ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. AOL คือ ISP ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดรายหนึ่ง ย่อมาจากอะไร [o0309]
   America Online
   Access Online
   America Open
   Access Open
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. CRT ซึ่งเป็นจอภาพของคอมพิวเตอร์ย่อมาจากอะไร [o0332]
   Control Radio Terminal
   Create Terminal
   Control Record Terminal
   Cathode ray tube
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ก้านควบคุม สำหรับควบคุมเกมคอมพิวเตอร์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร [o0355]
   Joystick
   GunDum
   Flight simulation
   Virtual Reality
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ถ้าต้องการทราบ Version ของ windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0378]
   System
   Network
   Display
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. แป้นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นแบบใด [o0401]
   ASDF Keyboard
   QWERTY keyboard
   DVORAK keyboard
   ASDFJKL Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. แฟ้มนามสกุล TAR มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0424]
   Apple
   Windows
   OS/2
   UNIX
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. เครื่องมือคำนวณชนิดแรกที่สร้างโดยชาวจีนโบราณ คืออะไร [o0447]
   เครื่องคิดเลข
   คอมพิวเตอร์
   ลูกคิด
   Palm
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. Caps lock key หมายถึงแป้นชนิดใด [o0470]
   แป้นตรึงอักษรตัวใหญ่
   แป้นตรึงตัวเลข
   แป้นพิมพ์เปิดเครื่อง
   แป้นพิมพ์ใส่หมวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ISO (International Standards Organization) คือองค์กรแบบใด [o0493]
   องค์กรตำรวจ Internet สากล
   รับจด Domain name
   รับเป็น Back bone ให้กับเครือข่ายทั่วโลก
   องค์กรที่กำหนดมาตรฐานให้ใช้กันได้ทั่วโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำสั่ง DF ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0516]
   แสดงข้อมูลใน Text file
   ตรวจสอบเครื่องปลายทางด้วย IP
   Text browser
   แสดงการใช้พื้นที่ใน Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. Mouse คืออุปกรณ์ประเภทใด [o0539]
   สื่อเก็บข้อมูล
   อุปกรณ์แสดงผล
   อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
   เครื่องพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. โปรแกรม Windows ถูกเขียนโดยบริษัทใด [o0003]
   Microsoft Corporation
   SUN Corporation
   IBM
   โครงการ School net
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper memory area) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0026]
   64 Kb
   384 Kb
   640 Kb
   1024 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำสั่งอะไรใน DOS MODE ที่ใช้คัดลอก directory ได้ [o0049]
   copy
   move
   xcopy
   yescopy
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า GDI ในความหมายของระบบปฎิบัติการ Windows ย่อมาจากอะไร [o0072]
   Graphic device interface
   Great detector terminator
   Good driver information
   Gobal Driver Information
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำสั่งยกเลิกกระบวนการที่กำลังประมวลผล ในระบบ UNIX คือคำสั่งอะไร [o0095]
   Delete
   Erase
   Kill
   Cancel
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. การจัดข้อมูลตามโครงสร้างข้อมูล ข้อใดไม่ได้ถูกจัดในโครงสร้างข้อมูล [o0118]
   หน่วยข้อมูล(Data Item)
   เขตข้อมูล (Data Field)
   ขยะข้อมูล(Data Garbage)
   แฟ้มข้อมูล (Data File)
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0141]
   CD-ROM
   RAM
   Accounting program
   Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. โปรแกรม Calculator ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0164]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. Parity bit คืออะไร [o0187]
   bit ที่มีไว้ในข้อมูล เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
   odd parity
   even parity
   bit ที่เกิดจากการทำงานของไวรัสเพื่อทำให้แฟ้มมีปัญหา
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. PDA คืออะไร [o0210]
   Keyboard
   คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เลขาส่วนตัว
   LAN
   WAN
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดได้รับการพัฒนาเมื่อปี ค.ศ.1959 เพื่อใช้เขียนโปรแกรมด้านธุรกิจ [o0233]
   FORTRAN
   COBOL
   RPG
   JAVA
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. การจัดระดับความสำคัญของ interrupt นั้นให้ IRQ เท่าใดสำคัญน้อยที่สุด [o0256]
   16
   256
   15
   0
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ในเครื่อง 80286 จะอ้างอิงหน่วยความจำได้เท่าใดใน Protect mode [o0279]
   1 Mb
   16 Mb
   128 Mb
   2 Gb
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. IBM PC รุ่นแรก 8088 มีบัสข้อมูลภายในขนาดเท่าใด [o0302]
   16 Bit
   8 Bit
   4 Bit
   2 Bit
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ในการออกแบบ Microprocessor เครื่องตระกูล 80286 ของ intel ใช้เทคโนโลยีแบบใด [o0325]
   RISC
   CISC
   DISC
   BISC
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. แฟ้มนามสกุล TAR มักเป็นแฟ้มลักษณะใด [o0348]
   ถูกบีบอัด
   Graphic
   Word
   Browser
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดใหญ่สุด คือเครื่องใด [o0371]
   Mainframe computer
   Mini computer
   Micro computer
   Mobile phone
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. โปรแกรมอะไรที่ใช้วาดภาพอย่างง่าย และมีมากับ windows ทุก version [o0394]
   Paint
   Photoshop
   ACDSEE
   EXCEL
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. XON/XOFF เป็นโปรโตรคอลที่ใช้ในการสื่อสารแบบใด ที่ใช้ควบคุมด้วยสัญญาณเปิดปิดขณะรับส่งข้อมูล [o0417]
   Asynchronous
   Synchronous
   Batch
   Off-line
   ผิดทุกตัวเลือก