ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าได้อีก"คือ" [h0044]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. การพกพาเครื่องวิทยุมือถือ นักวิทยุควรปฏิบัติอย่างไร [h0061]
   ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
   ต้องพกพาอย่างมิดชิด ไม่พกพาในลักษณะโอ้อวด
   ไม่เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุในที่สาธารณะ และส่งสัญญาณด้วยเสียงดัง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. สายดินที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประโยนช์อย่างไร [h0078]
   เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้ารั่วออกมาจะได้ลงดินโดยไม่เกิดอันตราย
   ป้องกันการลัดวงจร
   ป้องกันไฟเกิน
   เพื่อให้ครบวงจนทางแรงดันต่ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คือ [h0095]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ระวางโทษฐานมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0246]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ระวางโทษฐานจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม คือ [h0263]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 10 วัตต์แต่ไม่เกิน 100 วัตต์ [h0280]
   500 บาท
   1000 บาท
   1500 บาท
   2000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจไม่อนุญาตให้ตั้งหรืออาจอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นโดยมีเงื่อนไขพิเศษเพื่อป้องกันมิให้ไปรบกวนการปฏิบัติงานของสถานีตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุในรัศมีไม่เกิน [h0297]
   500 เมตร
   1 กิโลเมตร
   5 กิโลเมตร
   10 กิโลเมตร
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ข้อใดเป็นบทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นทีฝ่าฝื่นไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ว่าด้วยการกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 [h0314]
   ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นถาวร
   ดำเนินการตามกฏหมาย
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. การกำหนดเงื่อนไขการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเป็นอำนาจของ [h0231]
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ห้ามมิให้ยานพาหนะใด ๆ ใช้วิทยุคมนาคม นอกจาก [h0235]
   บอกเหตุอันตรายหรืออับจน
   ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่งครั้งคราว
   ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"สถานีของท่านชื่ออะไร"คือ" [h0337]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. องค์การระหว่างประเทศที่ปฎิบัติงานและตรวจสอบกิจการวิทยุคมนาคม คือ [h0107]
   สหภาพสากลไปรษณีย์
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   สหภาพไปรษณีย์และโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   องค์การยูเนสโก
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คือ [h0124]
   HS 8 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร คือ [h0141]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ คือ [h0158]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม คือ [h0175]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา คือ [h0192]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2598 ได้แก่ [h0209]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ข้าราชการในสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข ตั่งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศรุนแรง"คือ" [h0367]
   QRI5
   QRK5
   QRM5
   QRN5
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. รหัส QSA มีกี่ระดับ [h0384]
   3
   5
   7
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""""ท่านจะรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่ kHz(หริอ MHZ)ได้หรือไม่? คือ" [h0401]
   QSU
   QSW
   QSX
   QSY
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. S ในระบบ RST แบ่งเป็นกี่ระดับ [h0418]
   3 ระดับ
   5 ระดับ
   7ระดับ
   9 ระดับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 5 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0435]
   55
   54
   49
   94
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ตัวอักษร M อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0452]
   MIKE
   MEXICO
   MALAWI
   MONK
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. "คำว่า"CQ'"หมายถึง" [h0469]
   การขัอจังหวะสถานีที่กำลังติดต่อกัน
   การติดต่อาระยะไกล
   การเรียนสถานีใดสถานีหนึ่ง
   การเรียกแบบไม่เจาะจงสถานี
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร [h0486]
   ใช้ภาษาธรรมดาให้มากที่สุด
   ใช้ประมวลสัญญาร Q ให้มากที่สุด
   ใช้คำย่อหรือคำเฉพาะให้มากที่สุด
   ใชัรหัสลับที่ทราบเฉพาะกลุ่มให้มากที่สุดเพื่อการเก็บความลับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. สัญญาณเรียกขานประกอบด้วย [h0003]
   ตัวเลขอย่างเดียว
   ตัวอักษรอย่างเดียว
   ตัวเลขผสมตัวอักษร
   ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0020]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย"คือ" [h0037]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ผิดทุกตัวเลือก