ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ภาษาที่นิยมในเครื่อง AS/400 คือภาษาใด [o0406]
COBOL
RPG
VB
ASP
ผิดทุกตัวเลือก

2. แฟ้มนามสกุล Z มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0425]
Apple
Windows
OS/2
UNIX
ผิดทุกตัวเลือก

3. ตัวอักษร W ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0444]
อ่านได้
เขียนได้
ประมาลผลได้
ลบได้
ผิดทุกตัวเลือก

4. Punched card คืออุปกรณ์ชนิดใด [o0463]
บัตร I-Kool
บัตรเจาะรู
Card Lan
Main board
ผิดทุกตัวเลือก

5. เครื่องไมโครโปรเซสเซอร์ 32 บิต มีลักษณะใด เป็นสำคัญ [o0482]
มีบัสแอดเดรส และบัสข้อมูล 16 บิต
มีบัสแอดเดรส และบัสข้อมูล 32 บิต
มีบัสแอดเดรส และบัสข้อมูล 256 บิต
มีบัสแอดเดรส และบัสข้อมูล 2 บิต
ผิดทุกตัวเลือก