ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. หน่วยความจำปกติ (Conventional memory) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0025]
   64 Kb
   384 Kb
   640 Kb
   1024 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำสั่ง XCOPY ดีกว่าคำสั่ง COPY อย่างไร [o0037]
   ไม่ต่างกันแม้แต่น้อย
   ใช้ XCOPY เฉพาะโปรแกรมที่ประมวบผลได้ แต่ COPY คัดลอกแฟ้มได้หมด
   คำสั่ง XCOPY ใช้คัดลอกทั้ง DIRECTORY ได้ แต่ COPY คัดลอกได้เฉพาะแฟ้มไม่สามารถคัดลอก DIRECTORY ได้
   ไม่สามารถใช้ XCOPY บน DOS ได้ เพราะเตรียมคำสั่งนี้ให้ใช้เฉพาะบน Windows เท่านั้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำสั่งอะไรใน DOS MODE ที่ใช้คัดลอก directory ได้ [o0049]
   copy
   move
   xcopy
   yescopy
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า SCSI ออกเสียงว่า SCUZZY ย่อมาจากอะไร [o0061]
   Small Computer System Interface
   Size Compact System Interactive
   Security Computer System Interface
   Security Compatible System Interactive
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. Window kernel ของ Ms-Windows ทำหน้าที่อะไร [o0073]
   สนับสนุนการบริการระดับต่ำที่แอปพลิเคชั่นวินโดว์ต้องการ
   เสริมการทำงานของคำสั่งเกี่ยวกับ DOS
   ช่วยในการจัดการหน่วยความจำเสมือนโปรแกรม ScanDisk
   สนับสนุน Application แบบ 32 Bit ให้ทำงานในแบบ 16 Bit ได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. Kernel คืออะไร [o0085]
   นามสกุลของผู้เขียนระบบปฏิบัติการ LINUX
   ศูนย์กลางของระบบควบคุมการปฎิบัติงาน
   ยี่ห้อหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่รองรับการทำงานของ LINUX ได้ดีที่สุด
   โปรแกรมหนึ่งในระบบปฎิบัติการ WINDOWS ที่จำลองการทำงานให้เหมือนใช้ LINUX
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ต้องการเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงแฟ้ม ของ UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0097]
   CHMOD
   MODFILE
   USERCHANGE
   FILECHG
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ใครเป็นบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะออกแบบเครื่อง Analytical engine [o0109]
   Bill gate
   Charles Babbage
   Blaise Pascal
   Professor Howard Aiken
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. เปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำนวนแนวนอน ถือเป็นจำนวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล [o0121]
   หน่วยข้อมูล(Data Item)
   เขตข้อมูล (Data Field)
   ระเบียนข้อมูล (Data record)
   แฟ้มข้อมูล (Data File)
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ [o0133]
   หน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit)
   หน่วยวิจัย (Research unit)
   หน่วยความจำ(Memory unit)
   หน่วยควบคุม (Control unit)
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. เลขชุดใดไม่ใช่เลขฐาน 2 [o0145]
   11001
   1221
   0
   111111111
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. 10 เลขฐาน 16 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0157]
   10
   A
   16
   ไม่มีข้อใดถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. AD HOC REPORT คืออะไร [o0169]
   รายงานที่ถูกจัดทำอย่างเฉพาะเจาะจง งานใดงานหนึ่ง
   รายงานที่ถูกจัดทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ
   รายงานที่ถูกจัดทำเพื่อตรวจสอบข้อมูลความผิดพลาดของข้อมูลตามปกติ
   รายงานที่จะทำปีละครั้งเพื่อตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. การกดปุ่ม Ctrl-Alt-Del ทำให้เกิดอะไรกับคอมพิวเตอร์ [o0181]
   การเรียกโปรแกรมลบข้อมูลจากระบบปฏิบัติการ Windows
   การทำ Cold boot
   การทำ Warm boot
   การปิดเครื่อง หรือ Shutdown นั่นเอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ในภาษา HTML คำสั่ง BR มีหน้าที่อะไร [o0193]
   การขึ้นบรรทัดใหม่
   การขีดเส้นตามแนวนอน
   กำหนดรูปแบบอักษร
   การขึ้น Paragraph ใหม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0205]
   เทปแม่เหล็ก
   RAM
   แคช
   Diskette
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management system) มีประโยชน์ แต่ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับ [o0217]
   ทำให้ถูกต้อง และทันสมัย
   ลดความซ้ำซ้อน
   ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย
   ทำให้พนักงานมีขวัญ และกำลังใจมากขึ้น ในเรื่องสถานภาพการเป็นพนักงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด ใช้เขียน Module ใน Microsoft Access [o0229]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. Form feed มีรหัส ASCII ฐาน 16 ว่าอะไร [o0241]
   0A
   0B
   0C
   0D
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. Space มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0253]
   32
   16
   16
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. Carriage return มีรหัส Ascii ฐาน 16 คืออะไร [o0265]
   0A
   0B
   11
   0D
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. Notepad สามารถรองรับแฟ้มที่ขนาดไม่เกิดประมาณเท่าใด [o0277]
   16 Kb
   128 Kb
   64 Kb
   256 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. 80386 ของ Intel เริ่มผลิตในปี 2525 สามารถอ้างหน่วยความจำได้สูงสุดเท่าใด [o0289]
   1 Gb
   4 Gb
   16 Gb
   256 Gb
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. 8 บิตนั้นแทนความแตกต่างของตัวอักษรได้กี่รหัส [o0301]
   256 รหัส
   64 รหัส
   16 รหัส
   6 รหัส
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. กดปุ่มใดเพื่อสั่งให้ warm start หรือ Restart เครื่องใหม่ [o0313]
   Pause
   Alt-F4
   Ctrl-Alt-Del
   Ctrl-Shift
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ในการออกแบบ Microprocessor เครื่องตระกูล 80286 ของ intel ใช้เทคโนโลยีแบบใด [o0325]
   RISC
   CISC
   DISC
   BISC
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร [o0337]
   Laser printer
   Dot-matrix
   Inkjet printer
   Scanner
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. แฟ้มนามสกุล Z มักเป็นแฟ้มลักษณะใด [o0349]
   ถูกบีบอัด
   Graphic
   Word
   Browser
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. JPEG หรือ JPG เป็นนามสกุลของภาพ ซึ่งย่อมาจากอะไร [o0361]
   Joint Photographic Experts Generation
   Joint Program Experts Group
   Joint Program Exam Group
   Joint Photographic Experts Group
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดเล็ก คือเครื่องใด [o0373]
   Mainframe computer
   Mini computer
   Micro computer
   Mobile phone
   ผิดทุกตัวเลือก