ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ธรรมชาติที่มาทำลายสมาธิคืออะไร [s0180]
ความพอในใจกาม
ความขุ่นเคืองขัดใจ
ความหดหู่ง่วงเหงาหาวนอน
ความไม่รู้
ผิดทุกตัวเลือก

2. ถ้าจำนวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจได้ในกรณีใด [s0198]
การนำเข้าสินค้าใหม่ๆ จากต่างประเทศจะมากขึ้น
เศรษฐกิจของไทยจะมีเสถียรภาพและมั่นคง
การส่งออกของไทยจะเพิ่มมากขึ้น
ตลาดสินค้าบางชนิดในประเทศจะขยายตัวได้
ผิดทุกตัวเลือก

3. ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรที่ถูกวิธีที่สุด [s0216]
การถางป่าและตัดไม้ในที่ลาดชัน เพื่อการเกษตรขั้นบันไดสมัยใหม่
การขุดแร่ธาตุขึ้นมาใช้ให้ได้ประโยชน์โดยเร็ว เพื่อมิให้เสียโอกาส
การบำบัดน้ำโสโครกจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้ง
การพัฒนาที่พักในวนอุทยาน เพื่อให้เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว
ผิดทุกตัวเลือก

4. ข้อความในข้อใดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตในชุมชนไทยสมัยก่อน [s0234]
ผลิตเพื่อการค้า
ผลิตเพื่อใช้อุปโภคบริโภค
ผลิตเพื่อเสียภาษีและส่วย
ผลิตเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนสินค้าอื่น
ผิดทุกตัวเลือก

5. ข้อใด ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความหมายของคำว่า "ดินแดน" [s0252]
ดินแดนต้องมีอาณาเขตที่แน่นอน
ดินแดนต้องกำหนดเนื้อที่ขึ้นต่ำได้
ดินแดนต้องรวมถึงพื้นดิน พ้นน้ำ และน่านฟ้า
ดินแดนต้องหมายถึงอาณาเขตน่านน้ำห่างจากฝั่งด้วย
ผิดทุกตัวเลือก

6. ข้อใดเป็นการแสดงออกที่ประกอบด้วยสมาธิ [s0270]
นางปรานีมักจัดลำดับความคิดของตนเองให้คิดทีละเรื่อง
นายแดงระลึกถึงศีล 8 และภาวนาอยู่ในใจเสมอ
นางสาวมณีไม่ถือโกรธเมื่อถูกเพื่อนร่วมงานกล่าวหา
พันตำรวจโทไต่สวนคดีอย่างรอบคอบก่อนสรุปสำนวน
ผิดทุกตัวเลือก

7. หลักจากเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จบแล้ว นักเรียนเห็นว่าข้อใดมีเนื้อหาถูกต้องที่สุด [s0288]
ความต้องการบริโภคในระบบเศรษฐกิจมีขีดจำกัดเสมอ
การตอบสนองความต้องการบริโภคในระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้เสมอ
ทรัพยากรมีจำนวนเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการบริโภคได้เสมอ
ทรัพยากรที่จะนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคมีจำนวนจำกัดเสมอ
ผิดทุกตัวเลือก

8. ในสมัยสุโขทัยผลประโยชน์ส่วนใหญ่ที่เกิดจากการผลิตและจำหน่ายผลผลิตจะตกอยู่กับผู้ใด [s0306]
ประชาชน
ผู้ผลิต
พระมหากษัตริย์
พ่อค้า
ผิดทุกตัวเลือก

9. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างชาวฮินดูกับชาวพุทธ [s0324]
การออกบวช
ทำตนให้พ้นกิเลส
ความเชื่อในเรื่องอวตาร
ความเชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิด
ผิดทุกตัวเลือก

10. การปกครองท้องถิ่นรูปสุขาภิบาล เป็นการปกครองลักษณะใด [s0342]
ข้าราชการมีอำนาจเป็นใหญ่ในท้องถิ่น
ข้าราชการและประชาชนร่วมกันบริหารกิจการท้องถิ่น
เป็นการปกครองโดยประชาชนในท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียว
เป็นการปกครองที่มุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของข้าราชการ
ผิดทุกตัวเลือก

11. พื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันตามภาคภูมิศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือข้อใด [s0360]
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง
ผิดทุกตัวเลือก

12. ข้อใดจะร่วมแก้ดุลการค้าของประเทศไทย [s0378]
ขึ้นอัตราภาษีการค้าภายในประเทศ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภายในประเทศ
ส่งเสริมให้มีการขยายตลาดสินค้าออกให้มากขึ้น
สนับสนุนการลงทุนภายในประเทศให้มากขึ้น
ผิดทุกตัวเลือก

13. หากท่านต้องการจะทำความเข้าใจสภาพสังคมในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมของยุโรป ท่านจะเลือกอ่านผลงานของใคร [s0396]
คาร์ล มาร์กซ์
ชาลส์ ดิกเกนส์
ลีโอ ตอลสตอย
เชอร์ วอลเตอร์ สกอตต์
ผิดทุกตัวเลือก

14. สังคมชนบทกับสังคมเมืองของไทยมีความแตกต่างกันในเรื่องใดน้อยที่สุด [s0414]
การเคลื่อนที่ทางสังคม
ลักษณะของการรวมกลุ่ม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ลักษณะและองค์ประกอบของประชากร
ผิดทุกตัวเลือก

15. ในการแบ่งภาคภูมิศาสตร์ออกเป็น 6 ภูมิภาค หลักเกณฑ์ข้อใดถูกนำมาใช้พิจารณาน้อยที่สุด [s0432]
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและดิน
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค
ลักษณะด้านชาติพันธุ์ ภาษาและขนมธรรมเนียมประเพณี
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี
ผิดทุกตัวเลือก

16. แนวทางใดจะช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชำระเงินของประเทศไทย [s0450]
ไม่สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีการขยายตลาดสินค้าออกของประเทศ
สนับสนุนให้มีการจ้างงานในประเทศมากขึ้น
รัฐบาลเพิ่มการขาดดุลในงบประมาณแผ่นดินขึ้นแทน
ผิดทุกตัวเลือก

17. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญที่สนับสนุนให้อังกฤษเป็นผู้นำในการปฏิวัติอุตสาหกรรม [s0468]
อังกฤษมีเงินทุน ระบบการเงินการคลังที่มั่นคง
อังกฤษมีแรงงานและวัตถุดิบที่เอื้อต่อการปฏิวัติอุตสาหกรม
อังกฤษสนับสนุนการคิดและค้นคว้าวิทยาศาสตร์
อังกฤษเป็นชาตินักคิดและมองการณ์ไกล
ผิดทุกตัวเลือก

18. นิกายซุนนี (ซุนนะห์) กับนิการซีอะฮ์ (ซีไอท์) ของศาสนาอิสลาม แตกต่างกันในเรื่องใด [s0486]
การจาริกแสวงบุญ
การปฏิบัติละหมาดต่างกัน
การให้ความสำคัญแก่คัมภีร์อัลกุรอาน
การกำหนดตำแหน่งผู้นำต่อจากท่านศาสดา
ผิดทุกตัวเลือก

19. การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่แบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาคนั้นใช้หลักเกณฑ์ในข้อใด [s0504]
ลักษณะทางด้านกายภาพและวัฒนธรรม
ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศดินพืชและสัตว์
ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบอาชีพ
ลักษณะทั่วไปของประชากรด้านธรรมชาติและการประกอบอาชีพ
ผิดทุกตัวเลือก

20. ถ้าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เปลี่ยนทิศทางมาเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดใดที่อยู่ด้านรับลม [s0522]
ฉะเชิงเทรา
บุรีรัมย์
เพชรบุรี
ตรัง
ผิดทุกตัวเลือก

21. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดระเบียบสังคมและการปกครองขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกในเรื่องใด [s0540]
การควบคุมเมืองลูกหลวง
การเรียกเกณฑ์แรงงาน
การจัดเก็บภาษี
การปกป้องเขตแดน
ผิดทุกตัวเลือก

22. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่คนต้องนับถือศาสนา [s0558]
เพื่อนับถือตามบิดามารดาหรือบรรพบุรุษ
เพื่อความยอมรับของสังคม
เพื่อเป็นประทีปในการดำเนินชีวิต
เพื่อแสวงหาความรู้
ผิดทุกตัวเลือก

23. ข้อใดเป็นลักษณะของครองครัวไทย [s0576]
นับญาติฝ่ายพ่อ
แม่เป็นใหญ่ในครอบครัว
สืบมรดกทั้งฝ่ายชายและหญิง
แต่งงานกันภายในวงศ์วาน
ผิดทุกตัวเลือก

24. เพราะเหตุใดภาคตะวันออกและตะวันตกจึงมีแร่ประเภทพลอยชนิดต่าง ๆมาก [s0594]
อยู่ในเขตหินบะซอลท์
อยู่ในเขตหินควอทไซท์
อยู่ในเขตหินแกรนิต
อยู่ในเขตหินแกรไฟท์
ผิดทุกตัวเลือก

25. อุดมการณ์ที่มีผลถาวรของการปฏิวัติของคณะราษฎรปี พ.ศ.2475 คืออะไร [s0612]
ต่อต้านกลุ่มเจ้าและขุนนาง
ล้มเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้น
ผิดทุกตัวเลือก

26. จงบอกความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล [s0630]
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
จะมีความสัมพันธ์ หากมีเงื่อนไขประกอบ
ผิดทุกตัวเลือก

27. พุทธศาสนามีหลักธรรมข้อใดที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ [s0648]
อัตตา
อนัตตา
นิรัตตา
สมานัตตตา
ผิดทุกตัวเลือก

28. ปัญหาข้อใดที่เป็นสาเหตุทำให้ตั้กแตนปาตังกาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว [s0666]
ตั๊กแตนปาตังกาแพร่ - กระจายได้รวดเร็วมาก
นกซึ่งเป็นตัวกินตั๊กแตนถูกทำลายลงมาก
มีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้น ตั๊กแตนจึงมีอาหารอุดมสมบูรณ์
การป้องกันและควบคุมแมลงที่เป็นอันตรายต่อข้าวโพดคือ ตั๊กแตนยังไม่ดีพอ
ผิดทุกตัวเลือก

29. รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายอะไรที่วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ [s0684]
เพื่อให้ประเทศร่ำรวย
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตของประเทศ และแก้ไขปัญหาความยากจน
กระตุ้นให้ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น และซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก

30. เซอร์จอห์น เบาวริง ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสยามานุกูลกิจฯ ด้วยเหตุใด [s0702]
เป็นเอกอัครราชฑูตของไทยคนแรกประจำยุโรป
ช่วยให้ไทยและอังกฤษตกลงกันทำสนธิสัญญาจนสำเร็จ
เป็นที่ปรึกษาคณะฑูตไทยไปเจริญทางไมตรีกับอังกฤษ
ด้วยพระราชประสงค์ที่จะเพิ่มพูนทางพระราชไมตรีกับอังกฤษ
ผิดทุกตัวเลือก