ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0021]
1 ปีนับแต่วันออก
3 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุ
ผิดทุกตัวเลือก

2. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะไปที่.. ข้าพเจ้ามาจากที่..คือ" [h0036]
QRA
QRB
QRD
QRE
ผิดทุกตัวเลือก

3. ในระบบ RST เมื่อท่านได้รับสัญญาณ R ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0051]
รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย
ความแรงสัญญาณอ่อนมากจนรับไม่ได้
เสียงสัญญาณ พร่ามาก มีคลื่นความถี่ แทบไม่ได้ ต่ำผสมมาด้วย
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด [h0066]
ทองแดง ไม้
แก้ว น้ำบริสุทธิ์
น้ำบริสุทธิ์ ตะกั่ว
เหล็ก แก้ว
ผิดทุกตัวเลือก

5. ในขณะ STAND BY เครื่องรับ-ส่ง อ่านค่า AMMETER ได้ 100 mA เป็นการบอกค่าอะไร [h0081]
แรงดันไฟฟ้า
กำลังของไฟฟ้า
ความถี่วิทยุของการรับฟัง
กระแสไฟฟ้า
ผิดทุกตัวเลือก

6. ใบอนุญาตให้มีครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0096]
1 ปีนับแต่วันออก
3 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
ผิดทุกตัวเลือก

7. ระวางโทษฐานทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0245]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

8. ระวางโทษฐานส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใดๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน คือ [h0260]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

9. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0275]
100 บาท
200 บาท
500 บาท
1000 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

10. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0290]
ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภับพิบัติ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
ฝึกฝนพนักงานให้มีความชำนาญยิ่งๆขึ้นไป
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

11. สถานีวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ความถี่อยู่ในย่านที่กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องดำเนินการอย่างไร [h0305]
หยุดการติดต่อตามปกติทุกสถานี
ติดต่อกันได้ตามปกติ
แปรสภาพเป็นข่ายสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที
ถูกทั้ง 1 และ 2
ผิดทุกตัวเลือก

12. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานี หรือเครื่องวิทยุในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0320]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

13. ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา มีอายุ [h0223]
180 วันนับแต่วันออก
1 ปีนับแต่วันออก
3 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ผิดทุกตัวเลือก

14. ผู้ที่กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม โดยไม่เจตนา เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีอำนาจ [h0237]
สั่งระงับหรือให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำนั้น
ให้ย้ายสิ่งดังกล่าวนั้นออกไปให้พ้นเขตรบกวน
ยึดเครื่องวิทยุคมนาคม
ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
ผิดทุกตัวเลือก

15. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"สถานีของท่านชื่ออะไร"คือ" [h0337]
QRA
QRB
QRD
QRE
ผิดทุกตัวเลือก

16. THE INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION(IARU)หมายถึง [h0105]
สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ
คณะกรรมการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก

17. ประเทศไทยแบ่งเขตสัญญาณเรียกขานเป็นกี่เขต [h0120]
5
7
9
10
ผิดทุกตัวเลือก

18. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว คือ [h0135]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

19. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด คือ [h0150]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

20. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ [h0165]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

21. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ คือ [h0180]
HS 2 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
ผิดทุกตัวเลือก

22. สัญญาณเรียกขาน HS 1 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0195]
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สุรินทร์
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุพรรบุรี สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ผิดทุกตัวเลือก

23. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย,รับได้เพียงบางคำ)""คือ" [h0351]
RQI2
QRK2
QRM2
QRN2
ผิดทุกตัวเลือก

24. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศค่อนข้างรุนแรง"คือ" [h0366]
QRI4
QRK4
QRM4
QRN4
ผิดทุกตัวเลือก

25. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา……น ที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0381]
QRU
QRV
QRW
QRX
ผิดทุกตัวเลือก

26. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""โปรดทวนข้อความสุดท้าย(หรือข้อความ…..)ซ้ำอีกครั้ง"คือ" [h0396]
QSL
QSM
QSN
QSO
ผิดทุกตัวเลือก

27. อักษร Sในระบบ RST หมายถึง [h0411]
STOP
SIGNAL STRENGTH
SIERRA
SENDING
ผิดทุกตัวเลือก

28. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 2 หมายความว่า [h0426]
รับฟังข้อความของท่านไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย)
ความแรงของสัญญาณที่รับได้อ่อนมาก
เสียงของสัญญาณพร่ามาก
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

29. เหตุใดจึงต้องอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยวิธีอ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET [h0441]
เพื่อให้เป็นความลับ
เพื่อความรวดเร็ว
เพื่อความเป็นระเบียบ
เพื่อความชัดเจนและไม่สับสนในทางภาษาในการสื่อความหมาย
ผิดทุกตัวเลือก

30. ตัวอักษร Q อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0456]
QUEEN
QUIET
QUEBEC
QUICK
ผิดทุกตัวเลือก