ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ภาษา Pascal มีเค้าโครงมาจากภาษาอะไร [o0320]
   Algo
   C
   Perl
   PHP
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. EOF ย่อมาจากอะไร [o0339]
   End Of File
   Edge Of File
   Eat Of File
   Eagle Of File
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. IRC ช่วยให้ผู้คนคุยกันได้ทั่วโลกผ่านคอมพิวเตอร์แบบ Real time คำว่า IRC ย่อจากอะไร [o0358]
   Internet Relay Chat
   Indexed Relay Chat
   Internet Relay Character
   Indexed Relay Character
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. การเลือก Background ใหม่ จะต้องเรียก Icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก [o0377]
   Display
   Network
   System
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คอมพิวเตอร์ขนาดวางฝ่ามือ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นรายแรกเป็นของบริษัทใด [o0396]
   MBA
   PocketPC
   PDA
   Palm
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีโครงสร้างภายในเหมือนตัวเก็บประจุ และต้อง refresh เพื่อเติมประจุขณะใช้งาน [o0415]
   DRAM
   SRAM
   BRAM
   ARAM
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วย 3 สิ่งคืออะไรบ้าง [o0434]
   Hardware Software Peopleware
   การประมวลภาษาธรรมชาติ,หุ่นยนต์,ระบบผู้เชี่ยวชาญ
   คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สัตว์
   Palm Notebook Mobile
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. การทำ Compression แฟ้มข้อมูลหมายถึงทำอะไร [o0453]
   ลง Soft space ในแฟ้ม
   ฆ่าไวรัส
   ซ่อมแผ่นดิสค์
   ทำการบีบอัดข้อมูล
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ตัวแปรภาษาแบบ Compiler จะทำหน้าที่แปลภาษาอย่างไร [o0472]
   แปลทีละคำสั่ง แล้วประมวลผลจากบนลงล่าง
   แปล และประมวลผลไปทีละคำสั่ง
   แปลทีละคำสั่ง แต่ประมวลผลจากล่างขึ้นบน
   แปลจนหมดทั้งโปรแกรม แล้วสรุปข้อผิดพลาดให้ทราบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ระบบ EDI(Electronic Data Interchange) คืออะไร [o0491]
   ระบบแลกเปลี่ยนบุคคลากร IT
   ระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
   ระบบปฏิบิติการ
   ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำสั่ง MAN ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0510]
   แสดงรายชื่อแฟ้มในระบบ
   ช่วยอธิบายคำสั่ง
   Text editor
   บริการจัดการ mail box
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงหน่วยความจำ [o0529]
   1 Byte = 8 bit
   2 Byte = 8 Bit
   1 Kb = 1000 Byte
   1 Mb = 1020 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. Asynchronize process หมายถึงอะไร [o0548]
   การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
   การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   การกีดกัน
   วงจรอับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ชื่อและนามสกุลของแฟ้ม ในระบบ DOS ที่เป็นมาตรฐานรุ่นแรก มีขนาดเท่าใด [o0008]
   ชื่อขนาดไม่เกิน 8 อักษร และนามสกุลไม่ต่ำกว่า 3 อักษร
   ชื่อขนาดไม่น้อยกว่า 8 อักษร และนามสกุลไม่ต่ำกว่า 3 อักษร
   ชื่อขนาดไม่น้อยกว่า 8 อักษร และนามสกุลไม่เกิน 3 อักษร
   ชื่อขนาดไม่เกิน 8 อักษร และนามสกุลไม่เกิน 3 อักษร
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. หน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์ (Extended Memory) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0027]
   384 Kb
   640 Kb
   1024 Kb
   ส่วนที่เกิน 1 Mb ขึ้นไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. เมื่อสั่ง PAUSE ใน DOS จะปรากฏคำว่าอะไรบนจอภาพ เพื่อรอรับค่าจากแป้นพิมพ์ [o0046]
   Prompt
   Pause
   Press any key to continue …
   Nothing on screen
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า Incompatibility คืออะไร [o0065]
   ความเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย
   ความเข้ากันไม่ได้
   ความมีประสิทธิภาพที่หาใดเปรียบ
   ความมั่นคงแข็งแรง และล้มได้ยากยิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ผู้ให้กำเนิด LINUX คือใคร [o0084]
   Linus Torvalds
   Linus Kernel
   Bill Gate
   Linux corporation
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. เบลส์ ปาสคาล(Blaise Pascal) เป็นนักปรัชญา และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเลขแบบใด [o0103]
   ที่เราใช้กันทุกวันนี้
   เครื่องที่ใช้ในห้างสรรพสินค้า
   ลูกคิด
   เครื่องที่สร้างจากฟันเฟือง 8 ตัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. เปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำนวนแนวตั้ง ถือเป็นจำนวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล [o0122]
   หน่วยข้อมูล(Data Item)
   เขตข้อมูล (Data Field)
   ระเบียนข้อมูล (Data record)
   แฟ้มข้อมูล (Data File)
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0141]
   CD-ROM
   RAM
   Accounting program
   Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. โปรแกรม Photoshop ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0160]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. Encrypt คืออะไร [o0179]
   การเข้ารหัสข้อมูลไม่ให้อ่านข้อมูลได้ง่าย
   การถอดรหัสข้อมูลที่เคยเข้าไว้ให้อ่านได้
   การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการอย่างหมดจอ
   การเรียกคืนข้อมูลที่ถูกลบไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ในภาษา HTML คำสั่ง CENTER มีหน้าที่อะไร [o0198]
   การเขียนตาราง
   กำหนดรูปแบบอักษร
   ตัวอักษรเอียง
   การกำหนดให้อยู่ตรงกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management system) มีประโยชน์ แต่ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับ [o0217]
   ทำให้ถูกต้อง และทันสมัย
   ลดความซ้ำซ้อน
   ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย
   ทำให้พนักงานมีขวัญ และกำลังใจมากขึ้น ในเรื่องสถานภาพการเป็นพนักงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. Line feed มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0236]
   13
   10
   0D
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. การจัดระดับความสำคัญของ interrupt นั้นให้ IRQ เท่าใดสำคัญที่สุด [o0255]
   0
   256
   15
   16
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีความจุเท่าใด [o0274]
   720 Kb
   1.2 Mb
   1.44 Mb
   360 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. Macintosh Floppy disk ขนาด 3.5 นิ้ว (DS/DD) มีความจุเท่าใด [o0293]
   720Kb
   400Kb
   800Kb
   1.4Mb
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ALGOL เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งย่อมาจากอะไร [o0312]
   Angel Good Language
   Algorithmic Language
   Analyst Language Go On Logic
   Access Language Give Online Linear
   ผิดทุกตัวเลือก