ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ตัวอักษร X อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0463]
EXTRA
X-RAY
EXPRESS
EXPO
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำย่อที่หมายถึงหญิงสาวหรือนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นเพศหญิง คือ [h0474]
DX
YL
XYL
88
ผิดทุกตัวเลือก

3. ควรแจ้งสัญญาณเรียกขานเมื่อใด [h0485]
เมื่อเริ่มต้นการติดต่อทางวิทยุ
เมื่อสิ้นสุดการติดต่อทางวิทยุ
ระหว่างการติดต่อทางวิทยุ โดยแจ้งบ่อยครั้งเท่าที่เหมาะสมแต่ไม่ควรน้อยกว่าหนึ่งครั้งทุกสิบนาที
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

4. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นักวิทยุสมัครเล่นควจจะแจ้งเหตุที่ความถี่หรือช่องใด [h0496]
เฉพาะความถี่หรือช่องเรียกขาน
เฉพาะความถี่ที่ได้ตกลงกันไว้เฉพาะกลุ่ม
ความถี่ใดก็ได้ที่คาดว่ามีโอกาสพบสถานีรับแจ้งเหตุให้ได้
เฉพาะความถี่ตำรวจ
ผิดทุกตัวเลือก

5. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี คือ [h0007]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก