ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ขดลวดโคโรนาไพรมารี (Primary corona wire) ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ทำหน้าที่อะไร [o0067]
   สร้างความร้อนให้กระดาษแห้งเร็ว
   สร้างประจุไฟฟ้าบวกขึ้นบริเวณผิวหน้าของดรัม
   สร้างความเย็น เพื่อระบายความร้อน
   สร้างแสดงเลเซอร์ให้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ผู้ให้กำเนิด LINUX คือใคร [o0084]
   Linus Torvalds
   Linus Kernel
   Bill Gate
   Linux corporation
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. Shell ในระบบปฏิบัติการ UNIX คืออะไร [o0101]
   โปรแกรมที่คอยปฏิบัติงานตามที่ผู้ใช้สั่งงาน
   หอยชนิดหนึ่ง ที่เกาะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
   โปรแกรมฆ่าไวรัสที่มีประสิทธิภาพมาก
   โปรแกรม Editor ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขแฟ้มแบบ TEXT
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. การจัดข้อมูลตามโครงสร้างข้อมูล ข้อใดไม่ได้ถูกจัดในโครงสร้างข้อมูล [o0118]
   หน่วยข้อมูล(Data Item)
   เขตข้อมูล (Data Field)
   ขยะข้อมูล(Data Garbage)
   แฟ้มข้อมูล (Data File)
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0135]
   Harddisk
   Monitor
   Scanner
   OCR (Optical Character Reader)
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. 100 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0152]
   1
   3
   4
   8
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. AD HOC REPORT คืออะไร [o0169]
   รายงานที่ถูกจัดทำอย่างเฉพาะเจาะจง งานใดงานหนึ่ง
   รายงานที่ถูกจัดทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ
   รายงานที่ถูกจัดทำเพื่อตรวจสอบข้อมูลความผิดพลาดของข้อมูลตามปกติ
   รายงานที่จะทำปีละครั้งเพื่อตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. CAM (Computer-aided manufacture) คืออะไร [o0186]
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า RGB ที่เกี่ยวกับสี RGB นั้นย่อมาจากอะไร [o0203]
   RED GREAT BLANK
   RED GREEN BLUE
   REAL GROUP BEST
   RIGHT GIVE BEST
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. รายงานใดที่ถูกจัดทำเพื่อแจกจ่าย หรือถูกจัดทำขึ้นเป็นประจำ [o0220]
   Schedule Reports
   Demand Reports
   Exception Reports
   Predictive Reports
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ช่องว่าง หรือ Space มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0237]
   20
   30
   32
   42
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. Space มีรหัส Ascii ฐาน 16 คืออะไร [o0254]
   16
   20
   17
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ความเร็ว 1 millisecond หมายถึงเท่าใด [o0271]
   1 ต่อล้านวินาที
   1 ต่อพันวินาที
   1 ต่อพันล้านวินาที
   1 ต่อล้านล้านวินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. IBM Floppy disk ขนาด 5.25 นิ้ว (DS/HD) มีความจุเท่าใด [o0288]
   720Kb
   360Kb
   1.2Mb
   1.44Mb
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. พื้นฐานของ 8086 จะจัดการหน่วยความจำแบบ Segment ซึ่งแต่ละ segment มีขนาดเท่าใด [o0305]
   256 Kb
   8 Kb
   16 Kb
   64 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. สำหรับจอภาพ คำว่า CRT นั้นย่อมาจากอะไร [o0322]
   Case Rio Test
   Can Read Table
   Clone Random Transaction
   Cathode Ray Tube
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. EOF ย่อมาจากอะไร [o0339]
   End Of File
   Edge Of File
   Eat Of File
   Eagle Of File
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. หน่วยความจำสำรองที่ถูกใช้มากที่สุด คืออะไร [o0356]
   RAM
   Harddisk
   CD-ROM
   MO
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดเล็ก คือเครื่องใด [o0373]
   Mainframe computer
   Mini computer
   Micro computer
   Mobile phone
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. Charles Babbage คิดค้นเครื่องอะไร [o0390]
   INTERNET
   PDA
   PALM
   Difference Engine และ Analytical Engine
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. การกำหนด CHMOD 711 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0407]
   RWX--X--X
   RWX------
   RWXRWXRWX
   RWX-W--WX
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. แฟ้มนามสกุล TAR มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0424]
   Apple
   Windows
   OS/2
   UNIX
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. numeric หมายถึงข้อมูลลักษณะใด [o0441]
   ข้อมูลเสียง
   ข้อมูลที่คำนวณไม่ได้
   ข้อมูลภาพ
   ข้อมูลที่คำนวณได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ภาษา LOGO เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้สอนเด็ก ถูกคิดค้นโดยใคร จาก MIT [o0458]
   จอห์น แมคคาที
   เซย์มัวร์ พาเพิร์ต
   จิม แบคคัส
   Charles Babbage
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำสั่ง CHOWN ใน Linux ใช้เปลี่ยนอะไร [o0475]
   เจ้าของและผู้อื่น
   ผู้อื่น และเจ้าของ
   กลุ่ม และเจ้าของ
   เจ้าของ และกลุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. SMTP เป็น protocal ที่ใช้ทำหน้าที่อะไร [o0492]
   หยุด Mail
   รับ Mail
   ลบ Mail
   ส่ง Mail
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำสั่ง LS ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0509]
   แสดงรายชื่อแฟ้มในระบบ
   ช่วยอธิบายคำสั่ง
   Text editor
   บริการจัดการ mail box
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของ RAM [o0526]
   เมื่อไฟดับหรือปิดเครื่องข้อมูลจะยังคงอยู่
   เป็น Main memory
   เป็นหน่วยความจำหลัก
   ไม่ใช่ Secondary storage
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ข้อใดไม่ใช่สื่อเก็บข้อมูล [o0543]
   Memory stick
   Printer
   Ram
   Diskette
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. DOS ย่อมาจากอะไร [o0001]
   Disk Operating System
   Door Of System
   Disk of System
   Direct - Opening Systematic
   ผิดทุกตัวเลือก