ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Charles Babbage ได้สมญาว่าอะไร [o0466]
บิดาแห่ง Internet
บิดาแห่งโปรแกรมเมอร์
บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์
บิดาแห่ง CD-ROM
ผิดทุกตัวเลือก

2. คอมพิวเตอร์ในยุคแรก(ค.ศ.1951-1956) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0479]
ภาษาเครื่องจักร
ภาษา C
ภาษา Perl
ภาษา Basic
ผิดทุกตัวเลือก

3. SMTP เป็น protocal ที่ใช้ทำหน้าที่อะไร [o0492]
หยุด Mail
รับ Mail
ลบ Mail
ส่ง Mail
ผิดทุกตัวเลือก

4. Analog computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการใด [o0505]
หลักการนับซึ่งได้ผลออกเป็นตัวเลข
หลักการวัดปริมาณที่มีความต่อเนื่อง
ใช้ทั้งหลักการวัด และหลักการนับร่วมกัน
หลักการทางชีวภาค
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำสั่ง SHUTDOWN ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0518]
แสดง Process ที่ทำงานอยู่
ปิดเครื่อง
ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
ผิดทุกตัวเลือก