ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เครื่องมือที่ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานมีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปว่า [h0082]
VOM
WATTMETER
COUNTER
VOLTMETER
ผิดทุกตัวเลือก

2. ใบอนุญาตให้มีครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0096]
1 ปีนับแต่วันออก
3 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
ผิดทุกตัวเลือก

3. ผู้มีอำนาจทำการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 คือ [h0244]
พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

4. เมื่อกรณียานพาหนะใด ๆ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งชั่งคราว ผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0257]
ผู้ควบสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคมเครื่องวิทยุคมนาคม
ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิด
ถูกทั้ง ก. และ ข.
ผิดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมอื่น ๆ นอกเหนือจากเพื่อการศึกษา [h0272]
100 บาท
200 บาท
500 บาท
1000 บาท
ผิดทุกตัวเลือก