ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. What is collection class? [j0059]
TreeList
LinkedHashMap
MapSet
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

2. Which of the following are illegal lines? [j0078]
integer a = 1;
double a = 1;
long a = 1;
float a = 1;
ผิดทุกตัวเลือก

3. Which of the following are false? [j0097]
7 != 6
5.0 == 5L
true == false
'a' == 'a'
ผิดทุกตัวเลือก

4. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0116]
x.insert(4,"a")
x.toUpperCase()
x.length()
x.replace("a","A","")
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are illegal lines? [j0009]
byte b = 127;
int x = 0.1;
float a = 5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก