ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำสั่ง CAT ใน UNIX คล้ายคำสั่งใดของ DOS [o0328]
   TYPE
   COPY
   DIR
   DEL
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. VI เป็นโปรแกรมประเภทใดของ UNIX [o0346]
   Compiler
   Game
   Database
   Editor
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. RAS (Remote Access Service) บริการการเชื่อมต่อระยะไกลของ OS ตัวใด [o0364]
   DOS
   LINUX
   WindowsNT
   OS/2
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสารที่มากับ Windows ทุก version [o0382]
   Photoshop
   Notepad
   ACDSEE
   EXCEL
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า QBE ที่พบใน Microsoft Access นั้นย่อมาจากอะไร [o0400]
   Query by example
   Quit by Excel
   Question by Example
   Question by Excel
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ถ้าต้องการดูเลขลงทะเบียน (Serial number) ของ Microsoft windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0418]
   Network
   System
   Display
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ระเบียนข้อมูล (Data record) คือข้อมูลลักษณะใด [o0436]
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ในการพัฒนาระบบ (System Development) สิ่งแรกที่ต้องคืออะไร [o0454]
   กำหนดปัญหา
   จัดทำคู่มือ
   บำรุงรักษา
   ออกแบบระบบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ตัวแปรภาษาแบบ Compiler จะทำหน้าที่แปลภาษาอย่างไร [o0472]
   แปลทีละคำสั่ง แล้วประมวลผลจากบนลงล่าง
   แปล และประมวลผลไปทีละคำสั่ง
   แปลทีละคำสั่ง แต่ประมวลผลจากล่างขึ้นบน
   แปลจนหมดทั้งโปรแกรม แล้วสรุปข้อผิดพลาดให้ทราบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. RJ-45 เป็นอุปกรณ์สำหรับต่ออุปกรณ์อะไร [o0490]
   โทรศัพท์
   ระบบ LAN
   ระบบดาวเทียม
   ระบบ Printer
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. Virus CIH ถูกเขียนโดยนักศึกษาชาติใด [o0508]
   เขมร
   อินเดีย
   ไทย
   จีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของ RAM [o0526]
   เมื่อไฟดับหรือปิดเครื่องข้อมูลจะยังคงอยู่
   เป็น Main memory
   เป็นหน่วยความจำหลัก
   ไม่ใช่ Secondary storage
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. AS/400 จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใด [o0544]
   Main frame computer
   Mini computer
   Micro computer
   PC
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. โปรแกรม Windows ถูกเขียนโดยบริษัทใด [o0003]
   Microsoft Corporation
   SUN Corporation
   IBM
   โครงการ School net
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ข้อใดเป็นข้อเสียของ DRAM [o0021]
   เกิดการรั่วหรือคลายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
   มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้
   ยังไม่มีผู้ผลิตนำมาใช้ในธุรกิจ
   ไม่เคยมีคำนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า RD ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของ DOS ย่อมาจากอะไร [o0039]
   Redirection
   Random directory
   Remove directory
   Rename directory
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. MIPS เป็นหน่วยวัด ซึ่งย่อมาจากอะไร [o0057]
   Million income per system
   Million instruction per second
   Multi instruction per system
   Multi instruction per second
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. Disk defragmenter ทำหน้าที่อะไรในระบบปฎิบัติการ Windows [o0075]
   ลดความไม่ต่อเนื่องของเวลาในการทำงานของผู้ใช้
   ลดความไม่ต่อเนื่องในดิสก์
   ลดความซ้ำซ้อนของแฟ้ม หากมีแฟ้มชื่อเหมือนกันใน Disk จะทำการลบอัตโนมัติ
   ลบแฟ้มที่ไม่ต้องการโดยอัตโนมัติ โดยมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า EQ ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0093]
   มากกว่า
   น้อยกว่า
   เท่ากับ
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ค.ศ.1951 John mauchly และ Presper Ackert จาก ม.เพนซิลเวเนีย สร้างคอมพิวเตอร์ในงานสำมะโนประชากร ชื่ออะไร [o0111]
   EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
   EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
   UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer)
   ENIAC (Electronic Numberical Integrator and Calculator)
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0129]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. การเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยแท้จริงแล้วเก็บในเลขฐานใด [o0147]
   เก็บแบบ Analog
   ฐาน 2
   ฐาน 16
   ฐาน 10
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. โปรแกรม Microsoft Paint ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0165]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. Server computer คืออะไร [o0183]
   คอมพิวเตอร์เครื่องที่ให้บริการ และมีเครื่องลูกขอติดต่อเข้าใช้บริการ
   คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบไวรัส
   คอมพิวเตอร์ที่ตั้งให้บริการตามจุดขายใน supermarket
   คอมพิวเตอร์เป็น 10 ที่ตั้งเรียงกันให้บริการใน Cyber net
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. โปรแกรมใดเป็น Browser ของ บริษัท Microsoft [o0201]
   Opera
   Netscape
   Neoplanet
   Internet Explorer
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ MIS มี 7 ขั้นตอน ข้อใดมีการเรียงขั้นตอนถูกต้อง [o0219]
   Survey, Structured Analysis, Structured Design, Hardware Study, Implementation, Conversion, Post Implementation and Maintenance
   Survey, Structured Design, Structured Analysis, Hardware Study, Implementation, Conversion, Post Implementation and Maintenance
   Survey, Structured Analysis, Structured Design, Implementation, Hardware Study, Conversion, Post Implementation and Maintenance
   Survey, Structured Analysis, Structured Design, Hardware Study, Conversion, Implementation, Post Implementation and Maintenance
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ช่องว่าง หรือ Space มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0237]
   20
   30
   32
   42
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. การจัดระดับความสำคัญของ interrupt นั้นให้ IRQ เท่าใดสำคัญที่สุด [o0255]
   0
   256
   15
   16
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. GIGA BYTE มีกี่ไบต์ [o0273]
   1,000,000,000 ไบต์
   1,000,000 ไบต์
   1,073,741,824 ไบต์
   1,065,443,256 ไบต์
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ความเร็ว 1 picosecond หมายถึงเท่าใด [o0291]
   1 ต่อล้านล้านวินาที
   4 ต่อล้านวินาที
   4 ต่อพันล้านวินาที
   1 ต่อพันวินาที
   ผิดทุกตัวเลือก