ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ [h0012]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีติดต่อกับสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0033]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ตัวอักษร A อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0054]
   ALPHA
   AGFA
   ALPHABET
   AMERICA
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. อุปกรณ์ที่ใช้กำเนิดคลื่นวิทยุ เรียกว่า [h0075]
   รีซิสเตอร์
   ไดโอด
   ทรานซิสเตอร์
   แร่บังคับความถี่
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ใบอนุญาตให้มีครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0096]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ระวางโทษฐานกระทำหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือหรืสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0251]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมอื่น ๆ นอกเหนือจากเพื่อการศึกษา [h0272]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จะต้องมีอายุกี่ปี ในวันที่ยื่นขออนุญาต [h0293]
   14 ปี บริบูรณ์
   15 ปีบริบูรณ์
   17 ปีบริบูรณ์
   20 ปีบริบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ข้อใดเป็นบทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นทีฝ่าฝื่นไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ว่าด้วยการกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 [h0314]
   ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นถาวร
   ดำเนินการตามกฏหมาย
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา มีอายุ [h0223]
   180 วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีติดต่อกับสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0328]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. รหัส QRK ในรูปคำตอบมีกี่ระดับ [h0349]
   3
   5
   7
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คือ [h0123]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอบุลราชธานี คือ [h0144]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ [h0165]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ [h0186]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. "คำว่า"นำออก""ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0207]
   นำออกนอกกรมไปรณีย์โทรเลข
   นำออกนอกสถานีวิทยุคมนาคม
   นำออกนอกราชอาณาจักร
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าลดกำลังส่งได้หรือไม่?"คือ" [h0369]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงดี""คือ" [h0390]
   QRK4
   QSA4
   QRM4
   QRN4
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. อักษร Sในระบบ RST หมายถึง [h0411]
   STOP
   SIGNAL STRENGTH
   SIERRA
   SENDING
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 9 หมายความว่า [h0432]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
   เสียงของสัญญาณไม่มีตำหนิ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ตัวอักษร N อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0453]
   NETHERLAND
   NOVEMBER
   NORTH
   NORWAY
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำย่อที่หมายถึงหญิงสาวหรือนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นเพศหญิง คือ [h0474]
   DX
   YL
   XYL
   88
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. นักวิทยุสมัครเล่นควรจะเรียกขอความช่วยเหลือในกรณีใดบ้าง [h0495]
   ประสบภัยร้ายแรงด้วยตนเอง ไม่ม่ใครช่วยเหลือ
   กรณีถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้วอาจจะเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต
   ประสบภัยร้ายแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. สัญญาณเรียกขาน HS 0 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0016]
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สุรินทร์
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สุราษฏร์ธานี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี
   กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย"คือ" [h0037]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ในการเรียกขานแต่ละคราวควรเรียกซ้ำได้ไม่เกิน [h0058]
   2 ครั้ง
   3 ครั้ง
   4 ครั้ง
   5 ครั้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ในขณะปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ควรปฏิบัติอย่างไร [h0079]
   ไม่ต้องต่อสายอากาศ
   ต่อสายอากาศ
   ต่อ DUMMY LOAD แทนสายอากาศ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะไปถึงเวลา…"คือ" [h0100]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมตำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0254]
   ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
   ถูกทั้งก. และ ข.
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก