ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. โปรแกรมใดที่ใช้สำหรับทำตารางรายจ่าย คะแนนนักเรียน หรือพิมพ์เอกสารอย่างง่าย โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม [o0341]
   Word
   Excel
   PowerPoint
   Photoshop
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. เครื่องพิมพ์แบบ 9 หรือ 24 เข็มพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์แบบใด [o0363]
   Ink Jet
   Laser printer
   Dot-matrix
   Scanner
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. เครื่องหมาย && ใน Shell script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0385]
   and
   or
   nor
   if
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. การกำหนด CHMOD 711 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0407]
   RWX--X--X
   RWX------
   RWXRWXRWX
   RWX-W--WX
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. การกำหนดสิทธิด้วย CHMOD จะมี 3 ส่วน แต่ละส่วนคืออะไร [o0429]
   ผู้อื่น เจ้าของ กลุ่ม
   กลุ่ม ผู้อื่น เจ้าของ
   กลุ่ม เจ้าของ ผู้อื่น
   เจ้าของ กลุ่ม ผู้อื่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. Surge protector เป็นเครื่องอะไร [o0451]
   เครื่อง Proxy
   เครื่องสำรองไฟฟ้า
   เครื่อง Firewall
   เครื่องป้องกันไฟกระชาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ตัวแปรภาษาแบบ Interpreter จะทำหน้าที่แปลภาษาอย่างไร [o0473]
   แปลทีละคำสั่ง แต่ประมวลผลจากล่างขึ้นบน
   แปลทั้งโปรแกรม แล้วแสดงผลลัพธ์ของการประมวลผล
   แปล และประมวลผลไปทีละคำสั่ง
   แปลทีละคำสั่ง แล้วประมวลผลจากจุดที่ผิดพลาด
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. การทดสอบโปรแกรมสำหรับการพัฒนาระบบ มักจะทำต่อจากขั้นตอนใด [o0495]
   ศึกษาระบบเดิม
   ศึกษาปัญหา
   การเขียนโปรแกรม
   ออกแบบระบบใหม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำสั่ง PS ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0517]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดเครื่อง
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. Mouse คืออุปกรณ์ประเภทใด [o0539]
   สื่อเก็บข้อมูล
   อุปกรณ์แสดงผล
   อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
   เครื่องพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. OS ย่อมาจากอะไร ในเรื่องระบบปฎิบัติการ [o0002]
   Operaing system
   Open System
   Off-line System
   Opportunity System
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. หน่วยความจำ Cache memory เป็นหน่วยความจำแบบใด [o0024]
   Static RAM
   Dynamic RAM
   Win RAM
   Linux RAM
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. เมื่อสั่ง PAUSE ใน DOS จะปรากฏคำว่าอะไรบนจอภาพ เพื่อรอรับค่าจากแป้นพิมพ์ [o0046]
   Prompt
   Pause
   Press any key to continue …
   Nothing on screen
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. Toner ของ เครื่องพิมพ์เลเซอร์คืออะไร [o0068]
   ปืนเลเซอร์ ประสิทธิภาพต่ำ
   หมึกพิมพ์ของเครื่องเลเซอร์
   แท่นป้อนกระดาษอัตโนมัติ
   อุปกรณ์สร้างความร้อนชนิดพิเศษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า LE ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0090]
   มากกว่า
   น้อยกว่า
   เท่ากับ
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ผลงานอะไรทำให้ John Bardeen, William Shockley และ Walter H.Brattain ได้รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ (1956) [o0112]
   EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
   EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
   UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer)
   IBM 1401 และ IBM 1620
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0134]
   Diskette
   Memory
   Mouse
   Printer
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. 2 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0156]
   0
   1
   2
   ไม่มีข้อใดถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. Decrypt คืออะไร [o0178]
   การเข้ารหัสข้อมูลไม่ให้อ่านข้อมูลได้ง่าย
   การถอดรหัสข้อมูลที่เคยเข้าไว้ให้อ่านได้
   การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการอย่างหมดจอ
   การเรียกคืนข้อมูลที่ถูกลบไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. โปรแกรมใดไม่ใช่ โปรแกรมแบบ Browser [o0200]
   Opera
   Netscape
   Neoplanet
   Photoshop
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. รายงานที่จัดทำขึ้นเฉพาะกิจ ซึ่งมักเป็นความต้องการพิเศษเพื่อตรวจสอบอะไรบางอย่าง และไม่เคยมีการร้องขอมาก่อน [o0222]
   Schedule Reports
   Demand Reports
   Exception Reports
   Predictive Reports
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. NS หรือ Nanosecond มีอัตราส่วนเท่าใด [o0244]
   1/1,000 วินาที
   1/1,000,000 วินาที
   1/1,000,000,000 วินาที
   1/1,000,000,000,000 วินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0266]
   10
   0D
   12
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. IBM Floppy disk ขนาด 5.25 นิ้ว (DS/HD) มีความจุเท่าใด [o0288]
   720Kb
   360Kb
   1.2Mb
   1.44Mb
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. แฟ้มนามสกุล PDF มักถูกเปิดด้วยโปรแกรมอะไร [o0310]
   Ms Word
   Acrobat reader
   Browser
   X-Box
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. CRT ซึ่งเป็นจอภาพของคอมพิวเตอร์ย่อมาจากอะไร [o0332]
   Control Radio Terminal
   Create Terminal
   Control Record Terminal
   Cathode ray tube
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. Eudora เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ด้านใดได้โดดเด่น [o0354]
   Browser
   Graphic
   Word
   E-Mail
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. การจู่โจมทาง Mail box ของผู้ใช้ ตัวไวรัส มักเลือกโปแกรมใดมากที่สุด [o0376]
   Outlook
   Netscape mail
   Eudora
   Web based mail
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. PGP เป็นระบบ Public key cryptography ย่อมาจากอะไร [o0398]
   Piority Great Public
   Private Generate Protection
   Private Good protection Pretty Generate Protection
   Pretty Good Privacy
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. แฟ้มนามสกุล gZ มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0420]
   Windows
   UNIX
   OS/2
   Apple
   ผิดทุกตัวเลือก