ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คือ [h0172]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล [h0194]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ?"คือ" [h0357]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRG
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""โปรดแจ้งเขาว่าข้าเจ้ากำลังเรียกที่ความถี่.. Khz(MHz).คือ" [h0379]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""""ท่านจะรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่ kHz(หริอ MHZ)ได้หรือไม่? คือ" [h0401]
   QSU
   QSW
   QSX
   QSY
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0423]
   รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้ (รับข้อความได้ด้วยความลำบากมาก)
   ความแรงสัญญาณที่รับได้พอใช้ได้
   เสียงของสัญญาณยังพร่าและยังกระเพื่อมอยู่
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ตัวอักษร E อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0445]
   ENGLAND
   EXTRA
   ECHO
   EGYPT
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. "คำว่า"BREAK"หมายความว่าอย่างไร" [h0467]
   ขอหยุดการติดต่อชั่วคราว
   ขอยกเลิกการติดต่อ
   ขอขัดจังหวะการติดต่อระหว่างคู่สถานีที่กำลังติดต่อกันอยู่
   ขอให้คู่สถานีหยุดการส่งข่าวสารเพื่อให้ทวนข้อความ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. หากการใช้เครื่องวิทยุของนักวิทยุสมัครเล่นทำให้เกิดการรบกวนกับกิจการสื่อสารอื่นควรปฏิบัติอย่างไร [h0489]
   พยามใช้วิทยุแต่น้อย เพื่อทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด
   หยุดใช้วิทยุโดยทันทีที่ทราบ
   ใช้วิทยุตามปกติแต่ต้องพยายามแก้ไขทั้นทีที่มีโอกาส
   สลับเวลาการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. สัญญาณเรียกขานของนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คือ [h0011]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีติดต่อกับสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0033]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ตัวอักษร Y อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0055]
   YANKEE
   YOU
   YORK
   YES
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด 12 VDC ถ้าป้องแรงดันไฟฟ้าขนาด 36 VDC เข้าไปจะทำให้ [h0077]
   เครื่องชำรุดเสียหาย
   เครื่องมีกำลังส่งมากขึ้น
   เครื่องรับสัญญาณได้ดีขึ้น
   เครื่องมีอายุการใช้งานมากขึ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ……"คือ" [h0099]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมตำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0254]
   ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
   ถูกทั้งก. และ ข.
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0277]
   100 บาท
   200 บาท
   500บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ข้อใดเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น [h0299]
   ให้ใช้ความถี่ย่าน 144-146 MHz ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด
   รับ-ส่งข่าวสารประเภทเสียงเท่านั้น
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
   ผิดถูกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0321]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 เว้นแต่มาตรา 11 และมาตรา 12 ไม่ใช้บังคับแก่ [h0210]
   กระทรวง ทบวง กรม
   นิติบุคคลที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
   หน่วยงานที่อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"สถานีของท่านชื่ออะไร"คือ" [h0337]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. หน่วยงานที่กำหนดสัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศ คือ [h0112]
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการวิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตราด คือ [h0134]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ คือ [h0156]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี คือ [h0178]
   HS 1XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. สัญญาณเรียกขาน HS 6 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0200]
   กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก
   กำแพงเพชร พิจิตร พังงา
   กำแพงเพชร พิจิตร พัทลุง
   กำแพงเพชร พังงา พัทลุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือ?"คือ" [h0363]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRN
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร"คือ" [h0385]
   QSA
   QSB
   QSK
   QSL
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. "รหัสQในรูปของคำถามที่หมายถึง""ขณะนี้เวลาเท่าใด?""คือ" [h0407]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 6 หมายความว่า [h0429]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีมาก
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้ดี
   เสียงของสัญญาณยังกระเพื่อมอยู่ดีเล็กน้อย
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ตัวอักษร L อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0451]
   LAND
   LIMA
   LOVE
   LIKE
   ผิดทุกตัวเลือก