ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ผู้มีอำนาจออกฎกระทรวงกำหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและคุณวุฒิสำหรับพนักงานวิทยุคมนาคม คือ [h0269]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต [h0287]
   50 บาท
   100 บาท
   150 บาท
   200 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. สถานีวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ความถี่อยู่ในย่านที่กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องดำเนินการอย่างไร [h0305]
   หยุดการติดต่อตามปกติทุกสถานี
   ติดต่อกันได้ตามปกติ
   แปรสภาพเป็นข่ายสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ห้ามมิให้ผู้ใดทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือ ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก [h0211]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก [h0229]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำความผิดกรณีใช้สัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0331]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. รหัส QRK ในรูปคำตอบมีกี่ระดับ [h0349]
   3
   5
   7
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ประเทศไทยแบ่งเขตสัญญาณเรียกขานเป็นกี่เขต [h0120]
   5
   7
   9
   10
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ คือ [h0138]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ คือ [h0156]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ [h0174]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา คือ [h0192]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย,รับได้เพียงบางคำ)""คือ" [h0351]
   RQI2
   QRK2
   QRM2
   QRN2
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าลดกำลังส่งได้หรือไม่?"คือ" [h0369]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอ่อนมาจนรับสัญญาณแทบจะไม่ได้เลย"คือ" [h0387]
   QRK1
   QSA1
   QRM1
   QRN1
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. "รหัสQในรูปของคำถาม ที่หมายถึง""ตำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด?""คือ" [h0405]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0423]
   รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้ (รับข้อความได้ด้วยความลำบากมาก)
   ความแรงสัญญาณที่รับได้พอใช้ได้
   เสียงของสัญญาณยังพร่าและยังกระเพื่อมอยู่
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. เหตุใดจึงต้องอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยวิธีอ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET [h0441]
   เพื่อให้เป็นความลับ
   เพื่อความรวดเร็ว
   เพื่อความเป็นระเบียบ
   เพื่อความชัดเจนและไม่สับสนในทางภาษาในการสื่อความหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ตัวอักษร T อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0459]
   THANK YOU
   TANGO
   TOGO
   TONE
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. การเรียกขานทางวิทยุสมัครเล่นเมื่อเรียกไปครั้งหนึ่งแล้วควรจะ [h0477]
   รอสักครู่หนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนช่องความถี่ใหม่
   เรียกซ้ำใหม่ทันที
   รอสักครู่เพื่อให้สถานีฝ่ายถูกเรียกมีเวลาเตรียมตัวและตอบกลับมา
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. นักวิทยุสมัครเล่นควรจะเรียกขอความช่วยเหลือในกรณีใดบ้าง [h0495]
   ประสบภัยร้ายแรงด้วยตนเอง ไม่ม่ใครช่วยเหลือ
   กรณีถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้วอาจจะเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต
   ประสบภัยร้ายแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร คือ [h0013]
   HS 2 XX
   HS7 XX
   HS8 XX
   HS9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ข้อใดไม่ใช้ข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0031]
   การใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพในการติดต่อ
   การใช้ย่านความถี่ 144-146 MHz ตามที่กรมไปรณีย์โทรเลขกำหนด
   การรับ-ส่งข่าวอันมีเนื่อหาละเมิลต่อกฎหมายบ้านเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่…"คือ" [h0049]
   QSA
   QTH
   QSR
   QST
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงสว่างได้แก่ [h0067]
   หลอดไฟฟ้า
   เตารีดไฟฟ้า
   มอเตอรไฟฟ้า
   เครื่องตีไข่
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ค่า SWR ต่อไปนี้ค่าใดดีที่สุด [h0085]
   5ต่อ1
   1.5ต่อ1
   3ต่อ1
   4ต่อ1
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. สัญญาณเรียกขาน(CALL SIGN) กำหนดขึ้นเพื่อ [h0103]
   เป็นชื่อเรียกขานของสถานีวิทยุ
   เป็นชื่อเรียกขานประจำตัวพนักงานวิทยุ
   เป็นชื่อของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมตำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0254]
   ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
   ถูกทั้งก. และ ข.
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม [h0273]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0291]
   เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสำรองไว้ใช้ประโยชน์ยามฉุกเฉิน
   สร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุระหว่างประเทศ
   ใช้แทนบริการโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ห่างไกล
   ถูกทั้ง ข้อ 1 และ 2
   ผิดทุกตัวเลือก