ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. เมื่อกด Ctrl - ESC จะเกิดอะไรขึ้น ในระบบปฏิบัติการ Windows [o0070]
   ปิดโปรแกรมทั้งหมดอัตโนมัติ
   ปิดเครื่องทันที
   เปิดเมนูของ Start เสมือนใช้ Mouse คลิกที่ปุ่ม Start
   เปิดโปรแกรมทั้งหมดในห้อง Program ยกเว้นโปรแกรมที่ถูกซ้อนไว้
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ผู้ให้กำเนิด LINUX คือใคร [o0084]
   Linus Torvalds
   Linus Kernel
   Bill Gate
   Linux corporation
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ต้องการเปลี่ยนผู้เป็นเจ้าของแฟ้ม ใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0098]
   OWNER
   CHOWN
   USERMOD
   CHGOWN
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ผลงานอะไรทำให้ John Bardeen, William Shockley และ Walter H.Brattain ได้รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ (1956) [o0112]
   EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
   EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
   UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer)
   IBM 1401 และ IBM 1620
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0126]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0140]
   Printer
   Microsoft Windows
   Monitor
   Mouse
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. 0 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0154]
   0
   1
   2
   ไม่มีข้อใดถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฐานข้อมูล [o0168]
   ลดความซ้ำซ้อน
   เลือกข้อมูลไปใช้ได้โดยง่าย
   ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย
   ไม่ติดไวรัสได้ง่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า Carriage return หมายถึงอะไร [o0182]
   การปัดแคร่ในเครื่องพิมพ์ดีด
   วิธีย้อนวันที่เมื่อผู้ใช้ต้องการแก้ปัญหาการหมดอายุของ shareware ที่คัดลอกมา
   การย้าย Folder ในระบบปฏิบัติการ Windows
   การแบ่งกระดาษใน Microsoft word ออกเป็นส่วน ๆ เท่ากัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ในภาษา HTML คำสั่ง P มีหน้าที่อะไร [o0196]
   การขึ้นบรรทัดใหม่
   การขีดเส้นตามแนวนอน
   กำหนดรูปแบบอักษร
   การขึ้น Paragraph ใหม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. PDA คืออะไร [o0210]
   Keyboard
   คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เลขาส่วนตัว
   LAN
   WAN
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์มี 7 ตำแหน่ง ข้อใดถูกต้อง [o0224]
   EDP manager, System Analyst, Programmer, SaleMan, Scheduler, Librarian, Data Entry Operator
   EDP manager, System Analyst, Programmer, Computer Operator, Scheduler, Librarian, Data Entry Operator
   EDP manager, System Analyst, Programmer, Computer Operator, Maid, Librarian, Data Entry Operator
   EDP manager, System Analyst, Programmer, Computer Operator, Scheduler, Hacker, Data Entry Operator
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. Carriage return มีรหัส ASCII ฐาน 16 ว่าอะไร [o0238]
   13
   10
   0D
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. 1 TB (เทราไบต์) มีกี่ GB (กิกะไบต์) [o0252]
   65536
   8
   256
   1024
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0266]
   10
   0D
   12
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ในเครื่อง 80286 จะอ้างอิงหน่วยความจำได้เท่าใดใน Real mode [o0280]
   1 Gb
   16 Mb
   128 Mb
   1 Mb
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. T3 เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยความเร็วสูง ประมาณเท่าใด [o0294]
   2 Mbps
   45 MbpS
   50 Mbps
   100 Mbps
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. Macintosh Floppy disk ขนาด 3.5 นิ้ว (DS/HD) มีความจุเท่าใด [o0308]
   1.44Mb
   800Kb
   720Kb
   1.4Mb
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. สำหรับจอภาพ คำว่า CRT นั้นย่อมาจากอะไร [o0322]
   Case Rio Test
   Can Read Table
   Clone Random Transaction
   Cathode Ray Tube
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ถ้าต้องการเพิ่ม protocal เช่น TCP/IP ต้องเรียก icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก [o0336]
   System
   Display
   Network
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. CU writer เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภทใด [o0350]
   Internet
   Graphic
   Word processor
   Browser
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. RAS (Remote Access Service) บริการการเชื่อมต่อระยะไกลของ OS ตัวใด [o0364]
   DOS
   LINUX
   WindowsNT
   OS/2
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ถ้าต้องการทราบ Version ของ windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0378]
   System
   Network
   Display
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. PCMCIA ย่อมาจากอะไร [o0392]
   Personal Computer Memory Card International Association
   Personal Computer Memory Card International Access
   Personal Computer Memory Card Internet Access
   Personal Control Memory Card International Association
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ภาษาที่นิยมในเครื่อง AS/400 คือภาษาใด [o0406]
   COBOL
   RPG
   VB
   ASP
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. แฟ้มนามสกุล gZ มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0420]
   Windows
   UNIX
   OS/2
   Apple
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วย 3 สิ่งคืออะไรบ้าง [o0434]
   Hardware Software Peopleware
   การประมวลภาษาธรรมชาติ,หุ่นยนต์,ระบบผู้เชี่ยวชาญ
   คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สัตว์
   Palm Notebook Mobile
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. Default หมายถึงอะไร [o0448]
   ค่าที่ได้จากการบันทึกข้อมูล
   ค่าที่ Hacker ส่งเข้าระบบ
   ค่าที่เกิดจากการประมวลผล
   ค่าโดยปริยาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. Firewall Server มีหน้าที่อะไร [o0462]
   จำกัด และอนุญาติ packets จากภายนอก
   ทำลายระบบ
   อุปกรณ์กันไฟไหม้
   กำแพงกันไฟฟ้าสถิต
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. Megahertz ซึ่งเป็นหน่วยวัดความเร็ว มีหน่วยเป็นกี่รอบต่อวินาที [o0476]
   ล้านรอบ
   พันรอบ
   สองร้อยห้าสิบหกรอบ
   สิบหกรอบ
   ผิดทุกตัวเลือก