ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. Octal number หมายถึงเลขฐานใด [o0250]
   2
   8
   16
   256
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. GIGA BYTE มีกี่ไบต์ [o0273]
   1,000,000,000 ไบต์
   1,000,000 ไบต์
   1,073,741,824 ไบต์
   1,065,443,256 ไบต์
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. IBM PC รุ่นแรก 8088 มีสัญญาณนาฬิกาเร็ว เท่าใด [o0296]
   10 MHz
   477 MHz
   7.77 MHz
   4.77 MHz
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. BIT เป็นหน่วยเก็บข้อมูล ย่อมาจากอะไร [o0319]
   Binary Digit
   Bite
   Binary Information Technolygo
   Bio Information Terminal
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ภาษา FORTRAN มีชื่อเต็มว่าอะไร [o0342]
   For Transition
   Formula Translation
   For Translation
   Formula Terminal
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. LAN ย่อมาจากอะไร [o0365]
   Line Access Network
   Local Access Network
   Link Area Network
   Local Area Network
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. Artificial intelligence (AI) มีความหมายเป็นไทยว่าอะไร [o0388]
   ปัญญาประดิษฐ์
   PDA
   PALM
   INTERNET
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. การกำหนด CHMOD 723 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0411]
   RWX------
   RWX-W--WX
   RWX--X--X
   RWXRWXRWX
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วย 3 สิ่งคืออะไรบ้าง [o0434]
   Hardware Software Peopleware
   การประมวลภาษาธรรมชาติ,หุ่นยนต์,ระบบผู้เชี่ยวชาญ
   คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สัตว์
   Palm Notebook Mobile
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. Crontab มีประโยชน์อย่างไรใน UNIX [o0457]
   ตั้งเวลาสั่งให้โปรแกรมทำงาน
   ใช้แก้ไขแฟ้มแบบข้อความ
   ใช้แปลภาษา Script
   ใช้ติดตั้ง Package
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คอมพิวเตอร์ในยุคที่สาม(ค.ศ.1965-1971) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0480]
   ภาษา Perl
   ภาษา C
   ภาษาโคบอล และภาษาพีแอลวัน
   ภาษา Basic
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เช่น Pentium ใช้อะไร เป็นวงจรคำนวณ [o0503]
   ถ่านไฟฉาย
   หลอดสูญญากาศ
   ทรานซิสเตอร์
   แม่เหล็ก
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของ RAM [o0526]
   เมื่อไฟดับหรือปิดเครื่องข้อมูลจะยังคงอยู่
   เป็น Main memory
   เป็นหน่วยความจำหลัก
   ไม่ใช่ Secondary storage
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. Mutual exclusion หมายถึงอะไร [o0549]
   การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
   การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   การกีดกัน
   วงจรอับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. รุ่นของ ไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor) รุ่นใดใหม่ที่สุด [o0013]
   8088
   80486
   Pentium
   SuperMario
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำสั่ง DISKCOPY เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด [o0036]
   ใช้ COPY HARDDISK 2 ตัว
   ใช้ COPY แผ่น DISK 2 แผ่น จากแผ่นต้นฉบับไปแผ่นใหม่ให้เหมือนกัน
   ใช้ COPY ข้อมูลจาก HARDDISK ไป DISKETTE
   ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. CPU แบบใดใหม่ที่สุด [o0059]
   Windows
   8088
   80486
   Pentium
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. VxD เป็นนามสกุลของแฟ้มชนิดหนึ่ง ในระบบ Windows ถามว่า VxD ย่อมาจากอะไร [o0082]
   Virtual Device Driver
   Visual director
   Video director
   Visio Detective
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ความเร็ว มิลลิเซคคั่น(MS - Millisecond) คือเท่าใด [o0105]
   1 ต่อ พัน วินาที
   1 ต่อ ล้าน วินาที
   1 ต่อ พันล้าน วินาที
   1 ต่อ ล้านล้าน วินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ในสำนักงานมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0128]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. 11 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0151]
   1
   2
   3
   11
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. Surge protector คืออะไร [o0174]
   เครื่องสำรองไฟฟ้า
   เครื่องตรวจสอบไวรัสอัตโนมัติ
   อุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า
   เครื่องปรับอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ในภาษา HTML คำสั่ง TABLE มีหน้าที่อะไร [o0197]
   การเขียนตาราง
   กำหนดรูปแบบอักษร
   ตัวอักษรเอียง
   ตัวอักษรเข้มหรือหนา
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. รายงานใดที่ถูกจัดทำเพื่อแจกจ่าย หรือถูกจัดทำขึ้นเป็นประจำ [o0220]
   Schedule Reports
   Demand Reports
   Exception Reports
   Predictive Reports
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. NLQ (Near letter quality) คืออะไร [o0243]
   คุณสมบัติของเครื่อง laser printer ท่านจะเห็นได้ที่ใต้เครื่อง laser printer ทุกยี่ห้อ
   คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ Dot matrix ที่ทำให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ตัวอักษรได้คมชัดที่สุด
   คุณสมบัติที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของ DRAFT ในเครื่องพิมพ์ Dot matrix
   ชื่อเครื่องพิมพ์ Laser printer เครื่องแรกของโลกที่ถูกออกแบบโดย Bill gate
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0266]
   10
   0D
   12
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. 80386 ของ Intel เริ่มผลิตในปี 2525 สามารถอ้างหน่วยความจำได้สูงสุดเท่าใด [o0289]
   1 Gb
   4 Gb
   16 Gb
   256 Gb
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ALGOL เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งย่อมาจากอะไร [o0312]
   Angel Good Language
   Algorithmic Language
   Analyst Language Go On Logic
   Access Language Give Online Linear
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. การเปลี่ยนความละเอียดจาก 640*480 เป็น 800*600 จะต้องเรียก Icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก [o0335]
   Network
   Display
   System
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. IRC ช่วยให้ผู้คนคุยกันได้ทั่วโลกผ่านคอมพิวเตอร์แบบ Real time คำว่า IRC ย่อจากอะไร [o0358]
   Internet Relay Chat
   Indexed Relay Chat
   Internet Relay Character
   Indexed Relay Character
   ผิดทุกตัวเลือก