ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ข้อใดที่เป็นสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0310]
   ใช้สัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น
   เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม และความปลอดภัยของชาติ
   พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุ
   ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดดังกล่าวอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0322]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ห้ามมิให้สถานีวิทยุคมนาคมดำเนินการบริการวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์อื่นใด [h0234]
   นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   นอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตามมาตรา 5
   นอกเหนือกิจการของนิติบุคคล ตามมาตรา 5
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ใบอนุญาตให้ ทำมีอายุ [h0215]
   30วันนับแต่วันออก
   180วันนับแต่วันออก
   1ปี นับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง หรือรายการโฆษณาทุกประเภท จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0330]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ความถี่แท้จริงของท่านคือ...""คือ" [h0342]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. องค์การระหว่างประเทศที่ปฎิบัติงานและตรวจสอบกิจการวิทยุคมนาคม คือ [h0107]
   สหภาพสากลไปรษณีย์
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   สหภาพไปรษณีย์และโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   องค์การยูเนสโก
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี [h0119]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี คือ [h0131]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ คือ [h0143]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู คือ [h0155]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก คือ [h0167]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม คือ [h0179]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา คือ [h0191]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. "คำว่า"พนักงานวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0203]
   เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
   ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าในการรับ-ส่งข่าวสารวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมตลอดถึงประชาชนที่เป็นผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. รหัส QRM ในรูปคำตอบมีกี่ระดับ [h0356]
   3
   5
   7
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่?"คือ" [h0368]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก?"คือ" [h0380]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""สัญญาณของข้าพเจ้าจางหายหรือไม่?""คือ" [h0392]
   QSA
   QSB
   QSK
   QSL
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. "รหัสQ ในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่น[หรือที่ความถี่….kHz(หรือMHz)]""คือ" [h0404]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. การรายงานสัญญาณนอกจากใช้ระบบ RST แล้วยังสามารถใช้การรายงานในแบบใดได้อีก [h0416]
   ใช้รหัส X
   ใช้รหัส Q
   ไม่มีแต่ใช้ค่าที่อ่านได้จาก S-METER รายงาน
   ใช้รหัส S
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 5 หมายความว่า [h0428]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดี
   เสียงของสัญญาณยังกระเพื่อมอยู่มาก
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้ดีพอใช้
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. S-Meter ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีไว้เพื่อ [h0440]
   วัดระยะทางของคู่สถานีที่ติดต่อกัน
   วัดความแรงของสัญญาณที่รับได้
   วัดความถี่ของคู่สถานีที่ติดต่อกัน
   วัด OUT PUT ของเครื่องส่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ตัวอักษร M อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0452]
   MIKE
   MEXICO
   MALAWI
   MONK
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ตัวอักษร Z อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0464]
   ZEBRA
   ZULU
   ZERO
   ZONE
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำย่อที่หมายถึงคำกล่าวอำลาระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นต่างเพศกัน(คุ้นเคยกันเท่านั้น)คือ [h0476]
   THANK
   88
   BYE
   OVER
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. เมื่อต้องการเข้าร่วมใช้ความถี่ขณะที่มีผู้ใช้ความถี่อยู่ควรปฏิบัติอย่างไร [h0488]
   ควรหาจังหวะที่คู่สถานีนั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อนแล้วจึงค่อยขออนุญาตแทรกเข้าไป
   เมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ใช้ความถี่อยู่ก่อน ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการส่งข้อความ
   แทรกได้ทันทีเมื่อต้องการเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
   ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. เวลาที่ลงบันทึกในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร คือ [h0500]
   UTC
   CCIR
   FCC
   CCITT
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ [h0012]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ผู้มีอำนาจเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคบใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุ สถานีวิทยุคมนาคม หรือ ใบอนุญาต คือ [h0024]
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตรับมอบหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก