ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. JPG เป็นนามสกุลของแฟ้มลักษณะใด [o0499]
   รูปภาพ
   เสียง
   Game
   Text
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำสั่ง PS ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0517]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดเครื่อง
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ถ้ามีคำว่า .go.th อยู่ใน Domain name จะหมายถึงกลุ่มใด [o0535]
   การศึกษา
   ธุรกิจ
   หน่วยงานทางทหาร
   หน่วยงานราชการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ความเร็วโดยปกติของ CD-ROM 40X เป็นเท่าใด [o0553]
   10 ไบต์ต่อวินาที
   1.5 เมกะไบต์ต่อวินาที
   6 เมกะไบต์ต่อวินาที
   78 เมกะไบต์ต่อวินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ลักษณะของ แผ่นขนาด 5.25 นิ้ว(DSDD) Double-Sided Double-Density Disk มีลักษณะอย่างไร [o0012]
   แผ่นดิสก์รูปทรงห้าเหลี่ยม เก็บข้อมูลได้มาก
   ความจุ 360 Kb
   ขนาดของแผ่นกว้างยาวไม่เท่ากัน โดยกว้าง 5 นิ้ว และยาว 5.25 นิ้ว
   แผ่นแบบนี้ใช้กับเครื่องเล่น CD ได้ด้วย ซึ่งใช้เก็บภาพยนต์ได้ครั้งละหลาย ๆ เรื่องได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. แฟ้ม IO.SYS เป็นแฟ้มที่สำคัญของ DOS ในการใช้บูตระบบ คำว่า IO นี้ ย่อมาจากอะไร [o0030]
   In Operation
   Input Output
   Initiation Operation
   Input Opportunities
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำสั่ง Call ถูกใช้ใน Batch file เพื่ออะไร [o0048]
   เพื่อเรียกตัวแปรมาประมวลผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
   เพื่อเรียกผู้ใช้ในระบบ Network ให้กลับเข้าอยู่การทำงาน
   เพื่อเรียกผู้ร่วมงานจากคอมพิวเตอร์ผ่านวิทยุติดตามตัว ซึ่งเป็นบริการของ DOS version ใหม่
   เพื่อเรียก Batch file อื่นมาทำงาน เมื่อทำ Batch file นั้นเสร็จ จะกลับมาทำ Batch file เดิมต่อจากบรรทัดเดิม
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. CDROM 1 แผ่นเก็บข้อมูลได้ประมาณเท่าใด [o0066]
   256 MB
   650 MB
   1048 MB
   1.44 MB
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ผู้ให้กำเนิด LINUX คือใคร [o0084]
   Linus Torvalds
   Linus Kernel
   Bill Gate
   Linux corporation
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ชาร์ล แบบเบจ(Charles Babbage) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ คิดค้นเครื่องอะไรขึ้นมา [o0102]
   Time machine จนโดราเอมอน สามารถใช้เดินทางมาหาโนบิตะได้
   Personal Computer เครื่องที่สามของโลกที่สามารถทำงานทาง graphic
   เครื่องคำนวณที่เรียกว่า เครื่องหาผลต่าง (Difference Engine)
   Slot Machine หรือที่รู้จักกันในนามปีศาจแขนเดียว
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าใหญ่ที่สุด [o0120]
   หน่วยข้อมูล(Data Item)
   เขตข้อมูล (Data Field)
   ระเบียนข้อมูล (Data record)
   แฟ้มข้อมูล (Data File)
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0138]
   Harddisk
   Mouse
   Motocycle
   Memory
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. 2 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0156]
   0
   1
   2
   ไม่มีข้อใดถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. Surge protector คืออะไร [o0174]
   เครื่องสำรองไฟฟ้า
   เครื่องตรวจสอบไวรัสอัตโนมัติ
   อุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า
   เครื่องปรับอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ในภาษา HTML คำสั่ง H1 มีหน้าที่อะไร [o0192]
   ตัวอักษรเอียง
   ตัวอักษรเข้มหรือหนา
   ตัวอักษรขีดเส้นใต้
   ตัวอักษรแบบ heading ที่มีขนาดใหญ่
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. PDA คืออะไร [o0210]
   Keyboard
   คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เลขาส่วนตัว
   LAN
   WAN
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดต่อไปนี้ เกิดมาก่อนใคร [o0228]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ISDN คือเครือข่ายสื่อสารทางไกลด้วยระบบ Digital แต่ ISDN ย่อมาจากอะไร [o0246]
   Integrated Services Digital Network
   Integrated System Digital Network
   Integrated Services Dynamic Network
   Integrated Services Digital Nervius
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 16 คืออะไร [o0264]
   0D
   0A
   13
   LF
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. SCSI เป็นมาตรฐานที่ใช้กำหนดลักษณะบัส ใช้ติดต่ออุปกรณ์รอบข้างได้สูงสุดกี่ตัว [o0282]
   8 ตัว
   2 ตัว
   16 ตัว
   256 ตัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 3 มีขนาดเท่าใด [o0300]
   54mm * 85.mm * 10 mm
   54mm * 85.mm * 5 mm
   54mm * 85.mm * 3.3 mm
   54mm * 85.mm * 10.5 mm
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. BIOS ย่อมาจากอะไร [o0318]
   Big Input Operating System
   Biology system
   Binary operating system
   Basic Input Output System
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ถ้าต้องการเพิ่ม protocal เช่น TCP/IP ต้องเรียก icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก [o0336]
   System
   Display
   Network
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. Eudora เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ด้านใดได้โดดเด่น [o0354]
   Browser
   Graphic
   Word
   E-Mail
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดกลาง คือเครื่องใด [o0372]
   Mainframe computer
   Mini computer
   Micro computer
   Mobile phone
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. Charles Babbage คิดค้นเครื่องอะไร [o0390]
   INTERNET
   PDA
   PALM
   Difference Engine และ Analytical Engine
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. การกำหนด CHMOD 777 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0408]
   RWX--X--X
   RWX------
   RWXRWXRWX
   RWX-W--WX
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คู่แข่งของ Microsoft office ที่ใช้งานบน Linux คือโปรแกรมใด [o0426]
   Excel
   Word
   StarOffice
   Photoshop
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ตัวอักษร W ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0444]
   อ่านได้
   เขียนได้
   ประมาลผลได้
   ลบได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. Firewall Server มีหน้าที่อะไร [o0462]
   จำกัด และอนุญาติ packets จากภายนอก
   ทำลายระบบ
   อุปกรณ์กันไฟไหม้
   กำแพงกันไฟฟ้าสถิต
   ผิดทุกตัวเลือก