ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่สำคัญที่สุด คือด้านใด [s1040]
ด้านสังคม
ด้านประชากร
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ผิดทุกตัวเลือก

2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประชากร [s1055]
การศึกษา
การแพทย์
การสาธารณสุข
เสถียรภาพทางการเมือง
ผิดทุกตัวเลือก

3. ถ้านักเรียนจะประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดเป็นจำนวนมาก ๆ ควรจะเลือกทำเลเช่นไรจึงจะเหมาะสมที่สุด [s1070]
ใกล้เชิงเขา
บริเวณที่มีฝนตกชุก
ห่างไกลชายฝั่งทะเล
ใกล้ชายฝั่งทะเลและแม่น้ำ
ผิดทุกตัวเลือก

4. ข้อใดไม่ใช่รัฐพิธี [s1085]
พิธีสงกรานต์
พิธีฉัตรมงคล
พิธีแรกนาขวัญ
พิธีฉลองวันรัฐธรรมนูญ
ผิดทุกตัวเลือก

5. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับแนวความคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน [s1100]
การสำรวจขุดค้นบริเวณแควน้อย แควใหญ่ กาญจนบุรี
การสำรวจขุดค้นบริเวณบ้านเชียงอุดรธานี
ศาสตรจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

6. โบราณสถานทางพุทธศาสนานิกายหีนยานที่ขึ้นชื่อของอาณาจักรโคตรบูรคือข้อใด [s1115]
ปราสาทหินพนมรุ้ง
พระธาตุหริภุญไชย
ปราสาทหินพิมาย
พระธาตุพนม
ผิดทุกตัวเลือก

7. ตัวอักษรไทยที่ประดิษฐ์ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สันนิษฐานว่าดัดแปลมาจากตัวอักษรของชนชาติใด [s1130]
มอญและขอม
จีนและอินเดีย
จามปาและละว้า
ล้านนาไทยและพม่า
ผิดทุกตัวเลือก

8. การปกครองระบอบประชาธิปไตยสถาบันที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนประชาชนคือสถาบันใด [s1145]
ศาล
รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
ผิดทุกตัวเลือก

9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้คณะราษฎรดำเนินการปฎิวัติ [s1160]
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย
ล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
อิทธิพลจากการศึกษาของตะวันตก
เศรษฐกิจตกต่ำ
ผิดทุกตัวเลือก

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด [s1175]
เอเชียใต้อยู่ระหว่างเอเชียตะวันออกกับเอเชีย-รัสเชีย
เอเชียใต้อยู่ระหว่างเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กับเอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ระหว่างเอเชียตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ผิดทุกตัวเลือก

11. ภาษาท้องถิ่นของชาวฟิลิปปินส์คือภาษาใด [s1190]
ดัตช์
อูรดู
มาเลย์
ตากาลอก
ผิดทุกตัวเลือก

12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอารยธรรมดั้งเดิมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [s1205]
มีฝีมือในการทำภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
มีศิลปะในการทำโลหะผสมประเภทสำริด
มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีการทำบ้านด้วยดินเหนียวมีกำแพงดินอันแน่นล้อมรอบหมู่บ้าน
ผิดทุกตัวเลือก

13. เพราะเหตุใดอินเดียจึงมีอัตราการเพิ่มของประชากรสูง [s1220]
มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
มีการปรับปรุงทางด้านเกษตรกรรมอย่างก้าวหน้า
มีความพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม
มีความยึดมั่นในประเพณีและความเจริญในด้านการแพทย์
ผิดทุกตัวเลือก

14. ลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรติส ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด [s1235]
อิรัก
ตุรกี
อิหร่าน
ซาอุดีอาระเบีย
ผิดทุกตัวเลือก

15. ประเทศที่ริเริ่มในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนคือประเทศใด [s1250]
ไทย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ผิดทุกตัวเลือก

16. เพราะเหตุใดประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงรวมกลุ่มกันในรูปของกลุ่มเอเปก [s1265]
ต้องการให้ภูมิภาคนี้ปลอดภาษีการค้า
ต้องการให้มีพลังงานต่อรองทางเศรษฐกิจกับกลุ่มอื่น ๆ
ต้องการให้ประเทศในภูมิภาคนี้มีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นขึ้น
ต้องการให้ประเทศในภูมิภาคนี้พัฒนาอุตสาหกรรมไปพร้อม ๆ กัน
ผิดทุกตัวเลือก

17. ไทยรับเอาลัทธิ "เทวราชา" ซึ่งถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพเจ้าที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์มาจากชนชาติใด [s1280]
พม่า
มอญ
เขมร
จีน
ผิดทุกตัวเลือก

18. ในสมัยอยุธยาชายฉกรรจ์ทุกคนที่มีฐานะเป็นไพร่จะต้องขึ้นทะเบียนสังกัดมูลนายตามกรมกองต่าง ๆ ยกเว้น [s1295]
ทาส
พระสงฆ์
ผู้กำพร้าบิดามารดา
ถูกทั้ง ก และ ข
ผิดทุกตัวเลือก

19. "การเข้าเวร" ในสมัยอยุธยาหมายถึงข้อใด [s1310]
รับราชการแผ่นดิน
รับใช้มูลนายเจ้าสังกัด
ยืนยามรักษากำแพงเมือง
ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.
ผิดทุกตัวเลือก

20. การควบคุมการซื้อขายสินค้าสมัยอยุธยาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด [s1325]
พระมหากษัตริย์
พระคลังสินค้า
สมุหนายก
กรมเวียง
ผิดทุกตัวเลือก

21. สถาปัตยกรรมในวัดใดของอยุธยาที่มีรูปแบบต่างจากข้ออื่น [s1340]
วัดภูเขาทอง
วันราชบูรณะ
วัดพุทไธสวรรย์
วัดพระศรีสรรเพชญ์
ผิดทุกตัวเลือก

22. สาเหตุของสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาในสมัยอยุธยามีหลายประการยกเว้นข้อใด [s1355]
เขมรเข้าสวามิภักดิ์กับจีน
การตั้งตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับไทย
การจลาจลแย่งชิงอำนาจภายในพระราชสำนัก
การเข้าโจมตีบริเวณชายแดน เมื่อไทยติดศึกกับพม่า
ผิดทุกตัวเลือก

23. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการปกครองในสมัยธนบุรีได้ถูกต้องที่สุด [s1370]
มีลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูก
มีการกระจายอำนาจไปยังหัวเมืองชั้นนอก
มีการส่งขุนนางไปปกครองหัวเมืองชั้นนอก
พระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการปกครองบ้านเมือง
ผิดทุกตัวเลือก

24. ข้อใดกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นผิดจากความเป็นจริง [s1385]
รัชกาลที่ 3 โปรดให้เก็บภาษีหางข้าวเป็นตัวเงิน
รัชกาลที่ 2 โปรดให้เก็บภาษีการเดินสวนเดินนา
รัชกาลที่ 3 โปรดให้ใช้เรือกำปั่นแทนเรือสำเภา
รัชกาลที่ 1 โปรดให้จัดตั้งโรงกษาปณ์เพื่อผลิตเงินเหรียญ
ผิดทุกตัวเลือก

25. ในสนธิสัญญาเบาว์ริง สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่ไทยมากที่สุดคือเรื่องใด [s1400]
ยกเลิกพระคลังสินค้า
เปิดให้มีการค้าโดยเสรี
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ไทยเก็บภาษีสินค้าขาเข้าได้ไม่เกินร้อยละ 3
ผิดทุกตัวเลือก

26. โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรทั่ว ๆ ไป รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นคือข้อใด [s1415]
โรงเรียนมหาดเล็ก
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
โรงเรียนข้าราชการพลเรือน
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ผิดทุกตัวเลือก

27. ข้อใดคือการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในรัชกาลที่ 6 [s1430]
การตั้งกองเสือป่า
การตั้งเมืองดุสิตธานี
การให้เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์
การประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา
ผิดทุกตัวเลือก

28. นายกรัฐมนตรีท่านใดของไทยที่ได้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวางที่สุด [s1445]
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
ผิดทุกตัวเลือก

29. ข้อใดกล่าวผิดไปจากที่รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2534 กำหนดไว้ [s1460]
ผู้สมัครผู้แทนราษฎรต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
ผู้ที่มีสิทธิไปออกเสียงเลือกตั้งต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งประเทศมีจำนวน 360 คน
คณะรัฐมนตรีมีจำนวนไม่น้อยกว่า 45 คน
ผิดทุกตัวเลือก

30. ทุ่งหญ้าต่าง ๆ ในข้อต่อไปนี้ ทุ่งหญ้าใดที่มีลักษณะแตกต่างจากข้ออื่น ๆ ทั้งหมด [s1475]
ทุ่งหญ้าแคมโปส ทุ่งหญ้ายาโนส
ทุ่งหญ้าดาวน์แลนด์ ทุ่งหญ้าเวลด์
ทุ่งหญ้าปามปัส ทุ่งหญ็าแคนเทอร์เบอรี่
ทุ่งหญ้าสเตปป์ ทุ่งหญ้าแพรรี
ผิดทุกตัวเลือก