ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 3 มีขนาดเท่าใด [o0300]
   54mm * 85.mm * 10 mm
   54mm * 85.mm * 5 mm
   54mm * 85.mm * 3.3 mm
   54mm * 85.mm * 10.5 mm
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ภาษา Pascal มีเค้าโครงมาจากภาษาอะไร [o0320]
   Algo
   C
   Perl
   PHP
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. IMAP เป็น Protocal เกี่ยวกับบริการด้านใดใน Internet [o0340]
   Graphic
   E-Mail
   CGI
   HTTP
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. Browser อะไรที่ มีผู้คนใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน [o0360]
   Netscape
   Internet Explorer
   NeoPlanet
   Opera
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ถ้าต้องการทราบขนาด RAM จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0380]
   Keyboard
   Network
   Display
   System
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า QBE ที่พบใน Microsoft Access นั้นย่อมาจากอะไร [o0400]
   Query by example
   Quit by Excel
   Question by Example
   Question by Excel
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. แฟ้มนามสกุล gZ มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0420]
   Windows
   UNIX
   OS/2
   Apple
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. alphameric หมายถึงข้อมูลลักษณะใด [o0440]
   ตัวเลข
   ข้อความผสมตัวเลข
   ข้อความ หรือตัวอักษร
   ตัวพิมพ์ใหญ่
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. alphabetic หมายถึงข้อมูลลักษณะใด [o0460]
   ข้อความ หรือตัวอักษร
   ตัวเลข
   ข้อความผสมตัวเลข
   ตัวพิมพ์ใหญ่
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คอมพิวเตอร์ในยุคที่สาม(ค.ศ.1965-1971) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0480]
   ภาษา Perl
   ภาษา C
   ภาษาโคบอล และภาษาพีแอลวัน
   ภาษา Basic
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. GIF เป็นนามสกุลของแฟ้มลักษณะใด [o0500]
   Text
   เสียง
   Game
   รูปภาพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำสั่ง FSCK ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0520]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดเครื่อง
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. Handy drive คืออุปกรณ์ประเภทใด [o0540]
   สื่อเก็บข้อมูล
   อุปกรณ์แสดงผล
   อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
   เครื่องพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. DOS ย่อมาจากอะไร [o0001]
   Disk Operating System
   Door Of System
   Disk of System
   Direct - Opening Systematic
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ข้อใดเป็นข้อเสียของ DRAM [o0021]
   เกิดการรั่วหรือคลายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
   มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้
   ยังไม่มีผู้ผลิตนำมาใช้ในธุรกิจ
   ไม่เคยมีคำนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า CLS ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของ DOS ย่อมาจากอะไร [o0041]
   Clear screen
   Canon link system
   Clear system
   Crack System
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า SCSI ออกเสียงว่า SCUZZY ย่อมาจากอะไร [o0061]
   Small Computer System Interface
   Size Compact System Interactive
   Security Computer System Interface
   Security Compatible System Interactive
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. Plug and Play คืออะไร ในระบบปฏิบัติการ Windows [o0081]
   ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรม INTERNET ให้เป็นไปในทางเดียวกัน
   ข้อกำหนดของสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่อนุญาติให้ระบุ และ config อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
   ระเบียบวิธีการที่ยอมให้การติดต่อข้ามเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอีกชื่อหนึ่งว่า Protocal
   คำนี้ถูกใช้แยกออกจากกัน ไม่มีการใช้ร่วมกัน เช่น Plug แปลว่าเสียบ และ Play แปลว่าเล่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. Shell ในระบบปฏิบัติการ UNIX คืออะไร [o0101]
   โปรแกรมที่คอยปฏิบัติงานตามที่ผู้ใช้สั่งงาน
   หอยชนิดหนึ่ง ที่เกาะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
   โปรแกรมฆ่าไวรัสที่มีประสิทธิภาพมาก
   โปรแกรม Editor ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขแฟ้มแบบ TEXT
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. เปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำนวนแนวนอน ถือเป็นจำนวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล [o0121]
   หน่วยข้อมูล(Data Item)
   เขตข้อมูล (Data Field)
   ระเบียนข้อมูล (Data record)
   แฟ้มข้อมูล (Data File)
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0141]
   CD-ROM
   RAM
   Accounting program
   Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. โปรแกรม Microsoft word ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0161]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. การกดปุ่ม Ctrl-Alt-Del ทำให้เกิดอะไรกับคอมพิวเตอร์ [o0181]
   การเรียกโปรแกรมลบข้อมูลจากระบบปฏิบัติการ Windows
   การทำ Cold boot
   การทำ Warm boot
   การปิดเครื่อง หรือ Shutdown นั่นเอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. โปรแกรมใดเป็น Browser ของ บริษัท Microsoft [o0201]
   Opera
   Netscape
   Neoplanet
   Internet Explorer
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. รายงานใดที่ถูกจัดทำเพื่อผู้ที่ร้องขอ แต่ได้เคยมีการเตรียมการทำรายงานนั้นไว้แล้ว [o0221]
   Schedule Reports
   Demand Reports
   Exception Reports
   Predictive Reports
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. Form feed มีรหัส ASCII ฐาน 16 ว่าอะไร [o0241]
   0A
   0B
   0C
   0D
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RWX------ ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0261]
   444
   777
   700
   755
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. 6 บิตนั้นแทนความแตกต่างของตัวอักษรได้กี่รหัส [o0281]
   256 รหัส
   16 รหัส
   6 รหัส
   64 รหัส
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. 8 บิตนั้นแทนความแตกต่างของตัวอักษรได้กี่รหัส [o0301]
   256 รหัส
   64 รหัส
   16 รหัส
   6 รหัส
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีหน้าที่รับพักข้อมูล ระหว่างส่งผ่านอุปกรณ์ [o0321]
   Zip drive
   CACHE
   CD-ROM
   Buffer
   ผิดทุกตัวเลือก