ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ห้ามมิให้ยานพาหนะใด ๆ ใช้วิทยุคมนาคม นอกจาก [h0235]
   บอกเหตุอันตรายหรืออับจน
   ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่งครั้งคราว
   ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. เมื่อผู้รับใบอนุญาตอุทธรณ์การถูกเพิกถอน หรือพักใช้ใบอนุญาตแล้ว คำชี้ขาดของผู้ใดถือเป็นที่สุด [h0241]
   อธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสภาพความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลสูงสุดมากผิดปกติ [h0072]
   วงจรปิด
   ลัดวงจร
   วงจรเปิด
   วงจรปิด-เปิด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ตัวอักษร A อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0054]
   ALPHA
   AGFA
   ALPHABET
   AMERICA
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. "คำว่า""เครื่องวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2535 หมายความว่าเครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม" [h0202]
   แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
   แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องส่ง เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม ด้วยคลื่นแฮรตเซี่ยน ตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง
   รวมตลอดถึงอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะไปที่.. ข้าพเจ้ามาจากที่..คือ" [h0036]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ตัวอักษร U อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0460]
   UGANDA
   UNITED
   UNIFORM
   UNIVERSITY
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คือ [h0136]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าไม่ถูกรบกวน"คือ" [h0358]
   QRI1
   QRK1
   QRM1
   QRG1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ในระบบ RST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 2 หมายความว่า [h0422]
   เสียงของสัญญาณพร่ามาก
   ความแรงของสัญญาณที่ได้รับอ่อนมาก
   รับฟังข้อความของท่านได้ไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย)
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ระวางโทษฐานทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0245]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. "คำว่า"ค้า"ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2535 หมายความถึง" [h0018]
   การมีไว้ครอบครองเพื่อขาย
   การที่มีไว้ครอบครองเพื่อการซ่อมแซม
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ผิดหมดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงวางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต คือ [h0266]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ในปัจจุบันอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดให้ใช้ความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นกี่ช่อง [h0336]
   ช่องเรียกขาน 1 ช่อง และช่องใช้งาน 30 ช่อง
   ช่องเรียกขาน 1 ช่อง และช่องใช้งาน 40 ช่อง
   ช่องเรียกขาน 1 ช่อง และช่องใช้งาน 60 ช่อง
   ช่องเรียกขาน 1 ช่อง และช่องใช้งาน 80 ช่อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ระวางโทษฐานนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0249]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงพอใช้ได้"คือ" [h0389]
   QRK3
   QSA3
   QRM3
   QRN3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. สัญญาณเรียกขาน HS 2 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0196]
   ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย
   ชลบุรี ชัยภูมิ ชัยนาท
   ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี
   ชลบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ข้อใดเป็นบทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นทีฝ่าฝื่นไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ว่าด้วยการกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 [h0313]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขการบกวนข่ายวิทยุคมนาคม [h0064]
   กรมประชาสัมพันธ์
   กรมตำรวจ
   กรมการบินพานิชย์
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ห้ามมิให้ผู้ใดรับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา เว้นแต่ [h0213]
   เป็นไปตามกฎกระทรวง
   ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
   ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต [h0287]
   50 บาท
   100 บาท
   150 บาท
   200 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. "คำว่า"CLEAR"หมายความว่าอย่างไร" [h0056]
   เลิกใช้ความถี่ที่กำลังใช้อยู่
   ความถี่ที่ใช้อยู่นั้นไม่มีสัญญาณรบกวน
   ความถี่ที่ใช้อยู่นั้นไม่ผู้ใดใช้
   ความถี่มีผู้ใช้น้อย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. อุปกรณ์ที่ใช้กำเนิดคลื่นวิทยุ เรียกว่า [h0075]
   รีซิสเตอร์
   ไดโอด
   ทรานซิสเตอร์
   แร่บังคับความถี่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี [h0118]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. "คำว่า"CQ'"หมายถึง" [h0469]
   การขัอจังหวะสถานีที่กำลังติดต่อกัน
   การติดต่อาระยะไกล
   การเรียนสถานีใดสถานีหนึ่ง
   การเรียกแบบไม่เจาะจงสถานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม คือ [h0175]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ระวางโทษฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0252]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศเล็กน้อย"คือ" [h0365]
   QRI2
   QRK2
   QRM
   QRN2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ข้อใดเป็นบทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นทีฝ่าฝื่นไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ว่าด้วยการกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 [h0314]
   ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นถาวร
   ดำเนินการตามกฏหมาย
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ผิดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก คือ [h0167]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26