ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. การส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนควรจะส่งกี่ครั้ง [h0494]
   3 ครั้ง
   5 ครั้ง
   10 ครั้ง
   กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะมีผู้ตอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. "คำว่า"คลื่นแฮดเซี่ยน""ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่าง" [h0017]
   "10 กิโลไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 กิโลไซเคิลต่อวินาที"
   "10 กิโลไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 เมกกาไซเคิลต่อวินาที"
   "10 เมกาไซเคิลต่อวินาที และ3,000,000 กิโลไซเคิลต่อวินาที"
   "10 เมกาไซเคิลต่อวินาที และ 3,000,000 เมกาไซเคิลต่อวินาที"
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"เพิ่มกำลังส่งขึ้นอีก"คือ" [h0040]
   QRO
   QRP
   QRQ
   QRS
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. เวลาที่ต้องบันทึกลงในสมุดบันทึการติดต่อสื่อสาร คือ [h0063]
   เฉพาะเวลาเริ่มการติดต่อ
   เฉพาะเวลาสิ้นสุดการติดต่อ
   เวลาเริ่มการติดต่อถึงสิ้นสุดการติดต่อ
   ไม่มีข้อถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. สายนำสัญญาณเบอร์ RG8A/U มีค่า IMPEDANCE ประมาณเท่าใด [h0086]
   50 โอห์ม
   72 โอห์ม
   25 โอห์ม
   300 โอห์ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. เมื่อกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เครื่องวิทยุคมนาคมของรัฐบาลใช้การไม่สะดวก [h0243]
   รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบ
   พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ
   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบหากเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นโดยจงใจ ฉ้อฉลหรือประมาทเลินเล่อ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงวางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต คือ [h0266]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0289]
   เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
   ส่งข่าวทางธุรกิจการค้า
   ใช้แทนบริการโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ห่างไกล
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. บทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 มีกี่สถาน [h0312]
   3 สถาน
   4 สถาน
   5 สถาน
   6 สถาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา มีอายุ [h0223]
   180 วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง หรือรายการโฆษณาทุกประเภท จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0330]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. องค์การระหว่างประเทศ ที่มีหน้าที่ควบคุมประสานงานการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ มีชื่อว่า [h0106]
   สหภาพสากลไปรษณีย์
   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   สหภาพไปรษณีย์และโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
   องค์การยูเนสโก
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก คือ [h0129]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร คือ [h0152]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม คือ [h0175]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. สัญญาณเรียกขาน HS 4 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0198]
   ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ สุพรรณบุรี
   ขอนแก่น สุพรรณีบุรี นครพนม
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. รหัส QRN ในรูปของคำตอบมีกี่ระดับ [h0362]
   3
   5
   7
   9
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร"คือ" [h0385]
   QSA
   QSB
   QSK
   QSL
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. "รหัสQในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ขณะนี้เวลา….""คือ" [h0408]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 8 หมายความว่า [h0431]
   รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม
   ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
   เสียงของสัญญาณไม่มีตำหนิ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ตัวอักษร O อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0454]
   ORANGE
   OZAKA
   OSCAR
   OMAN
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. การเรียกขานทางวิทยุสมัครเล่นเมื่อเรียกไปครั้งหนึ่งแล้วควรจะ [h0477]
   รอสักครู่หนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนช่องความถี่ใหม่
   เรียกซ้ำใหม่ทันที
   รอสักครู่เพื่อให้สถานีฝ่ายถูกเรียกมีเวลาเตรียมตัวและตอบกลับมา
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. เวลาที่ลงบันทึกในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร คือ [h0500]
   UTC
   CCIR
   FCC
   CCITT
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. การควบคุมและกำหนดการให้ความถี่คลื่นสถานีวิทยุคมนาคมต่าง ๆ เป็นอำนาจของ [h0023]
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ท่านรับข้อความได้หรือไม่ได้"คือ" [h0046]
   QRA
   QSB
   QSK
   QSL
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. การรบกวนของคลื่นวิทยุให้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก [h0069]
   INTERMODULATINO
   มีสัญญาณแรงๆ ส่งอยู่ในความถี่ใกล้เคียง
   สถานีหลาย ๆ สถานีตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
   DESENSSTIZATION
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก คือ [h0092]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ระวางโทษฐานนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0249]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมอื่น ๆ นอกเหนือจากเพื่อการศึกษา [h0272]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทประจำที่หรือเคลื่อนที่ จะอนุญาตให้ตั้งสถานีในสถานที่หรือในยานพาหนะซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น [h0295]
   เป็นเจ้าของเท่านั้น
   มีสิทธิอยู่อาศัย
   มีสิทธิครอบครอง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก