ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร คือ [h0152]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

2. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ [h0174]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

3. สัญญาณเรียกขาน HS 2 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0196]
ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย
ชลบุรี ชัยภูมิ ชัยนาท
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี
ชลบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

4. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับปานกลาง"คือ" [h0359]
QRI3
QRK3
QRM3
QRG3
ผิดทุกตัวเลือก

5. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา……น ที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0381]
QRU
QRV
QRW
QRX
ผิดทุกตัวเลือก