ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. หน้าที่ข้อใดที่สถาบันครองครัวทำได้ดีกว่าสถาบันอื่น [s0736]
การกำหนดสถานภาพ
การสืบทอดทางวัฒนธรรม
การให้การเรียนรู้ทางสังคม
การให้ความรักและความอบอุ่น
ผิดทุกตัวเลือก

2. "อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าเข้ากันได้กับความคิดเห็นของเรา" สะท้องถึงการสอนคุณธรรมข้อใด [s0749]
การละการเข้าข้างตัวเอง
การมีความคิดเห็นที่ถูกต้อง
การมีวิจารณญาณในการตัดสินปัญหา
การเคารพในความคิดเห็นของคนอื่น
ผิดทุกตัวเลือก

3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในแต่ละภูมิภาคทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง ยกเว้น [s0762]
ปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปัญหาการพังทะลายของดินในภาคเหนือ
ปัญหาดินเปรี้ยวในภาคกลางตอนล่าง
ปัญหาดินขาดแคลนน้ำในภาคกลางตอนบน
ผิดทุกตัวเลือก

4. ข้อใดไม่นับเป็นปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (MONEY SUPPLY) [s0775]
เงินคงคลังของรัฐบาล
เช็คของธนาคารพาณิชย์
เครดิตการ์ด
เงินฝากประเภทเผื่อเรียก ออมทรัพย์ และประจำของธนาคาร
ผิดทุกตัวเลือก

5. ศิลปะยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึง 19 มีพัฒนาการตามลำดับอย่างไร [s0788]
ศิลปะแนวนีโอคลาสสิค ศิลปะแนวโรแมนติค ศิลปะแนวสัจจนิยม
ศิลปะแนวนีโอคลาสสิค ศิลปะแนวสัจจนิยม ศิลปะแนวเหตุผลนิยม
ศิลปะแนวโรแมนคิต ศิลปะแนวสัจจนิยม ศิลปะแนวเสรีนิยม
ศิลปะแนวโรแมนติค ศิลปะแนวนีโอคลาสสิค ศิลปะแนวเสรีนิยม
ผิดทุกตัวเลือก