ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"สถานีของท่านชื่ออะไร"คือ" [h0337]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. รหัส QRK ในรูปคำตอบมีกี่ระดับ [h0349]
   3
   5
   7
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่น ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศห้ามการใช้ตัวเลข [h0114]
   เลข 1
   เลข 0
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี คือ [h0126]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ คือ [h0138]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด คือ [h0150]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ [h0162]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ [h0174]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ [h0186]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. สัญญาณเรียกขาน HS 4 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0198]
   ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ สุพรรณบุรี
   ขอนแก่น สุพรรณีบุรี นครพนม
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย,รับได้เพียงบางคำ)""คือ" [h0351]
   RQI2
   QRK2
   QRM2
   QRN2
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือ?"คือ" [h0363]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRN
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าไม่มี(ข้อความ)อะไรสำหรับท่าน""คือ" [h0375]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอ่อนมาจนรับสัญญาณแทบจะไม่ได้เลย"คือ" [h0387]
   QRK1
   QSA1
   QRM1
   QRN1
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านสามารถติดต่อกับ(ชื่อสถานี)ได้โดยตรง(หรือโดยการถ่ายทอด) หรือไม่"คือ" [h0399]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. อักษร Sในระบบ RST หมายถึง [h0411]
   STOP
   SIGNAL STRENGTH
   SIERRA
   SENDING
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0423]
   รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้ (รับข้อความได้ด้วยความลำบากมาก)
   ความแรงสัญญาณที่รับได้พอใช้ได้
   เสียงของสัญญาณยังพร่าและยังกระเพื่อมอยู่
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 5 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0435]
   55
   54
   49
   94
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ตัวอักษร G อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0447]
   GOLF
   GAME
   GOLD
   GOOD
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ตัวอักษร T อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0459]
   THANK YOU
   TANGO
   TOGO
   TONE
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. "คำว่า"ROGER"หมายความว่า" [h0471]
   รับข้อความที่ส่งมาได้ครบถ้วนและเข้าใจแล้ว
   ข้อให้ทวนข้อความ
   ขอแก้ข้อความ
   เชิญให้คู่สถานีส่งข้อความได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. รูปแบบของการเรียกขานแบบเจาะจงสถานีควรปฏิบัติอย่างไร [h0483]
   ส่งสัญญาณเรียกขานของท่านเสมอในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วตามด้วย MAYDAY สามครั้ง
   "ให้ขึ้นต้นการเรียกด้วย CQ CQ CQ ตามด้วย""จาก"หรือ"นี่คือ"แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่านไม่เกินสามครั้ง และในแต่ละคราวเรียกไม่เกินสามครั้งติดต่อกัน"
   "แจ้งสัญญาณเรียกขานของสถานีที่ต้องการติดต่อด้วยไม่เกิน 3 ครั้งตามด้วยคำว่า"จาก"แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่าน"
   ส่งสัญญาณเรียกขานของท่านแล้วเรียกตามด้วย CQ CQ CQ ได้ไม่เกินสามครั้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. นักวิทยุสมัครเล่นควรจะเรียกขอความช่วยเหลือในกรณีใดบ้าง [h0495]
   ประสบภัยร้ายแรงด้วยตนเอง ไม่ม่ใครช่วยเหลือ
   กรณีถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้วอาจจะเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต
   ประสบภัยร้ายแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี คือ [h0007]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม มีกี่ประเภท [h0019]
   6 ประเภท
   7 ประเภท
   8 ประเภท
   9 ประเภท
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ข้อใดไม่ใช้ข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0031]
   การใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพในการติดต่อ
   การใช้ย่านความถี่ 144-146 MHz ตามที่กรมไปรณีย์โทรเลขกำหนด
   การรับ-ส่งข่าวอันมีเนื่อหาละเมิลต่อกฎหมายบ้านเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ส่งช้าลง"(… คำต่อวินาที) คือ" [h0043]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ตัวอักษร Y อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0055]
   YANKEE
   YOU
   YORK
   YES
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงสว่างได้แก่ [h0067]
   หลอดไฟฟ้า
   เตารีดไฟฟ้า
   มอเตอรไฟฟ้า
   เครื่องตีไข่
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ในขณะปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ควรปฏิบัติอย่างไร [h0079]
   ไม่ต้องต่อสายอากาศ
   ต่อสายอากาศ
   ต่อ DUMMY LOAD แทนสายอากาศ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก