ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ระวางโทษฐานนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0248]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ระวางโทษกรณีสถานีวิทยุคมนาคมดำเนินการบริการวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต คือ [h0256]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงวางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต คือ [h0266]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0275]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป [h0284]
   2000 บาท
   3000 บาท
   5000 บาท
   10000บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จะต้องมีอายุกี่ปี ในวันที่ยื่นขออนุญาต [h0293]
   14 ปี บริบูรณ์
   15 ปีบริบูรณ์
   17 ปีบริบูรณ์
   20 ปีบริบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นชนิดติดตั้งในรถยนต์ให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0302]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ข้อใดเป็นข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0311]
   แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อสื่อสาร
   ยินยอมให้ผู้อี่นไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุ
   กระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานี หรือเครื่องวิทยุในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0320]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0221]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุคมนาคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ข้อความต่อไปนี้ขอ้ใดไม่ถูกต้อง [h0226]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ใบอนุญาตให้ มี มีอายุ [h0216]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีติดต่อกับสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0328]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"สถานีของท่านชื่ออะไร"คือ" [h0337]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่"คือ" [h0346]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม คุณลักษณะทางวิชาการต่างๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม จะต้องเป็นไปตาม [h0108]
   ข้อบังคับโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
   ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ
   ข้อบังคับไปรษณีย์โทรเลขระหว่างประเทศ
   การใช้ของแต่ละหน่วยสื่อสารทางวิทยุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม คือ [h0117]
   HS 8 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี คือ [h0126]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว คือ [h0135]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอบุลราชธานี คือ [h0144]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย [h0153]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ [h0162]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพรชบรูณ์ คือ [h0171]
   HS4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ คือ [h0180]
   HS 2 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี คือ [h0189]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. สัญญาณเรียกขาน HS 4 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0198]
   ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ สุพรรณบุรี
   ขอนแก่น สุพรรณีบุรี นครพนม
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. "คำว่า"นำออก""ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0207]
   นำออกนอกกรมไปรณีย์โทรเลข
   นำออกนอกสถานีวิทยุคมนาคม
   นำออกนอกราชอาณาจักร
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ?"คือ" [h0357]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRG
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศค่อนข้างรุนแรง"คือ" [h0366]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRN4
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าไม่มี(ข้อความ)อะไรสำหรับท่าน""คือ" [h0375]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ผิดทุกตัวเลือก