ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดี"คือ" [h0353]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRN4
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านมี(ข้อความ)อะไรสำหรับข้าพเจ้าอีกหรือไม?""คือ" [h0374]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""จะให้ข้าเจ้าทวนข้อความสุดท้าย(หรือก่อนหน้านี้)ซ้ำอีกหรือไม่?"คือ" [h0395]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. การรายงานสัญญาณนอกจากใช้ระบบ RST แล้วยังสามารถใช้การรายงานในแบบใดได้อีก [h0416]
   ใช้รหัส X
   ใช้รหัส Q
   ไม่มีแต่ใช้ค่าที่อ่านได้จาก S-METER รายงาน
   ใช้รหัส S
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 8 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0437]
   58
   89
   98
   99
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ตัวอักษร S อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0458]
   SIERRA
   SWEDEN
   SPIAN
   SARA
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ในการแจ้งสัญญาณเรียกขาน(CALLSIGN) ครั้งแรกควรออกเสียงตามหลัก ITU PHIONETIC ALPHABETเพื่อ [h0479]
   เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
   ความรวดเร็ว
   ให้คู่สถานีสามารถจดบันทึกได้ถูกต้อง
   รักษาความลับระหว่างกลุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. เวลาที่ลงบันทึกในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร คือ [h0500]
   UTC
   CCIR
   FCC
   CCITT
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0021]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ส่งเร็วขึ้น""(…..คำต่อวินาที) คือ" [h0042]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. เวลาที่ต้องบันทึกลงในสมุดบันทึการติดต่อสื่อสาร คือ [h0063]
   เฉพาะเวลาเริ่มการติดต่อ
   เฉพาะเวลาสิ้นสุดการติดต่อ
   เวลาเริ่มการติดต่อถึงสิ้นสุดการติดต่อ
   ไม่มีข้อถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า POWER CONSUMPTION หมายความว่าอะไร [h0084]
   กำลังความเข้มของคลื่นวิทยุ
   กำลังกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
   ค่ากำลังไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำงานได้
   เกณฑ์การขยายของเครื่องรับวิทยุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. เมื่อปรากฎว่าผู้ใดกระทำความผิดพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำการเช่นนั้น เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจ [h0239]
   จับกุมผู้นั้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
   ยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
   ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ. ข
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ระวางโทษฐานส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใดๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน คือ [h0260]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 100 วัตต์ แต่ไม่เกิน 500 วัตต์ [h0281]
   1000 บาท
   1500 บาท
   2000 บาท
   3000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นชนิดติดตั้งในรถยนต์ให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0302]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ห้ามมิให้ผู้ใดทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือ ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก [h0211]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ตำแหน่งพนักงานวิทยุคมนาคมที่ต้องห้าม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จึงจะกระทำหน้าได้หมายถึง ตำแหน่ง [h0212]
   พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ
   พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น
   พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีในรถยนต์
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"สถานีของท่านชื่ออะไร"คือ" [h0337]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ประเทศไทยอยู่ในภาคที่ [h0111]
   1
   2
   3
   4
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ [h0132]
   HS 1XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย [h0153]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ [h0174]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. สัญญาณเรียกขาน HS 1 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0195]
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สุรินทร์
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุพรรบุรี สุราษฎร์ธานี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ?"คือ" [h0357]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRG
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""จะให้ข้าพเจ้าแจ้งข้อไหมว่าท่านกำลังเรียกอยู่ที่ความถี่.. Khz(MHz).คือ" [h0378]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านสามารถติดต่อกับ(ชื่อสถานี)ได้โดยตรง(หรือโดยการถ่ายทอด) หรือไม่"คือ" [h0399]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. R ในระบบ RST ถ้าจะเปรียบเทียบกับรหัส Q แล้วจะมีความหมายใกล้เคียงกับ [h0420]
   QST
   QSA
   QSY
   QRK
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. เหตุใดจึงต้องอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยวิธีอ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET [h0441]
   เพื่อให้เป็นความลับ
   เพื่อความรวดเร็ว
   เพื่อความเป็นระเบียบ
   เพื่อความชัดเจนและไม่สับสนในทางภาษาในการสื่อความหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ตัวอักษร W อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0462]
   WILSON
   WHITE
   WHISKEY
   WIMBLEDON
   ผิดทุกตัวเลือก