ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่ [h0002]
   1
   2
   3
   4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU)หมายถึง [h0001]
   สหภาพสากลไปรษณีย์
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
   สหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นชนิดติดตั้งในรถยนต์ให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0302]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศได้แบ่งโลกออกเป็นภูมิภาคต่างๆ กี่ภูมิภาค [h0110]
   1
   2
   3
   4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU)หมายถึง [h0001]
   สหภาพสากลไปรษณีย์
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
   สหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา คือ [h0193]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าไม่ถูกรบกวน"คือ" [h0358]
   QRI1
   QRK1
   QRM1
   QRG1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านพร้อมหรือยัง?""คือ" [h0376]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงพอใช้ได้"คือ" [h0389]
   QRK3
   QSA3
   QRM3
   QRN3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU)หมายถึง [h0001]
   สหภาพสากลไปรษณีย์
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
   สหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. อักษร R ในระบบ RST หมายถึง [h0410]
   READABILITY
   ROMEO
   RALLY
   RELIABLE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. Rในระบบ RST แบ่งเป็นกี่ระดับ [h0417]
   3 ระดับ
   5 ระดับ
   7ระดับ
   9 ระดับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 5 หมายความว่า [h0424]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม(รับข้อความได้สมบูรณ์ยิ่ง)
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
   เสียงของสัญญาณแจ่มใสดีมากไม่มีตำหนิ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 6 หมายความว่า [h0429]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีมาก
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้ดี
   เสียงของสัญญาณยังกระเพื่อมอยู่ดีเล็กน้อย
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา คือ [h0193]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดดังกล่าวอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0322]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ใครมีอำนาจออกใบอนุญาตพิเศษให้บุคคลตั้งสถานีวิทยุการบินเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภับของการเดินอากาศพลเรือน [h0228]
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ตัวอักษร E อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0445]
   ENGLAND
   EXTRA
   ECHO
   EGYPT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ในขณะปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ควรปฏิบัติอย่างไร [h0079]
   ไม่ต้องต่อสายอากาศ
   ต่อสายอากาศ
   ต่อ DUMMY LOAD แทนสายอากาศ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศได้แบ่งโลกออกเป็นภูมิภาคต่างๆ กี่ภูมิภาค [h0110]
   1
   2
   3
   4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ตัวอักษร N อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0453]
   NETHERLAND
   NOVEMBER
   NORTH
   NORWAY
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ตัวอักษร P อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0455]
   POPE
   PIPE
   PANAMA
   PAPA
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่"คือ" [h0346]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ตัวอักษร T อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0459]
   THANK YOU
   TANGO
   TOGO
   TONE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""""ท่านจะรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่ kHz(หริอ MHZ)ได้หรือไม่? คือ" [h0401]
   QSU
   QSW
   QSX
   QSY
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ตัวอักษร W อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0462]
   WILSON
   WHITE
   WHISKEY
   WIMBLEDON
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ระวางโทษฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่สั้งให้ระงับการกระทำหรือแก้ใขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำหรือให้ย้ายสิ่งที่กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคมโดยมิได้เจตนา คือ [h0264]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. คำว่า HS 0 A อ่านออกเสียงตาม ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0465]
   HOTEL-SIERRA-ZERO-AMERICA
   HOTEL-SIERRA-ZERO-ALFA
   HOTEL-SIERRA-ZERO-ALPHABET
   HOTEL-SIERRA-ZERO-AGFA
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังที่ออกอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ [h0087]
   SIGNAL METER
   VSWR METER
   FIELD STRENGTH
   RF POWER METER
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นชนิดติดตั้งประจำที่ให่ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0301]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26