ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0140]
Printer
Microsoft Windows
Monitor
Mouse
ผิดทุกตัวเลือก

2. โปรแกรม Calculator ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0164]
ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
ผิดทุกตัวเลือก

3. ATM คือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ย่อมาจากอะไร [o0188]
Automatic Transfer Money
Active Transfer Machine
Automatic Teller Machine
Automatic Think Maker
ผิดทุกตัวเลือก

4. Handy drive ถือเป็นอุปกรณ์ชนิดใด [o0212]
CPU
Memory
Display device
Input device
ผิดทุกตัวเลือก

5. Line feed มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0236]
13
10
0D
0A
ผิดทุกตัวเลือก

6. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RWXRWXRWX ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0260]
700
777
444
755
ผิดทุกตัวเลือก

7. ความเร็ว 1 nanosecond หมายถึงเท่าใด [o0284]
3 ต่อล้านล้านวินาที
3 ต่อล้านวินาที
1 ต่อพันวินาที
1 ต่อพันล้านวินาที
ผิดทุกตัวเลือก

8. Macintosh Floppy disk ขนาด 3.5 นิ้ว (DS/HD) มีความจุเท่าใด [o0308]
1.44Mb
800Kb
720Kb
1.4Mb
ผิดทุกตัวเลือก

9. CRT ซึ่งเป็นจอภาพของคอมพิวเตอร์ย่อมาจากอะไร [o0332]
Control Radio Terminal
Create Terminal
Control Record Terminal
Cathode ray tube
ผิดทุกตัวเลือก

10. หน่วยความจำสำรองที่ถูกใช้มากที่สุด คืออะไร [o0356]
RAM
Harddisk
CD-ROM
MO
ผิดทุกตัวเลือก

11. ถ้าต้องการทราบขนาด RAM จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0380]
Keyboard
Network
Display
System
ผิดทุกตัวเลือก

12. เทคโนโลยี RISC ของ Intel ย่อมาจากอะไร [o0404]
Random instruction set computer
Real instruction set computer
Reduce instruction set computer
RAM instruction set computer
ผิดทุกตัวเลือก

13. ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร [o0428]
Wing World Wide
World Wide Web
Wide World Web
World Wing Wide
ผิดทุกตัวเลือก

14. Winzip เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ใด [o0452]
บีบอัดข้อมูล
ฆ่าไวรัส
ซ่อมแผ่นดิสค์
ลง Soft space ในแฟ้ม
ผิดทุกตัวเลือก

15. Megahertz ซึ่งเป็นหน่วยวัดความเร็ว มีหน่วยเป็นกี่รอบต่อวินาที [o0476]
ล้านรอบ
พันรอบ
สองร้อยห้าสิบหกรอบ
สิบหกรอบ
ผิดทุกตัวเลือก

16. GIF เป็นนามสกุลของแฟ้มลักษณะใด [o0500]
Text
เสียง
Game
รูปภาพ
ผิดทุกตัวเลือก

17. ข้อใดกล่าวถูกเมื่อกล่าวถึงลักษณะสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน [o0524]
วัดความเร็วเป็นวินาที
สามารถใช้สื่อเก็บข้อมูลได้เฉพาะ tap เท่านั้น
CPU คือหน่วยเก็บข้อมูลที่ดีที่สุด
RAM เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ส่งผลถึงความเร็วในการประมวลผล
ผิดทุกตัวเลือก

18. Asynchronize process หมายถึงอะไร [o0548]
การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การกีดกัน
วงจรอับ
ผิดทุกตัวเลือก

19. รุ่นของ ไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor) รุ่นใดใหม่ที่สุด [o0013]
8088
80486
Pentium
SuperMario
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำสั่ง XCOPY ดีกว่าคำสั่ง COPY อย่างไร [o0037]
ไม่ต่างกันแม้แต่น้อย
ใช้ XCOPY เฉพาะโปรแกรมที่ประมวบผลได้ แต่ COPY คัดลอกแฟ้มได้หมด
คำสั่ง XCOPY ใช้คัดลอกทั้ง DIRECTORY ได้ แต่ COPY คัดลอกได้เฉพาะแฟ้มไม่สามารถคัดลอก DIRECTORY ได้
ไม่สามารถใช้ XCOPY บน DOS ได้ เพราะเตรียมคำสั่งนี้ให้ใช้เฉพาะบน Windows เท่านั้น
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า SCSI ออกเสียงว่า SCUZZY ย่อมาจากอะไร [o0061]
Small Computer System Interface
Size Compact System Interactive
Security Computer System Interface
Security Compatible System Interactive
ผิดทุกตัวเลือก

22. Kernel คืออะไร [o0085]
นามสกุลของผู้เขียนระบบปฏิบัติการ LINUX
ศูนย์กลางของระบบควบคุมการปฎิบัติงาน
ยี่ห้อหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่รองรับการทำงานของ LINUX ได้ดีที่สุด
โปรแกรมหนึ่งในระบบปฎิบัติการ WINDOWS ที่จำลองการทำงานให้เหมือนใช้ LINUX
ผิดทุกตัวเลือก

23. ใครเป็นบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะออกแบบเครื่อง Analytical engine [o0109]
Bill gate
Charles Babbage
Blaise Pascal
Professor Howard Aiken
ผิดทุกตัวเลือก

24. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ [o0133]
หน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit)
หน่วยวิจัย (Research unit)
หน่วยความจำ(Memory unit)
หน่วยควบคุม (Control unit)
ผิดทุกตัวเลือก

25. 10 เลขฐาน 16 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0157]
10
A
16
ไม่มีข้อใดถูก
ผิดทุกตัวเลือก

26. การกดปุ่ม Ctrl-Alt-Del ทำให้เกิดอะไรกับคอมพิวเตอร์ [o0181]
การเรียกโปรแกรมลบข้อมูลจากระบบปฏิบัติการ Windows
การทำ Cold boot
การทำ Warm boot
การปิดเครื่อง หรือ Shutdown นั่นเอง
ผิดทุกตัวเลือก

27. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0205]
เทปแม่เหล็ก
RAM
แคช
Diskette
ผิดทุกตัวเลือก

28. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด ใช้เขียน Module ใน Microsoft Access [o0229]
C
BASIC
PASCAL
RPG
ผิดทุกตัวเลือก

29. Space มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0253]
32
16
16
0A
ผิดทุกตัวเลือก

30. Notepad สามารถรองรับแฟ้มที่ขนาดไม่เกิดประมาณเท่าใด [o0277]
16 Kb
128 Kb
64 Kb
256 Kb
ผิดทุกตัวเลือก