ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัชกาลที่ 7 มีสาเหตุที่สำคัญที่สุดมาจากอะไร [s0706]
การปฏิวัติ พ.ศ. 2475
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
ผลผลิตทางเกษตรเสียหายเพราะภัยธรรมชาติ
เพราะความยุ่งยากทางการเมืองจนรัฐบาลไม่มีเวลาพอที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ผิดทุกตัวเลือก

2. ปัจจุบันประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในพรรคการเมืองใด [s0722]
พรรคกิจสังคม
พรรคชาติไทย
พรรคก้าวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์
ผิดทุกตัวเลือก

3. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดศาสนา [s0738]
ความกลัว
ความไม่รู้
สภาพทางภูมิศาสตร์
อิทธิพลของบุคคลสำคัญ
ผิดทุกตัวเลือก

4. "อย่าโกงตาชั่ง" เป็นคำสอนศาสนาอิสลาม แสดงถึงความดี "สัจจะ" ในศาสนาพุทธต่อเรื่องใด [s0754]
หน้าที่
การงาน
บุคคล
ความดี
ผิดทุกตัวเลือก

5. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภททุนตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ [s0770]
นาที่พ่อแม่ยกให้ 30 ไร่
ดันไถที่ชาวนาทำขึ้นใช้เอง
ชาวนาที่กำลังเรียนอาชีวะเกษตร
เงินกู้จากสหกรณ์การเกษตร
ผิดทุกตัวเลือก