ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังที่ออกอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ [h0087]
   SIGNAL METER
   VSWR METER
   FIELD STRENGTH
   RF POWER METER
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ผู้รับใบอนุญาตรายใด ถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต อาจยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ใด [h0242]
   อุทธรณ์ไปยังศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน หรือพักใช้
   อุทธรณ์ไปยังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน หรือพักใช้
   อุทธรณ์ไปยังอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ถูกเพิกถอนหรือพักใช้
   อุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนหรือพักใช้
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ระวางโทษฐานจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม คือ [h0263]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกำลังส่งเกิน 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป [h0284]
   2000 บาท
   3000 บาท
   5000 บาท
   10000บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. สถานีวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ความถี่อยู่ในย่านที่กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องดำเนินการอย่างไร [h0305]
   หยุดการติดต่อตามปกติทุกสถานี
   ติดต่อกันได้ตามปกติ
   แปรสภาพเป็นข่ายสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ใบอนุญาตให้นำเข้า มีอายุ [h0218]
   30 วัน นับแต่วันออก
   180วัน นับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ใบอนุญาตให้ มี มีอายุ [h0216]
   180วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ.. คือ" [h0340]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่น ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศห้ามการใช้ตัวเลข [h0114]
   เลข 1
   เลข 0
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว คือ [h0135]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ คือ [h0156]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี คือ [h0177]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. สัญญาณเรียกขาน HS 4 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0198]
   ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ สุพรรณบุรี
   ขอนแก่น สุพรรณีบุรี นครพนม
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนในระดับค่อนข้างรุนแรง"คือ" [h0360]
   QRI4
   QRK4
   QRM4
   QRG4
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา……น ที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0381]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้ากำลังรับฟัง(ชื่อสถานี)ที่ความถี่….kHz(หรือMHz)""คือ" [h0402]
   QSU
   QSW
   QSX
   QSY
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 3 หมายความว่า [h0423]
   รับฟังข้อความของท่านได้พอใช้ (รับข้อความได้ด้วยความลำบากมาก)
   ความแรงสัญญาณที่รับได้พอใช้ได้
   เสียงของสัญญาณยังพร่าและยังกระเพื่อมอยู่
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ตัวอักษร D อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0444]
   DATA
   DATE
   DENMARK
   DELTA
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า HS 0 A อ่านออกเสียงตาม ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0465]
   HOTEL-SIERRA-ZERO-AMERICA
   HOTEL-SIERRA-ZERO-ALFA
   HOTEL-SIERRA-ZERO-ALPHABET
   HOTEL-SIERRA-ZERO-AGFA
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร [h0486]
   ใช้ภาษาธรรมดาให้มากที่สุด
   ใช้ประมวลสัญญาร Q ให้มากที่สุด
   ใช้คำย่อหรือคำเฉพาะให้มากที่สุด
   ใชัรหัสลับที่ทราบเฉพาะกลุ่มให้มากที่สุดเพื่อการเก็บความลับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี คือ [h0007]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ผู้มีอำนาจออกกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 3498 ที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ [h0028]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่…"คือ" [h0049]
   QSA
   QTH
   QSR
   QST
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ชนิดใด [h0070]
   อัคคาไลน์
   สังกะสิ-ถ่าน
   นิเกล-แคตเมี่ยม
   ตะกั่ว-กรด
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. การติดต่อสื่อสารโดยวิธิการผลัดกันส่ง-รับข่าว และใช้ความถี่เดียว เรียกการติดต่อแบบ [h0091]
   SIMPLEX
   FULL DUPLEX
   HALF DUPLEX
   SEMI DUPLEX
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ระวางโทษฐานมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0246]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดวิธีเพิกถอนและพักใข้ใบอนุญาต คือ [h0267]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. กิจการวิทยุสมัครเล่นหมายความว่า [h0288]
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อฝึกฝนตนเอง
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการติดต่อระหว่างกันและทดลองตรวจสอบทางวิชาการวิทยุคมนาคมต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
   กิจการวิทยุคมนาคมที่ดำเนินการโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือการเงิน หรือการเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ข้อใดไม่เป็นสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0309]
   ส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง และรายการโฆษณาทุกประเภท
   จงใจกระทำให้เกิดการรบกวนต่อการสื่อสารจองสถานีอื่น
   ติดต่อกับสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มีอายุ [h0222]
   1 ปีนับแต่วันออ
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ตลอดชีพ
   ผิดทุกตัวเลือก