ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ตัวอักษร Z อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0464]
ZEBRA
ZULU
ZERO
ZONE
ผิดทุกตัวเลือก

2. "คำย่อที่ใช้แทนความหมายว่า"ด้วยความปราถนาดี"เมื่อจะเลิกการติดต่อทางวิทยุ คือ" [h0472]
THANK
73
BYE
OVER
ผิดทุกตัวเลือก

3. การเปลี่ยนจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายส่งสัญญาณ ควรเว้นห่างจากันประมาณ [h0480]
1-2 วินาที
3 วินาที
4 วินาที
5 วินาที
ผิดทุกตัวเลือก

4. เมื่อต้องการเข้าร่วมใช้ความถี่ขณะที่มีผู้ใช้ความถี่อยู่ควรปฏิบัติอย่างไร [h0488]
ควรหาจังหวะที่คู่สถานีนั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อนแล้วจึงค่อยขออนุญาตแทรกเข้าไป
เมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ใช้ความถี่อยู่ก่อน ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการส่งข้อความ
แทรกได้ทันทีเมื่อต้องการเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ผิดทุกตัวเลือก

5. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นักวิทยุสมัครเล่นควจจะแจ้งเหตุที่ความถี่หรือช่องใด [h0496]
เฉพาะความถี่หรือช่องเรียกขาน
เฉพาะความถี่ที่ได้ตกลงกันไว้เฉพาะกลุ่ม
ความถี่ใดก็ได้ที่คาดว่ามีโอกาสพบสถานีรับแจ้งเหตุให้ได้
เฉพาะความถี่ตำรวจ
ผิดทุกตัวเลือก