ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ชนิดใด [h0070]
   อัคคาไลน์
   สังกะสิ-ถ่าน
   นิเกล-แคตเมี่ยม
   ตะกั่ว-กรด
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ในขณะปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ควรปฏิบัติอย่างไร [h0079]
   ไม่ต้องต่อสายอากาศ
   ต่อสายอากาศ
   ต่อ DUMMY LOAD แทนสายอากาศ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำหน้าที่รับโดยถอดสายอากาศออก จะมีผลอย่างไร [h0088]
   รับไม่ได้
   รับไม่ได้เครื่องจะเสีย
   รับได้ไม่ดี
   ถูกทั้ง ก. และ ค.
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"สถานีของข้าพเจ้าชื่อ…"คือ" [h0097]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ในกรณีใดดังต่อไปนี้ ที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจเพิกถอน หรือพักใช้ใบอนุญาต [h0240]
   ฝ่าฝื่นต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
   ฝ่าฝื่นกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
   ฝ่าฝื่นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ระวางโทษฐานนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0249]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. เมื่อกรณียานพาหนะใด ๆ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งชั่งคราว ผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0257]
   ผู้ควบสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิด
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดวิธีเพิกถอนและพักใข้ใบอนุญาต คือ [h0267]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำออกเครื่องวิทยุคมนาคม [h0276]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม [h0285]
   50 บาท
   100 บาท
   150 บาท
   200 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. พนักงานวิทยุสมัครเล่นแบ่งออกเป็นกี่ปีประเภท [h0294]
   1 ประเภท
   2 ประเภท
   3 ประเภท
   4 ประเภท
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ข้อกำหนดทางเทคนึคของเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้มีกำลังส่งไม่เกิน [h0303]
   5 วัตต์
   10 วัตต์
   60 วัตต์
   1 กิโลวัตต์
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. บทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 มีกี่สถาน [h0312]
   3 สถาน
   4 สถาน
   5 สถาน
   6 สถาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0321]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0222]
   1 ปีนับแต่วันออ
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดชีพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง [h0227]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำออก ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้า ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับอนุญาตให้รับข่าวสารวิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณาให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ห้ามมิให้ยานพาหนะใด ๆ ใช้วิทยุคมนาคม นอกจาก [h0235]
   บอกเหตุอันตรายหรืออับจน
   ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่งครั้งคราว
   ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีรับจ้างวานรับ-ส่งข่าวไปยังบุคคลที่สามจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0329]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"สถานีของข้าพเจ้าชื่อ.."คือ" [h0338]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ความถี่ของท่านเปลี่ยน"คือ" [h0347]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. สถานีวิทยุคมนาคมจะต้องใช้คลื่นวิทยุให้ถูกต้องตาม [h0109]
   ลักษณะภูมิประเทศ
   ลักษณะภูมิอากาศ
   ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ
   ข้อบังคับไปรษณีย์โทรเลขระหว่างประเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี [h0118]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ คือ [h0127]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คือ [h0136]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ [h0145]
   HS1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คือ [h0154]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง คือ [h0163]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คือ [h0172]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร คือ [h0181]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8XX
   HS9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง คือ [h0190]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก