ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง [h0022]
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่า ได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผิดทุกตัวเลือก

2. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย"คือ" [h0037]
QRI 1
QRK 1
QRM 1
QRN 1
ผิดทุกตัวเลือก

3. ในระบบ RST เมื่องท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 4 หมายความว่า [h0052]
รับฟังข้อความของท่านพอใช้ได้
ความแรงของสัญญาณที่รับได้พอใช้ได้
เสียงสัญญาณพร่าและยังกระเฟื่อมอยู่
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงสว่างได้แก่ [h0067]
หลอดไฟฟ้า
เตารีดไฟฟ้า
มอเตอรไฟฟ้า
เครื่องตีไข่
ผิดทุกตัวเลือก

5. เครื่องมือที่ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานมีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปว่า [h0082]
VOM
WATTMETER
COUNTER
VOLTMETER
ผิดทุกตัวเลือก

6. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"สถานีของข้าพเจ้าชื่อ…"คือ" [h0097]
QRA
QRB
QRD
QRE
ผิดทุกตัวเลือก

7. ระวางโทษฐานมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0246]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

8. ระวางโทษฐานส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชน คือ [h0261]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

9. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำออกเครื่องวิทยุคมนาคม [h0276]
100 บาท
200 บาท
500 บาท
1000 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

10. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0291]
เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสำรองไว้ใช้ประโยชน์ยามฉุกเฉิน
สร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุระหว่างประเทศ
ใช้แทนบริการโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ห่างไกล
ถูกทั้ง ข้อ 1 และ 2
ผิดทุกตัวเลือก

11. ข้อใดเป็นข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0306]
ติดต่อกับสถานีวิทยุสมัครเล่นในประเทศที่ไม่อนุญาตให้มิกิจการวิทยุสมัครเล่น
ใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสารนอกเหนือไปจากประมวลคำย่อสากลที่ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
รับ-ส่งข่าวสารที่นอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่น
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

12. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0321]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

13. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง [h0224]
ผู้ใดรับอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับอนุญาตให้ค้า ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

14. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0323]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

15. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"สถานีของข้าพเจ้าชื่อ.."คือ" [h0338]
QRA
QRB
QRD
QRE
ผิดทุกตัวเลือก

16. องค์การระหว่างประเทศ ที่มีหน้าที่ควบคุมประสานงานการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ มีชื่อว่า [h0106]
สหภาพสากลไปรษณีย์
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
สหภาพไปรษณีย์และโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
องค์การยูเนสโก
ผิดทุกตัวเลือก

17. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร คือ [h0121]
HS 8 XX
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

18. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คือ [h0136]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

19. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย คือ [h0151]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

20. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร คือ [h0166]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

21. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร คือ [h0181]
HS 2 XX
HS 7 XX
HS 8XX
HS9 XX
ผิดทุกตัวเลือก

22. สัญญาณเรียกขาน HS 2 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0196]
ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย
ชลบุรี ชัยภูมิ ชัยนาท
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี
ชลบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

23. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้พอใช้""คือ" [h0352]
QRI3
QRK3
QRM3
QRN3
ผิดทุกตัวเลือก

24. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศรุนแรง"คือ" [h0367]
QRI5
QRK5
QRM5
QRN5
ผิดทุกตัวเลือก

25. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า?""คือ" [h0382]
QRV
QRW
QRX
QRZ
ผิดทุกตัวเลือก

26. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านได้ยินข้าพเจ้า(หรือชื่อสถานี)ที่ความถี่...Khz(MHz)หรือไม่"".คือ" [h0397]
QSL
QSM
QSN
QSO
ผิดทุกตัวเลือก

27. อักษร T ในระบบ RST หมายถึง [h0412]
TANGO
THAI
THANK YOU
TONE
ผิดทุกตัวเลือก

28. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0427]
ความแรงของสัญญาณที่รับได้อ่อน
รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้(รับข้อความด้วยความลำบากมาก)
เสียงสัญญาณพร่าเหมือนใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่มีการกรองให้เรียบเลย
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

29. ตัวอักษร B อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0442]
BRAZIL
BRAVO
BRITAIN
BRAVE
ผิดทุกตัวเลือก

30. ตัวอักษร R อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0457]
ROAD
ROMEO
ROME
ROW
ผิดทุกตัวเลือก