ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. PDA คืออะไร [o0209]
   คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เลขาส่วนตัว
   Hacker
   Mainframe
   LAN
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด ที่ถูกพัฒนาโดย Niklaus Wirth และเป็น Structure programming [o0234]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ R--R--R-- ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0259]
   755
   700
   777
   444
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ความเร็ว 1 nanosecond หมายถึงเท่าใด [o0284]
   3 ต่อล้านล้านวินาที
   3 ต่อล้านวินาที
   1 ต่อพันวินาที
   1 ต่อพันล้านวินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. AOL คือ ISP ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดรายหนึ่ง ย่อมาจากอะไร [o0309]
   America Online
   Access Online
   America Open
   Access Open
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ถ้าการ Backup คือการสำรองข้อมูล อะไรที่คู่กัน [o0334]
   Format
   Delete
   Erase
   Restore
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า IC หรือวงจรรวมนั้นย่อมาจากอะไร [o0359]
   Integrated computer
   Internet Computer
   Internet circuit
   Integrated circuit
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. เครื่องหมาย || ใน Shell script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0384]
   and
   or
   nor
   if
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. การกำหนด CHMOD 646 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0409]
   RWX--X--X
   RWX------
   RW-R--R-X
   RWX-W--WX
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วย 3 สิ่งคืออะไรบ้าง [o0434]
   Hardware Software Peopleware
   การประมวลภาษาธรรมชาติ,หุ่นยนต์,ระบบผู้เชี่ยวชาญ
   คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สัตว์
   Palm Notebook Mobile
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ภาษา COBOL นั้น ถูกออกแบบเพื่อนำไปใช้ในด้านใด [o0459]
   Graphic
   ด้านธุรกิจ
   Entertain
   Word processing
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ลูกคิด ถูกคิดค้นขึ้นโดยชนชาติใด [o0484]
   อังกฤษ
   ยุโรป
   เยอรมัน
   จีนโบราณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำสั่ง LS ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0509]
   แสดงรายชื่อแฟ้มในระบบ
   ช่วยอธิบายคำสั่ง
   Text editor
   บริการจัดการ mail box
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ถ้ามีคำว่า .go.th อยู่ใน Domain name จะหมายถึงกลุ่มใด [o0534]
   การศึกษา
   ธุรกิจ
   หน่วยงานราชการ
   หน่วยงานทางทหาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. การสื่อสารผ่านสื่อกลางใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด [o0559]
   COAX
   Fiber optic
   Microwave
   UTP
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. หน่วยความจำปกติ (Conventional memory) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0025]
   64 Kb
   384 Kb
   640 Kb
   1024 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำสั่ง TYPE ใช้ทำอะไรในระบบ DOS [o0050]
   แสดงข้อมูลในแฟ้มแบบ Text ออกทางสื่อที่ต้องการเช่น จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์
   ช่วยให้โปรแกรม Editor ต่าง ๆ สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   สามารถแสดงรูปภาพอย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมใหญ่มาช่วย
   ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. Disk defragmenter ทำหน้าที่อะไรในระบบปฎิบัติการ Windows [o0075]
   ลดความไม่ต่อเนื่องของเวลาในการทำงานของผู้ใช้
   ลดความไม่ต่อเนื่องในดิสก์
   ลดความซ้ำซ้อนของแฟ้ม หากมีแฟ้มชื่อเหมือนกันใน Disk จะทำการลบอัตโนมัติ
   ลบแฟ้มที่ไม่ต้องการโดยอัตโนมัติ โดยมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ระบบปฏิบัติการ LINUX เป็นระบบแบบใด [o0100]
   ระบบผู้ใช้คนเดียว
   ระบบ WINDOWS ที่ MICROSOFT เขียนขึ้นมาแก้ไขข้อผิดพลาดของตน
   ระบบปฏิบัติการแบบหลายผู้ใช้ เข้าใช้เครื่องพร้อมกัน ผ่านระบบเครือข่าย
   ระบบปฏิบัติการสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น ร้านค้า ร้าน VDO เป็นต้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คอมพิวเตอร์ที่ใช้วัดคลื่นสมอง มักใช้คอมพิวเตอร์แบบใด [o0125]
   Digital computer
   Analog computer
   Artificial Intelligence Computer
   Windows NT Computer
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. เลข 2 ในเลข ฐาน 2 ตรงกับคำตอบข้อใดมากที่สุด [o0150]
   1
   10
   2
   ไม่มีข้อใดถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. RS232 คืออะไร [o0175]
   มาตรฐานที่กำหนดสำหรับใช้ในการสื่อสารข้อมูลโดยกำหนดลักษณะทางกายภาพ และทางไฟฟ้าสำหรับเชื่อมโยง
   มาตรฐานการเชื่อมต่อ internet
   มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN
   มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ (quality control)
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. โปรแกรมใดไม่ใช่ โปรแกรมแบบ Browser [o0200]
   Opera
   Netscape
   Neoplanet
   Photoshop
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์มี 7 ตำแหน่ง ข้อใดถูกต้อง [o0225]
   EDP manager, System Analyst, Programmer, Computer Operator, Scheduler, Librarian, Data Entry Operator
   EDP manager, Cracker, Programmer, Computer Operator, Scheduler, Librarian, Data Entry Operator
   EDP manager, System Analyst, Hacker, Computer Operator, Maid, Librarian, Data Entry Operator
   EDP manager, Cracker, Programmer, Computer Operator, Scheduler, Hacker, Data Entry Operator
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. Octal number หมายถึงเลขฐานใด [o0250]
   2
   8
   16
   256
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. IBM Floppy disk ขนาด 3.5 นิ้ว(DS/HD) มีความจุเท่าใด [o0275]
   1.44Mb
   1.2Mb
   720Kb
   360Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 3 มีขนาดเท่าใด [o0300]
   54mm * 85.mm * 10 mm
   54mm * 85.mm * 5 mm
   54mm * 85.mm * 3.3 mm
   54mm * 85.mm * 10.5 mm
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ในการออกแบบ Microprocessor เครื่องตระกูล 80286 ของ intel ใช้เทคโนโลยีแบบใด [o0325]
   RISC
   CISC
   DISC
   BISC
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. CU writer เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภทใด [o0350]
   Internet
   Graphic
   Word processor
   Browser
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. NCSA Mosaic เป็น Browser สำหรับเปิดเว็บ คำว่า NCSA ย่อมาจากอะไร [o0375]
   Near Create for Searching Association
   National Control for Searching Analyst
   National Center for Supercomputing Applications
   National Center for Supercomputing Association
   ผิดทุกตัวเลือก