ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ถ้าต้องการทราบ Version ของ windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0378]
System
Network
Display
Keyboard
ผิดทุกตัวเลือก

2. คอมพิวเตอร์ขนาดวางฝ่ามือ ทุกบริษัทมีชื่อเรียกกลุ่มสินค้านี้ว่าอะไร [o0389]
PocketPC
PDA
Palm
MBA
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า QBE ที่พบใน Microsoft Access นั้นย่อมาจากอะไร [o0400]
Query by example
Quit by Excel
Question by Example
Question by Excel
ผิดทุกตัวเลือก

4. การกำหนด CHMOD 723 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0411]
RWX------
RWX-W--WX
RWX--X--X
RWXRWXRWX
ผิดทุกตัวเลือก

5. VLSI ย่อมาจากอะไร [o0422]
Vibration Logical System Integration
Very Large System Indicator
Very Large System Internet
Very Large Scale Integration
ผิดทุกตัวเลือก

6. Encrypt หมายถึงอะไร [o0433]
การ Hack ระบบ
การถอดรหัสข้อมูล
การเข้ารหัสข้อมูล
การ Format ระบบ
ผิดทุกตัวเลือก

7. ตัวอักษร W ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0444]
อ่านได้
เขียนได้
ประมาลผลได้
ลบได้
ผิดทุกตัวเลือก

8. ภาษา LISP เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เก่าแก่ภาษาหนึ่ง ถูกคิดค้นโดยใคร จาก MIT [o0455]
จอห์น แมคคาที
จิม แบคคัส
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
Charles Babbage
ผิดทุกตัวเลือก

9. Charles Babbage ได้สมญาว่าอะไร [o0466]
บิดาแห่ง Internet
บิดาแห่งโปรแกรมเมอร์
บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์
บิดาแห่ง CD-ROM
ผิดทุกตัวเลือก

10. Master file คือแฟ้มลักษณะใด [o0477]
แฟ้มที่ใช้ในทางการแพทย์
แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
แฟ้มที่ใช้ใน Internet
แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย
ผิดทุกตัวเลือก

11. รหัสอะไรที่นำรหัส BCD ที่ใช้ 6 บิต ไปขยายเป็น 8 บิต [o0488]
รหัส SUM
รหัส Microsoft
รหัส EBCDIC
รหัส Linux
ผิดทุกตัวเลือก

12. JPG เป็นนามสกุลของแฟ้มลักษณะใด [o0499]
รูปภาพ
เสียง
Game
Text
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำสั่ง MAN ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0510]
แสดงรายชื่อแฟ้มในระบบ
ช่วยอธิบายคำสั่ง
Text editor
บริการจัดการ mail box
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำสั่ง REBOOT ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0521]
แสดง Process ที่ทำงานอยู่
ปิดและเปิดเครื่องใหม่
ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า webmaster@thaiall.com ส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร [o0532]
Password
Domain name
User name
Host name
ผิดทุกตัวเลือก

16. ข้อใดไม่ใช่สื่อเก็บข้อมูล [o0543]
Memory stick
Printer
Ram
Diskette
ผิดทุกตัวเลือก

17. ความเร็วโดยปกติของ SONET OC-12 เป็นเท่าใด [o0554]
10 ไบต์ต่อวินาที
1.5 เมกะไบต์ต่อวินาที
6 เมกะไบต์ต่อวินาที
78 เมกะไบต์ต่อวินาที
ผิดทุกตัวเลือก

18. GUI คืออะไร ย่อมาจากอะไร [o0006]
การติดต่อกับผู้ใช้ในแบบ Graphic (Graphic User Interface)
องค์กรควบคุมมาตรฐาน Graphic (Graphic Unique Information)
หน่วยงานต่อต้านภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน (Graphic Undo International)
สมาคมควบคุมมาตรฐานภาพ (Graphic Universal International)
ผิดทุกตัวเลือก

19. ลักษณะของ แผ่นขนาด 3.5 นิ้ว(DSHD) Double-Sided High-Density Disk มีลักษณะตรงตามข้อใด [o0017]
ขนาด 9 Sector ต่อ Track
ในแผ่นมีจำนวน 40 Track
ใช้เนื้อที่เก็บ ตาราง Directory 14 Sector
ในแผ่นมี 740 Sector
ผิดทุกตัวเลือก

20. แฟ้มที่มีส่วนในการบูตเครื่องของระบบ DOS มีแฟ้มใดบ้าง [o0028]
IO.SYS MSDOS.SYS CONFIG.SYS
IO.SYS MSDOS.SYS CONFIG.SYS COMMAND.COM AUTOEXEC.BAT
IO.SYS COMMAND.COM WIN.COM
AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS POWER.ON IBM.COM BOOT.COM INPUT.DAT OUTPUT.DAT
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า RD ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของ DOS ย่อมาจากอะไร [o0039]
Redirection
Random directory
Remove directory
Rename directory
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำสั่ง TYPE ใช้ทำอะไรในระบบ DOS [o0050]
แสดงข้อมูลในแฟ้มแบบ Text ออกทางสื่อที่ต้องการเช่น จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์
ช่วยให้โปรแกรม Editor ต่าง ๆ สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถแสดงรูปภาพอย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมใหญ่มาช่วย
ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า SCSI ออกเสียงว่า SCUZZY ย่อมาจากอะไร [o0061]
Small Computer System Interface
Size Compact System Interactive
Security Computer System Interface
Security Compatible System Interactive
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า GDI ในความหมายของระบบปฎิบัติการ Windows ย่อมาจากอะไร [o0072]
Graphic device interface
Great detector terminator
Good driver information
Gobal Driver Information
ผิดทุกตัวเลือก

25. TCP/IP เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบ Internet คำนี้ข่อมาจากอะไร [o0083]
ไม่มีคำย่อ เป็นเพียงชื่อเท่านั้น
Transmission Control Protocal / Internet Protocal
Top Control Process / Internet Protocal
Tree Communication Protocal / Integrated Protocal
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า LT ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0094]
มากกว่า
น้อยกว่า
เท่ากับ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ผิดทุกตัวเลือก

27. ความเร็ว มิลลิเซคคั่น(MS - Millisecond) คือเท่าใด [o0105]
1 ต่อ พัน วินาที
1 ต่อ ล้าน วินาที
1 ต่อ พันล้าน วินาที
1 ต่อ ล้านล้าน วินาที
ผิดทุกตัวเลือก

28. ข้อมูลที่นำไปคำนวณ(Numeric) และนำไปคำนวณไม่ได้(Character and String) แตกต่างกัน ข้อมูลใดต่อไปนี้คำนวณไม่ได้ [o0116]
123
a1000
12.5
9999999999
ผิดทุกตัวเลือก

29. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดใหญ่ที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0127]
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
ผิดทุกตัวเลือก

30. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0138]
Harddisk
Mouse
Motocycle
Memory
ผิดทุกตัวเลือก