ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงพอใช้ได้"คือ" [h0389]
   QRK3
   QSA3
   QRM3
   QRN3
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. "รหัสQ ในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่น[หรือที่ความถี่….kHz(หรือMHz)]""คือ" [h0404]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. T ในระบบ RST แบ่งเป็นกี่ระดับ [h0419]
   3 ระดับ
   5ระดับ
   7ระดับ
   9ระดับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 4 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0434]
   45
   54
   49
   94
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ตัวอักษร J อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0449]
   JAPAN
   JULY
   JANUARY
   JULIETT
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ตัวอักษร Z อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0464]
   ZEBRA
   ZULU
   ZERO
   ZONE
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ในการแจ้งสัญญาณเรียกขาน(CALLSIGN) ครั้งแรกควรออกเสียงตามหลัก ITU PHIONETIC ALPHABETเพื่อ [h0479]
   เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
   ความรวดเร็ว
   ให้คู่สถานีสามารถจดบันทึกได้ถูกต้อง
   รักษาความลับระหว่างกลุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. การส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนควรจะส่งกี่ครั้ง [h0494]
   3 ครั้ง
   5 ครั้ง
   10 ครั้ง
   กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะมีผู้ตอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คือ [h0009]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ผู้มีอำนาจเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคบใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุ สถานีวิทยุคมนาคม หรือ ใบอนุญาต คือ [h0024]
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตรับมอบหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าไม่ถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ"คือ" [h0039]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ตัวอักษร A อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0054]
   ALPHA
   AGFA
   ALPHABET
   AMERICA
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. การรบกวนของคลื่นวิทยุให้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก [h0069]
   INTERMODULATINO
   มีสัญญาณแรงๆ ส่งอยู่ในความถี่ใกล้เคียง
   สถานีหลาย ๆ สถานีตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
   DESENSSTIZATION
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า POWER CONSUMPTION หมายความว่าอะไร [h0084]
   กำลังความเข้มของคลื่นวิทยุ
   กำลังกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
   ค่ากำลังไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำงานได้
   เกณฑ์การขยายของเครื่องรับวิทยุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ……"คือ" [h0099]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ระวางโทษฐานนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0248]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ระวางโทษฐานจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม คือ [h0263]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ่อมแซ่มเครื่องวิทยุคมนาคม [h0278]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จะต้องมีอายุกี่ปี ในวันที่ยื่นขออนุญาต [h0293]
   14 ปี บริบูรณ์
   15 ปีบริบูรณ์
   17 ปีบริบูรณ์
   20 ปีบริบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ข้อใดไม่ใช่ห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0308]
   การใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพในการติดต่อ
   ใช้ความถี่ย่าน 144-146 MHz ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด
   การรับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ห้ามมิให้ผู้ใดทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือ ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก [h0211]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ข้อความต่อไปนี้ขอ้ใดไม่ถูกต้อง [h0226]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีรับส่งข่าวสารนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่นอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0325]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ.. คือ" [h0340]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม คุณลักษณะทางวิชาการต่างๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม จะต้องเป็นไปตาม [h0108]
   ข้อบังคับโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
   ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ
   ข้อบังคับไปรษณีย์โทรเลขระหว่างประเทศ
   การใช้ของแต่ละหน่วยสื่อสารทางวิทยุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คือ [h0123]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ คือ [h0138]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย [h0153]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คือ [h0168]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา คือ [h0183]
   HS 2 XX
   HS 8 XX
   HS 9XX
   HS 0 XX
   ผิดทุกตัวเลือก