ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ก้านควบคุม สำหรับควบคุมเกมคอมพิวเตอร์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร [o0355]
   Joystick
   GunDum
   Flight simulation
   Virtual Reality
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ในเรื่องของเสียง MIDI นั้นย่อมาจากอะไร [o0370]
   Midnight Interface
   Mid Internet
   Musical instrument digital interface
   Media Direct Interface
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. เครื่องหมาย && ใน Shell script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0385]
   and
   or
   nor
   if
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า QBE ที่พบใน Microsoft Access นั้นย่อมาจากอะไร [o0400]
   Query by example
   Quit by Excel
   Question by Example
   Question by Excel
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีโครงสร้างภายในเหมือนตัวเก็บประจุ และต้อง refresh เพื่อเติมประจุขณะใช้งาน [o0415]
   DRAM
   SRAM
   BRAM
   ARAM
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ระบบ คืออะไร [o0430]
   กลุ่มของแฟ้มข้อมูล
   กลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน
   กลุ่มของบุคลากรที่มารวมกัน
   กลุ่มของอุปกรณ์ทั้งหมด
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ตัวอักษร X ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0445]
   อ่านได้
   เขียนได้
   ประมาลผลได้
   ลบได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. alphabetic หมายถึงข้อมูลลักษณะใด [o0460]
   ข้อความ หรือตัวอักษร
   ตัวเลข
   ข้อความผสมตัวเลข
   ตัวพิมพ์ใหญ่
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำสั่ง CHOWN ใน Linux ใช้เปลี่ยนอะไร [o0475]
   เจ้าของและผู้อื่น
   ผู้อื่น และเจ้าของ
   กลุ่ม และเจ้าของ
   เจ้าของ และกลุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. RJ-45 เป็นอุปกรณ์สำหรับต่ออุปกรณ์อะไร [o0490]
   โทรศัพท์
   ระบบ LAN
   ระบบดาวเทียม
   ระบบ Printer
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. Analog computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการใด [o0505]
   หลักการนับซึ่งได้ผลออกเป็นตัวเลข
   หลักการวัดปริมาณที่มีความต่อเนื่อง
   ใช้ทั้งหลักการวัด และหลักการนับร่วมกัน
   หลักการทางชีวภาค
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำสั่ง FSCK ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0520]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดเครื่อง
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ถ้ามีคำว่า .go.th อยู่ใน Domain name จะหมายถึงกลุ่มใด [o0535]
   การศึกษา
   ธุรกิจ
   หน่วยงานทางทหาร
   หน่วยงานราชการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. Dead lock หมายถึงอะไร [o0550]
   การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
   การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   การกีดกัน
   วงจรอับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. GUI คืออะไร ย่อมาจากอะไร [o0006]
   การติดต่อกับผู้ใช้ในแบบ Graphic (Graphic User Interface)
   องค์กรควบคุมมาตรฐาน Graphic (Graphic Unique Information)
   หน่วยงานต่อต้านภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน (Graphic Undo International)
   สมาคมควบคุมมาตรฐานภาพ (Graphic Universal International)
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ข้อใดเป็นข้อเสียของ DRAM [o0021]
   เกิดการรั่วหรือคลายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
   มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้
   ยังไม่มีผู้ผลิตนำมาใช้ในธุรกิจ
   ไม่เคยมีคำนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำสั่ง DISKCOPY เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด [o0036]
   ใช้ COPY HARDDISK 2 ตัว
   ใช้ COPY แผ่น DISK 2 แผ่น จากแผ่นต้นฉบับไปแผ่นใหม่ให้เหมือนกัน
   ใช้ COPY ข้อมูลจาก HARDDISK ไป DISKETTE
   ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. Wait time คืออะไร [o0051]
   ช่วงเวลาเข้าถึง
   ช่วงเวลารอ
   การแทรกสลับ
   หน่วยความจำแคช
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. CDROM 1 แผ่นเก็บข้อมูลได้ประมาณเท่าใด [o0066]
   256 MB
   650 MB
   1048 MB
   1.44 MB
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. Plug and Play คืออะไร ในระบบปฏิบัติการ Windows [o0081]
   ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรม INTERNET ให้เป็นไปในทางเดียวกัน
   ข้อกำหนดของสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่อนุญาติให้ระบุ และ config อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
   ระเบียบวิธีการที่ยอมให้การติดต่อข้ามเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอีกชื่อหนึ่งว่า Protocal
   คำนี้ถูกใช้แยกออกจากกัน ไม่มีการใช้ร่วมกัน เช่น Plug แปลว่าเสียบ และ Play แปลว่าเล่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำสั่งแสดงรายชื่อแฟ้มที่คล้ายคำสั่ง DIR ของ DOS แล้วใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0096]
   DIR
   LS
   LIST
   SHOW
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ค.ศ.1951 John mauchly และ Presper Ackert จาก ม.เพนซิลเวเนีย สร้างคอมพิวเตอร์ในงานสำมะโนประชากร ชื่ออะไร [o0111]
   EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
   EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
   UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer)
   ENIAC (Electronic Numberical Integrator and Calculator)
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0126]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0141]
   CD-ROM
   RAM
   Accounting program
   Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. 2 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0156]
   0
   1
   2
   ไม่มีข้อใดถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า truncate หมายถึงอะไร [o0171]
   การตัดบางส่วนของข้อมูลออก
   การเพิ่มข้อมูลที่สำคัญต่อท้ายเนื้อข้อมูลจริง
   ชื่อของไวรัสที่ระบาดรุนแรงในปี 1960
   ปัญหาจากการใช้ระบบปฏิบัติการหลายอย่างร่วมกัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. CAM (Computer-aided manufacture) คืออะไร [o0186]
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. โปรแกรมใดเป็น Browser ของ บริษัท Microsoft [o0201]
   Opera
   Netscape
   Neoplanet
   Internet Explorer
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management system) มีประโยชน์ แต่ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับ [o0216]
   ขอดู หรือเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย
   ลดความซ้ำซ้อน
   ทำให้ผู้บริหารขยันทำงานมากขึ้น
   ทำให้ถูกต้อง และทันสมัย
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด มีรูปแบบคล้าย PERL [o0231]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ผิดทุกตัวเลือก