ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. หลักการข้อใดเป็นหลักการที่จริยศาสตร์นำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความสุขตามความหมายทางจริยธรรม [s0586]
หลักการทางวิทยาศาสตร์
หลักปฏิบัติซึ่งแต่ละสังคมกำหนดขึ้น
หลักการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
หลักการดำรงตนในสังคมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ผิดทุกตัวเลือก

2. ดินที่มีกำมะถันมากมีความเป็นกรดสูงหรือที่เรียกดินเปรี้ยว พบมากบริเวณไหนของภาคกลาง [s0600]
นครนายก ปทุมธานี
สมุทรสงคราม นครปฐม
อ่างทอง สิงห์บุรี
ลพบุรี สระบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

3. วรรณกรรมแบบโรแมนติกมีลักษณะเด่นอย่างไร [s0614]
งานเขียนที่เน้นอารมณ์ ความรู้สึก และการสะท้อนปัญหาสังคม
ชี้แนะความคิดและให้ความเพลิดเพลิน
แสดงความรู้สึกและจินตนาการอย่างเต็มที่
ใช้ภาษาและถ้อยคำสละสลวย มีเหตุผล
ผิดทุกตัวเลือก

4. ถ้าพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำข้อความใดข้างล่างนี้ไม่ถูกต้อง [s0628]
การออกมีมากเกินไป
การบริโภคมีน้อยเกินไป
สินค้าล้นตลาด
การลงทุนมีมากเกินไป
ผิดทุกตัวเลือก

5. คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ชี้ให้เห็นความเชื่อสำคัญข้อใด [s0642]
ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่นับถือเทพเจ้า
คำสอนในศาสนาพราหมณ์เป็นคำสอนหลักของทุกศาสนาในอินเดีย
ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่เน้นเฉพาะพิธีกรรม
ศาสนาพราหมณ์ไม่มีคำสอนเรื่องจุดหมายสูงสุดของชีวิต
ผิดทุกตัวเลือก

6. รัฐบาลชุดปัจจุบันที่ปกครองประเทศขณะนี้ มีความชอบธรรม เพราะเหตุผลข้อใด [s0656]
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ได้รับการยอมรับจากปวงชนทั่วไป
มีนายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำที่ดี
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำกล่าวข้างล่างนี้ ข้อใดเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้เป็นข้อเตือนใจ เพื่อส่งเสริมบุคคลิภาพของเยาวชน [s0670]
ไม่ควรเป็นคนรกโลก
มารดาบิดาเป็นพรหมของลูก
คนดีมิใช่ดีมากแต่กำเนิด
เสียชีพอย่าเสียสัตว์เข้าวัดบวชใจ
ผิดทุกตัวเลือก

8. รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายอะไรที่วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ [s0684]
เพื่อให้ประเทศร่ำรวย
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตของประเทศ และแก้ไขปัญหาความยากจน
กระตุ้นให้ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น และซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก

9. สถาปัตยกรรมแบบประจำชาติที่ได้รับยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งสมัยรัตนโกสินทร์ คืออะไร [s0698]
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผิดทุกตัวเลือก

10. พระเยซูอยู่ในฐานะอะไร จึงมีความผูกพันกับพระเจ้าและชาวโลก [s0712]
เป็นประกาศก
เป็นพระเมสสิอาห์
เป็นพระเป็นเจ้า
เป็นทั้งมนุษย์และพระเป็นเจ้า
ผิดทุกตัวเลือก

11. การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมที่ผ่านมานี้ใช้การเลือกตั้งแบบใด [s0726]
แบ่งเขตเรียงเบอร์
แบ่งเขตเบอร์เดียว
รวมเขตเบอร์เดียว
รวมเขตเรียงเบอร์
ผิดทุกตัวเลือก

12. คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ไม่ยอมรับฐานะของพระสันตปาปาในเรื่องใด [s0740]
เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิตีความพระคัมภีร์ไบเบิล
เป็นผู้ประกาศแต่ตั้งนักบุญต่าง ๆ
เป็นผู้แต่งตั้งพระคาร์ดินัล
เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบวชบาทหลวง
ผิดทุกตัวเลือก

13. "อย่าโกงตาชั่ง" เป็นคำสอนศาสนาอิสลาม แสดงถึงความดี "สัจจะ" ในศาสนาพุทธต่อเรื่องใด [s0754]
หน้าที่
การงาน
บุคคล
ความดี
ผิดทุกตัวเลือก

14. ปัจจุบันพื้นที่บริเวณขอบของที่ราบลุ่มแม่น้ำ ในภาคกลางทั้งสองด้านส่วนมากใช้ประโยชน์ใดด้านใด [s0768]
นาข้าว
ปลูกพืชไร่
สวนผักและไม้ผล
ทุ่งหญ้าและป่าเสื่อมโทรม
ผิดทุกตัวเลือก

15. ข้อใดไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสนธิสัญญาเบาริง [s0782]
การเลิกระบบผูกขาดการค้าและเริ่มระบบการค้าเสรี
การปลดปล่อยไพร่และทาสเป็นแรงงานเสรี
การขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราและการขยายตัวของการค้ากับตะวันตก
การเริ่มเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของคนจีนและเริ่มส่งข้าวเป็นสินค้าออก
ผิดทุกตัวเลือก

16. ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2534 กำหนดอัตราการเกิดของประชากรไม่ให้เกินเท่าไร [s0796]
1.1%
1.5%
1.3%
1.4%
ผิดทุกตัวเลือก

17. เหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดปฏิรูปกิจการบ้านเมือง ข้อใดสำคัญที่สุด [s0810]
ความล้าหลังของประเทศ
การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม
ความยากจนของประชาชน
การได้รับคำแนะนำจากขุนนาง
ผิดทุกตัวเลือก

18. องค์กรสำคัญที่อยู่เหนือรูปแบบการปกครองของประเทศสังคมนิยมหรือกลุ่มโลกที่ 2 คือองค์กรใด [s0824]
พรรคคอมมิวนิสต์
รัฐสภา
ประธานาธิบดี
รัฐบาล
ผิดทุกตัวเลือก

19. ชาวผิวขาวที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีลักษณะตรงกับข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด [s0838]
สืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ และดัตช์
มีสิทธิเสรีภาพมากกว่าชาวพื้นเมืองผิวดำเผ่าบันตู
เป็นชนชั้นผู้ปกครองของประเทศและมีนโยบายแบ่งแยกผิว
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ส่วนเกษตรกรรมเป็นของชาวพื้นเมือง
ผิดทุกตัวเลือก

20. ธนบัตรรุ่นแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มี 4 ชนิด ชนิดใดบ้าง [s0852]
100 บาท 200 บาท 1,000 บาท
5 บาท 10 บาท 100 บาท 1,000 บาท
1 บาท 5 บาท 10 บาท 100 บาท
50 บาท 1 บาท 5 บาท 10 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

21. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของยุโรป ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศนั้นได้แก่ในข้อใด [s0866]
พลังงานน้ำตกและป่าไม้
ทองคำและดีบุก
เหล็กและถ่านหิน
ทองแดงและน้ำมัน
ผิดทุกตัวเลือก

22. การเพาะปลูกในบริเวณใดต่อไปนี้ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่ไม่ต้องอาศัยการชลประทาน [s0880]
เส้นโครงแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์
เส้นโครงแผนที่แบบแผ่นแบนราบ
เส้นโครงแผนที่แบบทรงกรวย
เส้นโครงแผนที่แบบเรขาคณิต
ผิดทุกตัวเลือก

23. พื้นฐานแห่งการประกอบ "บุญ" ของพุทธศาสนิกชน คือพื้นฐานใด [s0894]
ศีล
ไตรลักษณ์
ไตรสิกขา
อริยสัจ 4
ผิดทุกตัวเลือก

24. องค์การใดที่จะทำหน้าที่สอบสวนไกล่เกลี่ยและช่วยระงับสงครามระหว่างอินเดียและปากีสถาน [s0908]
สมัชชา
สำนักเลขาธิการ
คณะมนตรีความมั่นคง
คณะมนตรีภาวะทรัสตี้
ผิดทุกตัวเลือก

25. มูลเหตุข้อใดมีส่วนช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว [s0922]
ความมั่นคงสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติมาก
มีพลเมืองมาก
จัดให้พลเมองมีการศึกษาได้อย่างทั่วถึงกัน
คนในชาติทุกคนรู้จักประหยัด
ผิดทุกตัวเลือก

26. การที่นิสิต นักเรียน ประชาชน เรียกร้องรัฐธรรมนูญนั้นเพื่อเหตุผลข้อใด [s0936]
เพื่อให้ชาวโลกรับรู้ว่าเขาเป็นคนกล้าหาญ
เพื่อขจัดรัฐบาลชุดเก่าแลกเปลี่ยนชุดใหม่ขึ้นมาแทน
เพื่อสิทธิภาพของพลเมืองให้สมบูรณ์ตามระบอบประชาธิปไตย
เพื่อให้อำนาจการปกครองการบริหารเป็นของนิสิตและประชาชน
ผิดทุกตัวเลือก

27. บุคคลไม่ควรลืมตนหมายความว่าอย่างไร [s0950]
ไม่เผลอตัว
เผลอตัวไปแล้วแต่กลับมีสติสัมปชัญญะได้
ได้หน้าลืมหลัง
ได้หลังลืมหน้า
ผิดทุกตัวเลือก

28. จังหวัดอะไรที่ตั้งขึ้นใหม่ครั้งสุดท้าย [s0964]
จังหวัดพะเยา
จังหวัดยโสธร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดอำนาจเจิญ
ผิดทุกตัวเลือก

29. มหาวิทยาลัยสังกัดหน่วยงานในข้อใด [s0978]
สำนักนายกรัฐมนตรี
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
ผิดทุกตัวเลือก

30. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง [s0992]
เยอรมนีจมเรือของสหรัฐอเมริกา
ถ้าอังกฤษและฝรั่งเศสแพ้จะสูญหนี้
เกิดความเห็นใจจากการโฆษณาชวนเชื่อ
ปฏิบัติตามสนธิสัญญากับอังกฤษ
ผิดทุกตัวเลือก