ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ [h0165]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

2. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต คือ [h0184]
HS 2 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
HS 9 XX
ผิดทุกตัวเลือก

3. "คำว่า"พนักงานวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0203]
เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าในการรับ-ส่งข่าวสารวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมตลอดถึงประชาชนที่เป็นผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ถูกทั้ง ก. และ ข.
ผิดทุกตัวเลือก

4. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือ?"คือ" [h0363]
QRI
QRK
QRM
QRN
ผิดทุกตัวเลือก

5. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า?""คือ" [h0382]
QRV
QRW
QRX
QRZ
ผิดทุกตัวเลือก

6. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""""ท่านจะรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่ kHz(หริอ MHZ)ได้หรือไม่? คือ" [h0401]
QSU
QSW
QSX
QSY
ผิดทุกตัวเลือก

7. R ในระบบ RST ถ้าจะเปรียบเทียบกับรหัส Q แล้วจะมีความหมายใกล้เคียงกับ [h0420]
QST
QSA
QSY
QRK
ผิดทุกตัวเลือก

8. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ RS ได้ 59+10 dB หรือ 59+20 dB คำว่า +10 dB หรือ +20 dB หมายความว่า [h0439]
เป็นอัตราการขยายกำลังของเครื่องส่ง
เข็มของ S-Meter อยู่ในตำแหน่งที่ 10 dB หรือ 20 dB ซึ่งชี้สูงกว่าเลข 9
เป็นอัตราการขยายของสายอากาศที่ใช้รับ
เป็นผลต่างระหว่างความแรงของสัญญาณอาร์โมนิควิธีการอ่านออกเสียง
ผิดทุกตัวเลือก

9. ตัวอักษร S อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0458]
SIERRA
SWEDEN
SPIAN
SARA
ผิดทุกตัวเลือก

10. การเรียกขานทางวิทยุสมัครเล่นเมื่อเรียกไปครั้งหนึ่งแล้วควรจะ [h0477]
รอสักครู่หนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนช่องความถี่ใหม่
เรียกซ้ำใหม่ทันที
รอสักครู่เพื่อให้สถานีฝ่ายถูกเรียกมีเวลาเตรียมตัวและตอบกลับมา
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

11. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นักวิทยุสมัครเล่นควจจะแจ้งเหตุที่ความถี่หรือช่องใด [h0496]
เฉพาะความถี่หรือช่องเรียกขาน
เฉพาะความถี่ที่ได้ตกลงกันไว้เฉพาะกลุ่ม
ความถี่ใดก็ได้ที่คาดว่ามีโอกาสพบสถานีรับแจ้งเหตุให้ได้
เฉพาะความถี่ตำรวจ
ผิดทุกตัวเลือก

12. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา คือ [h0015]
HS 2 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
HS 9 XX
ผิดทุกตัวเลือก

13. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีใช้สัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0034]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายอักษร
ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นชั่วคราวเป็นเวลา 1-2 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

14. ในระบบ RST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 6 หมายความว่าท่านจะรับสัญญาณ RS ได้ [h0053]
65
56
96
69
ผิดทุกตัวเลือก

15. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสภาพความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลสูงสุดมากผิดปกติ [h0072]
วงจรปิด
ลัดวงจร
วงจรเปิด
วงจรปิด-เปิด
ผิดทุกตัวเลือก

16. การติดต่อสื่อสารโดยวิธิการผลัดกันส่ง-รับข่าว และใช้ความถี่เดียว เรียกการติดต่อแบบ [h0091]
SIMPLEX
FULL DUPLEX
HALF DUPLEX
SEMI DUPLEX
ผิดทุกตัวเลือก

17. ผู้มีอำนาจทำการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 คือ [h0244]
พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

18. ระวางโทษฐานจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม คือ [h0263]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

19. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 500 วัตต์ แต่ไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ [h0282]
1000 บาท
1500 บาท
2000 บาท
3000 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

20. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นชนิดติดตั้งประจำที่ให่ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0301]
5 วัตต์
10 วัตต์
60 วัตต์
1 กิโลวัตต์
ผิดทุกตัวเลือก

21. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานี หรือเครื่องวิทยุในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0320]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

22. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง [h0227]
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำออก ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้า ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับอนุญาตให้รับข่าวสารวิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณาให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผิดทุกตัวเลือก

23. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง หรือรายการโฆษณาทุกประเภท จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0330]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

24. รหัส QRK ในรูปคำตอบมีกี่ระดับ [h0349]
3
5
7
9
ผิดทุกตัวเลือก

25. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร คือ [h0121]
HS 8 XX
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

26. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ คือ [h0140]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน คือ [h0159]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี คือ [h0178]
HS 1XX
HS 2 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
ผิดทุกตัวเลือก

29. สัญญาณเรียกขาน HS 3 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0197]
ชัยภูมิ ชลบุรี ชัยนาท
ชัยภูมิ ชุมพร ชลบุรี
ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดร ธานี
ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
ผิดทุกตัวเลือก

30. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ?"คือ" [h0357]
QRI
QRK
QRM
QRG
ผิดทุกตัวเลือก