ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ตัวอักษร F อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0446]
   FORM
   FOXTROT
   FAMILY
   FRANCE
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ตัวอักษร U อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0460]
   UGANDA
   UNITED
   UNIFORM
   UNIVERSITY
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำย่อที่หมายถึงหญิงสาวหรือนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นเพศหญิง คือ [h0474]
   DX
   YL
   XYL
   88
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. เมื่อต้องการเข้าร่วมใช้ความถี่ขณะที่มีผู้ใช้ความถี่อยู่ควรปฏิบัติอย่างไร [h0488]
   ควรหาจังหวะที่คู่สถานีนั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อนแล้วจึงค่อยขออนุญาตแทรกเข้าไป
   เมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ใช้ความถี่อยู่ก่อน ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการส่งข้อความ
   แทรกได้ทันทีเมื่อต้องการเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่ [h0002]
   1
   2
   3
   4
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. สัญญาณเรียกขาน HS 0 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0016]
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สุรินทร์
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สุราษฏร์ธานี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายสำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0030]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าได้อีก"คือ" [h0044]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ในการเรียกขานแต่ละคราวควรเรียกซ้ำได้ไม่เกิน [h0058]
   2 ครั้ง
   3 ครั้ง
   4 ครั้ง
   5 ครั้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสภาพความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลสูงสุดมากผิดปกติ [h0072]
   วงจรปิด
   ลัดวงจร
   วงจรเปิด
   วงจรปิด-เปิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. สายนำสัญญาณเบอร์ RG8A/U มีค่า IMPEDANCE ประมาณเท่าใด [h0086]
   50 โอห์ม
   72 โอห์ม
   25 โอห์ม
   300 โอห์ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะไปถึงเวลา…"คือ" [h0100]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ระวางโทษฐานนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0248]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ระวางโทษฐานดักรับไว้ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมที่มิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน คือ [h0262]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำออกเครื่องวิทยุคมนาคม [h0276]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0290]
   ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภับพิบัติ
   พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
   ฝึกฝนพนักงานให้มีความชำนาญยิ่งๆขึ้นไป
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. กรมไปรษณีย์โทรเลขอาจกำหนดให้นำความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดหรือบางส่วนมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เพื่อ [h0304]
   การกู้ภัยเพื่อบรรเทาทุก์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ทำให้การสื่อสารสาธารณะขัดข้อง
   เป็นข่ายสื่อสารสำรองยามฉุกเฉิน
   เป็นข่ายส่งรายการบันเทิงและรายการโฆษณา
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0318]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. การควบคุมและกำหนดการใช้ความถี่คลื่นสถานีวิทยุคมนาคมต่างๆ เป็นอำนาจของ [h0232]
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตร่ว่าการกระทรวงคมนาคม
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือผู้ได้รับมอบหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ใบอนุญาตให้ ทำมีอายุ [h0215]
   30วันนับแต่วันออก
   180วันนับแต่วันออก
   1ปี นับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำความผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม หรือกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0332]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นถาวร
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่"คือ" [h0346]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ กำหนดให้สัญญาณเรียกขาน ประกอบด้วย [h0113]
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัวหรือ 2 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว ที่ไม่ใช่เลข 0 หรือเลข 1 ตามกลุ่มตัวอักษรไม่เกิน 3 ตัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ คือ [h0127]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร คือ [h0141]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู คือ [h0155]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร คือ [h0169]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา คือ [h0183]
   HS 2 XX
   HS 8 XX
   HS 9XX
   HS 0 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. สัญญาณเรียกขาน HS 3 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0197]
   ชัยภูมิ ชลบุรี ชัยนาท
   ชัยภูมิ ชุมพร ชลบุรี
   ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดร ธานี
   ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้พอใช้""คือ" [h0352]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRN3
   ผิดทุกตัวเลือก