ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดจากความเป็นจริง [s0876]
สาธารณรัฐประชาชนจีนในระบบคอมมูนในการพัฒนาการเกษตรให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
เกาหลีเหนือมีแร่เหล็กและถ่านหินมากเหมาะในการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตรกรรม
ประชาชนส่วนใหญ่ของมองโกเลียประกอบอาชีพในการเลี้ยงสัตว์แบบเร่รอนเพราะอากาศแห้งแล้ง
แร่ธาตุและผลผลิตจากป่าไม้เป็นสินค้าที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศคิวบาในปัจจุบัน
ผิดทุกตัวเลือก

2. นายวินัยไม่ยอมทดลองสูบบุหรี่เพราะรู้ดีว่าถ้าสูบแล้วจะต้องติดและเสียทรัพย์ ถามว่าวินัยเป็นผู้เข้าถึงคุณธรรมใดอย่างยิ่ง [s0893]
อิทธิบาท 4
สัปปุริสธรรม 7
สังคหวัตถุ 4
พรหมวิหาร 4
ผิดทุกตัวเลือก

3. เมื่อนักเรียนได้รับจดหมายยุยงไม่ให้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย นักเรียนควรทำอย่างไร [s0910]
นำส่งให้ทางราชการ
เผาไฟทิ้งเสียจะปลอดภัยกว่า
นำไปปรึกษาผู้ปกครอง
เก็บจดหมายให้มิดชิดอย่าให้ใครรู้
ผิดทุกตัวเลือก

4. อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศมหาราชอยู่ในจังหวัดใด [s0927]
พิษณุโลก
สุพรรณบุรี
อยุธยา
สิงห์บุรี
ผิดทุกตัวเลือก

5. ในกรณีใดที่เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานอำเภอทราบภายใน 24 ชั่วโมง [s0944]
การเกิด
การตาย
การย้ายเข้า
การย้ายออก
ผิดทุกตัวเลือก