ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว คือ [h0135]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับอ่อน"คือ" [h0388]
   QRK2
   QSA2
   QRM2
   QRN2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก คือ [h0092]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ใบอนุญาตให้ค้าที่ออกให้เพื่อการซ่อมแซมโดยเฉพาะ มีอายุ [h0220]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. รหัส QRM ในรูปคำตอบมีกี่ระดับ [h0356]
   3
   5
   7
   9
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู คือ [h0155]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ กำหนดให้สัญญาณเรียกขาน ประกอบด้วย [h0113]
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัวหรือ 2 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว ที่ไม่ใช่เลข 0 หรือเลข 1 ตามกลุ่มตัวอักษรไม่เกิน 3 ตัว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"สถานีของข้าพเจ้าชื่อ…"คือ" [h0097]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศปานกลาง"คือ" [h0364]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRN3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. บทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 มีกี่สถาน [h0312]
   3 สถาน
   4 สถาน
   5 สถาน
   6 สถาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถเข้าไปตรวจสอบในสถานีวิทยุสมัครเล่นเมื่อใด [h0296]
   ตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งาน
   ตรวจสอบเมื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของสถานี
   ตรวจสอบเมื่อเกิดการรบกวน
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. "แได้ยินท่าน(หรือชื่อสถานี)ที่ความถี่….Khz(MHz"คือ" [h0398]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ข้อใดที่เป็นสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0310]
   ใช้สัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น
   เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม และความปลอดภัยของชาติ
   พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุ
   ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ระวางโทษฐานส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชน คือ [h0261]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ระวางโทษฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0252]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่…"คือ" [h0049]
   QSA
   QTH
   QSR
   QST
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านสามารถติดต่อกับ(ชื่อสถานี)ได้โดยตรง(หรือโดยการถ่ายทอด) หรือไม่"คือ" [h0399]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 9 หมายความว่า [h0432]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
   เสียงของสัญญาณไม่มีตำหนิ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. หากการใช้เครื่องวิทยุของนักวิทยุสมัครเล่นทำให้เกิดการรบกวนกับกิจการสื่อสารอื่นควรปฏิบัติอย่างไร [h0489]
   พยามใช้วิทยุแต่น้อย เพื่อทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด
   หยุดใช้วิทยุโดยทันทีที่ทราบ
   ใช้วิทยุตามปกติแต่ต้องพยายามแก้ไขทั้นทีที่มีโอกาส
   สลับเวลาการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. สัญญาณเรียกขาน HS 4 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0198]
   ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ สุพรรณบุรี
   ขอนแก่น สุพรรณีบุรี นครพนม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ค่า SWR ต่อไปนี้ค่าใดดีที่สุด [h0085]
   5ต่อ1
   1.5ต่อ1
   3ต่อ1
   4ต่อ1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ในขณะ STAND BY เครื่องรับ-ส่ง อ่านค่า AMMETER ได้ 100 mA เป็นการบอกค่าอะไร [h0081]
   แรงดันไฟฟ้า
   กำลังของไฟฟ้า
   ความถี่วิทยุของการรับฟัง
   กระแสไฟฟ้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า?""คือ" [h0382]
   QRV
   QRW
   QRX
   QRZ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ผู้มีอำนาจประกาศกำหนดให้ผู้ใช้ความถี่คลื่นเพื่อกิจการใดหรือในลักษณะใดต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่คลื่นนั้นให้แก่รัฐบาลได้ตามอัตราที่เห็นสมควร คือ [h0233]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   รัฐบาล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะหยุดส่งได้หรือไม่?""คือ" [h0372]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. สัญญาณเรียกขาน HS 3 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0197]
   ชัยภูมิ ชลบุรี ชัยนาท
   ชัยภูมิ ชุมพร ชลบุรี
   ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดร ธานี
   ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมดำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากราชการของกระทรวงทบวงกรม หรือกิจการนิติบุคคล ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0255]
   ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม
   ผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนี้
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี คือ [h0173]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. สมุดบันทึกการติดต่อการสื่อสารต้องเก็บไว้นานเท่าใดนับจากครั้งสุดท้ายที่ได้บันทึกการติดต่อไว้ [h0062]
   5 เดือน
   1 ปี
   2 ปี
   4 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. การ CHECK NET เป็นการนัดหมายเพื่อ [h0060]
   ให้นักวิทยุสมัครเล่นได้พบกัน(ทางวิทยุ)
   เพื่อรับฟังข่าวหรือประกาศสำคัญ
   เพื่อทดสอบสัญญาณ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26