 กิโลไซเคิลต่อวินาที"
   "10 เมกาไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 เมกาไซเคิลต่อวินาที"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. นักวิทยุสมัครเล่นควรจะเรียกขอความช่วยเหลือในกรณีใดบ้าง [h0495]
   ประสบภัยร้ายแรงด้วยตนเอง ไม่ม่ใครช่วยเหลือ
   กรณีถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้วอาจจะเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต
   ประสบภัยร้ายแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. คำย่อที่หมายถึงหญิงสาวหรือนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นเพศหญิง คือ [h0474]
   DX
   YL
   XYL
   88
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ระวางโทษฐานนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0249]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก [h0229]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ่อมแซ่มเครื่องวิทยุคมนาคม [h0278]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. "รหัสQในรูปของคำถามที่หมายถึง""ขณะนี้เวลาเท่าใด?""คือ" [h0407]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ท่านถ่ายทอดข้อความถึง…ได้หรือไม่"คือ" [h0048]
   QSA
   QSL
   QTO
   QSP
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ข้อใดเป็นบทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นทีฝ่าฝื่นไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ว่าด้วยการกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 [h0313]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26