ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า?""คือ" [h0382]
   QRV
   QRW
   QRX
   QRZ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. เหตุใดจึงต้องอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยวิธีอ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET [h0441]
   เพื่อให้เป็นความลับ
   เพื่อความรวดเร็ว
   เพื่อความเป็นระเบียบ
   เพื่อความชัดเจนและไม่สับสนในทางภาษาในการสื่อความหมาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย [h0153]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. "คำว่า"ROGER"หมายความว่า" [h0471]
   รับข้อความที่ส่งมาได้ครบถ้วนและเข้าใจแล้ว
   ข้อให้ทวนข้อความ
   ขอแก้ข้อความ
   เชิญให้คู่สถานีส่งข้อความได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. การเรียกขานทางวิทยุสมัครเล่นเมื่อเรียกไปครั้งหนึ่งแล้วควรจะ [h0477]
   รอสักครู่หนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนช่องความถี่ใหม่
   เรียกซ้ำใหม่ทันที
   รอสักครู่เพื่อให้สถานีฝ่ายถูกเรียกมีเวลาเตรียมตัวและตอบกลับมา
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 100 วัตต์ แต่ไม่เกิน 500 วัตต์ [h0281]
   1000 บาท
   1500 บาท
   2000 บาท
   3000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. สัญญาณเรียกขาน HS 6 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0200]
   กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก
   กำแพงเพชร พิจิตร พังงา
   กำแพงเพชร พิจิตร พัทลุง
   กำแพงเพชร พังงา พัทลุง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ความถี่แท้จริงของท่านคือ...""คือ" [h0342]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 9 หมายความว่า [h0432]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
   เสียงของสัญญาณไม่มีตำหนิ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. หากการใช้เครื่องวิทยุของนักวิทยุสมัครเล่นทำให้เกิดการรบกวนกับกิจการสื่อสารอื่นควรปฏิบัติอย่างไร [h0489]
   พยามใช้วิทยุแต่น้อย เพื่อทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด
   หยุดใช้วิทยุโดยทันทีที่ทราบ
   ใช้วิทยุตามปกติแต่ต้องพยายามแก้ไขทั้นทีที่มีโอกาส
   สลับเวลาการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. การยื่นขออนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ขอต้องระบุรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมให้ปรากฎชัดแจ้งมากที่สุด อันได้แก่ [h0035]
   ประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ลักษณะการใช้งาน
   กำลังส่งและความถี่ใช้งาน
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา คือ [h0183]
   HS 2 XX
   HS 8 XX
   HS 9XX
   HS 0 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ตัวอักษร N อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0453]
   NETHERLAND
   NOVEMBER
   NORTH
   NORWAY
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ในระบบ RST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0421]
   รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย
   ความแรงของสัญญาณอ่อนมากจนแทบรับไม่ได้เลย
   เสียงของสัญญาณพร่ามาก มีคลื่นความถี่ต่ำผสมมาด้วย
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จะต้องมีอายุกี่ปี ในวันที่ยื่นขออนุญาต [h0293]
   14 ปี บริบูรณ์
   15 ปีบริบูรณ์
   17 ปีบริบูรณ์
   20 ปีบริบูรณ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ระวางโทษฐ่านรับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0258]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. กรมไปรษณีย์โทรเลขอาจกำหนดให้นำความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดหรือบางส่วนมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เพื่อ [h0304]
   การกู้ภัยเพื่อบรรเทาทุก์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ทำให้การสื่อสารสาธารณะขัดข้อง
   เป็นข่ายสื่อสารสำรองยามฉุกเฉิน
   เป็นข่ายส่งรายการบันเทิงและรายการโฆษณา
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ผู้ที่กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม โดยไม่เจตนา เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีอำนาจ [h0237]
   สั่งระงับหรือให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำนั้น
   ให้ย้ายสิ่งดังกล่าวนั้นออกไปให้พ้นเขตรบกวน
   ยึดเครื่องวิทยุคมนาคม
   ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. การรายงานสัญญาณ ระบบ RST ในวิทยุโทรศัพท์ต่างจากวิทยุโทรเลขคือ [h0415]
   ไม่ต้องรายงาน TONE ของเสียง
   ไม่ต้องรายงานค่าที่อ่านได้จาก S-METER
   รายงานเฉพาะค่าใดค่าหนึ่งที่จำเป็น
   ไม่มีความแตกต่างเนื่องจากใช้ระบบ RST เหมือนกัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. นักวิทยุสมัครเล่นควรจะเรียกขอความช่วยเหลือในกรณีใดบ้าง [h0495]
   ประสบภัยร้ายแรงด้วยตนเอง ไม่ม่ใครช่วยเหลือ
   กรณีถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้วอาจจะเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต
   ประสบภัยร้ายแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ระวางโทษฐานนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0248]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ คือ [h0127]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ใบอนุญาตให้ มี มีอายุ [h0216]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. อักษร T ในระบบ RST หมายถึง [h0412]
   TANGO
   THAI
   THANK YOU
   TONE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นักวิทยุสมัครเล่นควจจะแจ้งเหตุที่ความถี่หรือช่องใด [h0496]
   เฉพาะความถี่หรือช่องเรียกขาน
   เฉพาะความถี่ที่ได้ตกลงกันไว้เฉพาะกลุ่ม
   ความถี่ใดก็ได้ที่คาดว่ามีโอกาสพบสถานีรับแจ้งเหตุให้ได้
   เฉพาะความถี่ตำรวจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. การยื่นขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ขอต้องระบุรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมให้ปรากฏชัดแจ้งว่ามากที่สุด อันได้แก่ [h0333]
   ประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ลักษณะการใช้งาน
   กำลังส่งและความถี่ใช้งาน
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. การเรียกซ้ำแตีละครั้งควรห่างกันประมาณ [h0478]
   1 นาที
   2-3 วินาที
   6-7 วินาที
   8-9 วินาที
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ห้ามมิให้ผู้ใดรับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา เว้นแต่ [h0213]
   เป็นไปตามกฎกระทรวง
   ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
   ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ตัวอักษร W อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0462]
   WILSON
   WHITE
   WHISKEY
   WIMBLEDON
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี คือ [h0189]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26