ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 8 หมายความว่า [h0431]
รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม
ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
เสียงของสัญญาณไม่มีตำหนิ
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

2. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 9 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0438]
95
59
98
99
ผิดทุกตัวเลือก

3. ตัวอักษร E อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0445]
ENGLAND
EXTRA
ECHO
EGYPT
ผิดทุกตัวเลือก

4. ตัวอักษร M อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0452]
MIKE
MEXICO
MALAWI
MONK
ผิดทุกตัวเลือก

5. ตัวอักษร T อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0459]
THANK YOU
TANGO
TOGO
TONE
ผิดทุกตัวเลือก

6. "การใช้คำว่า"OVER"ต่อท้ายการเรียก หมายความว่า" [h0466]
ให้สถานีที่ถูกเรียกเปลียนเป็นฝ่ายส่ง
ให้สถานีที่ถูกเรียกรับฟังข้อความต่อไป
ให้สถานีที่ถูกเรียกเพิ่มกำลังส่ง
ให้สถานีที่ถูกเรียกหยุดการออกอากาศ
ผิดทุกตัวเลือก

7. "คำว่า"LIMA LIMA"หรือ"LAND LINE""หมายถึง" [h0473]
โทรเลข
โทรพิมพ์
โทรศัพท์
เทเล็กซ์
ผิดทุกตัวเลือก

8. การเปลี่ยนจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายส่งสัญญาณ ควรเว้นห่างจากันประมาณ [h0480]
1-2 วินาที
3 วินาที
4 วินาที
5 วินาที
ผิดทุกตัวเลือก

9. หลักการปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น [h0487]
พยายามมไม่ให้เสียงรบกวนจากสถานีและเสียงดนตรีแทรกออกไปขณะติดต่อทางวิทยุ
พยายามหลีกเลี่ยงศัพท์แสลงเฉพาะกลุ่ม
พยายามใช้ความถี่ให้สั้นที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีอื่นใช้ความถี่นั้นได้
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

10. การส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนควรจะส่งกี่ครั้ง [h0494]
3 ครั้ง
5 ครั้ง
10 ครั้ง
กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะมีผู้ตอบ
ผิดทุกตัวเลือก

11. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU)หมายถึง [h0001]
สหภาพสากลไปรษณีย์
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล
ผิดทุกตัวเลือก

12. สัญญาณเรียนขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ คือ [h0008]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

13. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา คือ [h0015]
HS 2 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
HS 9 XX
ผิดทุกตัวเลือก

14. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง [h0022]
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่า ได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผิดทุกตัวเลือก

15. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0029]
100 บาท
200 บาท
500 บาท
1000 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

16. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะไปที่.. ข้าพเจ้ามาจากที่..คือ" [h0036]
QRA
QRB
QRD
QRE
ผิดทุกตัวเลือก

17. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ส่งช้าลง"(… คำต่อวินาที) คือ" [h0043]
QRO
QRP
QRQ
QRS
ผิดทุกตัวเลือก

18. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ขณะนี้เวลาเท่าใด"คือ" [h0050]
QTA
QTH
QTR
QRT
ผิดทุกตัวเลือก

19. "คำว่า"GO AHEAD"หมายความว่า" [h0057]
เริ่มส่งได้
เริ่มนับได้
เริ่มออกเดินทางได้
เดินทางไปข้างหน้า
ผิดทุกตัวเลือก

20. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขการบกวนข่ายวิทยุคมนาคม [h0064]
กรมประชาสัมพันธ์
กรมตำรวจ
กรมการบินพานิชย์
กรมไปรษณีย์โทรเลข
ผิดทุกตัวเลือก

21. แรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็น [h0071]
โอห์ม
โวลท์
แอมแปร์
วัตต์
ผิดทุกตัวเลือก

22. สายดินที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประโยนช์อย่างไร [h0078]
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้ารั่วออกมาจะได้ลงดินโดยไม่เกิดอันตราย
ป้องกันการลัดวงจร
ป้องกันไฟเกิน
เพื่อให้ครบวงจนทางแรงดันต่ำ
ผิดทุกตัวเลือก

23. ค่า SWR ต่อไปนี้ค่าใดดีที่สุด [h0085]
5ต่อ1
1.5ต่อ1
3ต่อ1
4ต่อ1
ผิดทุกตัวเลือก

24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก คือ [h0092]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

25. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ……"คือ" [h0099]
QRA
QRB
QRD
QRE
ผิดทุกตัวเลือก

26. ในกรณีใดดังต่อไปนี้ ที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจเพิกถอน หรือพักใช้ใบอนุญาต [h0240]
ฝ่าฝื่นต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
ฝ่าฝื่นกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
ฝ่าฝื่นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

27. ระวางโทษฐานใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0247]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

28. ระวางโทษฐานใช้ความถี่คลื่นไม่ถูกต้องตามข้อบังคับว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือตามเงื่อนไขการตั้งสถานี คือ [h0253]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

29. ระวางโทษฐานส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชน คือ [h0261]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

30. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และแก้ไขเพิ่มเติม คือ [h0268]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
ผิดทุกตัวเลือก