ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ต้องการเปลี่ยนผู้เป็นเจ้าของแฟ้ม ใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0098]
   OWNER
   CHOWN
   USERMOD
   CHGOWN
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ใครเป็นบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะออกแบบเครื่อง Analytical engine [o0109]
   Bill gate
   Charles Babbage
   Blaise Pascal
   Professor Howard Aiken
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าใหญ่ที่สุด [o0120]
   หน่วยข้อมูล(Data Item)
   เขตข้อมูล (Data Field)
   ระเบียนข้อมูล (Data record)
   แฟ้มข้อมูล (Data File)
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ [o0131]
   หน่วยรับ(Input unit)
   หน่วยความจำ(Memory unit)
   หน่วยวางแผน (Plan unit)
   หน่วยควบคุม (Control unit)
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0142]
   Hacker
   Diskette
   Harddisk
   Printer
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. 1001 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0153]
   8
   9
   10
   11
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. โปรแกรม Calculator ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0164]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. RS232 คืออะไร [o0175]
   มาตรฐานที่กำหนดสำหรับใช้ในการสื่อสารข้อมูลโดยกำหนดลักษณะทางกายภาพ และทางไฟฟ้าสำหรับเชื่อมโยง
   มาตรฐานการเชื่อมต่อ internet
   มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN
   มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ (quality control)
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. CAM (Computer-aided manufacture) คืออะไร [o0186]
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ในภาษา HTML คำสั่ง TABLE มีหน้าที่อะไร [o0197]
   การเขียนตาราง
   กำหนดรูปแบบอักษร
   ตัวอักษรเอียง
   ตัวอักษรเข้มหรือหนา
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0208]
   เทปแม่เหล็ก
   Harddisk
   Handydrive
   แคช
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ MIS มี 7 ขั้นตอน ข้อใดมีการเรียงขั้นตอนถูกต้อง [o0219]
   Survey, Structured Analysis, Structured Design, Hardware Study, Implementation, Conversion, Post Implementation and Maintenance
   Survey, Structured Design, Structured Analysis, Hardware Study, Implementation, Conversion, Post Implementation and Maintenance
   Survey, Structured Analysis, Structured Design, Implementation, Hardware Study, Conversion, Post Implementation and Maintenance
   Survey, Structured Analysis, Structured Design, Hardware Study, Conversion, Implementation, Post Implementation and Maintenance
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด มีรูปแบบคล้าย Java Script [o0230]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. Form feed มีรหัส ASCII ฐาน 16 ว่าอะไร [o0241]
   0A
   0B
   0C
   0D
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. 1 TB (เทราไบต์) มีกี่ GB (กิกะไบต์) [o0252]
   65536
   8
   256
   1024
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. EISA (Extended Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐานบัสที่จัดทำในปีใด [o0263]
   2531
   2512
   2500
   2544
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีความจุเท่าใด [o0274]
   720 Kb
   1.2 Mb
   1.44 Mb
   360 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีขนาด ยาวเท่าใด [o0285]
   5.25 นิ้ว
   3.5 นิ้ว
   1.25 นิ้ว
   9 นิ้ว
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. IBM PC รุ่นแรก 8088 มีสัญญาณนาฬิกาเร็ว เท่าใด [o0296]
   10 MHz
   477 MHz
   7.77 MHz
   4.77 MHz
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. รหัส BCD นั้นใช้ขนาดกี่บิต [o0307]
   6 บิต
   8 บิต
   16 บิต
   256 บิต
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. BIOS ย่อมาจากอะไร [o0318]
   Big Input Operating System
   Biology system
   Binary operating system
   Basic Input Output System
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำสั่ง CP ใน UNIX คล้ายคำสั่งใดของ DOS [o0329]
   TYPE
   COPY
   DIR
   DEL
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. IMAP เป็น Protocal เกี่ยวกับบริการด้านใดใน Internet [o0340]
   Graphic
   E-Mail
   CGI
   HTTP
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. แฟ้มนามสกุล gZ มักเป็นแฟ้มลักษณะใด [o0351]
   Word
   Graphic
   ถูกบีบอัด
   Browser
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. โปรแกรมอะไรที่ถูกพัฒนาเพื่อต่อต้าน Sniffer [o0362]
   PDA
   Kernel
   Kerberos
   Radius
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดเล็ก คือเครื่องใด [o0373]
   Mainframe computer
   Mini computer
   Micro computer
   Mobile phone
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. เครื่องหมาย || ใน Shell script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0384]
   and
   or
   nor
   if
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า PC ย่อมาจากอะไร [o0395]
   Piority Computer
   Pocket Computer
   Personal Computer
   Protocal Computer
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ภาษาที่นิยมในเครื่อง AS/400 คือภาษาใด [o0406]
   COBOL
   RPG
   VB
   ASP
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. XON/XOFF เป็นโปรโตรคอลที่ใช้ในการสื่อสารแบบใด ที่ใช้ควบคุมด้วยสัญญาณเปิดปิดขณะรับส่งข้อมูล [o0417]
   Asynchronous
   Synchronous
   Batch
   Off-line
   ผิดทุกตัวเลือก