ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จะต้องมีอายุกี่ปี ในวันที่ยื่นขออนุญาต [h0293]
   14 ปี บริบูรณ์
   15 ปีบริบูรณ์
   17 ปีบริบูรณ์
   20 ปีบริบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0316]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง [h0227]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำออก ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้า ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับอนุญาตให้รับข่าวสารวิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณาให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย [h0334]
   ควบคุมดูแลและแนะนำการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามกฏหมาย
   เฝ้าฟังและรายงานการใช้ความถี่ในย่านวิทยุสมัครเล่นตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด
   เป็นสถานีแม่ข่ายหรือเป็นสถานีประสานงานกิจกรรมและแจ้งข่าวสารที่สำคัญ หรือประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นทราบ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศได้แบ่งโลกออกเป็นภูมิภาคต่างๆ กี่ภูมิภาค [h0110]
   1
   2
   3
   4
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี คือ [h0133]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ คือ [h0156]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม คือ [h0179]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. "คำว่า""เครื่องวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2535 หมายความว่าเครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม" [h0202]
   แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
   แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องส่ง เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม ด้วยคลื่นแฮรตเซี่ยน ตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง
   รวมตลอดถึงอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศค่อนข้างรุนแรง"คือ" [h0366]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRN4
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงพอใช้ได้"คือ" [h0389]
   QRK3
   QSA3
   QRM3
   QRN3
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. อักษร T ในระบบ RST หมายถึง [h0412]
   TANGO
   THAI
   THANK YOU
   TONE
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 5 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0435]
   55
   54
   49
   94
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ตัวอักษร S อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0458]
   SIERRA
   SWEDEN
   SPIAN
   SARA
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ในการติดต่อของนักวิทยุสมัครเล่นควรปฏิบัติ คือ [h0481]
   ไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรล่วงหน้า
   เรียกขานทันที่เมื่อเปิดเครื่องวิทยุ
   ควรเตรียมหาความถี่หรื่อช่องที่ว่างสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารโดยการฟังสักครู่หนึ่งก่อนและสอบถามว่ามีผู้ใช้ความถี่อยู่หรือไม่
   ผิดถูกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ประเทศไทยใช้สัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศดังนี้ [h0004]
   HSA ถึง HSR หรือ E2A ถึง E2R
   HSA ถึง HSS หรือ E2Aถึง E2S
   HSA ถึง HSH หรือ E2A ถึง E2H
   HSA ถึง HSZ หรือ E2A ถึง E2Z
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต คือ [h0027]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ขณะนี้เวลาเท่าใด"คือ" [h0050]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น [h0073]
   โวลท์
   วัตต์
   โอห์ม
   แอมแปร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ใบอนุญาตให้มีครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0096]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ระวางโทษฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0252]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำออกเครื่องวิทยุคมนาคม [h0276]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ข้อใดเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น [h0299]
   ให้ใช้ความถี่ย่าน 144-146 MHz ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด
   รับ-ส่งข่าวสารประเภทเสียงเท่านั้น
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
   ผิดถูกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดดังกล่าวอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0322]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ห้ามมิให้ผู้ใดรับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา เว้นแต่ [h0213]
   เป็นไปตามกฎกระทรวง
   ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
   ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ.. คือ" [h0340]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดสัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย [h0116]
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
   องค์การโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   กระทรวงคมนาคม
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คือ [h0139]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ [h0162]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง คือ [h0185]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก