ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. แป้นพิมพ์ที่มีคนกล่าวว่ามีประสิทธิภาพกว่า QWERTY แต่ไม่นิยมคือแบบใด [o0315]
   AQWERTY keyboard
   ASDF Keyboard
   DVORAK keyboard
   ASDFJKL Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. เทคโนโลยี CISC ของ Intel ย่อมาจากอะไร [o0326]
   Cool Instruction set computer
   Clone instruction set computer
   Cyber instruction set computer
   Complex instruction set computer
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร [o0337]
   Laser printer
   Dot-matrix
   Inkjet printer
   Scanner
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. แฟ้มนามสกุล TAR มักเป็นแฟ้มลักษณะใด [o0348]
   ถูกบีบอัด
   Graphic
   Word
   Browser
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า IC หรือวงจรรวมนั้นย่อมาจากอะไร [o0359]
   Integrated computer
   Internet Computer
   Internet circuit
   Integrated circuit
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ในเรื่องของเสียง MIDI นั้นย่อมาจากอะไร [o0370]
   Midnight Interface
   Mid Internet
   Musical instrument digital interface
   Media Direct Interface
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ผลการพิมพ์ของ Printer ที่ชื่อว่า NLQ คำนี้ย่อมาจากอะไร [o0381]
   Near Letter Quality
   Never Line Quit
   Near Line Quiet
   Never Letter Quality
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. PCMCIA ย่อมาจากอะไร [o0392]
   Personal Computer Memory Card International Association
   Personal Computer Memory Card International Access
   Personal Computer Memory Card Internet Access
   Personal Control Memory Card International Association
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. RAM ย่อมาจากอะไร [o0403]
   Record Access Memory
   Real Access Memory
   Random Access Memory
   Rio Accessories Memory
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL)ย่อมาจากอะไร [o0414]
   Speed Question Language
   Speed Query Language
   Structured Query Language
   Structured Question Language
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. แฟ้มนามสกุล Z มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0425]
   Apple
   Windows
   OS/2
   UNIX
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ระเบียนข้อมูล (Data record) คือข้อมูลลักษณะใด [o0436]
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. เครื่องมือคำนวณชนิดแรกที่สร้างโดยชาวจีนโบราณ คืออะไร [o0447]
   เครื่องคิดเลข
   คอมพิวเตอร์
   ลูกคิด
   Palm
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ภาษา LOGO เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้สอนเด็ก ถูกคิดค้นโดยใคร จาก MIT [o0458]
   จอห์น แมคคาที
   เซย์มัวร์ พาเพิร์ต
   จิม แบคคัส
   Charles Babbage
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. โดยปกติการเข้าถึงเทปกระดาษ จะเข้าถึงแบบใด [o0469]
   แบบสุ่ม (Sequential access)
   แบบสุ่ม (Random access)
   แบบตามลำดับ (Random access)
   แบบตามลำดับ(Sequential access)
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คอมพิวเตอร์ในยุคที่สาม(ค.ศ.1965-1971) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0480]
   ภาษา Perl
   ภาษา C
   ภาษาโคบอล และภาษาพีแอลวัน
   ภาษา Basic
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ระบบ EDI(Electronic Data Interchange) คืออะไร [o0491]
   ระบบแลกเปลี่ยนบุคคลากร IT
   ระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
   ระบบปฏิบิติการ
   ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คอมพิวเตอร์รุ่นแรกเช่น ENIAC หรือ UNIVAC ใช้อะไร เป็นวงจรคำนวณ [o0502]
   ทรานซิสเตอร์
   หลอดสูญญากาศ
   ถ่านไฟฉาย
   แม่เหล็ก
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำสั่ง CAT ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0513]
   แสดงข้อมูลใน Text file
   ตรวจสอบเครื่องปลายทางด้วย IP
   Text browser
   แสดงการใช้พื้นที่ใน Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ข้อใดกล่าวถูกเมื่อกล่าวถึงลักษณะสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน [o0524]
   วัดความเร็วเป็นวินาที
   สามารถใช้สื่อเก็บข้อมูลได้เฉพาะ tap เท่านั้น
   CPU คือหน่วยเก็บข้อมูลที่ดีที่สุด
   RAM เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ส่งผลถึงความเร็วในการประมวลผล
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ถ้ามีคำว่า .go.th อยู่ใน Domain name จะหมายถึงกลุ่มใด [o0535]
   การศึกษา
   ธุรกิจ
   หน่วยงานทางทหาร
   หน่วยงานราชการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. หลักการของหน่วยความจำ ที่ทำให้ CPU และหน่วยรับและแสดงผล ทำงานได้มีประสิทธิภาพ คำนึงในงานที่ต่างกัน เป็นคุณสมบัติของอะไร [o0546]
   Buffer
   Spooling
   Diskette
   Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. การสื่อสารผ่านสื่อกลางใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด [o0557]
   UTP
   Fiber optic
   Microwave
   COAX
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ตารางจัดแฟ้ม (File allocation table) มีหน้าที่อะไร [o0009]
   จัดเก็บตำแหน่งอ้างอิงระหว่าง Cluster ถึง Cluster ของแต่ละแฟ้ม
   จัดเก็บชื่อแฟ้ม
   จัดเก็บขนาดแฟ้ม และชื่อแฟ้ม
   จัดเก็บ ชื่อแฟ้ม นามสกุลแฟ้ม วันที่ใช้งานแฟ้มครั้งล่าสุด และขนาดแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. RAM คือหน่วยความจำที่เข้าถึงได้โดยสุ่ม ถามว่า RAM ย่อมาจากอะไร [o0020]
   Read Access Memory
   Random Access Memory
   Real Action Method
   Random Accumulate Measurement
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS [o0031]
   CLS
   MOVE
   COPY
   REN
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. เลข 65 ฐาน 10 ตรงกับ A แล้ว เลข 90 ฐาน 10 ตรงกับอักษรอะไร [o0042]
   Z
   X
   B
   O
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. หากต้องการออกจากโปรแกรม Debug ของ DOS ให้กดอะไร [o0053]
   O ซึ่งหมายถึง Out
   B ซึ่งหมายถึง Bye
   Q ซึ่งหมายถึง Quit
   E ซึ่งหมายถึง Exit
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. วิธีที่มีประสิทธิภาพแบบใหม่ของ Controller แบบ ST-506 ใช้บันทึกข้อมูลบน Harddisk คืออะไร [o0064]
   RLL (Run Length Limited)
   MFM (Modified Frequency Modulation)
   CAD (Computer Aided Design)
   CAM (Computer Aided Manufacturing)
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. Disk defragmenter ทำหน้าที่อะไรในระบบปฎิบัติการ Windows [o0075]
   ลดความไม่ต่อเนื่องของเวลาในการทำงานของผู้ใช้
   ลดความไม่ต่อเนื่องในดิสก์
   ลดความซ้ำซ้อนของแฟ้ม หากมีแฟ้มชื่อเหมือนกันใน Disk จะทำการลบอัตโนมัติ
   ลบแฟ้มที่ไม่ต้องการโดยอัตโนมัติ โดยมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย
   ผิดทุกตัวเลือก