ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

2. Which of the following are Java keywords? [j0048]
stand
float
servlet
applet
ผิดทุกตัวเลือก

3. Which of the following are illegal lines? [j0073]
int [] a;
int [] a [];
int [][] a;
int a[5];
ผิดทุกตัวเลือก

4. Which of the following are false? [j0098]
8 != 6
true == false
5.0 == 5L
'a' == 'a'
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are default method of runnable? [j0123]
begin()
open()
run()
start()
ผิดทุกตัวเลือก