ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต คือ [h0184]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. "คำว่า"นำเข้า"ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0205]
   นำเข้าในกรมไปรษณีย์โทรเลข
   นำเข้าในสถานีวิทยุคมนาคม
   นำเข้าในราชอาณาจักร
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศรุนแรง"คือ" [h0367]
   QRI5
   QRK5
   QRM5
   QRN5
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับอ่อน"คือ" [h0388]
   QRK2
   QSA2
   QRM2
   QRN2
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. QSL CARD คือ [h0409]
   บัตรประจำตัวของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
   บัตรเครดิตของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
   บัตรรายงานผลการติดต่อสื่อสาร
   บัตรสำหรับใช้อวยพรปีใหม่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 7 หมายความว่า [h0430]
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้ปานกลาง
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม
   เสียงของสัญญาณเกือบดีกระเพื่อมอยู่บ้าง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ตัวอักษร L อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0451]
   LAND
   LIMA
   LOVE
   LIKE
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. "คำย่อที่ใช้แทนความหมายว่า"ด้วยความปราถนาดี"เมื่อจะเลิกการติดต่อทางวิทยุ คือ" [h0472]
   THANK
   73
   BYE
   OVER
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือทางวิทยุโทรศัพท์ คือ [h0493]
   CQ
   MAYDAY
   SOS
   URGENT
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง คือ [h0014]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. การยื่นขออนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ขอต้องระบุรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมให้ปรากฎชัดแจ้งมากที่สุด อันได้แก่ [h0035]
   ประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ลักษณะการใช้งาน
   กำลังส่งและความถี่ใช้งาน
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. "คำว่า"CLEAR"หมายความว่าอย่างไร" [h0056]
   เลิกใช้ความถี่ที่กำลังใช้อยู่
   ความถี่ที่ใช้อยู่นั้นไม่มีสัญญาณรบกวน
   ความถี่ที่ใช้อยู่นั้นไม่ผู้ใดใช้
   ความถี่มีผู้ใช้น้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด 12 VDC ถ้าป้องแรงดันไฟฟ้าขนาด 36 VDC เข้าไปจะทำให้ [h0077]
   เครื่องชำรุดเสียหาย
   เครื่องมีกำลังส่งมากขึ้น
   เครื่องรับสัญญาณได้ดีขึ้น
   เครื่องมีอายุการใช้งานมากขึ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"หยุดการส่ง.."คือ" [h0098]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ระวางโทษฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0252]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม [h0274]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทประจำที่หรือเคลื่อนที่ จะอนุญาตให้ตั้งสถานีในสถานที่หรือในยานพาหนะซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น [h0295]
   เป็นเจ้าของเท่านั้น
   มีสิทธิอยู่อาศัย
   มีสิทธิครอบครอง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0316]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ข้อความตอไปนี้ข้อใดถูกต้อง [h0225]
   ผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้า ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำออก ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง หรือรายการโฆษณาทุกประเภท จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0330]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTRATION BOARD(IFRB)หมายถึง [h0104]
   คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการจัดสรรความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการควบคุมการผลิตวิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ [h0125]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น คือ [h0146]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก คือ [h0167]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คือ [h0188]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2598 ได้แก่ [h0209]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ข้าราชการในสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข ตั่งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะส่งช้าลงได้หรือไม่?"คือ" [h0371]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""สัญญาณของข้าพเจ้าจางหายหรือไม่?""คือ" [h0392]
   QSA
   QSB
   QSK
   QSL
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ทำไมพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงรายงานสัญญาณด้วยระบบ RST [h0413]
   เพื่อให้สามารถรายงานสัญญาณเสียงที่รับได้
   เพื่อให้สามารถรายงานคุณภาพและความแรงของสัญญาณได้
   เพื่อให้สามารถทราบสถานะของผู้ส่งและผู้รับว่าพร้อมที่จะทำการรับส่ง
   เพื่อให้สามารถรายงานความแรงของสัญญาณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 4 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0434]
   45
   54
   49
   94
   ผิดทุกตัวเลือก