ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. การเรียกซ้ำแตีละครั้งควรห่างกันประมาณ [h0478]
   1 นาที
   2-3 วินาที
   6-7 วินาที
   8-9 วินาที
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านจะบอกความถี่ที่แท้จริงของข้าพเจ้าได้ไหม"คือ" [h0345]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. พนักงานวิทยุสมัครเล่นแบ่งออกเป็นกี่ปีประเภท [h0294]
   1 ประเภท
   2 ประเภท
   3 ประเภท
   4 ประเภท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่?"คือ" [h0370]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ใบอนุญาตให้มีครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0096]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. โวล์ทมิเตอร์คืออะไร [h0080]
   เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า
   เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า
   เครื่องมือที่ใช้วัดกำลังไฟฟ้า
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. เมื่อได้แจ้งเหตุฉุกเฉินแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร [h0497]
   ต้องรายงานให้สถานีควบคุมข่ายทราบก่อนทุกครั้ง จึงจะปฏิบัติอย่างอื่นต่อไปได้
   รายงานความคืบหน้าในการประสานงาน เพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินนั้นให้ผู้แจ้งทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
   ถ้าไม่สามารถประสานงานเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินได้ ก็พยายามหาสถานีอื่นที่สามารถให้ความช่วยเหลื่อได้
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยรับ-ส่งข่าวนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่นเช่นการส่งข่าวทางธุรกิจการค้า การส่งข่าวสารที่ต้องพึ่งบริการโทรคมนาคมสาธารณะของรัฐในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0319]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอ่อนมาจนรับสัญญาณแทบจะไม่ได้เลย"คือ" [h0387]
   QRK1
   QSA1
   QRM1
   QRN1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ท่านถ่ายทอดข้อความถึง…ได้หรือไม่"คือ" [h0048]
   QSA
   QSL
   QTO
   QSP
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำความผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม หรือกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0332]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นถาวร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม คือ [h0149]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. "คำว่า""สถานีวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0204]
   ที่ส่งวิทยุคมนาคม
   ที่รับวิทยุคมนาคม
   ที่ส่งและรับวิทยุคมนาคม
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม คุณลักษณะทางวิชาการต่างๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม จะต้องเป็นไปตาม [h0108]
   ข้อบังคับโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
   ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ
   ข้อบังคับไปรษณีย์โทรเลขระหว่างประเทศ
   การใช้ของแต่ละหน่วยสื่อสารทางวิทยุ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0032]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่งคราวเป็นเวลา 1-2 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ [h0093]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้พอใช้""คือ" [h0352]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRN3
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ใบอนุญาตให้ค้าที่ออกให้เพื่อการซ่อมแซมโดยเฉพาะ มีอายุ [h0220]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. สายดินที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประโยนช์อย่างไร [h0078]
   เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้ารั่วออกมาจะได้ลงดินโดยไม่เกิดอันตราย
   ป้องกันการลัดวงจร
   ป้องกันไฟเกิน
   เพื่อให้ครบวงจนทางแรงดันต่ำ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี คือ [h0133]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายสำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0300]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ระวางโทษฐานใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0247]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. "คำว่า"ทำ"ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0206]
   การแปรสภาพ
   การกลับสร้างใหม่
   การประกอบขึ้น
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""จะให้ข้าเจ้าทวนข้อความสุดท้าย(หรือก่อนหน้านี้)ซ้ำอีกหรือไม่?"คือ" [h0395]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0020]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0307]
   การส่งข่าวสารทางธุรกิจการค้า
   การส่งข่าวสารที่ต้องพึ่งบริการโทรคมนาคมสาธารณะของรัฐ
   บันทึกรายละเอียดการติดต่อสื่อสารลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร
   การจ้างวานรับ-ส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ตัวอักษร X อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0463]
   EXTRA
   X-RAY
   EXPRESS
   EXPO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ระวางโทษฐานสำหรับผู้กระทำความผิดฐานที่ยานพาหนะใดๆ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง คือ [h0259]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. เวลาที่ลงบันทึกในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร คือ [h0500]
   UTC
   CCIR
   FCC
   CCITT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. สัญญาณเรียกขาน HS 0 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0016]
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สุรินทร์
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สุราษฏร์ธานี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26