ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ในขณะปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ควรปฏิบัติอย่างไร [h0079]
   ไม่ต้องต่อสายอากาศ
   ต่อสายอากาศ
   ต่อ DUMMY LOAD แทนสายอากาศ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ผู้มีอำนาจเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาต คือ [h0238]
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ระวางโทษฐานจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม คือ [h0263]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. กิจการวิทยุสมัครเล่นหมายความว่า [h0288]
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อฝึกฝนตนเอง
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการติดต่อระหว่างกันและทดลองตรวจสอบทางวิชาการวิทยุคมนาคมต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือการเงิน หรือการเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ข้อใดเป็นบทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นทีฝ่าฝื่นไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ว่าด้วยการกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 [h0313]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ข้อความต่อไปนี้ขอ้ใดไม่ถูกต้อง [h0226]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อห้ามของทางราชการ [h0335]
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการมาใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตในกิจการวิทยุสมัครเล่นมาดัดแปลงใช้ในย่านความถี่วิทยุของทางราชการ
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวที่ใช้ในข่ายราชการมาใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ กำหนดให้สัญญาณเรียกขาน ประกอบด้วย [h0113]
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัวหรือ 2 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว ที่ไม่ใช่เลข 0 หรือเลข 1 ตามกลุ่มตัวอักษรไม่เกิน 3 ตัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ คือ [h0138]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง คือ [h0163]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คือ [h0188]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม"คือ" [h0354]
   QRI5
   QRK5
   QRM5
   QRN5
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""โปรดแจ้งเขาว่าข้าเจ้ากำลังเรียกที่ความถี่.. Khz(MHz).คือ" [h0379]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัสQ ในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่น[หรือที่ความถี่….kHz(หรือMHz)]""คือ" [h0404]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 6 หมายความว่า [h0429]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีมาก
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้ดี
   เสียงของสัญญาณยังกระเพื่อมอยู่ดีเล็กน้อย
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ตัวอักษร O อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0454]
   ORANGE
   OZAKA
   OSCAR
   OMAN
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ในการแจ้งสัญญาณเรียกขาน(CALLSIGN) ครั้งแรกควรออกเสียงตามหลัก ITU PHIONETIC ALPHABETเพื่อ [h0479]
   เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
   ความรวดเร็ว
   ให้คู่สถานีสามารถจดบันทึกได้ถูกต้อง
   รักษาความลับระหว่างกลุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ประเทศไทยใช้สัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศดังนี้ [h0004]
   HSA ถึง HSR หรือ E2A ถึง E2R
   HSA ถึง HSS หรือ E2Aถึง E2S
   HSA ถึง HSH หรือ E2A ถึง E2H
   HSA ถึง HSZ หรือ E2A ถึง E2Z
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0029]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ตัวอักษร A อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0054]
   ALPHA
   AGFA
   ALPHABET
   AMERICA
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ในขณะปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ควรปฏิบัติอย่างไร [h0079]
   ไม่ต้องต่อสายอากาศ
   ต่อสายอากาศ
   ต่อ DUMMY LOAD แทนสายอากาศ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ผู้มีอำนาจเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาต คือ [h0238]
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ระวางโทษฐานจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม คือ [h0263]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. กิจการวิทยุสมัครเล่นหมายความว่า [h0288]
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อฝึกฝนตนเอง
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการติดต่อระหว่างกันและทดลองตรวจสอบทางวิชาการวิทยุคมนาคมต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือการเงิน หรือการเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ข้อใดเป็นบทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นทีฝ่าฝื่นไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ว่าด้วยการกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 [h0313]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ข้อความต่อไปนี้ขอ้ใดไม่ถูกต้อง [h0226]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อห้ามของทางราชการ [h0335]
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการมาใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตในกิจการวิทยุสมัครเล่นมาดัดแปลงใช้ในย่านความถี่วิทยุของทางราชการ
   นำเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวที่ใช้ในข่ายราชการมาใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ กำหนดให้สัญญาณเรียกขาน ประกอบด้วย [h0113]
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
   ตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัวหรือ 2 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว ที่ไม่ใช่เลข 0 หรือเลข 1 ตามกลุ่มตัวอักษรไม่เกิน 3 ตัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ คือ [h0138]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง คือ [h0163]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก