ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สัมพันธ์กัน [s0836]
ที่ราบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก - น้ำมัน
ที่ราบรอบทะเลสาบทั้ง 5 - อุตสาหกรรม
ที่ราบเกรตเพลนส์ - ฟาร์มโคนม
ที่ราบทุ่งหญ้าแพรรี - ปลูกข้าวสาลี
ผิดทุกตัวเลือก

2. ดินแดนที่ราบเมโสโปเตเมียปัจจุบันคือประเทศใด [s0857]
อิหร่าน
ซาอุดีอาระเบีย
อิรัก
ซีเรีย
ผิดทุกตัวเลือก

3. พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศอินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ และปากีสถานคือข้อใด [s0878]
ชา ฝ้าย ปอกระเจา
ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง
ข้าวโพด อ้อย ถั่วต่าง ๆ
มะพร้าว ยางพารา กล้วย
ผิดทุกตัวเลือก

4. เลนินได้รับแนวความคิดจากหลักการของนักปรัชญาคนใดมาใช้บริหารสหภาพโซเวียตหลังปฏิบัติโดยพรรคบอลเชวิก [s0899]
เดอมองเตสกิเออร์
ยัง มาร์ค รุสโซ
คาร์ล มารกซ์
อาดัม สมิธ
ผิดทุกตัวเลือก

5. การยื่นรายการภาษีเงินได้จะต้องกระทำเมื่อใด [s0920]
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ผิดทุกตัวเลือก

6. สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมื่อใด [s0941]
ปี ค.ศ. 1942
ปี ค.ศ. 1943
ปี ค.ศ. 1944
ปี ค.ศ. 1945
ผิดทุกตัวเลือก

7. ปัจจุบันสมาชิกองค์การสหประชาชาติมีกี่ประเทศ [s0962]
108
118
128
138
ผิดทุกตัวเลือก

8. การที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นภัยทางด้านใด [s0983]
สังคม
เศรษฐกิจ
การเมือง
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

9. ประเทศใดไม่ใช่ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย [s1004]
พม่า
เวียดนาม
กัมพูชา
มาเลเชีย
ผิดทุกตัวเลือก

10. เพราะเหตุใดภาคเหนือของประเทศไทย จึงมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปี [s1025]
มีทุ่งหญ้าบริเวณกว้าง
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่สูง
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ
อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลได้รับความชุ่มชื้นน้อย
ผิดทุกตัวเลือก

11. ข้อใดคือวิธีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่ได้ผลดีที่สุด [s1046]
ออกกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
เปิดสอนวิชาอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นในโรงเรียน
ชักชวนประชาชนให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแก่ประชาชนให้มากขึ้น
ผิดทุกตัวเลือก

12. ข้อใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย [s1067]
ดีบุก-พังงา-ภูเก็ต
เป็ด-ชลบุรี-นครปฐม
ยางพารา-ราชบุรี-ชลบุรี
ข้าวโพด-ลพบุรี-เพชรบูรณ์
ผิดทุกตัวเลือก

13. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมที่กระทำในวันสำคัญทางศาสนา [s1088]
เวียนเทียน
ถวายพระพร
ฟังเทศน์รักษาศีล
ฟังเทศน์รักษาศีล
ผิดทุกตัวเลือก

14. อาณาจักรโยนกนครมีความเจริงรุ่งเรืองและมั่นคงในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด [s1109]
พระเจ้าพรหม
พระยางำเมือง
พระยามังราย
พ่อขุนรามคำแหง
ผิดทุกตัวเลือก

15. ตัวอักษรไทยที่ประดิษฐ์ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สันนิษฐานว่าดัดแปลมาจากตัวอักษรของชนชาติใด [s1130]
มอญและขอม
จีนและอินเดีย
จามปาและละว้า
ล้านนาไทยและพม่า
ผิดทุกตัวเลือก

16. การปฏิบัติในข้อใดที่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย [s1151]
นักเรียนเลือกหัวหน้าชั้นเพราะทุกคนมีโอกาศได้ใช้สิทธิของตน
นักเรียนไม่ทำการบ้านส่งครูเพราะมีอิสระในการทำงาน
นักเรียนแย่งกันตอบคำถามเพราะมีเสรีภาพในการพูด
นักเรียนไว้ผมยาวเพราะมีเสรีภาพในการแต่งกาย
ผิดทุกตัวเลือก

17. กฎหมายฉบับใดที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย [s1172]
กฎหมายอาญา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง
กฎหมายอาญา
ผิดทุกตัวเลือก

18. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร [s1193]
อนุทวีป
เอเชียน้อย
เอเชียบูรพา
เอเชียอาคเนย์
ผิดทุกตัวเลือก

19. ที่ราบสูงใดของจีนที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาโลก [s1214]
ทิเบต
ซินเกียง
ปานีร์นอต
มองโกเลีย
ผิดทุกตัวเลือก

20. ลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรติส ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด [s1235]
อิรัก
ตุรกี
อิหร่าน
ซาอุดีอาระเบีย
ผิดทุกตัวเลือก

21. การยึดครองอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียตมีผลต่อการรวมกลุ่มภูมิภาคเอเชียใต้อย่างไร [s1256]
ทำให้การรวมกลุ่มเป็นไปได้ง่ายขึ้น
ทำให้การรวมกลุ่มต้องหยุดชะงักลง
ทำให้เกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำในบางประเทศ
ส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในบางประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก

22. "ขุนหลวงหาวัด" หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใด [s1277]
อู่ทอง
สุพรรณภูมิ
สุโขทัย
บ้านพลูหลวง
ผิดทุกตัวเลือก

23. ข้อใดจัดว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ไทยต้องสูญเสียเอกราชแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 [s1298]
ขาดผู้นำที่ดี
ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจ
ความไร้ประสิทธิภาพในการทำสงครามของทหารไทย
ความขัดแย้งทางการเมืองและการแบ่งอำนาจกันเองในหมู่ผู้นำคนไทย
ผิดทุกตัวเลือก

24. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อยุธยามีผลผลิตค่อนข้างต่ำคือข้อใด [s1319]
ขาดแคลนแรงงานผลิต
ขาดเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ดี
ขาดการสนับสนุนจากทางราชการ
มีการเรียกเก็บภาษีอากรในอัตราค่อนข้างสูง
ผิดทุกตัวเลือก

25. สถาปัตยกรรมในวัดใดของอยุธยาที่มีรูปแบบต่างจากข้ออื่น [s1340]
วัดภูเขาทอง
วันราชบูรณะ
วัดพุทไธสวรรย์
วัดพระศรีสรรเพชญ์
ผิดทุกตัวเลือก

26. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [s1361]
กษัตริย์อยู่ใต้กฎหมาย
กษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดในการบิรหารราชการแผ่นดิน
กษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดทั้งในด้านนิติบัญญัติ ด้านบริหาร และด้านตุลาการ
เจ้านาย ขุนนาง ข้าราชการ เป็นเพียงกลไกที่ปฏิบัติไปตามพระบรมราชโองการเท่านั้น
ผิดทุกตัวเลือก

27. ในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ไทยเกิดความขัดแย้งชาวตะวันตก เนื่องมาจากสาเหตุใด [s1382]
ชาวตะวันตกละเมิดสนธิสัญญาที่ทำไว้กับไทย
ไทยไม่ยอมแก้ไขสนธิสัญญาที่ทำไว้กับชาวตะวันตก
ไทยไม่พอใจที่ชาวตะวันตกรุกล้ำดินแดนเมืองขึ้นของไทย
ชาวตะวันตกถูกกีดกันเรื่องการเผยแพร่ศาสนาคริสต์จากไทย
ผิดทุกตัวเลือก

28. ผู้ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการปรับปรุงการปกครองประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 คือพระองค์ใด [s1403]
กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
ผิดทุกตัวเลือก

29. พระราชบัญญัติใดที่ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 [s1424]
พระราชบัญญัติประถมศึกษา , พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร
พระราชบัญญัตินามสกุล , พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ , พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร
พระราชบัญญัติประถมศึกษา , พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์
ผิดทุกตัวเลือก

30. นายกรัฐมนตรีท่านใดของไทยที่ได้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวางที่สุด [s1445]
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
ผิดทุกตัวเลือก