ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เพราะเหตุใดภาคตะวันออกและตะวันตกจึงมีแร่ประเภทพลอยชนิดต่าง ๆมาก [s0594]
อยู่ในเขตหินบะซอลท์
อยู่ในเขตหินควอทไซท์
อยู่ในเขตหินแกรนิต
อยู่ในเขตหินแกรไฟท์
ผิดทุกตัวเลือก

2. เมื่อเข้าสู่ระบบทุนนิยมสังคมไทยมีลักษณะใดเป็นพิเศษ [s0608]
ชนชั้นสูงเป็นผู้ร่วมลงทุนและอาศัยตำแหน่งหน้าที่
รัฐแข่งขันกับชนชั้นกลางในการลงทุนภาคเกษตรกรรม
รัฐส่งเสริมด้านการตลาดและสนับสนุนกลุ่มพ่อค้ารายย่อย
เกิดการขาดแคลนแรงงานและจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ
ผิดทุกตัวเลือก

3. ใครคือบิดาแห่งประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกและประวัติศาสตร์ไทย [s0622]
เฮโรโดตัส สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ธุซีดีดิส พระยาอนุมานราชธน
เฮโรโดตัส หลวงวิจิตรวาทการ
ธุซีดีดิส สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ผิดทุกตัวเลือก

4. หลักธรรมข้อใดเป็นคำสอนที่อธิบายธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา [s0636]
ไตรลักษณ์
อริยสัจสี่
เบญจขันธ์
เทวธรรมสอง
ผิดทุกตัวเลือก

5. สัปปุริสธรรมที่ว่า "อัตตัญญูและมัตตัญญู" นั้น ตรงกับสำนวนโวหารไทยข้อใด [s0650]
น้ำขึ้นให้รีบตัก
นกนอยทำรังแต่พอตัว
เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
ฆ่าโคอย่าเสียดายเกลือ
ผิดทุกตัวเลือก