ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. การเลือกตั้งแบบรวมเขตมีข้อดีอย่างไร [s1171]
ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากขึ้น
ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงมากขึ้น
การใช้เงินซื้อเสียงทำได้ยากขึ้น
การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม
ผิดทุกตัวเลือก

2. การกระจายประชากรของทวีปเอเชียมีลักษณะอย่างไร [s1185]
หนาแน่นบริเวณที่ราบสูง เบาบางบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ
เบาบางบริเวณที่ราบสูง หนาแน่นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ
หนาแน่นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ เบาบางบริเวณเมืองใหญ่
เบาบางบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น หนาแน่นบริเวณทะเลทราย
ผิดทุกตัวเลือก

3. โครงการเขื่อนผามองอยู่ในลุ่มแม่น้ำอะไร [s1199]
โขง
แดง
อิระวดี
สาละวิน
ผิดทุกตัวเลือก

4. ปัจจัยใดที่ส่งเสริมให้บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นแหล่งปลูกชาได้มากที่สุดของจีน [s1213]
อาศัยชลประทานเข้าช่วย
เป็นเขตภูเขาสูง อากาศหนาวเย็น
พื้นที่เป็นที่ราบ มีฝนตกสม่ำเสมอ
พื้นที่เป็นเนินเขาอากาศแบบกึ่งเขตร้อน
ผิดทุกตัวเลือก

5. เมืองใดที่ชาวมุสลิมเดินทางไปแสวงบุญเป็นประจำทุกปี [s1227]
ดักกา
เมกกะ
แบกแดด
เยรูซาเลม
ผิดทุกตัวเลือก