ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""""ท่านจะรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่ kHz(หริอ MHZ)ได้หรือไม่? คือ" [h0401]
QSU
QSW
QSX
QSY
ผิดทุกตัวเลือก

2. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 2 หมายความว่า [h0426]
รับฟังข้อความของท่านไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย)
ความแรงของสัญญาณที่รับได้อ่อนมาก
เสียงของสัญญาณพร่ามาก
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

3. ตัวอักษร L อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0451]
LAND
LIMA
LOVE
LIKE
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำย่อที่หมายถึงคำกล่าวอำลาระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นต่างเพศกัน(คุ้นเคยกันเท่านั้น)คือ [h0476]
THANK
88
BYE
OVER
ผิดทุกตัวเลือก

5. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU)หมายถึง [h0001]
สหภาพสากลไปรษณีย์
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล
ผิดทุกตัวเลือก

6. ระวางโทษฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0026]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

7. ในระบบ RST เมื่อท่านได้รับสัญญาณ R ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0051]
รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย
ความแรงสัญญาณอ่อนมากจนรับไม่ได้
เสียงสัญญาณ พร่ามาก มีคลื่นความถี่ แทบไม่ได้ ต่ำผสมมาด้วย
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

8. วงจร FILTER ทำหน้าที่ [h0076]
กรองเอาความถี่ที่ต้องการ
ขยายสัญญาณวิทยุ
สร้างความถี่วิทยุ
ป้องกันลำโพงขาด
ผิดทุกตัวเลือก

9. UNITED NATION ORGANIZATION(UNO) หมายถึง [h0101]
องค์การสหประชาชาติ
องค์การสันนิบาตชาติ
องค์การตลาดร่วมยุโรป
องค์การอาหารและยา
ผิดทุกตัวเลือก

10. ระวางโทษฐานส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใดๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน คือ [h0260]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

11. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม [h0285]
50 บาท
100 บาท
150 บาท
200 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

12. ข้อใดที่เป็นสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0310]
ใช้สัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น
เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม และความปลอดภัยของชาติ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุ
ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
ผิดทุกตัวเลือก

13. ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา มีอายุ [h0223]
180 วันนับแต่วันออก
1 ปีนับแต่วันออก
3 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ผิดทุกตัวเลือก

14. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำความผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม หรือกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0332]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นถาวร
ผิดทุกตัวเลือก

15. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศได้แบ่งโลกออกเป็นภูมิภาคต่างๆ กี่ภูมิภาค [h0110]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว คือ [h0135]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

17. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา คือ [h0160]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

18. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง คือ [h0185]
HS 2 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
HS 9 XX
ผิดทุกตัวเลือก

19. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย,รับได้เพียงบางคำ)""คือ" [h0351]
RQI2
QRK2
QRM2
QRN2
ผิดทุกตัวเลือก

20. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านพร้อมหรือยัง?""คือ" [h0376]
QRS
QRT
QRU
QRV
ผิดทุกตัวเลือก

21. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""""ท่านจะรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่ kHz(หริอ MHZ)ได้หรือไม่? คือ" [h0401]
QSU
QSW
QSX
QSY
ผิดทุกตัวเลือก

22. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 2 หมายความว่า [h0426]
รับฟังข้อความของท่านไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย)
ความแรงของสัญญาณที่รับได้อ่อนมาก
เสียงของสัญญาณพร่ามาก
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

23. ตัวอักษร L อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0451]
LAND
LIMA
LOVE
LIKE
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำย่อที่หมายถึงคำกล่าวอำลาระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นต่างเพศกัน(คุ้นเคยกันเท่านั้น)คือ [h0476]
THANK
88
BYE
OVER
ผิดทุกตัวเลือก

25. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU)หมายถึง [h0001]
สหภาพสากลไปรษณีย์
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล
ผิดทุกตัวเลือก

26. ระวางโทษฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0026]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

27. ในระบบ RST เมื่อท่านได้รับสัญญาณ R ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0051]
รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย
ความแรงสัญญาณอ่อนมากจนรับไม่ได้
เสียงสัญญาณ พร่ามาก มีคลื่นความถี่ แทบไม่ได้ ต่ำผสมมาด้วย
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

28. วงจร FILTER ทำหน้าที่ [h0076]
กรองเอาความถี่ที่ต้องการ
ขยายสัญญาณวิทยุ
สร้างความถี่วิทยุ
ป้องกันลำโพงขาด
ผิดทุกตัวเลือก

29. UNITED NATION ORGANIZATION(UNO) หมายถึง [h0101]
องค์การสหประชาชาติ
องค์การสันนิบาตชาติ
องค์การตลาดร่วมยุโรป
องค์การอาหารและยา
ผิดทุกตัวเลือก

30. ระวางโทษฐานส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใดๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน คือ [h0260]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก