ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. การ merge ข้อมูลหมายถึงการทำลักษณะใดกับข้อมูล [o0435]
   การรวมข้อมูลหลายชุดเข้าด้วยกัน
   การแยกข้อมูลออกจากกัน
   การสรุปข้อมูลมาทำรายงานประจำวัน
   การสรุปข้อมูลมาทำรายงานประจำเดือน
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ภาษา COBOL นั้น ถูกออกแบบเพื่อนำไปใช้ในด้านใด [o0459]
   Graphic
   ด้านธุรกิจ
   Entertain
   Word processing
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. Extended Memory จะถูกใช้ได้ใน Protect mode คือส่วนใดของหน่วยความจำ [o0483]
   ส่วนที่เกิน 8 MB ขึ้นไป
   ไม่เกิน 64 Byte แรก
   เหนือ 640 Byte
   ส่วนที่เกิน 1 MB ขึ้นไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. Cartridge ที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ หมายถึงส่วนใด [o0507]
   สายพาน
   หัวเข็ม
   ตลับหมึก
   แคร่พิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า webmaster@thaiall.com ส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร [o0531]
   Password
   User name
   Domain name
   Host name
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. การสื่อสารผ่านสื่อกลางใดที่มีสัญญาณรบกวนได้ง่าย [o0555]
   COAX
   Microwave
   Fiber optic
   UTP
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. RAM คือหน่วยความจำที่เข้าถึงได้โดยสุ่ม ถามว่า RAM ย่อมาจากอะไร [o0020]
   Read Access Memory
   Random Access Memory
   Real Action Method
   Random Accumulate Measurement
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. Y ตรงกับเลข 89 ฐาน 10 แล้ว B ตรงกับ เลขอะไรฐาน 10 [o0044]
   55
   66
   65
   90
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. Toner ของ เครื่องพิมพ์เลเซอร์คืออะไร [o0068]
   ปืนเลเซอร์ ประสิทธิภาพต่ำ
   หมึกพิมพ์ของเครื่องเลเซอร์
   แท่นป้อนกระดาษอัตโนมัติ
   อุปกรณ์สร้างความร้อนชนิดพิเศษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า NE ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0092]
   ไม่เท่ากับ
   น้อยกว่า
   เท่ากับ
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ข้อมูลที่นำไปคำนวณ(Numeric) และนำไปคำนวณไม่ได้(Character and String) แตกต่างกัน ข้อมูลใดต่อไปนี้คำนวณไม่ได้ [o0116]
   123
   a1000
   12.5
   9999999999
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0140]
   Printer
   Microsoft Windows
   Monitor
   Mouse
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. โปรแกรม Calculator ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0164]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ATM คือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ย่อมาจากอะไร [o0188]
   Automatic Transfer Money
   Active Transfer Machine
   Automatic Teller Machine
   Automatic Think Maker
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. Handy drive ถือเป็นอุปกรณ์ชนิดใด [o0212]
   CPU
   Memory
   Display device
   Input device
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. Line feed มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0236]
   13
   10
   0D
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RWXRWXRWX ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0260]
   700
   777
   444
   755
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ความเร็ว 1 nanosecond หมายถึงเท่าใด [o0284]
   3 ต่อล้านล้านวินาที
   3 ต่อล้านวินาที
   1 ต่อพันวินาที
   1 ต่อพันล้านวินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. Macintosh Floppy disk ขนาด 3.5 นิ้ว (DS/HD) มีความจุเท่าใด [o0308]
   1.44Mb
   800Kb
   720Kb
   1.4Mb
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. CRT ซึ่งเป็นจอภาพของคอมพิวเตอร์ย่อมาจากอะไร [o0332]
   Control Radio Terminal
   Create Terminal
   Control Record Terminal
   Cathode ray tube
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. หน่วยความจำสำรองที่ถูกใช้มากที่สุด คืออะไร [o0356]
   RAM
   Harddisk
   CD-ROM
   MO
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ถ้าต้องการทราบขนาด RAM จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0380]
   Keyboard
   Network
   Display
   System
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. เทคโนโลยี RISC ของ Intel ย่อมาจากอะไร [o0404]
   Random instruction set computer
   Real instruction set computer
   Reduce instruction set computer
   RAM instruction set computer
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร [o0428]
   Wing World Wide
   World Wide Web
   Wide World Web
   World Wing Wide
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. Winzip เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ใด [o0452]
   บีบอัดข้อมูล
   ฆ่าไวรัส
   ซ่อมแผ่นดิสค์
   ลง Soft space ในแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. Megahertz ซึ่งเป็นหน่วยวัดความเร็ว มีหน่วยเป็นกี่รอบต่อวินาที [o0476]
   ล้านรอบ
   พันรอบ
   สองร้อยห้าสิบหกรอบ
   สิบหกรอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. GIF เป็นนามสกุลของแฟ้มลักษณะใด [o0500]
   Text
   เสียง
   Game
   รูปภาพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ข้อใดกล่าวถูกเมื่อกล่าวถึงลักษณะสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน [o0524]
   วัดความเร็วเป็นวินาที
   สามารถใช้สื่อเก็บข้อมูลได้เฉพาะ tap เท่านั้น
   CPU คือหน่วยเก็บข้อมูลที่ดีที่สุด
   RAM เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ส่งผลถึงความเร็วในการประมวลผล
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. Asynchronize process หมายถึงอะไร [o0548]
   การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
   การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   การกีดกัน
   วงจรอับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. รุ่นของ ไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor) รุ่นใดใหม่ที่สุด [o0013]
   8088
   80486
   Pentium
   SuperMario
   ผิดทุกตัวเลือก