ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ คือ [h0161]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

2. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร คือ [h0181]
HS 2 XX
HS 7 XX
HS 8XX
HS9 XX
ผิดทุกตัวเลือก

3. การส่งหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพและเสียง หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นแฮรตเซี่ยน เป็นความหมายของคำว่า [h0201]
เครื่องวิทยุคมนาคม
วิทยุคมนาคม
สถานีวิทยุคมนาคม
คลื่นแฮรตเซี่ยน
ผิดทุกตัวเลือก

4. รหัส QRN ในรูปของคำตอบมีกี่ระดับ [h0362]
3
5
7
9
ผิดทุกตัวเลือก

5. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า?""คือ" [h0382]
QRV
QRW
QRX
QRZ
ผิดทุกตัวเลือก