ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. Carriage return มีรหัส Ascii ฐาน 16 คืออะไร [o0265]
   0A
   0B
   11
   0D
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีขนาด ยาวเท่าใด [o0285]
   5.25 นิ้ว
   3.5 นิ้ว
   1.25 นิ้ว
   9 นิ้ว
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. พื้นฐานของ 8086 จะจัดการหน่วยความจำแบบ Segment ซึ่งแต่ละ segment มีขนาดเท่าใด [o0305]
   256 Kb
   8 Kb
   16 Kb
   64 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ในการออกแบบ Microprocessor เครื่องตระกูล 80286 ของ intel ใช้เทคโนโลยีแบบใด [o0325]
   RISC
   CISC
   DISC
   BISC
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. PICO เป็นโปรแกรมประเภทใดของ UNIX [o0345]
   Database
   Game
   Editor
   Compiler
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. LAN ย่อมาจากอะไร [o0365]
   Line Access Network
   Local Access Network
   Link Area Network
   Local Area Network
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. เครื่องหมาย && ใน Shell script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0385]
   and
   or
   nor
   if
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ในเรื่องของมาตรฐานสี RGB ย่อมาจากอะไร [o0405]
   Record Gold Binary
   Red Gold Blue
   Red Green Blue
   Red Gold Black
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. แฟ้มนามสกุล Z มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0425]
   Apple
   Windows
   OS/2
   UNIX
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ตัวอักษร X ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0445]
   อ่านได้
   เขียนได้
   ประมาลผลได้
   ลบได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ในการพัฒนาระบบ (System Development) สิ่งสุดท้ายที่มักทำ คืออะไร [o0465]
   ออกแบบระบบ
   บำรุงรักษา
   พัฒนาระบบ
   กำหนดปัญหา
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. Abacus คือเครื่องคำนวณที่ถูกคิดค้นโดยชนชาติใด [o0485]
   ไทย
   ยุโรป
   อเมริกา
   จีนโบราณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. Analog computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการใด [o0505]
   หลักการนับซึ่งได้ผลออกเป็นตัวเลข
   หลักการวัดปริมาณที่มีความต่อเนื่อง
   ใช้ทั้งหลักการวัด และหลักการนับร่วมกัน
   หลักการทางชีวภาค
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ข้อใดกล่าวถูกเมื่อกล่าวถึงลักษณะสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน [o0525]
   วัดความเร็วเป็นวินาที
   สามารถใช้สื่อเก็บข้อมูลได้เฉพาะ tap เท่านั้น
   RAM เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ส่งผลถึงความเร็วในการประมวลผล
   หน่วยความจำหลักคือ Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. หลักการของหน่วยความจำ ที่ทำให้ CPU และหน่วยรับและแสดงผล ทำงานได้มีประสิทธิภาพ คำนึงในงานเดียวกัน เป็นคุณสมบัติของอะไร [o0545]
   Buffer
   Spooling
   Diskette
   Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. GUI คืออะไร ย่อมาจากอะไร [o0006]
   การติดต่อกับผู้ใช้ในแบบ Graphic (Graphic User Interface)
   องค์กรควบคุมมาตรฐาน Graphic (Graphic Unique Information)
   หน่วยงานต่อต้านภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน (Graphic Undo International)
   สมาคมควบคุมมาตรฐานภาพ (Graphic Universal International)
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper memory area) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0026]
   64 Kb
   384 Kb
   640 Kb
   1024 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. เมื่อสั่ง PAUSE ใน DOS จะปรากฏคำว่าอะไรบนจอภาพ เพื่อรอรับค่าจากแป้นพิมพ์ [o0046]
   Prompt
   Pause
   Press any key to continue …
   Nothing on screen
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. CDROM 1 แผ่นเก็บข้อมูลได้ประมาณเท่าใด [o0066]
   256 MB
   650 MB
   1048 MB
   1.44 MB
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำสั่งอะไรในระบบ LINUX สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ [o0086]
   USER
   USERMOD
   PASSWD
   PASSWORD
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ความเร็ว ไมโครเซคคั่น(US - Microsecond) คือเท่าใด [o0106]
   1 ต่อ พัน วินาที
   1 ต่อ ล้าน วินาที
   1 ต่อ พันล้าน วินาที
   1 ต่อ ล้านล้าน วินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0126]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. เลขชุดใดไม่ใช่เลขฐาน 16 [o0146]
   FEEFF
   11G
   AAAAAAAA
   16FFFF12
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. การเชื่อมเครือข่ายมีหลายวิธี วิธีใดไม่ถูกต้อง [o0166]
   Star network
   Ring network
   Book network
   Bus network
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. CAM (Computer-aided manufacture) คืออะไร [o0186]
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0206]
   เทปแม่เหล็ก
   Diskette
   Handydrive
   แคช
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พิมพ์รายงานทางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ [o0226]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ISDN คือเครือข่ายสื่อสารทางไกลด้วยระบบ Digital แต่ ISDN ย่อมาจากอะไร [o0246]
   Integrated Services Digital Network
   Integrated System Digital Network
   Integrated Services Dynamic Network
   Integrated Services Digital Nervius
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0266]
   10
   0D
   12
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. EISA (Extended Industry Standard Architecture) เป็นบัสส่งข้อมูลขนาดกี่บิต [o0286]
   2 บิต
   32 บิต
   16 บิต
   64 บิต
   ผิดทุกตัวเลือก