ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ประเทศใดที่มีบทบาทของอินเดียแดงเผ่าอินคาเข้าไปเกี่ยวข้องและเข้าไปมีอิทธิพลน้อยที่สุด [s0822]
โคลัมเนีย
เอกวาดอร์
เปรู
เม็กซิโก
ผิดทุกตัวเลือก

2. กลุ่มประเทศในข้อใดต่อไปนี้เป็นประเทศไร้ชายฝั่ง (Land locked country) ในทวีปยุโรป [s0831]
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
กลุ่มประเทศอัลไพน์
กลุ่มประเทศเมดิเตอร์เรเนียน
กลุ่มประเทศเบเนลักซ์
ผิดทุกตัวเลือก

3. มองโกเลียมีลักษณะเศรษฐกิจที่เด่นชัดตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [s0840]
การประกอบอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาจากจีน
การพัฒนาเศรษฐกิจได้พัฒนาตามแบบจีน
การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนเป็นอาชีพสำคัญที่สุด
รายได้ส่วนใหญ่มากจากการขุดแร่เหล็กและถ่านหิน
ผิดทุกตัวเลือก

4. การกำหนดระเบียบว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์อย่างเป็นทางการมีครั้งแรกในรัชกาลใด สมัยใด [s0849]
รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
รัชสมัยสมเด็จพระบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา
รัชสมัยสมเด็จ
รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ผิดทุกตัวเลือก

5. ประเทศใดต่อไปนี้มิได้ปกครองโดยระบบรัฐสภา [s0858]
อังกฤษ
เยอรมนีตะวันตก
สวีเดน
เปรู
ผิดทุกตัวเลือก

6. พืชเศรษฐกิจที่เหมาะกับลักษณะภูมิอากาศประเภทมรสุมเมืองร้อนอย่างประเทศไทย คือพืชชนิดใดต่อไปนี้ [s0867]
ยางพารา มะละกอ โกโก้
ข้าวเจ้า ปอกระเจา อ้อย
ข้าวสาลี ข้าวโพด แอปเปิ้ล
องุ่น ส้ม มะกอก
ผิดทุกตัวเลือก

7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดจากความเป็นจริง [s0876]
สาธารณรัฐประชาชนจีนในระบบคอมมูนในการพัฒนาการเกษตรให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
เกาหลีเหนือมีแร่เหล็กและถ่านหินมากเหมาะในการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตรกรรม
ประชาชนส่วนใหญ่ของมองโกเลียประกอบอาชีพในการเลี้ยงสัตว์แบบเร่รอนเพราะอากาศแห้งแล้ง
แร่ธาตุและผลผลิตจากป่าไม้เป็นสินค้าที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศคิวบาในปัจจุบัน
ผิดทุกตัวเลือก

8. ข้อใดมิได้อยู่ในสาระสำคัญของสนธิสัญญาเบาว์ริง [s0885]
สัญญาฉบับนี้ยกเลิกระบบการค้า ผูกขาด โดยพระคลังสินค้า
ยกเลิกการเก็บภาษีปากเรือทุกชนิด ให้เก็บภาษีขาเข้าร้อยละ 3
คนในบังคับอังกฤษขึ้นศาลอังกฤษ
สนธิสัญญามีอายุ 20 ปี จะต้องปฏิบัติจนครบวาระ
ผิดทุกตัวเลือก

9. พื้นฐานแห่งการประกอบ "บุญ" ของพุทธศาสนิกชน คือพื้นฐานใด [s0894]
ศีล
ไตรลักษณ์
ไตรสิกขา
อริยสัจ 4
ผิดทุกตัวเลือก

10. วิทยาลัยพณิชยการสังกัดอยู่ในกรมใดของกระทรวงศึกษาธิการ [s0903]
กรมสามัญศึกษา
กรมพลศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมวิชาการ
ผิดทุกตัวเลือก

11. จริยศึกษาคืออะไร [s0912]
การศึกษาที่เกี่ยวกับศีลธรรมและวัฒนธรรม
การศึกษาที่ให้ความรู้ทางวิชาการ
การศึกษาที่มุ่งให้มีกิจวิสัยหมั่นเพียร
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

12. สถาบันใดที่มีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาของชาติ [s0921]
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
ทั้ง 3 สถาบัน
ผิดทุกตัวเลือก

13. ประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดในโลกคือประเทศใด [s0930]
สาธารณรัฐประชาชนจีน
รัสเซีย
อเมริกา
อินเดีย
ผิดทุกตัวเลือก

14. อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยสามารถดำรงอยู่ตลอดไป [s0939]
ประชาชนมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประชาชนเข้าใจระบอบการปกครอง
ประชาชนออกเสียงปกครองประเทศ
ประชาชนมีสิทธิเดินขบวนขับไล่ข้าราชการไม่ดี
ผิดทุกตัวเลือก

15. การศึกษาระดับประถมศึกษาในท้องถิ่นส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด [s0948]
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผิดทุกตัวเลือก

16. กระทรวงเศรษฐกิจการแต่เดิมปัจจุบันนี้คือกระทรวงอะไร [s0957]
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพัฒนา
กระทรวงการคลัง
ผิดทุกตัวเลือก

17. เพราะเหตุใดชนชาวไทยจึงมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ [s0966]
ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งสามัคคีของชาติ
ทรงกระทำผิดไม่ได้
เป็นบทบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญ
เป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ
ผิดทุกตัวเลือก

18. สิ่งที่วัยรุ่นพึงกระทำคือข้อใด [s0975]
หาความสุขใส่ตัว
ช่วยเหลือส่วนรวม
ทำใจวางเฉย
ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง
ผิดทุกตัวเลือก

19. บุคคลที่เกิดเมืองไทยแต่บิดาเป็นชาวอเมริกันตามกฎหมายเขาเป็นคนสัญชาติใด [s0984]
อเมริกัน
ทั้งสองสัญชาติ
ไทย
ไม่มีข้อใดถูก
ผิดทุกตัวเลือก

20. เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง [s0993]
ต้องการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ
เพื่อขอแก้สัญญาที่ไทยเสียเปรียบ
ต้องการยึดทรัพย์สินของชาวเยอรมันในไทย
เพื่อรักษาความเป็นธรรมระหว่างประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก

21. ถ้าสังคมไม่มีการปกครอง คนในสังคมจะมีสภาพใด [s1002]
ไม่มีความปลอดภัย
ไม่ก้าวหน้าในอาชีพ
ไม่มีสิทธิเสรีภาพ
ไม่มีเกียรติยศ
ผิดทุกตัวเลือก

22. บริเวณที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประชาชนควรจะเตรียมสิ่งใดต่อไปนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ [s1011]
ร่มกันฝน
เสื้อกันหนาว
เสื้อผ้าบาง ๆ
หมวกกันแดด
ผิดทุกตัวเลือก

23. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ [s1020]
ที่ราบมีลักษณะคล้ายแอ่งกะทะ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับที่ราบหุบเขา
แม่น้ำที่สำคัญ คือ ปิง วัง ยม น่าน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับที่ราบหุบเขา
ผิดทุกตัวเลือก

24. ทรัพยากรแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยมากที่สุดคือข้อใด [s1029]
ดีบุก
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหินลิกไนต์
น้ำมันปิโตรเลียม
ผิดทุกตัวเลือก

25. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว [s1038]
ขาดการขยายพันธุ์สัตว์
มีการทำลายป่ามากขึ้น
ความต้องการอาหารประเภทสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น
มีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการจับสัตว์ป่า
ผิดทุกตัวเลือก

26. ข้อใดคือความสำคัญของการศึกษาประชากร [s1047]
รู้ประวัติความเป็นมาของประชากร
รู้ลักษณะของสมาชิกในครอบครัวของตน
รู้ประวัติความเป็นมาและลักษณะของประชากร
รู้ประวัติและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของประชากรในสังคม
ผิดทุกตัวเลือก

27. การที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะเหตุใด [s1056]
การเกิดคงที่ การตายก็คงที่
การเกิดมาก แต่การตายน้อย
การตายน้อย แต่การเกิดคงที่
การเกิดน้อยลง แต่การตายเพิ่มขึ้น
ผิดทุกตัวเลือก

28. เพราะเหตุใดที่ราบภาคกลางตอนล่างของไทยจึงเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญที่สุด [s1065]
เพราะมีประชากรหนาแน่น
เพราะมีการชลประทานดีกว่าภาคอื่น
เพราะมีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์และมีฝนตกชุก
เพราะอยู่ใกล้ตลาดและการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
ผิดทุกตัวเลือก

29. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาการประมงไทย [s1074]
จำนวนปลาลดน้อยลง
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น
ความไม่ชำนาญของชาวประมง
การประกาศเขตน่านน้ำเศรษฐกิจ
ผิดทุกตัวเลือก

30. ประเพณีที่สังคมกำหนดไว้เป็นระเบียบแบบแผนแล้วปฏิบัติสืบต่อกันมาเรียกว่าอะไร [s1083]
ระเบียบ
กฎหมาย
ขนบประเพณี
ธรรมเนียมประเพณี
ผิดทุกตัวเลือก