ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. กลุ่มประเทศใดต่อไปนี้ไม่มีสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเลยในประเทศ [s0833]
สหรัฐอเมริกา อิตาลี อียิปต์
ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ ตุรกี
สเปน โปรตุเกส ชิลี
อังกฤษ ญี่ปุ่น นิวซแลนด์
ผิดทุกตัวเลือก

2. การกำหนดเส้นแวงที่ 105 องศาตะวันออกเป็นเส้นกำหนดเวลาของประเทศไทยนั้น ผู้ใดเป็นผู้กำหนด [s0846]
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.7)
ผิดทุกตัวเลือก

3. องค์กรสำคัญที่อยู่เหนือรูปแบบการปกครองของประเทศสังคมนิยมหรือกลุ่มโลกที่ 2 คือองค์กรใด [s0859]
พรรคคอมมิวนิสต์
รัฐสภา
ประธานาธิบดี
รัฐบาล
ผิดทุกตัวเลือก

4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดจากความจริงเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย [s0872]
เกรตแบเรียรีฟ เป็นแนวโขดหินปะการังที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ทางตะวันออกของออสเตรเลีย
เกรตวิกตอเรีย เป็นเขตที่มีการเพาะปลูกพืชเมืองร้อน เช่น กล่วย และสับปะรด
เกรตไวดิง เป็นเทือกเขาที่ยาวทอดเป็นแนวขวางทิศทางลมทางภาคตะวันออกของออสเตรีเลีย
เกรต ออสเตรเลียไบท์ เป็นอ่าวใหญ่ทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลีย
ผิดทุกตัวเลือก

5. ข้อใดมิได้อยู่ในสาระสำคัญของสนธิสัญญาเบาว์ริง [s0885]
สัญญาฉบับนี้ยกเลิกระบบการค้า ผูกขาด โดยพระคลังสินค้า
ยกเลิกการเก็บภาษีปากเรือทุกชนิด ให้เก็บภาษีขาเข้าร้อยละ 3
คนในบังคับอังกฤษขึ้นศาลอังกฤษ
สนธิสัญญามีอายุ 20 ปี จะต้องปฏิบัติจนครบวาระ
ผิดทุกตัวเลือก

6. นักเดินเรือที่สำรวจเส้นทางจากยุโรปไปเอเชียได้โดยผ่านแอฟริกาคือผู้ใด [s0898]
โคลัมบัส
วาสโกดากามา
เซอร์เจมส์ คุก
แมกเจลแลน
ผิดทุกตัวเลือก

7. การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไร [s0911]
ประชาชนมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบควบคู่กันไป
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายได้โดยเสรี
มีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ และมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประชาชนมีโอกาสทำงาน พักผ่อน หรือไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบ
ผิดทุกตัวเลือก

8. จุลกฐินหมายถึงอะไร [s0924]
กฐินสามัคคี
กฐินพระราชทาน
กฐินที่ต้องทำอย่างยาก
กฐินพยุหยาตราทางชลมารค
ผิดทุกตัวเลือก

9. "ความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ" มีความหมายใกล้เคียงกับคำกล่าวข้อใด [s0937]
น้ำขึ้นให้รีบตัก
เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง
ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา
ไก่งามเพราะขนคนงานเพราะแต่ง
ผิดทุกตัวเลือก

10. บุคคลไม่ควรลืมตนหมายความว่าอย่างไร [s0950]
ไม่เผลอตัว
เผลอตัวไปแล้วแต่กลับมีสติสัมปชัญญะได้
ได้หน้าลืมหลัง
ได้หลังลืมหน้า
ผิดทุกตัวเลือก

11. มะพร้าวที่มีมากที่สุดในประเทศไทยคือที่ใด [s0963]
เกาะสมุย
เกาะภูเก็ต
เกาะกูด
เกาะสีชัง
ผิดทุกตัวเลือก

12. การที่จะปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคัมอย่างปกติสุขต้องยึดหลักข้อใด [s0976]
ตัวใครตัวมัน
ทำในสิ่งที่เราสบายใจ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา
มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ผิดทุกตัวเลือก

13. เมืองใดที่เป็นชนวนทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง [s0989]
ซาราเจโว
ตูนิส
อากาดีร์
ตริโปลิ
ผิดทุกตัวเลือก

