ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. "คำว่า"CQ'"หมายถึง" [h0469]
การขัอจังหวะสถานีที่กำลังติดต่อกัน
การติดต่อาระยะไกล
การเรียนสถานีใดสถานีหนึ่ง
การเรียกแบบไม่เจาะจงสถานี
ผิดทุกตัวเลือก

2. การเรียกขานทางวิทยุสมัครเล่นเมื่อเรียกไปครั้งหนึ่งแล้วควรจะ [h0477]
รอสักครู่หนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนช่องความถี่ใหม่
เรียกซ้ำใหม่ทันที
รอสักครู่เพื่อให้สถานีฝ่ายถูกเรียกมีเวลาเตรียมตัวและตอบกลับมา
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

3. ควรแจ้งสัญญาณเรียกขานเมื่อใด [h0485]
เมื่อเริ่มต้นการติดต่อทางวิทยุ
เมื่อสิ้นสุดการติดต่อทางวิทยุ
ระหว่างการติดต่อทางวิทยุ โดยแจ้งบ่อยครั้งเท่าที่เหมาะสมแต่ไม่ควรน้อยกว่าหนึ่งครั้งทุกสิบนาที
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

4. สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือทางวิทยุโทรศัพท์ คือ [h0493]
CQ
MAYDAY
SOS
URGENT
ผิดทุกตัวเลือก

5. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU)หมายถึง [h0001]
สหภาพสากลไปรษณีย์
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล
ผิดทุกตัวเลือก