ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. "คำว่า"พนักงานวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0203]
   เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
   ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าในการรับ-ส่งข่าวสารวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมตลอดถึงประชาชนที่เป็นผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศปานกลาง"คือ" [h0364]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRN3
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. รหัส QSA มีกี่ระดับ [h0384]
   3
   5
   7
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. "รหัสQ ในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่น[หรือที่ความถี่….kHz(หรือMHz)]""คือ" [h0404]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 5 หมายความว่า [h0424]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม(รับข้อความได้สมบูรณ์ยิ่ง)
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
   เสียงของสัญญาณแจ่มใสดีมากไม่มีตำหนิ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ตัวอักษร D อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0444]
   DATA
   DATE
   DENMARK
   DELTA
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ตัวอักษร Z อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0464]
   ZEBRA
   ZULU
   ZERO
   ZONE
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. รูปแบบของการเรียกขานแบบไม่เจาะจงสถานีควรปฏิบัติอย่างไร [h0484]
   "ส่งสัญญาณเรียกขานของท่านสามครั้ง ตามด้วย"จาก"หรือ"นี่คือ"แล้วตามด้วย MAYDAY ไม่เกินสามครั้ง"
   "ให้ขึ้นต้นด้วย"CQ CQ CQ .""ตามด้วย"จาก"หรือ"นี่คือ"แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่านไม่เกินสามครัง และในแต่ละคราวเรียกกันได้ไม่เกินสามครั้งติดต่อกัน"
   "ให้ขึ้นต้นด้วยสัญญาณเรียกขานของสถานีที่ต้องการติดต่อด้วยสามครั้งตามด้วยคำว่า"จาก"แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของท่านและในแต่ละคราวเรียกได้ไม่เกินสามครั้งติดต่อกัน"
   ส่งสัญญาณเรียกขานของท่านแล้วเรียกตามด้วย CQ CQ CQ ได้ไม่เกินสามครั้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ประเทศไทยใช้สัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศดังนี้ [h0004]
   HSA ถึง HSR หรือ E2A ถึง E2R
   HSA ถึง HSS หรือ E2Aถึง E2S
   HSA ถึง HSH หรือ E2A ถึง E2H
   HSA ถึง HSZ หรือ E2A ถึง E2Z
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ผู้มีอำนาจเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคบใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุ สถานีวิทยุคมนาคม หรือ ใบอนุญาต คือ [h0024]
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตรับมอบหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าได้อีก"คือ" [h0044]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขการบกวนข่ายวิทยุคมนาคม [h0064]
   กรมประชาสัมพันธ์
   กรมตำรวจ
   กรมการบินพานิชย์
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า POWER CONSUMPTION หมายความว่าอะไร [h0084]
   กำลังความเข้มของคลื่นวิทยุ
   กำลังกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
   ค่ากำลังไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำงานได้
   เกณฑ์การขยายของเครื่องรับวิทยุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ผู้มีอำนาจเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาต คือ [h0238]
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. เมื่อกรณียานพาหนะใด ๆ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งชั่งคราว ผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0257]
   ผู้ควบสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิด
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ่อมแซ่มเครื่องวิทยุคมนาคม [h0278]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสมัครเล่นจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อ [h0298]
   ผ่านการตรวจรับรองจากกรมไปรษณีย์โทรเลขก่อน
   มีสัญญลักษณ์ที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดแสดงไว้ให้เห็นเด่นชัด
   มีลักษณะทางเทคนิคได้มาตรฐานตามข้อบังวิทยุ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0318]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ข้อความต่อไปนี้ขอ้ใดไม่ถูกต้อง [h0226]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง หรือรายการโฆษณาทุกประเภท จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0330]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้…"คือ" [h0350]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRN
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คือ [h0123]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ คือ [h0143]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง คือ [h0163]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา คือ [h0183]
   HS 2 XX
   HS 8 XX
   HS 9XX
   HS 0 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. "คำว่า"พนักงานวิทยุคมนาคม""ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า" [h0203]
   เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
   ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าในการรับ-ส่งข่าวสารวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมตลอดถึงประชาชนที่เป็นผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศปานกลาง"คือ" [h0364]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRN3
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. รหัส QSA มีกี่ระดับ [h0384]
   3
   5
   7
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. "รหัสQ ในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่น[หรือที่ความถี่….kHz(หรือMHz)]""คือ" [h0404]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 5 หมายความว่า [h0424]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม(รับข้อความได้สมบูรณ์ยิ่ง)
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
   เสียงของสัญญาณแจ่มใสดีมากไม่มีตำหนิ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก