ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด คือ [h0150]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

2. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา คือ [h0160]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

3. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือ [h0170]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

4. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ คือ [h0180]
HS 2 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
ผิดทุกตัวเลือก

5. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง คือ [h0190]
HS 6 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
HS 9 XX
ผิดทุกตัวเลือก

6. สัญญาณเรียกขาน HS 6 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0200]
กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก
กำแพงเพชร พิจิตร พังงา
กำแพงเพชร พิจิตร พัทลุง
กำแพงเพชร พังงา พัทลุง
ผิดทุกตัวเลือก

7. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านไม่ค่อยดี(รับข้อความแทบไม่ได้เลย,รับได้เพียงบางคำ)""คือ" [h0351]
RQI2
QRK2
QRM2
QRN2
ผิดทุกตัวเลือก

8. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับรุนแรง"คือ" [h0361]
QRI5
QRK5
QRM5
QRG5
ผิดทุกตัวเลือก

9. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะส่งช้าลงได้หรือไม่?"คือ" [h0371]
QRO
QRP
QRQ
QRS
ผิดทุกตัวเลือก

10. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา……น ที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0381]
QRU
QRV
QRW
QRX
ผิดทุกตัวเลือก

11. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงดีมาก"คือ" [h0391]
QRK5
QSA5
QRM5
QRN5
ผิดทุกตัวเลือก

12. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""""ท่านจะรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่ kHz(หริอ MHZ)ได้หรือไม่? คือ" [h0401]
QSU
QSW
QSX
QSY
ผิดทุกตัวเลือก

13. อักษร Sในระบบ RST หมายถึง [h0411]
STOP
SIGNAL STRENGTH
SIERRA
SENDING
ผิดทุกตัวเลือก

14. ในระบบ RST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0421]
รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย
ความแรงของสัญญาณอ่อนมากจนแทบรับไม่ได้เลย
เสียงของสัญญาณพร่ามาก มีคลื่นความถี่ต่ำผสมมาด้วย
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

15. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 8 หมายความว่า [h0431]
รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม
ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
เสียงของสัญญาณไม่มีตำหนิ
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

16. เหตุใดจึงต้องอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยวิธีอ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET [h0441]
เพื่อให้เป็นความลับ
เพื่อความรวดเร็ว
เพื่อความเป็นระเบียบ
เพื่อความชัดเจนและไม่สับสนในทางภาษาในการสื่อความหมาย
ผิดทุกตัวเลือก

17. ตัวอักษร L อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0451]
LAND
LIMA
LOVE
LIKE
ผิดทุกตัวเลือก

18. ตัวอักษร V อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0461]
VETO
VOTE
VIEN
VICTOR
ผิดทุกตัวเลือก

19. "คำว่า"ROGER"หมายความว่า" [h0471]
รับข้อความที่ส่งมาได้ครบถ้วนและเข้าใจแล้ว
ข้อให้ทวนข้อความ
ขอแก้ข้อความ
เชิญให้คู่สถานีส่งข้อความได้
ผิดทุกตัวเลือก

20. ในการติดต่อของนักวิทยุสมัครเล่นควรปฏิบัติ คือ [h0481]
ไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรล่วงหน้า
เรียกขานทันที่เมื่อเปิดเครื่องวิทยุ
ควรเตรียมหาความถี่หรื่อช่องที่ว่างสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารโดยการฟังสักครู่หนึ่งก่อนและสอบถามว่ามีผู้ใช้ความถี่อยู่หรือไม่
ผิดถูกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

21. เหตุฉุกเฉินหมายถึง [h0491]
เหตุการณ์เกิดขึ้นอาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เหตุการณ์ที่มีผลทำให้ไม่สะดวกในการดำเนินกิจการวิทยุสมัครเล่น
เหตุการณ์ที่ขัดขวางการเฃดำเนินกิจกรรมของสถานีวิทยุสมัครเล่น
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

22. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU)หมายถึง [h0001]
สหภาพสากลไปรษณีย์
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ
สหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล
ผิดทุกตัวเลือก

23. สัญญาณเรียกขานของนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คือ [h0011]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

24. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0021]
1 ปีนับแต่วันออก
3 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุ
ผิดทุกตัวเลือก

25. ข้อใดไม่ใช้ข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0031]
การใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพในการติดต่อ
การใช้ย่านความถี่ 144-146 MHz ตามที่กรมไปรณีย์โทรเลขกำหนด
การรับ-ส่งข่าวอันมีเนื่อหาละเมิลต่อกฎหมายบ้านเมือง
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

26. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ลดกำลังส่งลง"คือ" [h0041]
QRO
QRP
QRQ
QRS
ผิดทุกตัวเลือก

27. ในระบบ RST เมื่อท่านได้รับสัญญาณ R ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0051]
รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย
ความแรงสัญญาณอ่อนมากจนรับไม่ได้
เสียงสัญญาณ พร่ามาก มีคลื่นความถี่ แทบไม่ได้ ต่ำผสมมาด้วย
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

28. การพกพาเครื่องวิทยุมือถือ นักวิทยุควรปฏิบัติอย่างไร [h0061]
ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
ต้องพกพาอย่างมิดชิด ไม่พกพาในลักษณะโอ้อวด
ไม่เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุในที่สาธารณะ และส่งสัญญาณด้วยเสียงดัง
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

29. แรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็น [h0071]
โอห์ม
โวลท์
แอมแปร์
วัตต์
ผิดทุกตัวเลือก

30. ในขณะ STAND BY เครื่องรับ-ส่ง อ่านค่า AMMETER ได้ 100 mA เป็นการบอกค่าอะไร [h0081]
แรงดันไฟฟ้า
กำลังของไฟฟ้า
ความถี่วิทยุของการรับฟัง
กระแสไฟฟ้า
ผิดทุกตัวเลือก