ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. นอกจากที่ราบลุ่มแม่น้ำแล้ว ประชากรของไทยอาศัยหนาแน่นอยู่ในคู่ภูมิประเทศ/ภูมิภาคข้อใด [s0764]
ที่ราบเชิงเขา/ภาคเหนือ
ที่ราบลูกฟูก/ภาคกลางตอนบน
ที่ราบชายฝั่งทะเล/ภาคใต้
ที่ราบตะกอนรูปพัด/ภาคตะวันออก
ผิดทุกตัวเลือก

2. ข้อใดไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสนธิสัญญาเบาริง [s0782]
การเลิกระบบผูกขาดการค้าและเริ่มระบบการค้าเสรี
การปลดปล่อยไพร่และทาสเป็นแรงงานเสรี
การขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราและการขยายตัวของการค้ากับตะวันตก
การเริ่มเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของคนจีนและเริ่มส่งข้าวเป็นสินค้าออก
ผิดทุกตัวเลือก

3. ทวีปยุโรปและออสเตรเลียประสบปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมในด้านใดเหมือนกัน [s0800]
การขาดแคลนตลาด
การขาดแคลนเงินทุน
การขาดแคลนแรงงาน
การขาดแคลนวัตถุดิบ
ผิดทุกตัวเลือก

4. สองพันปีมานี้แหล่งอารยธรรมของชาวยุโรปอยู่บริเวณใด [s0818]
คาบสมุทรบอลข่าน
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
ลุ่มแม่น้ำไรน์
รอบ ๆ ทะเลเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สัมพันธ์กัน [s0836]
ที่ราบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก - น้ำมัน
ที่ราบรอบทะเลสาบทั้ง 5 - อุตสาหกรรม
ที่ราบเกรตเพลนส์ - ฟาร์มโคนม
ที่ราบทุ่งหญ้าแพรรี - ปลูกข้าวสาลี
ผิดทุกตัวเลือก

6. ประเทศในกลุ่มโลกที่ 2 ประเทศใดเปลี่ยนประเทศเป็นสังคมนิยมเพราะความหายนะของสงครามโลกครั้งที่ 2 [s0854]
สหภาพโซเวียต ลาว
จีน โปแลนด์
ฮังการี โปแลนด์
เวียดนาม กัมพูชา
ผิดทุกตัวเลือก

7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดจากความจริงเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย [s0872]
เกรตแบเรียรีฟ เป็นแนวโขดหินปะการังที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ทางตะวันออกของออสเตรเลีย
เกรตวิกตอเรีย เป็นเขตที่มีการเพาะปลูกพืชเมืองร้อน เช่น กล่วย และสับปะรด
เกรตไวดิง เป็นเทือกเขาที่ยาวทอดเป็นแนวขวางทิศทางลมทางภาคตะวันออกของออสเตรีเลีย
เกรต ออสเตรเลียไบท์ เป็นอ่าวใหญ่ทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลีย
ผิดทุกตัวเลือก

8. ครูคนแรกของเจ้าชายสิทธิธัตถะผู้สอนวิชาศิลปศาสตร์ 18 ประการคือใคร [s0890]
วิศวามิตร
อาฬารดาบส
อุทกดาบส
กบิลดาบส
ผิดทุกตัวเลือก

9. องค์การใดที่จะทำหน้าที่สอบสวนไกล่เกลี่ยและช่วยระงับสงครามระหว่างอินเดียและปากีสถาน [s0908]
สมัชชา
สำนักเลขาธิการ
คณะมนตรีความมั่นคง
คณะมนตรีภาวะทรัสตี้
ผิดทุกตัวเลือก

10. วันใดคือวันกองทัพไทย [s0926]
25 มกราคม
13 เมษายน
27 เมษายน
8 พฤศจิกายน
ผิดทุกตัวเลือก

11. ในกรณีใดที่เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานอำเภอทราบภายใน 24 ชั่วโมง [s0944]
การเกิด
การตาย
การย้ายเข้า
การย้ายออก
ผิดทุกตัวเลือก

12. ปัจจุบันสมาชิกองค์การสหประชาชาติมีกี่ประเทศ [s0962]
108
118
128
138
ผิดทุกตัวเลือก

13. องค์การใดของสหประชาชาติที่คอยให้ความช่วยเหลือพลโลกที่กำลังอดอยาก [s0980]
FAO
ILO
WHO
UNESCO
ผิดทุกตัวเลือก

14. ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยครั้งแรกเมื่อไร [s0998]
20 มิถุนายน 2475
24 มิถุนายน 2475
27 มิถุนายน 2475
10 ธันวาคม 2475
ผิดทุกตัวเลือก

15. ยอดเขาสูงสุดในประเทศไทยอยู่ภาคใด [s1016]
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

16. ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ [s1034]
แม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน
ฤดูแล้งนำ้ในหนองบึงจะแห้ง
ฝนตกมากจนบ้านเมืองพังพินาศ
ต้นไม้ใหญ่มีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ
ผิดทุกตัวเลือก

17. การกระจายประชากรหมายถึงอะไร [s1052]
การที่ประชากรฝักใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
การที่ประชากรมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
การที่ประชากรแยกย้ายกันหางานทำตามกำลังสติปัญญา
การที่ประชากรแยกย้ายตั้งถิ่นฐานตามลักษณะภูมิศาสตร์
ผิดทุกตัวเลือก

18. ถ้านักเรียนจะประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดเป็นจำนวนมาก ๆ ควรจะเลือกทำเลเช่นไรจึงจะเหมาะสมที่สุด [s1070]
ใกล้เชิงเขา
บริเวณที่มีฝนตกชุก
ห่างไกลชายฝั่งทะเล
ใกล้ชายฝั่งทะเลและแม่น้ำ
ผิดทุกตัวเลือก

19. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมที่กระทำในวันสำคัญทางศาสนา [s1088]
เวียนเทียน
ถวายพระพร
ฟังเทศน์รักษาศีล
ฟังเทศน์รักษาศีล
ผิดทุกตัวเลือก

20. นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีสันนิษฐานว่าศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรทวารวดีอยู่ ณ ที่ใด [s1106]
เมืองนครปฐม
เมืองละโว้ ลพบุรี
เมืองไชยา สุราษฎร์ธานี
เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
ผิดทุกตัวเลือก

21. เศรษฐกิจสมัยสุโขทัยขึ้นอยู่กับข้อใดเป็นสำคัญ [s1124]
เกษตรกรรม-หัตถกรรม-การค้าขาย
เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม-ประมง
เกษตรกรรม-การประมง-การทำป่าไม้
เกษตรกรรม-การค้าขาย-การอุตสาหกรรม
ผิดทุกตัวเลือก

22. หลักการที่สำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด [s1142]
การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
การยึดหลักการประนีประนอม
การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
อำนาจการปกครองเป็นของประชาชน
ผิดทุกตัวเลือก

23. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้คณะราษฎรดำเนินการปฎิวัติ [s1160]
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย
ล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
อิทธิพลจากการศึกษาของตะวันตก
เศรษฐกิจตกต่ำ
ผิดทุกตัวเลือก

24. ที่ราบสูงใดที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลก [s1178]
ทิเบต
เดคคาน
ยูนนาน
ตากลามากัน
ผิดทุกตัวเลือก

25. ที่ราบที่เกิดจากการทับถมของโคลนตะกอนปากแม่น้ำ เป็นที่ราบประเภทใด [s1196]
ที่ราบน้ำท่วมถึง
ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม
ที่ราบที่เกิดจากการยุบตัวของชายฝั่งทะเล
ที่ราบที่เกิดจากการทรุดตัวของพื้นดิน
ผิดทุกตัวเลือก

26. ที่ราบสูงใดของจีนที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาโลก [s1214]
ทิเบต
ซินเกียง
ปานีร์นอต
มองโกเลีย
ผิดทุกตัวเลือก

27. ลักษณะการดำรงชีวิตของประชากรในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีลักษณะใด [s1232]
อาศัยอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่
อาศัยอยู่นอกเมืองในลักษณะกระจาย
อาศัยอยู่ตามพื้นที่อาณาบริเวณของตนเอง
อาศัยอยู่ในเขตเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
ผิดทุกตัวเลือก

28. ประเทศที่ริเริ่มในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนคือประเทศใด [s1250]
ไทย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ผิดทุกตัวเลือก

29. สินค้าที่ไทยส่งออกไปจำหน่ายในประเทศอุตสาหกรรมใหม่คือข้อใด [s1268]
อัญมณี ธัญพืช
อัญมณี อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเครื่องจักรกล
ผิดทุกตัวเลือก

30. "กรมเวียง" ปัจจุบันนี้เทียบได้กับหน่วยงานใด [s1286]
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
ผิดทุกตัวเลือก