ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. สถานีวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ความถี่อยู่ในย่านที่กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องดำเนินการอย่างไร [h0305]
หยุดการติดต่อตามปกติทุกสถานี
ติดต่อกันได้ตามปกติ
แปรสภาพเป็นข่ายสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที
ถูกทั้ง 1 และ 2
ผิดทุกตัวเลือก

2. ใบอนุญาตให้นำเข้า มีอายุ [h0218]
30 วัน นับแต่วันออก
180วัน นับแต่วันออก
1 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ผิดทุกตัวเลือก

3. ใบอนุญาตให้ มี มีอายุ [h0216]
180วันนับแต่วันออก
1 ปีนับแต่วันออก
3 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ผิดทุกตัวเลือก

4. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ.. คือ" [h0340]
QRA
QRB
QRD
QRE
ผิดทุกตัวเลือก

5. สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่น ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศห้ามการใช้ตัวเลข [h0114]
เลข 1
เลข 0
ถูกทั้ง ก. และ ข.
ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
ผิดทุกตัวเลือก

6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว คือ [h0135]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

7. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ คือ [h0156]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

8. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี คือ [h0177]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
ผิดทุกตัวเลือก

9. สัญญาณเรียกขาน HS 4 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0198]
ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม
ขอนแก่น สุรินทร์ นครพนม
ขอนแก่น สุรินทร์ สุพรรณบุรี
ขอนแก่น สุพรรณีบุรี นครพนม
ผิดทุกตัวเลือก

10. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับค่อนข้างรุนแรง"คือ" [h0360]
QRI4
QRK4
QRM4
QRG4
ผิดทุกตัวเลือก

11. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา……น ที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0381]
QRU
QRV
QRW
QRX
ผิดทุกตัวเลือก

12. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้ากำลังรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่….kHz(หรือMHz)""คือ" [h0402]
QSU
QSW
QSX
QSY
ผิดทุกตัวเลือก

13. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0423]
รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้ (รับข้อความได้ด้วยความลำบากมาก)
ความแรงสัญญาณที่รับได้พอใช้ได้
เสียงของสัญญาณยังพร่าและยังกระเพื่อมอยู่
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

14. ตัวอักษร D อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0444]
DATA
DATE
DENMARK
DELTA
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า HS 0 A อ่านออกเสียงตาม ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0465]
HOTEL-SIERRA-ZERO-AMERICA
HOTEL-SIERRA-ZERO-ALFA
HOTEL-SIERRA-ZERO-ALPHABET
HOTEL-SIERRA-ZERO-AGFA
ผิดทุกตัวเลือก

16. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร [h0486]
ใช้ภาษาธรรมดาให้มากที่สุด
ใช้ประมวลสัญญาร Q ให้มากที่สุด
ใช้คำย่อหรือคำเฉพาะให้มากที่สุด
ใชัรหัสลับที่ทราบเฉพาะกลุ่มให้มากที่สุดเพื่อการเก็บความลับ
ผิดทุกตัวเลือก

17. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี คือ [h0007]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

18. ผู้มีอำนาจออกกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 3498 ที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ [h0028]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
อธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
ผิดทุกตัวเลือก

19. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่…"คือ" [h0049]
QSA
QTH
QSR
QST
ผิดทุกตัวเลือก

20. แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ชนิดใด [h0070]
อัคคาไลน์
สังกะสิ-ถ่าน
นิเกล-แคตเมี่ยม
ตะกั่ว-กรด
ผิดทุกตัวเลือก

21. การติดต่อสื่อสารโดยวิธิการผลัดกันส่ง-รับข่าว และใช้ความถี่เดียว เรียกการติดต่อแบบ [h0091]
SIMPLEX
FULL DUPLEX
HALF DUPLEX
SEMI DUPLEX
ผิดทุกตัวเลือก

22. ระวางโทษฐานมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0246]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

23. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดวิธีเพิกถอนและพักใข้ใบอนุญาต คือ [h0267]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
ผิดทุกตัวเลือก

24. กิจการวิทยุสมัครเล่นหมายความว่า [h0288]
กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อฝึกฝนตนเอง
กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการติดต่อระหว่างกันและทดลองตรวจสอบทางวิชาการวิทยุคมนาคมต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือการเงิน หรือการเมือง
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

25. ข้อใดไม่เป็นสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0309]
ส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง และรายการโฆษณาทุกประเภท
จงใจกระทำให้เกิดการรบกวนต่อการสื่อสารจองสถานีอื่น
ติดต่อกับสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต
ผิดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

26. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0222]
1 ปีนับแต่วันออ
3 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ตลอดชีพ
ผิดทุกตัวเลือก

27. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0323]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

28. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าเจ้าจะไปถึงเวลา….ง"คือ" [h0344]
QRA
QRB
QRD
QRE
ผิดทุกตัวเลือก

29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี [h0118]
HS 0 XX
HS 1 XX
HS 2 XX
ถูกทั้ง ก. และ ข.
ผิดทุกตัวเลือก

30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คือ [h0139]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก