ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. GIF เป็นนามสกุลของภาพ ซึ่งย่อมาจากอะไร [o0347]
   Graphics Internet Format
   Give Internet Format
   Graphics Interchange Format
   Give Interchange Format
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. Eudora เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ด้านใดได้โดดเด่น [o0354]
   Browser
   Graphic
   Word
   E-Mail
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. JPEG หรือ JPG เป็นนามสกุลของภาพ ซึ่งย่อมาจากอะไร [o0361]
   Joint Photographic Experts Generation
   Joint Program Experts Group
   Joint Program Exam Group
   Joint Photographic Experts Group
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. Webserver ของอะไรที่มีคนใช้กันมากที่สุดในโลก [o0368]
   PWS
   Microsoft
   Apache
   Burin
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. NCSA Mosaic เป็น Browser สำหรับเปิดเว็บ คำว่า NCSA ย่อมาจากอะไร [o0375]
   Near Create for Searching Association
   National Control for Searching Analyst
   National Center for Supercomputing Applications
   National Center for Supercomputing Association
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสารที่มากับ Windows ทุก version [o0382]
   Photoshop
   Notepad
   ACDSEE
   EXCEL
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คอมพิวเตอร์ขนาดวางฝ่ามือ ทุกบริษัทมีชื่อเรียกกลุ่มสินค้านี้ว่าอะไร [o0389]
   PocketPC
   PDA
   Palm
   MBA
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คอมพิวเตอร์ขนาดวางฝ่ามือ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นรายแรกเป็นของบริษัทใด [o0396]
   MBA
   PocketPC
   PDA
   Palm
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. RAM ย่อมาจากอะไร [o0403]
   Record Access Memory
   Real Access Memory
   Random Access Memory
   Rio Accessories Memory
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. การกำหนด CHMOD 700 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0410]
   RWX-W--WX
   RWXRWXRWX
   RWX--X--X
   RWX------
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. XON/XOFF เป็นโปรโตรคอลที่ใช้ในการสื่อสารแบบใด ที่ใช้ควบคุมด้วยสัญญาณเปิดปิดขณะรับส่งข้อมูล [o0417]
   Asynchronous
   Synchronous
   Batch
   Off-line
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. แฟ้มนามสกุล TAR มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0424]
   Apple
   Windows
   OS/2
   UNIX
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ตู้ PBX ที่ใช้ในองค์กร ใช้เพื่อสิ่งใดเป็นสำคัญ [o0431]
   ระบบ Leased line
   กันฟ้าผ่า
   ลดคลื่นรบกวน
   ใช้เพิ่มคู่สายให้เหมือนมีมากขึ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. แฟ้มข้อมูล (Data file) คือข้อมูลลักษณะใด [o0438]
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ตัวอักษร X ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0445]
   อ่านได้
   เขียนได้
   ประมาลผลได้
   ลบได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. Winzip เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ใด [o0452]
   บีบอัดข้อมูล
   ฆ่าไวรัส
   ซ่อมแผ่นดิสค์
   ลง Soft space ในแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ภาษา COBOL นั้น ถูกออกแบบเพื่อนำไปใช้ในด้านใด [o0459]
   Graphic
   ด้านธุรกิจ
   Entertain
   Word processing
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. Charles Babbage ได้สมญาว่าอะไร [o0466]
   บิดาแห่ง Internet
   บิดาแห่งโปรแกรมเมอร์
   บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์
   บิดาแห่ง CD-ROM
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ตัวแปรภาษาแบบ Interpreter จะทำหน้าที่แปลภาษาอย่างไร [o0473]
   แปลทีละคำสั่ง แต่ประมวลผลจากล่างขึ้นบน
   แปลทั้งโปรแกรม แล้วแสดงผลลัพธ์ของการประมวลผล
   แปล และประมวลผลไปทีละคำสั่ง
   แปลทีละคำสั่ง แล้วประมวลผลจากจุดที่ผิดพลาด
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คอมพิวเตอร์ในยุคที่สาม(ค.ศ.1965-1971) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0480]
   ภาษา Perl
   ภาษา C
   ภาษาโคบอล และภาษาพีแอลวัน
   ภาษา Basic
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. รหัส EBCDIC เป็นรหัส 8 บิตที่ขยายมาจากรหัสอะไร [o0487]
   รหัส Microsoft
   รหัส BCD
   รหัส SUM
   รหัส Linux
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. Ad hoc report เป็นรายงานประเภทใด [o0494]
   รายงานประจำวัน
   รายงานเร่งด่วน จัดทำเฉพาะงาน
   รายงานสิ้นปี
   รายงานประจำเดือน
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. PERT มีประโยชน์ใช้จัดตารางของงาน อย่างไร [o0501]
   แสดงกระแสของข้อมูล
   แสดงรายชื่องาน
   แสดงลำดับของงานและเวลา
   แสดงขั้นตอนการประมวลผล
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. Virus CIH ถูกเขียนโดยนักศึกษาชาติใด [o0508]
   เขมร
   อินเดีย
   ไทย
   จีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำสั่ง LYNX ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0515]
   แสดงข้อมูลใน Text file
   ตรวจสอบเครื่องปลายทางด้วย IP
   Text browser
   แสดงการใช้พื้นที่ใน Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. เหตุใด Ada augusta ได้รับการยกย่องว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก [o0522]
   ได้แบ่งการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นส่วนควบคุม ส่วนเก็บข้อมูล และส่วนคำนวณ
   เป็นผู้คิดค้นภาษาระดับสูงคนแรก
   เป็นผู้ออกความเห็น และเขียนคำสั่ง วิธีใช้เครื่องของ Charles babbage
   เป็นผู้เขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงหน่วยความจำ [o0529]
   1 Byte = 8 bit
   2 Byte = 8 Bit
   1 Kb = 1000 Byte
   1 Mb = 1020 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Software [o0536]
   Palm
   OS/2
   WindowsME
   PhotoShop
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ข้อใดไม่ใช่สื่อเก็บข้อมูล [o0543]
   Memory stick
   Printer
   Ram
   Diskette
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. Dead lock หมายถึงอะไร [o0550]
   การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
   การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   การกีดกัน
   วงจรอับ
   ผิดทุกตัวเลือก