ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. สถาบันสำคัญในโครงสร้างสังคมชนบทคือข้อใด [s0187]
ครอบครัว นันทนาการ ศาสนา
ครอบครัว ศาสนา การศึกษา
ศาสนา นันทนาการ เศรษฐกิจ
ครอบครัว ศาสนา การปกครอง
ผิดทุกตัวเลือก

2. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำในปี พ.ศ. 2536 คืออะไร [s0199]
ข้าวไทยผลิตได้มาก แต่คนไทยบริโภคข้าวเท่าเดิม
ข้าวไทยผลิตได้มาก แต่การส่งออกข้าวขยายตัวช้า
ข้าวไทยผลิตได้มาก และรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงราคา
ข้าวไทยถูกกีดกันในตลาดต่างประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก

3. ปัจจุบันผลิตผลจากการเกษตรตามภูมิศาสตร์ข้อใด ที่ทำรายได้แก่ประเทศสูงสุด [s0211]
ข้าว พืชไร่ และผลไม้ของภาคเหนือ
ข้าว มันสำปะหลัง และปศุสัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้าว พืชไร่ และผลไม้ ของภาคกลางและภาคตะวันออก
ยางพารา กาแฟ และมะพร้าวของภาคใต้
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำสอนครั้งสุดท้ายของพุทธศาสนา สรุปเป็นเรื่องเดียวคืออะไร [s0223]
สอนให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัย
สอนให้พิจารณาเรื่องไตรลักษณ์
สอนให้พิจารณาพระไตรปิฎก
สอนให้ภิกษุทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ผิดทุกตัวเลือก

5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ "พระคลังสินค้า" [s0235]
เป็นผู้ส่งเรือไปค้าขายกับต่างประเทศ
เป็นผู้ผูกขาดการค้ากับต่างประเทศ
เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับต่างประเทศ
เป็นผู้กำหนดราคาสินค้าจากต่างประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก