ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ห้ามมิให้สถานีวิทยุคมนาคมดำเนินการบริการวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์อื่นใด [h0234]
   นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   นอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตามมาตรา 5
   นอกเหนือกิจการของนิติบุคคล ตามมาตรา 5
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ใบอนุญาตให้ มี มีอายุ [h0216]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำความผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม หรือกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0332]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นถาวร
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านจะบอกความถี่ที่แท้จริงของข้าพเจ้าได้ไหม"คือ" [h0345]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ประเทศไทยอยู่ในภาคที่ [h0111]
   1
   2
   3
   4
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คือ [h0124]
   HS 8 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง คือ [h0137]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด คือ [h0150]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง คือ [h0163]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ คือ [h0176]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี คือ [h0189]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. "คำว่า""เครื่องวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2535 หมายความว่าเครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม" [h0202]
   แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
   แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องส่ง เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม ด้วยคลื่นแฮรตเซี่ยน ตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง
   รวมตลอดถึงอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. รหัส QRM ในรูปคำตอบมีกี่ระดับ [h0356]
   3
   5
   7
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าลดกำลังส่งได้หรือไม่?"คือ" [h0369]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า?""คือ" [h0382]
   QRV
   QRW
   QRX
   QRZ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""จะให้ข้าเจ้าทวนข้อความสุดท้าย(หรือก่อนหน้านี้)ซ้ำอีกหรือไม่?"คือ" [h0395]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. "รหัสQในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ขณะนี้เวลา….""คือ" [h0408]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ในระบบ RST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0421]
   รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย
   ความแรงของสัญญาณอ่อนมากจนแทบรับไม่ได้เลย
   เสียงของสัญญาณพร่ามาก มีคลื่นความถี่ต่ำผสมมาด้วย
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 4 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0434]
   45
   54
   49
   94
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ตัวอักษร G อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0447]
   GOLF
   GAME
   GOLD
   GOOD
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ตัวอักษร U อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0460]
   UGANDA
   UNITED
   UNIFORM
   UNIVERSITY
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. "คำว่า"LIMA LIMA"หรือ"LAND LINE""หมายถึง" [h0473]
   โทรเลข
   โทรพิมพ์
   โทรศัพท์
   เทเล็กซ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร [h0486]
   ใช้ภาษาธรรมดาให้มากที่สุด
   ใช้ประมวลสัญญาร Q ให้มากที่สุด
   ใช้คำย่อหรือคำเฉพาะให้มากที่สุด
   ใชัรหัสลับที่ทราบเฉพาะกลุ่มให้มากที่สุดเพื่อการเก็บความลับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. รายละเอียดการติดต่อสื่อสารที่ไม่ต้องบันทึกไว้ในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารได้แก่ [h0499]
   กำลังส่ง
   ประเภทของการส่ง
   ชื่อจริงและเพศของสถานีติดต่อด้วย
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ [h0012]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ระวางโทษฐานใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0025]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำและปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ากำลังถูกรบกวนเล็กน้อย""" [h0038]
   QRI 2
   QRK 2
   QRM 2
   QRN 2
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ในระบบ RST เมื่อท่านได้รับสัญญาณ R ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0051]
   รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย
   ความแรงสัญญาณอ่อนมากจนรับไม่ได้
   เสียงสัญญาณ พร่ามาก มีคลื่นความถี่ แทบไม่ได้ ต่ำผสมมาด้วย
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขการบกวนข่ายวิทยุคมนาคม [h0064]
   กรมประชาสัมพันธ์
   กรมตำรวจ
   กรมการบินพานิชย์
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด 12 VDC ถ้าป้องแรงดันไฟฟ้าขนาด 36 VDC เข้าไปจะทำให้ [h0077]
   เครื่องชำรุดเสียหาย
   เครื่องมีกำลังส่งมากขึ้น
   เครื่องรับสัญญาณได้ดีขึ้น
   เครื่องมีอายุการใช้งานมากขึ้น
   ผิดทุกตัวเลือก