ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. หากการใช้เครื่องวิทยุของนักวิทยุสมัครเล่นทำให้เกิดการรบกวนกับกิจการสื่อสารอื่นควรปฏิบัติอย่างไร [h0489]
   พยามใช้วิทยุแต่น้อย เพื่อทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด
   หยุดใช้วิทยุโดยทันทีที่ทราบ
   ใช้วิทยุตามปกติแต่ต้องพยายามแก้ไขทั้นทีที่มีโอกาส
   สลับเวลาการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ [h0012]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. การยื่นขออนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ขอต้องระบุรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมให้ปรากฎชัดแจ้งมากที่สุด อันได้แก่ [h0035]
   ประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคม
   ลักษณะการใช้งาน
   กำลังส่งและความถี่ใช้งาน
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ในการเรียกขานแต่ละคราวควรเรียกซ้ำได้ไม่เกิน [h0058]
   2 ครั้ง
   3 ครั้ง
   4 ครั้ง
   5 ครั้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ในขณะ STAND BY เครื่องรับ-ส่ง อ่านค่า AMMETER ได้ 100 mA เป็นการบอกค่าอะไร [h0081]
   แรงดันไฟฟ้า
   กำลังของไฟฟ้า
   ความถี่วิทยุของการรับฟัง
   กระแสไฟฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ผู้มีอำนาจเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาต คือ [h0238]
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ระวางโทษฐานส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชน คือ [h0261]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป [h0284]
   2000 บาท
   3000 บาท
   5000 บาท
   10000บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0307]
   การส่งข่าวสารทางธุรกิจการค้า
   การส่งข่าวสารที่ต้องพึ่งบริการโทรคมนาคมสาธารณะของรัฐ
   บันทึกรายละเอียดการติดต่อสื่อสารลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร
   การจ้างวานรับ-ส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0222]
   1 ปีนับแต่วันออ
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดชีพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีแย่งใช้ช่องสํญญาณในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีรับส่งข่าวสารนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่นอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0325]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านกำลังมีธุระหรือ?"คือ" [h0348]
   QRH
   QRL
   QRO
   QRP
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คือ [h0124]
   HS 8 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม คือ [h0147]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือ [h0170]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา คือ [h0193]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ?"คือ" [h0357]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRG
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก?"คือ" [h0380]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. "รหัสQ ในรูปของคำถามที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่นได้หรือไม่?""คือ" [h0403]
   QSW
   QSX
   QSY
   QSZ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 2 หมายความว่า [h0426]
   รับฟังข้อความของท่านไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย)
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้อ่อนมาก
   เสียงของสัญญาณพร่ามาก
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ตัวอักษร J อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0449]
   JAPAN
   JULY
   JANUARY
   JULIETT
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. "คำย่อที่ใช้แทนความหมายว่า"ด้วยความปราถนาดี"เมื่อจะเลิกการติดต่อทางวิทยุ คือ" [h0472]
   THANK
   73
   BYE
   OVER
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. นักวิทยุสมัครเล่นควรจะเรียกขอความช่วยเหลือในกรณีใดบ้าง [h0495]
   ประสบภัยร้ายแรงด้วยตนเอง ไม่ม่ใครช่วยเหลือ
   กรณีถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้วอาจจะเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต
   ประสบภัยร้ายแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. "คำว่า"ค้า"ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2535 หมายความถึง" [h0018]
   การมีไว้ครอบครองเพื่อขาย
   การที่มีไว้ครอบครองเพื่อการซ่อมแซม
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ผิดหมดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ลดกำลังส่งลง"คือ" [h0041]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขการบกวนข่ายวิทยุคมนาคม [h0064]
   กรมประชาสัมพันธ์
   กรมตำรวจ
   กรมการบินพานิชย์
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังที่ออกอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ [h0087]
   SIGNAL METER
   VSWR METER
   FIELD STRENGTH
   RF POWER METER
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ผู้มีอำนาจทำการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 คือ [h0244]
   พนักงานสอบสวน
   พนักงานอัยการ
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดวิธีเพิกถอนและพักใข้ใบอนุญาต คือ [h0267]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0290]
   ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภับพิบัติ
   พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
   ฝึกฝนพนักงานให้มีความชำนาญยิ่งๆขึ้นไป
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก