ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม"คือ" [h0354]
   QRI5
   QRK5
   QRM5
   QRN5
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0427]
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้อ่อน
   รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้(รับข้อความด้วยความลำบากมาก)
   เสียงสัญญาณพร่าเหมือนใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่มีการกรองให้เรียบเลย
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ตัวอักษร M อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0452]
   MIKE
   MEXICO
   MALAWI
   MONK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ตัวอักษร Z อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0464]
   ZEBRA
   ZULU
   ZERO
   ZONE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง คือ [h0130]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. คำย่อที่หมายถึงคำกล่าวอำลาระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นต่างเพศกัน(คุ้นเคยกันเท่านั้น)คือ [h0476]
   THANK
   88
   BYE
   OVER
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. "รหัสQในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ขณะนี้เวลา….""คือ" [h0408]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ก่อนการเรียกขานเมื่อนักวิทยุสมัครเล่นหาความถี่หรือช่องที่ว่างได้แล้วควรปฏิบัติต่อไปอย่างไร [h0482]
   เรียกขานทันที
   รออีกสักครู่เมื่อแน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อยู่ แล้วจึงค่อยเรียกขานที่ช่องใดก็ได้
   ย้ายไปฟังความถี่ช่องเรียกขานสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อยู่ แล้วจึงค่อยเรียกขาน
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี คือ [h0177]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่าน"คือ" [h0386]
   QSA
   QSB
   QSK
   QSL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ข้อกำหนดทางเทคนึคของเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้มีกำลังส่งไม่เกิน [h0303]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. เมื่อต้องการเข้าร่วมใช้ความถี่ขณะที่มีผู้ใช้ความถี่อยู่ควรปฏิบัติอย่างไร [h0488]
   ควรหาจังหวะที่คู่สถานีนั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อนแล้วจึงค่อยขออนุญาตแทรกเข้าไป
   เมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ใช้ความถี่อยู่ก่อน ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการส่งข้อความ
   แทรกได้ทันทีเมื่อต้องการเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านมี(ข้อความ)อะไรสำหรับข้าพเจ้าอีกหรือไม?""คือ" [h0374]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ข้อความต่อไปนี้ขอ้ใดไม่ถูกต้อง [h0226]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. การติดต่อสื่อสารโดยวิธิการผลัดกันส่ง-รับข่าว และใช้ความถี่เดียว เรียกการติดต่อแบบ [h0091]
   SIMPLEX
   FULL DUPLEX
   HALF DUPLEX
   SEMI DUPLEX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ความถี่ของท่านเปลี่ยน"คือ" [h0347]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. "รหัสQ ในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่น[หรือที่ความถี่….kHz(หรือMHz)]""คือ" [h0404]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จะต้องมีอายุกี่ปี ในวันที่ยื่นขออนุญาต [h0293]
   14 ปี บริบูรณ์
   15 ปีบริบูรณ์
   17 ปีบริบูรณ์
   20 ปีบริบูรณ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. S-Meter ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีไว้เพื่อ [h0440]
   วัดระยะทางของคู่สถานีที่ติดต่อกัน
   วัดความแรงของสัญญาณที่รับได้
   วัดความถี่ของคู่สถานีที่ติดต่อกัน
   วัด OUT PUT ของเครื่องส่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ใบอนุญาตให้นำออก [h0219]
   30วัน นับแต่วันออก
   180วันนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ผู้ยื่นคำขอเป็นพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น ต้องเป็นผู้ [h0270]
   ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
   ได้รับอนุมัติจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเล่นซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขออกให้ หรือประกาศนียบัตรซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขเทียบเท่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ค่า SWR ต่อไปนี้ค่าใดดีที่สุด [h0085]
   5ต่อ1
   1.5ต่อ1
   3ต่อ1
   4ต่อ1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม คือ [h0179]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. การส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนควรจะส่งกี่ครั้ง [h0494]
   3 ครั้ง
   5 ครั้ง
   10 ครั้ง
   กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะมีผู้ตอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ตัวอักษร Y อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0055]
   YANKEE
   YOU
   YORK
   YES
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0321]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ [h0132]
   HS 1XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้พอใช้""คือ" [h0352]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRN3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ……"คือ" [h0099]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู คือ [h0155]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26