14. ถ้าสังคมไม่มีการปกครอง คนในสังคมจะมีสภาพใด [s1002]
ไม่มีความปลอดภัย
ไม่ก้าวหน้าในอาชีพ
ไม่มีสิทธิเสรีภาพ
ไม่มีเกียรติยศ
ผิดทุกตัวเลือก

15. ภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรใด [s1015]
คาบสมุทรมลายู
คาบสมุทรอาหรับ
คาบสมุทรอินโดจีน
คาบสมุทรอินเดีย
ผิดทุกตัวเลือก

16. ภาคใดของประเทศไทยที่มีอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว [s1028]
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

17. ในเขตร้อนตัวการใดที่ทำให้หน้าดินถูกทำลายได้มากที่สุด [s1041]
น้ำ
อากาศ
แสงแดด
กระแสลม
ผิดทุกตัวเลือก

18. อัตราการเกิด เป็นต้นเหตุสำคัญของเรื่องใด [s1054]
การเพิ่มรายได้
การเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มแรงงาน
การเพิ่มประชากร
ผิดทุกตัวเลือก

19. ข้อใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย [s1067]
ดีบุก-พังงา-ภูเก็ต
เป็ด-ชลบุรี-นครปฐม
ยางพารา-ราชบุรี-ชลบุรี
ข้าวโพด-ลพบุรี-เพชรบูรณ์
ผิดทุกตัวเลือก

20. "เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ"แสดงถึงเอกลักษณ์ของคนไทยในเรื่องใด [s1080]
คนไทยมีสัมมาคารวะ
คนไทยมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส
คนไทยมีความกตัญญูรู้คุณ
คนไทยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ผิดทุกตัวเลือก

21. คุณธรรมข้อใดในพุทธศาสนาที่เป็นหลักการในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี [s1093]
อริยสัจ 4
อิทธิบาท 4
วุฒิธรรม 4
ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4
ผิดทุกตัวเลือก

22. นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีสันนิษฐานว่าศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรทวารวดีอยู่ ณ ที่ใด [s1106]
เมืองนครปฐม
เมืองละโว้ ลพบุรี
เมืองไชยา สุราษฎร์ธานี
เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
ผิดทุกตัวเลือก

23. ในสมัยกรุงธนบุรีมีการค้าขายกับชาติใดมากที่สุด [s1119]
โปรตุเกส
อังกฤษ
อินเดีย
จีน
ผิดทุกตัวเลือก

24. งานประติมากรรมในสมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอย่างไร [s1132]
งานทำเครื่องเงิน
งานแกะสลักแท่งหิน
งานสร้างโบสถ์วิหาร
พระพุทธรูปปูนปั้นและโลหะสำริด
ผิดทุกตัวเลือก

25. การปกครองระบอบประชาธิปไตยสถาบันที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนประชาชนคือสถาบันใด [s1145]
ศาล
รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
ผิดทุกตัวเลือก

26. "ประชาชนทุกคนมีสิทธิตามกฎหมาย" หมายความว่าอย่างไร [s1158]
การเคารพกฎหมายเป็นสิทธิของทุกคน
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
ทุคนใช้สิทธิได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ทุกคนมีสิทธิในการศึกษากฎหมายได้เท่าเทียมกัน
ผิดทุกตัวเลือก

27. การเลือกตั้งแบบรวมเขตมีข้อดีอย่างไร [s1171]
ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากขึ้น
ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงมากขึ้น
การใช้เงินซื้อเสียงทำได้ยากขึ้น
การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม
ผิดทุกตัวเลือก

28. ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียเป็นชนเผ่าพันธุ์ใด [s1184]
นิกรอยด์
คอเคซอยด์
มองโกลอยด์
ออสเตรลอยด์
ผิดทุกตัวเลือก

29. เพราะเหตุใดอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างฤดูหนาวของจาการ์ตากับฤดูหนาวของกรุงเทพฯจึงแตกต่างกัน [s1197]
ที่ตั้งหรือละติจูดต่างกัน
อยู่ในเขตลองจิจูดต่างกัน
กรุงเทพฯ อยู่ไกลทะเลกว่า
ความสูงต่ำของพื้นที่แตกต่างกันมาก
ผิดทุกตัวเลือก

30. ยอดเขาฟูจิตั้งอยู่บนเกาะใดของญี่ปุ่น [s1210]
คิวซู
ชิโกกุ
ฮอนชู
ฮอกไกโด
ผิดทุกตัวเลือก