ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ของวันใน 1 สัปดาห์ [e0013]
   Monday
   Holiday
   Wednesday
   Friday
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที' [e0007]
   "One day has 24 hours,"
   "One Hour has 60 minutes,"
   "One minute has 60 seconds,"
   "Hour One has 60 minutes,"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. คำว่า 'doctor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0237]
   พยาบาล
   ผู้ช่วยพยาบาล
   หมอ
   คนไข้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. คำว่า 'grandmother' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0353]
   "ลุง, ป้า"
   "น้า, อา"
   "ย่า, ยาย"
   "ตา, ปู"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0003]
   Twelve
   Twenty
   Thirty
   Ant
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26