ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ผู้มิอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต คือ [h0265]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
ผิดทุกตัวเลือก

2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0275]
100 บาท
200 บาท
500 บาท
1000 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม [h0285]
50 บาท
100 บาท
150 บาท
200 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

4. การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทประจำที่หรือเคลื่อนที่ จะอนุญาตให้ตั้งสถานีในสถานที่หรือในยานพาหนะซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น [h0295]
เป็นเจ้าของเท่านั้น
มีสิทธิอยู่อาศัย
มีสิทธิครอบครอง
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

5. สถานีวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ความถี่อยู่ในย่านที่กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องดำเนินการอย่างไร [h0305]
หยุดการติดต่อตามปกติทุกสถานี
ติดต่อกันได้ตามปกติ
แปรสภาพเป็นข่ายสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที
ถูกทั้ง 1 และ 2
ผิดทุกตัวเลือก