ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0277]
   100 บาท
   200 บาท
   500บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร คือ [h0181]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8XX
   HS9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา……น ที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0381]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทประจำที่หรือเคลื่อนที่ จะอนุญาตให้ตั้งสถานีในสถานที่หรือในยานพาหนะซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น [h0295]
   เป็นเจ้าของเท่านั้น
   มีสิทธิอยู่อาศัย
   มีสิทธิครอบครอง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0029]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. เหตุใดจึงต้องอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยวิธีอ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET [h0441]
   เพื่อให้เป็นความลับ
   เพื่อความรวดเร็ว
   เพื่อความเป็นระเบียบ
   เพื่อความชัดเจนและไม่สับสนในทางภาษาในการสื่อความหมาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสมัครเล่นจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อ [h0298]
   ผ่านการตรวจรับรองจากกรมไปรษณีย์โทรเลขก่อน
   มีสัญญลักษณ์ที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดแสดงไว้ให้เห็นเด่นชัด
   มีลักษณะทางเทคนิคได้มาตรฐานตามข้อบังวิทยุ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ในขณะ STAND BY เครื่องรับ-ส่ง อ่านค่า AMMETER ได้ 100 mA เป็นการบอกค่าอะไร [h0081]
   แรงดันไฟฟ้า
   กำลังของไฟฟ้า
   ความถี่วิทยุของการรับฟัง
   กระแสไฟฟ้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ตัวอักษร V อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0461]
   VETO
   VOTE
   VIEN
   VICTOR
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คือ [h0124]
   HS 8 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0221]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคบถูกลงโทษกรณีใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีรับส่งขาวสารนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่นอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0327]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี คือ [h0178]
   HS 1XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา คือ [h0191]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ข้อใดเป็นข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0311]
   แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อสื่อสาร
   ยินยอมให้ผู้อี่นไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุ
   กระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ลดกำลังส่งลง"คือ" [h0041]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. รหัส QRN ในรูปของคำตอบมีกี่ระดับ [h0362]
   3
   5
   7
   9
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ในการติดต่อของนักวิทยุสมัครเล่นควรปฏิบัติ คือ [h0481]
   ไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรล่วงหน้า
   เรียกขานทันที่เมื่อเปิดเครื่องวิทยุ
   ควรเตรียมหาความถี่หรื่อช่องที่ว่างสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารโดยการฟังสักครู่หนึ่งก่อนและสอบถามว่ามีผู้ใช้ความถี่อยู่หรือไม่
   ผิดถูกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. "รหัสQ ในรูปของคำถามที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่นได้หรือไม่?""คือ" [h0403]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดวิธีเพิกถอนและพักใข้ใบอนุญาต คือ [h0267]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ตัวอักษร Y อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0055]
   YANKEE
   YOU
   YORK
   YES
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. "คำว่า"นำออก""ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0207]
   นำออกนอกกรมไปรณีย์โทรเลข
   นำออกนอกสถานีวิทยุคมนาคม
   นำออกนอกราชอาณาจักร
   ผิดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. R ในระบบ RST ถ้าจะเปรียบเทียบกับรหัส Q แล้วจะมีความหมายใกล้เคียงกับ [h0420]
   QST
   QSA
   QSY
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับรุนแรง"คือ" [h0361]
   QRI5
   QRK5
   QRM5
   QRG5
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. "รหัสQในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่…""คือ" [h0406]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. อักษร R ในระบบ RST หมายถึง [h0410]
   READABILITY
   ROMEO
   RALLY
   RELIABLE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ คือ [h0180]
   HS 2 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายสำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0300]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"เพิ่มกำลังส่งขึ้นอีก"คือ" [h0040]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสายอากาศแบบทิศทาง [h0089]
   สายอากาศ YAGI
   สายอากาศ 5/8 แลมด้า
   สายอากาศ 1/4 แลมด้า
   สายอากาศ 1/2 แลมด้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26