ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดสัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย [h0116]
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
   องค์การโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   กระทรวงคมนาคม
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี คือ [h0126]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คือ [h0136]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น คือ [h0146]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ คือ [h0156]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร คือ [h0166]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ คือ [h0176]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ [h0186]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สัญญาณเรียกขาน HS 2 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0196]
   ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย
   ชลบุรี ชัยภูมิ ชัยนาท
   ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี
   ชลบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. "คำว่า"ทำ"ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0206]
   การแปรสภาพ
   การกลับสร้างใหม่
   การประกอบขึ้น
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ?"คือ" [h0357]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRG
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศรุนแรง"คือ" [h0367]
   QRI5
   QRK5
   QRM5
   QRN5
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว""คือ" [h0377]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอ่อนมาจนรับสัญญาณแทบจะไม่ได้เลย"คือ" [h0387]
   QRK1
   QSA1
   QRM1
   QRN1
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านได้ยินข้าพเจ้า(หรือชื่อสถานี)ที่ความถี่...Khz(MHz)หรือไม่"".คือ" [h0397]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. "รหัสQในรูปของคำถามที่หมายถึง""ขณะนี้เวลาเท่าใด?""คือ" [h0407]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. Rในระบบ RST แบ่งเป็นกี่ระดับ [h0417]
   3 ระดับ
   5 ระดับ
   7ระดับ
   9 ระดับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0427]
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้อ่อน
   รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้(รับข้อความด้วยความลำบากมาก)
   เสียงสัญญาณพร่าเหมือนใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่มีการกรองให้เรียบเลย
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 8 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0437]
   58
   89
   98
   99
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ตัวอักษร G อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0447]
   GOLF
   GAME
   GOLD
   GOOD
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ตัวอักษร R อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0457]
   ROAD
   ROMEO
   ROME
   ROW
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. "คำว่า"BREAK"หมายความว่าอย่างไร" [h0467]
   ขอหยุดการติดต่อชั่วคราว
   ขอยกเลิกการติดต่อ
   ขอขัดจังหวะการติดต่อระหว่างคู่สถานีที่กำลังติดต่อกันอยู่
   ขอให้คู่สถานีหยุดการส่งข่าวสารเพื่อให้ทวนข้อความ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. การเรียกขานทางวิทยุสมัครเล่นเมื่อเรียกไปครั้งหนึ่งแล้วควรจะ [h0477]
   รอสักครู่หนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนช่องความถี่ใหม่
   เรียกซ้ำใหม่ทันที
   รอสักครู่เพื่อให้สถานีฝ่ายถูกเรียกมีเวลาเตรียมตัวและตอบกลับมา
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. หลักการปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น [h0487]
   พยายามมไม่ให้เสียงรบกวนจากสถานีและเสียงดนตรีแทรกออกไปขณะติดต่อทางวิทยุ
   พยายามหลีกเลี่ยงศัพท์แสลงเฉพาะกลุ่ม
   พยายามใช้ความถี่ให้สั้นที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีอื่นใช้ความถี่นั้นได้
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. เมื่อได้แจ้งเหตุฉุกเฉินแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร [h0497]
   ต้องรายงานให้สถานีควบคุมข่ายทราบก่อนทุกครั้ง จึงจะปฏิบัติอย่างอื่นต่อไปได้
   รายงานความคืบหน้าในการประสานงาน เพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินนั้นให้ผู้แจ้งทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
   ถ้าไม่สามารถประสานงานเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินได้ ก็พยายามหาสถานีอื่นที่สามารถให้ความช่วยเหลื่อได้
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี คือ [h0007]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. "คำว่า"คลื่นแฮดเซี่ยน""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่าง" [h0017]
   "10 กิโลไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 กิโลไซเคิลต่อวินาที"
   "10 กิโลไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 เมกกาไซเคิลต่อวินาที"
   "10 เมกาไซเคิลต่อวินาที และ3,000,000 กิโลไซเคิลต่อวินาที"
   "10 เมกาไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 เมกาไซเคิลต่อวินาที"
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต คือ [h0027]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย"คือ" [h0037]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ท่านสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี)ได้โดยตรง(หรือโดยการถ่ายทอด)หรือไม่ คือ" [h0047]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ผิดทุกตัวเลือก