ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยไม่บันทึกการติดต่อสื่อสารลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารประจำสถานี ในครั้งแรกจะถูกพิจารณาโทษ [h0317]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ใบอนุญาตให้นำออก [h0219]
   30วัน นับแต่วันออก
   180วันนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ข้อความตอไปนี้ข้อใดถูกต้อง [h0225]
   ผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้า ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำออก ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ใบอนุญาตให้ มี มีอายุ [h0216]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีรับจ้างวานรับ-ส่งข่าวไปยังบุคคลที่สามจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0329]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านอยู่ห่างจากสถานีของข้าพเจ้าเท่าใด…""คือ" [h0339]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. รหัส QRK ในรูปคำตอบมีกี่ระดับ [h0349]
   3
   5
   7
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. หน่วยงานที่กำหนดสัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศ คือ [h0112]
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการวิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท คือ [h0122]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ [h0132]
   HS 1XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ คือ [h0142]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร คือ [h0152]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ [h0162]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คือ [h0172]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ [h0182]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา คือ [h0192]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. "คำว่า""เครื่องวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2535 หมายความว่าเครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม" [h0202]
   แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
   แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องส่ง เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม ด้วยคลื่นแฮรตเซี่ยน ตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง
   รวมตลอดถึงอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดี"คือ" [h0353]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRN4
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือ?"คือ" [h0363]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRN
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""หยุดการส่ง"คือ" [h0373]
   RQS
   QRT
   QRU
   QRV
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""….(ชื่อสถานี)กำลังเรียกท่านที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0383]
   QRV
   QRW
   QRX
   QRZ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""สัญญาณของท่านจางหาย"คือ" [h0393]
   QSA
   QSB
   QSK
   QSL
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. "รหัสQ ในรูปของคำถามที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่นได้หรือไม่?""คือ" [h0403]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ทำไมพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงรายงานสัญญาณด้วยระบบ RST [h0413]
   เพื่อให้สามารถรายงานสัญญาณเสียงที่รับได้
   เพื่อให้สามารถรายงานคุณภาพและความแรงของสัญญาณได้
   เพื่อให้สามารถทราบสถานะของผู้ส่งและผู้รับว่าพร้อมที่จะทำการรับส่ง
   เพื่อให้สามารถรายงานความแรงของสัญญาณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0423]
   รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้ (รับข้อความได้ด้วยความลำบากมาก)
   ความแรงสัญญาณที่รับได้พอใช้ได้
   เสียงของสัญญาณยังพร่าและยังกระเพื่อมอยู่
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 3 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0433]
   53
   35
   93
   39
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ตัวอักษร C อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0443]
   CANADA
   CHANGE
   CHARLIE
   CALLSIGN
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ตัวอักษร N อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0453]
   NETHERLAND
   NOVEMBER
   NORTH
   NORWAY
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ตัวอักษร X อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0463]
   EXTRA
   X-RAY
   EXPRESS
   EXPO
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. "คำว่า"LIMA LIMA"หรือ"LAND LINE""หมายถึง" [h0473]
   โทรเลข
   โทรพิมพ์
   โทรศัพท์
   เทเล็กซ์
   ผิดทุกตัวเลือก