ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เมื่อได้แจ้งเหตุฉุกเฉินแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร [h0497]
ต้องรายงานให้สถานีควบคุมข่ายทราบก่อนทุกครั้ง จึงจะปฏิบัติอย่างอื่นต่อไปได้
รายงานความคืบหน้าในการประสานงาน เพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินนั้นให้ผู้แจ้งทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
ถ้าไม่สามารถประสานงานเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินได้ ก็พยายามหาสถานีอื่นที่สามารถให้ความช่วยเหลื่อได้
ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
ผิดทุกตัวเลือก

2. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร คือ [h0006]
HS 0 XX
HS 1 XX
HS 2 XX
ถูกทั้ง ก. และ ข.
ผิดทุกตัวเลือก

3. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา คือ [h0015]
HS 2 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
HS 9 XX
ผิดทุกตัวเลือก

4. ผู้มีอำนาจเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคบใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุ สถานีวิทยุคมนาคม หรือ ใบอนุญาต คือ [h0024]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตรับมอบหมาย
ผิดทุกตัวเลือก

5. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีติดต่อกับสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0033]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นเวลา 1-2 ปี
ผิดทุกตัวเลือก