ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือทางวิทยุโทรเลข คือ [h0492]
   CQ
   MAYDAY
   SOS
   URGENT
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU)หมายถึง [h0001]
   สหภาพสากลไปรษณีย์
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
   สหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. สัญญาณเรียกขานสำหรับวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง คือ [h0010]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม มีกี่ประเภท [h0019]
   6 ประเภท
   7 ประเภท
   8 ประเภท
   9 ประเภท
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ผู้มีอำนาจออกกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 3498 ที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ [h0028]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย"คือ" [h0037]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ท่านรับข้อความได้หรือไม่ได้"คือ" [h0046]
   QRA
   QSB
   QSK
   QSL
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ตัวอักษร Y อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0055]
   YANKEE
   YOU
   YORK
   YES
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขการบกวนข่ายวิทยุคมนาคม [h0064]
   กรมประชาสัมพันธ์
   กรมตำรวจ
   กรมการบินพานิชย์
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น [h0073]
   โวลท์
   วัตต์
   โอห์ม
   แอมแปร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. เครื่องมือที่ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานมีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปว่า [h0082]
   VOM
   WATTMETER
   COUNTER
   VOLTMETER
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. การติดต่อสื่อสารโดยวิธิการผลัดกันส่ง-รับข่าว และใช้ความถี่เดียว เรียกการติดต่อแบบ [h0091]
   SIMPLEX
   FULL DUPLEX
   HALF DUPLEX
   SEMI DUPLEX
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะไปถึงเวลา…"คือ" [h0100]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. เมื่อกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เครื่องวิทยุคมนาคมของรัฐบาลใช้การไม่สะดวก [h0243]
   รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบ
   พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ
   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบหากเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นโดยจงใจ ฉ้อฉลหรือประมาทเลินเล่อ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ระวางโทษฐ่านรับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0258]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ระวางโทษฐานส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชน คือ [h0261]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ผู้ยื่นคำขอเป็นพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น ต้องเป็นผู้ [h0270]
   ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
   ได้รับอนุมัติจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเล่นซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขออกให้ หรือประกาศนียบัตรซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขเทียบเท่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ [h0279]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. กิจการวิทยุสมัครเล่นหมายความว่า [h0288]
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อฝึกฝนตนเอง
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการติดต่อระหว่างกันและทดลองตรวจสอบทางวิชาการวิทยุคมนาคมต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือการเงิน หรือการเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจไม่อนุญาตให้ตั้งหรืออาจอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นโดยมีเงื่อนไขพิเศษเพื่อป้องกันมิให้ไปรบกวนการปฏิบัติงานของสถานีตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุในรัศมีไม่เกิน [h0297]
   500 เมตร
   1 กิโลเมตร
   5 กิโลเมตร
   10 กิโลเมตร
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ข้อใดเป็นข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0306]
   ติดต่อกับสถานีวิทยุสมัครเล่นในประเทศที่ไม่อนุญาตให้มิกิจการวิทยุสมัครเล่น
   ใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสารนอกเหนือไปจากประมวลคำย่อสากลที่ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
   รับ-ส่งข่าวสารที่นอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่น
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยแย่งใช่ช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0315]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม มีกี่ประเภท [h0214]
   6
   7
   8
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ผู้มีอำนาจประกาศกำหนดให้ผู้ใช้ความถี่คลื่นเพื่อกิจการใดหรือในลักษณะใดต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่คลื่นนั้นให้แก่รัฐบาลได้ตามอัตราที่เห็นสมควร คือ [h0233]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   รัฐบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. สถานีวิทยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คลื่นให้ถูกต้องตาม [h0230]
   ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
   ลักษณะภูมิประเทศ
   ที่คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุกำหนด
   ข้อบังคับว่าด้วยวิทยุคมนาคม ตามภาคผนวกต่อท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0323]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำความผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม หรือกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0332]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นถาวร
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านจะไปที่ไหน ?และมาจากไหน?"คือ" [h0341]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้…"คือ" [h0350]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRN
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. หน่วยงานที่กำหนดสัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศ คือ [h0112]
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการวิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก