ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อักษร R ในระบบ RST หมายถึง [h0410]
READABILITY
ROMEO
RALLY
RELIABLE
ผิดทุกตัวเลือก

2. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0427]
ความแรงของสัญญาณที่รับได้อ่อน
รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้(รับข้อความด้วยความลำบากมาก)
เสียงสัญญาณพร่าเหมือนใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่มีการกรองให้เรียบเลย
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

3. ตัวอักษร D อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0444]
DATA
DATE
DENMARK
DELTA
ผิดทุกตัวเลือก

4. ตัวอักษร V อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0461]
VETO
VOTE
VIEN
VICTOR
ผิดทุกตัวเลือก

5. การเรียกซ้ำแตีละครั้งควรห่างกันประมาณ [h0478]
1 นาที
2-3 วินาที
6-7 วินาที
8-9 วินาที
ผิดทุกตัวเลือก