ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นักวิทยุสมัครเล่นควจจะแจ้งเหตุที่ความถี่หรือช่องใด [h0496]
   เฉพาะความถี่หรือช่องเรียกขาน
   เฉพาะความถี่ที่ได้ตกลงกันไว้เฉพาะกลุ่ม
   ความถี่ใดก็ได้ที่คาดว่ามีโอกาสพบสถานีรับแจ้งเหตุให้ได้
   เฉพาะความถี่ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. "คำว่า"คลื่นแฮดเซี่ยน""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่าง" [h0017]
   "10 กิโลไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 กิโลไซเคิลต่อวินาที"
   "10 กิโลไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 เมกกาไซเคิลต่อวินาที"
   "10 เมกาไซเคิลต่อวินาที และ3,000,000 กิโลไซเคิลต่อวินาที"
   "10 เมกาไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 เมกาไซเคิลต่อวินาที"
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ากำลังถูกรบกวนเล็กน้อย""" [h0038]
   QRI 2
   QRK 2
   QRM 2
   QRN 2
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ข้อควรปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น [h0059]
   พยายามหลีกเลี่ยงข้อความกำกวม
   พูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
   พูดไม่เร็วเกินไปนักเพื่อให้คู่สถานี
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. โวล์ทมิเตอร์คืออะไร [h0080]
   เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า
   เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า
   เครื่องมือที่ใช้วัดกำลังไฟฟ้า
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. UNITED NATION ORGANIZATION(UNO) หมายถึง [h0101]
   องค์การสหประชาชาติ
   องค์การสันนิบาตชาติ
   องค์การตลาดร่วมยุโรป
   องค์การอาหารและยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมดำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากราชการของกระทรวงทบวงกรม หรือกิจการนิติบุคคล ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0255]
   ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม
   ผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนี้
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0277]
   100 บาท
   200 บาท
   500บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสมัครเล่นจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อ [h0298]
   ผ่านการตรวจรับรองจากกรมไปรษณีย์โทรเลขก่อน
   มีสัญญลักษณ์ที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดแสดงไว้ให้เห็นเด่นชัด
   มีลักษณะทางเทคนิคได้มาตรฐานตามข้อบังวิทยุ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยรับ-ส่งข่าวนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่นเช่นการส่งข่าวทางธุรกิจการค้า การส่งข่าวสารที่ต้องพึ่งบริการโทรคมนาคมสาธารณะของรัฐในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0319]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ใครมีอำนาจออกใบอนุญาตพิเศษให้บุคคลตั้งสถานีวิทยุการบินเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภับของการเดินอากาศพลเรือน [h0228]
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. การยื่นขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ขอต้องระบุรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมให้ปรากฏชัดแจ้งว่ามากที่สุด อันได้แก่ [h0333]
   ประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ลักษณะการใช้งาน
   กำลังส่งและความถี่ใช้งาน
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. องค์การระหว่างประเทศที่ปฎิบัติงานและตรวจสอบกิจการวิทยุคมนาคม คือ [h0107]
   สหภาพสากลไปรษณีย์
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   สหภาพไปรษณีย์และโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   องค์การยูเนสโก
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี คือ [h0128]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม คือ [h0149]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือ [h0170]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา คือ [h0191]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดี"คือ" [h0353]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRN4
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านมี(ข้อความ)อะไรสำหรับข้าพเจ้าอีกหรือไม?""คือ" [h0374]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""จะให้ข้าเจ้าทวนข้อความสุดท้าย(หรือก่อนหน้านี้)ซ้ำอีกหรือไม่?"คือ" [h0395]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. การรายงานสัญญาณนอกจากใช้ระบบ RST แล้วยังสามารถใช้การรายงานในแบบใดได้อีก [h0416]
   ใช้รหัส X
   ใช้รหัส Q
   ไม่มีแต่ใช้ค่าที่อ่านได้จาก S-METER รายงาน
   ใช้รหัส S
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 8 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0437]
   58
   89
   98
   99
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ตัวอักษร S อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0458]
   SIERRA
   SWEDEN
   SPIAN
   SARA
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ในการแจ้งสัญญาณเรียกขาน(CALLSIGN) ครั้งแรกควรออกเสียงตามหลัก ITU PHIONETIC ALPHABETเพื่อ [h0479]
   เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
   ความรวดเร็ว
   ให้คู่สถานีสามารถจดบันทึกได้ถูกต้อง
   รักษาความลับระหว่างกลุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. เวลาที่ลงบันทึกในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร คือ [h0500]
   UTC
   CCIR
   FCC
   CCITT
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0021]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ส่งเร็วขึ้น""(…..คำต่อวินาที) คือ" [h0042]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. เวลาที่ต้องบันทึกลงในสมุดบันทึการติดต่อสื่อสาร คือ [h0063]
   เฉพาะเวลาเริ่มการติดต่อ
   เฉพาะเวลาสิ้นสุดการติดต่อ
   เวลาเริ่มการติดต่อถึงสิ้นสุดการติดต่อ
   ไม่มีข้อถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า POWER CONSUMPTION หมายความว่าอะไร [h0084]
   กำลังความเข้มของคลื่นวิทยุ
   กำลังกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
   ค่ากำลังไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำงานได้
   เกณฑ์การขยายของเครื่องรับวิทยุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. เมื่อปรากฎว่าผู้ใดกระทำความผิดพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำการเช่นนั้น เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจ [h0239]
   จับกุมผู้นั้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
   ยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
   ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ. ข
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก