ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมตำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0254]
   ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
   ถูกทั้งก. และ ข.
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0275]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทประจำที่หรือเคลื่อนที่ จะอนุญาตให้ตั้งสถานีในสถานที่หรือในยานพาหนะซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น [h0295]
   เป็นเจ้าของเท่านั้น
   มีสิทธิอยู่อาศัย
   มีสิทธิครอบครอง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยแย่งใช่ช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0315]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา มีอายุ [h0223]
   180 วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคบถูกลงโทษกรณีใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีรับส่งขาวสารนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่นอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0327]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ความถี่ของท่านเปลี่ยน"คือ" [h0347]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ประเทศไทยแบ่งเขตสัญญาณเรียกขานเป็นกี่เขต [h0120]
   5
   7
   9
   10
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ คือ [h0140]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา คือ [h0160]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ คือ [h0180]
   HS 2 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. สัญญาณเรียกขาน HS 6 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0200]
   กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก
   กำแพงเพชร พิจิตร พังงา
   กำแพงเพชร พิจิตร พัทลุง
   กำแพงเพชร พังงา พัทลุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับรุนแรง"คือ" [h0361]
   QRI5
   QRK5
   QRM5
   QRG5
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา……น ที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0381]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""""ท่านจะรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่ kHz(หริอ MHZ)ได้หรือไม่? คือ" [h0401]
   QSU
   QSW
   QSX
   QSY
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ในระบบ RST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0421]
   รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย
   ความแรงของสัญญาณอ่อนมากจนแทบรับไม่ได้เลย
   เสียงของสัญญาณพร่ามาก มีคลื่นความถี่ต่ำผสมมาด้วย
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. เหตุใดจึงต้องอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยวิธีอ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET [h0441]
   เพื่อให้เป็นความลับ
   เพื่อความรวดเร็ว
   เพื่อความเป็นระเบียบ
   เพื่อความชัดเจนและไม่สับสนในทางภาษาในการสื่อความหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ตัวอักษร V อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0461]
   VETO
   VOTE
   VIEN
   VICTOR
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ในการติดต่อของนักวิทยุสมัครเล่นควรปฏิบัติ คือ [h0481]
   ไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรล่วงหน้า
   เรียกขานทันที่เมื่อเปิดเครื่องวิทยุ
   ควรเตรียมหาความถี่หรื่อช่องที่ว่างสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารโดยการฟังสักครู่หนึ่งก่อนและสอบถามว่ามีผู้ใช้ความถี่อยู่หรือไม่
   ผิดถูกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU)หมายถึง [h0001]
   สหภาพสากลไปรษณีย์
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
   สหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0021]
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ลดกำลังส่งลง"คือ" [h0041]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. การพกพาเครื่องวิทยุมือถือ นักวิทยุควรปฏิบัติอย่างไร [h0061]
   ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
   ต้องพกพาอย่างมิดชิด ไม่พกพาในลักษณะโอ้อวด
   ไม่เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุในที่สาธารณะ และส่งสัญญาณด้วยเสียงดัง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ในขณะ STAND BY เครื่องรับ-ส่ง อ่านค่า AMMETER ได้ 100 mA เป็นการบอกค่าอะไร [h0081]
   แรงดันไฟฟ้า
   กำลังของไฟฟ้า
   ความถี่วิทยุของการรับฟัง
   กระแสไฟฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. UNITED NATION ORGANIZATION(UNO) หมายถึง [h0101]
   องค์การสหประชาชาติ
   องค์การสันนิบาตชาติ
   องค์การตลาดร่วมยุโรป
   องค์การอาหารและยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมตำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0254]
   ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
   ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
   ถูกทั้งก. และ ข.
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม [h0275]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทประจำที่หรือเคลื่อนที่ จะอนุญาตให้ตั้งสถานีในสถานที่หรือในยานพาหนะซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น [h0295]
   เป็นเจ้าของเท่านั้น
   มีสิทธิอยู่อาศัย
   มีสิทธิครอบครอง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยแย่งใช่ช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0315]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา มีอายุ [h0223]
   180 วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก