ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เมื่อต้องการเข้าร่วมใช้ความถี่ขณะที่มีผู้ใช้ความถี่อยู่ควรปฏิบัติอย่างไร [h0488]
ควรหาจังหวะที่คู่สถานีนั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อนแล้วจึงค่อยขออนุญาตแทรกเข้าไป
เมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ใช้ความถี่อยู่ก่อน ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการส่งข้อความ
แทรกได้ทันทีเมื่อต้องการเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ผิดทุกตัวเลือก

2. เวลาที่ลงบันทึกในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร คือ [h0500]
UTC
CCIR
FCC
CCITT
ผิดทุกตัวเลือก

3. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ [h0012]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

4. ผู้มีอำนาจเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคบใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุ สถานีวิทยุคมนาคม หรือ ใบอนุญาต คือ [h0024]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
รองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตรับมอบหมาย
ผิดทุกตัวเลือก

5. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าจะไปที่.. ข้าพเจ้ามาจากที่..คือ" [h0036]
QRA
QRB
QRD
QRE
ผิดทุกตัวเลือก

6. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ท่านถ่ายทอดข้อความถึง…ได้หรือไม่"คือ" [h0048]
QSA
QSL
QTO
QSP
ผิดทุกตัวเลือก

7. การ CHECK NET เป็นการนัดหมายเพื่อ [h0060]
ให้นักวิทยุสมัครเล่นได้พบกัน(ทางวิทยุ)
เพื่อรับฟังข่าวหรือประกาศสำคัญ
เพื่อทดสอบสัญญาณ
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

8. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสภาพความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลสูงสุดมากผิดปกติ [h0072]
วงจรปิด
ลัดวงจร
วงจรเปิด
วงจรปิด-เปิด
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า POWER CONSUMPTION หมายความว่าอะไร [h0084]
กำลังความเข้มของคลื่นวิทยุ
กำลังกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ค่ากำลังไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำงานได้
เกณฑ์การขยายของเครื่องรับวิทยุ
ผิดทุกตัวเลือก

10. ใบอนุญาตให้มีครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0096]
1 ปีนับแต่วันออก
3 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
ผิดทุกตัวเลือก

11. ผู้รับใบอนุญาตรายใด ถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต อาจยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ใด [h0242]
อุทธรณ์ไปยังศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน หรือพักใช้
อุทธรณ์ไปยังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน หรือพักใช้
อุทธรณ์ไปยังอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ถูกเพิกถอนหรือพักใช้
อุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนหรือพักใช้
ผิดทุกตัวเลือก

12. ระวางโทษฐานใช้ความถี่คลื่นไม่ถูกต้องตามข้อบังคับว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือตามเงื่อนไขการตั้งสถานี คือ [h0253]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

13. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงวางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต คือ [h0266]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
ผิดทุกตัวเลือก

14. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ่อมแซ่มเครื่องวิทยุคมนาคม [h0278]
100 บาท
200 บาท
500 บาท
1000 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

15. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0290]
ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภับพิบัติ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
ฝึกฝนพนักงานให้มีความชำนาญยิ่งๆขึ้นไป
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

16. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นชนิดติดตั้งในรถยนต์ให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0302]
5 วัตต์
10 วัตต์
60 วัตต์
1 กิโลวัตต์
ผิดทุกตัวเลือก

17. ข้อใดเป็นบทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นทีฝ่าฝื่นไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ว่าด้วยการกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 [h0314]
ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นถาวร
ดำเนินการตามกฏหมาย
ถูกทั้ง 1 และ 2
ผิดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

18. ใบอนุญาตให้นำเข้า มีอายุ [h0218]
30 วัน นับแต่วันออก
180วัน นับแต่วันออก
1 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ผิดทุกตัวเลือก

19. ข้อความต่อไปนี้ขอ้ใดไม่ถูกต้อง [h0226]
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ผิดทุกตัวเลือก

20. ผู้ที่กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม โดยไม่เจตนา เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีอำนาจ [h0237]
สั่งระงับหรือให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำนั้น
ให้ย้ายสิ่งดังกล่าวนั้นออกไปให้พ้นเขตรบกวน
ยึดเครื่องวิทยุคมนาคม
ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
ผิดทุกตัวเลือก

21. ข้อใดเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย [h0334]
ควบคุมดูแลและแนะนำการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามกฏหมาย
เฝ้าฟังและรายงานการใช้ความถี่ในย่านวิทยุสมัครเล่นตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด
เป็นสถานีแม่ข่ายหรือเป็นสถานีประสานงานกิจกรรมและแจ้งข่าวสารที่สำคัญ หรือประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นทราบ
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

22. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่"คือ" [h0346]
QRG
QRH
QRI
QRK
ผิดทุกตัวเลือก

23. ตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ประเทศไทยอยู่ในภาคที่ [h0111]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

24. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คือ [h0123]
HS 0 XX
HS 1 XX
HS 2 XX
ถูกทั้ง ก. และ ข.
ผิดทุกตัวเลือก

25. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว คือ [h0135]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

26. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม คือ [h0147]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน คือ [h0159]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

28. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพรชบรูณ์ คือ [h0171]
HS4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา คือ [h0183]
HS 2 XX
HS 8 XX
HS 9XX
HS 0 XX
ผิดทุกตัวเลือก

30. สัญญาณเรียกขาน HS 1 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0195]
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สุรินทร์
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุพรรบุรี สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ผิดทุกตัวเลือก