ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. เหตุใด Ada augusta ได้รับการยกย่องว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก [o0522]
   ได้แบ่งการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นส่วนควบคุม ส่วนเก็บข้อมูล และส่วนคำนวณ
   เป็นผู้คิดค้นภาษาระดับสูงคนแรก
   เป็นผู้ออกความเห็น และเขียนคำสั่ง วิธีใช้เครื่องของ Charles babbage
   เป็นผู้เขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า webmaster@thaiall.com ส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร [o0530]
   User name
   Domain name
   Login account
   Host name
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. Monitor คืออุปกรณ์ประเภทใด [o0538]
   สื่อเก็บข้อมูล
   อุปกรณ์แสดงผล
   อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
   เครื่องพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. หลักการของหน่วยความจำ ที่ทำให้ CPU และหน่วยรับและแสดงผล ทำงานได้มีประสิทธิภาพ คำนึงในงานที่ต่างกัน เป็นคุณสมบัติของอะไร [o0546]
   Buffer
   Spooling
   Diskette
   Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ความเร็วโดยปกติของ SONET OC-12 เป็นเท่าใด [o0554]
   10 ไบต์ต่อวินาที
   1.5 เมกะไบต์ต่อวินาที
   6 เมกะไบต์ต่อวินาที
   78 เมกะไบต์ต่อวินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. โปรแกรม Windows ถูกเขียนโดยบริษัทใด [o0003]
   Microsoft Corporation
   SUN Corporation
   IBM
   โครงการ School net
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. 2 Kb มีขนาดเท่าใด [o0011]
   2000 byte
   200 byte
   32 byte
   2048 byte
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. แผ่น Disk ต่อไปนี้แบบใด เก็บข้อมูลได้น้อยที่สุด [o0019]
   3.5 นิ้ว DSDD
   3.5 นิ้ว DSHD
   5.25 นิ้ว DSDD
   5.25 นิ้ว DSHD
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. หน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์ (Extended Memory) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0027]
   384 Kb
   640 Kb
   1024 Kb
   ส่วนที่เกิน 1 Mb ขึ้นไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำสั่ง FORMAT เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด [o0035]
   จัดโครงสร้างของ DISK ใหม่
   ลบแฟ้มบางแฟ้มที่ไม่ต้องการออกจาก DISK
   จัดรูปแบบของ CD-ROM ใหม่
   ทำความสะอาด DISK DRIVE
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. เลข 65 ฐาน 10 ตรงกับ A แล้ว เลข 80 ฐาน 10 ตรงกับอักษรอะไร [o0043]
   M
   B
   Z
   P
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. Wait time คืออะไร [o0051]
   ช่วงเวลาเข้าถึง
   ช่วงเวลารอ
   การแทรกสลับ
   หน่วยความจำแคช
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. CPU แบบใดใหม่ที่สุด [o0059]
   Windows
   8088
   80486
   Pentium
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ขดลวดโคโรนาไพรมารี (Primary corona wire) ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ทำหน้าที่อะไร [o0067]
   สร้างความร้อนให้กระดาษแห้งเร็ว
   สร้างประจุไฟฟ้าบวกขึ้นบริเวณผิวหน้าของดรัม
   สร้างความเย็น เพื่อระบายความร้อน
   สร้างแสดงเลเซอร์ให้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. Disk defragmenter ทำหน้าที่อะไรในระบบปฎิบัติการ Windows [o0075]
   ลดความไม่ต่อเนื่องของเวลาในการทำงานของผู้ใช้
   ลดความไม่ต่อเนื่องในดิสก์
   ลดความซ้ำซ้อนของแฟ้ม หากมีแฟ้มชื่อเหมือนกันใน Disk จะทำการลบอัตโนมัติ
   ลบแฟ้มที่ไม่ต้องการโดยอัตโนมัติ โดยมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. TCP/IP เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบ Internet คำนี้ข่อมาจากอะไร [o0083]
   ไม่มีคำย่อ เป็นเพียงชื่อเท่านั้น
   Transmission Control Protocal / Internet Protocal
   Top Control Process / Internet Protocal
   Tree Communication Protocal / Integrated Protocal
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า GT ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0091]
   มากกว่า
   น้อยกว่า
   เท่ากับ
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำสั่ง VI ในระบบ UNIX คืออะไร [o0099]
   โปรแกรม EDITOR
   โปรแกรมแสดงรายชื่อผู้ใช้ และงานที่กำลังประมวลผลในปัจจุบัน
   โปรแกรมดูภาพ Graphic
   โปรแกรม Visual Interactive
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ความเร็ว นาโนเซคคั่น(NS - Nanosecond) คือเท่าใด [o0107]
   1 ต่อ พัน วินาที
   1 ต่อ ล้าน วินาที
   1 ต่อ พันล้าน วินาที
   1 ต่อ ล้านล้าน วินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของคอมพิวเตอร์คืออะไร [o0115]
   ความเร็วสูง(High speed)
   มีความน่าเชื่อถือ (Reliability)
   รับคำสั่งจากมนุษย์
   สามารถจดจำได้แม่น(Retention)
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Analog [o0123]
   มีหน้าที่คำนวณทางระบบบัญชี
   เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME
   เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต
   Main frame computer
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ [o0131]
   หน่วยรับ(Input unit)
   หน่วยความจำ(Memory unit)
   หน่วยวางแผน (Plan unit)
   หน่วยควบคุม (Control unit)
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0139]
   Voice recognition device
   Printer
   CPU
   Diskette
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. การเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยแท้จริงแล้วเก็บในเลขฐานใด [o0147]
   เก็บแบบ Analog
   ฐาน 2
   ฐาน 16
   ฐาน 10
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. 01 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0155]
   0
   1
   2
   ไม่มีข้อใดถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. โปรแกรม NOTEPAD ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0163]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า truncate หมายถึงอะไร [o0171]
   การตัดบางส่วนของข้อมูลออก
   การเพิ่มข้อมูลที่สำคัญต่อท้ายเนื้อข้อมูลจริง
   ชื่อของไวรัสที่ระบาดรุนแรงในปี 1960
   ปัญหาจากการใช้ระบบปฏิบัติการหลายอย่างร่วมกัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. Encrypt คืออะไร [o0179]
   การเข้ารหัสข้อมูลไม่ให้อ่านข้อมูลได้ง่าย
   การถอดรหัสข้อมูลที่เคยเข้าไว้ให้อ่านได้
   การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการอย่างหมดจอ
   การเรียกคืนข้อมูลที่ถูกลบไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. Parity bit คืออะไร [o0187]
   bit ที่มีไว้ในข้อมูล เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
   odd parity
   even parity
   bit ที่เกิดจากการทำงานของไวรัสเพื่อทำให้แฟ้มมีปัญหา
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ในภาษา HTML คำสั่ง FONT มีหน้าที่อะไร [o0195]
   การขึ้นบรรทัดใหม่
   การขีดเส้นตามแนวนอน
   กำหนดรูปแบบอักษร
   การขึ้น Paragraph ใหม่
   ผิดทุกตัวเลือก