ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ใครเป็นผู้กำหนดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [s1440]
ม.ร.ว เสนีย์ ปราโมช
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
ผิดทุกตัวเลือก

2. อำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ อำนาจนี้ถูกจำกัดได้โดยข้อใด [s1451]
รัฐบาล
ประชาชน
รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์
ผิดทุกตัวเลือก

3. อุทยานแห่งชาติใดนับเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเล [s1462]
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอม
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ผิดทุกตัวเลือก

4. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันสังกัดพรรคการเมืองใด [s1473]
พรรคกิจสังคม
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคชาติพัฒนา
พรรคความหวังใหม่
ผิดทุกตัวเลือก

5. ฉายาใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ [s1484]
ตะวันออกกลาง
ดินแดนแห่งทะเลทั้ง 5
เมโสโปเตเมีย
อนุทวีป
ผิดทุกตัวเลือก

6. ธรรมที่ทำให้บุรุษและสตรีมีบุคลิกภาพที่ดีคือธรรมใด [s1495]
ขันติ-โสรัจจะ
หิริ-โอตตัปปะ
สติ-สัมปชัญญะ
สัปปุริสธรรม
ผิดทุกตัวเลือก

7. "วัฒนธรรมทำให้เป็นมนุษย์อย่างแท้จริง" หมายความว่าอย่างไร [s0004]
เป็นวิธีการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ใด้อยู่รอด
ทำให้เกิดการสั่งสมความเจริญงอกงามและความสำเร็จของมนุษย์
ทำให้มนุษย์มีการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันในฐานะสมาชิกในสังคม
ทำให้มุษย์มีพฤติกรรมที่เป็นระเบียบแบบแผน คาดหมายทำนายได้
ผิดทุกตัวเลือก

8. ข้อใดที่ศาสนาอิสลามแตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ [s0015]
การมีหลักความเชื่อแบบเอกเทวนิยม
การไม่แยกกันระหว่างการเมืองกับการศาสนา
การแตกแยกออกเป็นเพียง 2 นิกายใหญ่ ๆ
การกำหนดพฤติกรรมของชาวมุสลิมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนนแปลงทางสังคม
ผิดทุกตัวเลือก

9. การรวมอำนาจกับการกระจายอำนาจในการปกครอง มีข้อแตกต่างกันอย่างใด [s0026]
การรวมอำนาจจะเป็นผลให้ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการปกครองตนเอง
การรวมอำนาจก่อให้เกิดความมั่นคงของชาติมากกว่าการกระจายอำนาจ
การรวมอำนาจช่วยให้การบำบัดทุกข์บำรุงสุขของรัฐที่มีต่อประชาชนได้รวดเร็วกว่าการกระจายอำนาจ
การรวมอำนาจเป็นผลให้ข้าราชการจากส่วนกลางสามารถดูแลเอาใจใส่ประชาชนได้ทั่วถึง
ผิดทุกตัวเลือก

10. เป้าหมายสำคัญของเทคโนโลยีในการแยกขยะคืออะไร [s0037]
สามารถนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่
ช่วยให้การทำลายขยะในเขตชุมชนได้เร็วขึ้น
ประหยัดเวลาและแรงงานพนักงานเก็บขยะ
เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะ
ผิดทุกตัวเลือก

11. มูลค่าของเงินมีความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างไรกับราคาสินค้า [s0048]
ลักษณะในทิศทางเดียวกับราคาสินค้า
ลักษณะผกผันกับราคาสินค้า
ลักษณะแปรผันตามราคาสินค้า
ลักษณะผันผวนตามราคาสินค้า
ผิดทุกตัวเลือก

12. ผู้นำจีนในข้อใดที่เกิดในเวลาใกล้เคียงกัน และเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองมากที่สุด [s0059]
ดร.ซุน ยัด-เซ็น กับ หยวน ซื่อ-ไข่
หยวน ซื่อ-ไข่ กับ เจียง ไค-เช็ค
เจียง ไค-เช็ค กับ เหมา เจ๋อ-ตุง
เหมา เจ๋อ-ตุง กับ เติ้ง เสี่ยว-ผิง
ผิดทุกตัวเลือก

13. ข้อใดที่แสดงว่าประชากรมีคุณภาพสูง [s0070]
คนจีนก่อสร้างกำแพงเมืองจีนยาว 5,000 ไมล์
ซาอุดิอาระเบียร่ำรวยจากการจำหน่ายน้ำมันดิบ
ชาติไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใด
ชาวอิสราเอลแปรสภาพทะเลทรายให้อุดมสมบูรณ์
ผิดทุกตัวเลือก

14. ข้อใดที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างรัฐเดี่ยวกับรัฐรวม [s0081]
รูปแบบของรัฐบาล
อำนาจหน้าที่ของรัฐบาล
ที่มาของหัวหน้ารัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล
ผิดทุกตัวเลือก

15. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นโจทก์หรือจำเลยแทนหน่วยงานของรัฐได้แก่ใคร [s0092]
ทนายความ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
เจ้าพนักงานอัยการ
เจ้าพนักงานสอบสวน
ผิดทุกตัวเลือก

16. ข้อความใดถูกต้องน้อยที่สุด [s0103]
ปัญหาโสเภณีจะหมดไปถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาความยากจนได้
การอพยพย้ายถิ่นก่อให้เกิดปัญหาประชากร
อาชีพเป็นสาเหตุของการติดสิ่งเสพย์ติด
ถ้าเกิดมลพิษทางน้ำแสดงว่าโรงงานและประชาชนทิ้งของเสียลงในแหล่งน้ำ
ผิดทุกตัวเลือก

17. การพัฒนาเศรษฐกิจมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคืออะไร [s0114]
การเพิ่มรายได้ประชาชาติ
การลดการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ
การเพิ่มรายได้ต่อหัว
การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านคุณภาพชีวิต
ผิดทุกตัวเลือก

18. ในช่วงต้นฤดูฝนมักจะเกิดพายุรุนแรง สร้างความเสียหายเป็นหย่อม ๆ เพราะเหตุใด [s0125]
การปะทะกันของมวลอากาศรุนแรง
เกิดพายุหมุนขนาดเล็กเป็นพื้นที่แคบ ๆ
พื้นดินมีอุณหภูมิสูงและได้รับความชื้นมาก
ความกดอากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผิดทุกตัวเลือก

19. การกระทำใดที่ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้อง [s0136]
นายคงเลี้ยงปลาใต้กรงไก่
นายอยู่รับซื้อกะลามะพร้าวเพื่อทำถ่าน
นายเสมอนำน้ำที่ซักผ้าแล้วไปรดต้นมะม่วง
นายมานำตะกั่วจากแบตเตอรี่มาหลอมเป็นงานอดิเรกที่บ้าน
ผิดทุกตัวเลือก

20. การกระทำใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของการกีดกันทางการค้า [s0147]
สาธารณรัฐประชาชนจีนลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์ทางการเกษตรจากไทย
สหรัฐอเมริกาลดโควต้านำเข้าอาหารกระป๋องจากประเทศไทย
ตลาดร่วมยุโรปลดมาตรการตรวจสอบสินค้าจากไทย
ญี่ปุ่นลดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากไทย
ผิดทุกตัวเลือก

21. แดงเป็นทาสรุ่นแรกที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไท แดงเกิดปีอะไร [s0158]
ปีที่รัชกาลที่ 5 ประสูติ
ปีที่รัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชย์
ปีที่รัชกาลที่ 5 บรรลุนิติภาวะ
ปีที่รัชกาลที่ 5 ประกาศใช้พระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย
ผิดทุกตัวเลือก

22. ค่านิยมมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์อย่างไร [s0169]
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
เป็นตัวอย่างแก่บุคคลและสังคม
เป็นแบบแผนแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็นหลักในการประเมินค่าของความประพฤติของสังคม
ผิดทุกตัวเลือก

23. ธรรมชาติที่มาทำลายสมาธิคืออะไร [s0180]
ความพอในใจกาม
ความขุ่นเคืองขัดใจ
ความหดหู่ง่วงเหงาหาวนอน
ความไม่รู้
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำพังเพยข้อใดเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมากที่สุด [s0191]
เดิมตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
เป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมกร เหนื่อยไปก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือ
แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้
ผิดทุกตัวเลือก

25. เมื่อกล่าวถึงตลาดสินค้า สิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาดคืออะไรบ้าง [s0202]
สถานที่ สินค้า และผู้ซื้อ
ห้างร้าน สินค้า และราคา
สินค้า ผู้ซื้อ และผู้ขาย
สินค้า ผู้ขาย และราคาขาย
ผิดทุกตัวเลือก

26. ปัญหาชนกลุ่มน้อยใด เป็นตัวการสำคัญในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด [s0213]
ชาวเล และเงาะซาไก ภาคใต้
ชาวมอญและกะเหรี่ยงภาคตะวันตก
ชาวเขมร และลาวอพยพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชาวไทยภูเขา และชนกลุ่มน้อยภาคเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

27. พระเยซูทรงสอนคริสต์ศาสนิกชนของพระองค์ อย่างชัดเจนในเรื่องใด [s0224]
พระบุตร พระจิต
พระบิดา และพรอาณาจักร
ความรัก ความเมตตา
ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท
ผิดทุกตัวเลือก

28. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ "พระคลังสินค้า" [s0235]
เป็นผู้ส่งเรือไปค้าขายกับต่างประเทศ
เป็นผู้ผูกขาดการค้ากับต่างประเทศ
เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับต่างประเทศ
เป็นผู้กำหนดราคาสินค้าจากต่างประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก

29. ข้อใดคือลักษณะสำคัญที่สุดของครอบครัวสมัยใหม่ที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม [s0246]
ขนาดของครอบครัวเล็กลง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกไม่แน่นแฟ้น
ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้นำของครอบครัวอีกต่อไป
สมาชิกของครอบครัวต้องทำงานเพื่อหารายได้เสริม
ผิดทุกตัวเลือก

30. ข้อใดคือข้อที่แสดงลักษณะสำคัญของกฎกระทรวง [s0257]
ตราขึ้นโดยอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนประจำกระทรวง
ตราขึ้นโดยรัฐมนตรีตามสภาพงานในแต่ละกระทรวง
ตราขึ้นโดยรัฐมนตรีตามกฎหมายหลักของแต่ละกระทรวง
ตราขึ้นโดยปลัดกระทรวงตามความเห็นชองของที่ประชุมกระทรวง
ผิดทุกตัวเลือก