ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. สัญญาณเรียกขาน HS 3 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0197]
ชัยภูมิ ชลบุรี ชัยนาท
ชัยภูมิ ชุมพร ชลบุรี
ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดร ธานี
ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
ผิดทุกตัวเลือก

2. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ดี"คือ" [h0353]
QRI4
QRK4
QRM4
QRN4
ผิดทุกตัวเลือก

3. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่?"คือ" [h0368]
QRO
QRP
QRQ
QRS
ผิดทุกตัวเลือก

4. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""….(ชื่อสถานี)กำลังเรียกท่านที่ความถี่ Khz(MHz).คือ" [h0383]
QRV
QRW
QRX
QRZ
ผิดทุกตัวเลือก

5. "แได้ยินท่าน(หรือชื่อสถานี)ที่ความถี่….Khz(MHz"คือ" [h0398]
QSL
QSM
QSN
QSO
ผิดทุกตัวเลือก

6. ทำไมพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงรายงานสัญญาณด้วยระบบ RST [h0413]
เพื่อให้สามารถรายงานสัญญาณเสียงที่รับได้
เพื่อให้สามารถรายงานคุณภาพและความแรงของสัญญาณได้
เพื่อให้สามารถทราบสถานะของผู้ส่งและผู้รับว่าพร้อมที่จะทำการรับส่ง
เพื่อให้สามารถรายงานความแรงของสัญญาณ
ผิดทุกตัวเลือก

7. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 5 หมายความว่า [h0428]
รับฟังข้อความของท่านได้ดี
เสียงของสัญญาณยังกระเพื่อมอยู่มาก
ความแรงของสัญญาณที่รับได้ดีพอใช้
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

8. ตัวอักษร C อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0443]
CANADA
CHANGE
CHARLIE
CALLSIGN
ผิดทุกตัวเลือก

9. ตัวอักษร S อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0458]
SIERRA
SWEDEN
SPIAN
SARA
ผิดทุกตัวเลือก

10. "คำว่า"LIMA LIMA"หรือ"LAND LINE""หมายถึง" [h0473]
โทรเลข
โทรพิมพ์
โทรศัพท์
เทเล็กซ์
ผิดทุกตัวเลือก

11. เมื่อต้องการเข้าร่วมใช้ความถี่ขณะที่มีผู้ใช้ความถี่อยู่ควรปฏิบัติอย่างไร [h0488]
ควรหาจังหวะที่คู่สถานีนั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อนแล้วจึงค่อยขออนุญาตแทรกเข้าไป
เมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ใช้ความถี่อยู่ก่อน ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการส่งข้อความ
แทรกได้ทันทีเมื่อต้องการเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ผิดทุกตัวเลือก

12. สัญญาณเรียกขานประกอบด้วย [h0003]
ตัวเลขอย่างเดียว
ตัวอักษรอย่างเดียว
ตัวเลขผสมตัวอักษร
ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
ผิดทุกตัวเลือก

13. "คำว่า"ค้า"ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2535 หมายความถึง" [h0018]
การมีไว้ครอบครองเพื่อขาย
การที่มีไว้ครอบครองเพื่อการซ่อมแซม
ถูกทั้ง ก.และ ข.
ผิดหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

14. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีติดต่อกับสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0033]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นเวลา 1-2 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

15. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ท่านถ่ายทอดข้อความถึง…ได้หรือไม่"คือ" [h0048]
QSA
QSL
QTO
QSP
ผิดทุกตัวเลือก

16. เวลาที่ต้องบันทึกลงในสมุดบันทึการติดต่อสื่อสาร คือ [h0063]
เฉพาะเวลาเริ่มการติดต่อ
เฉพาะเวลาสิ้นสุดการติดต่อ
เวลาเริ่มการติดต่อถึงสิ้นสุดการติดต่อ
ไม่มีข้อถูก
ผิดทุกตัวเลือก

17. สายดินที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประโยนช์อย่างไร [h0078]
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้ารั่วออกมาจะได้ลงดินโดยไม่เกิดอันตราย
ป้องกันการลัดวงจร
ป้องกันไฟเกิน
เพื่อให้ครบวงจนทางแรงดันต่ำ
ผิดทุกตัวเลือก

18. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ [h0093]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

19. ผู้รับใบอนุญาตรายใด ถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต อาจยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ใด [h0242]
อุทธรณ์ไปยังศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน หรือพักใช้
อุทธรณ์ไปยังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน หรือพักใช้
อุทธรณ์ไปยังอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ถูกเพิกถอนหรือพักใช้
อุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนหรือพักใช้
ผิดทุกตัวเลือก

20. ระวางโทษกรณีสถานีวิทยุคมนาคมดำเนินการบริการวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต คือ [h0256]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

21. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมอื่น ๆ นอกเหนือจากเพื่อการศึกษา [h0272]
100 บาท
200 บาท
500 บาท
1000 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

22. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต [h0287]
50 บาท
100 บาท
150 บาท
200 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

23. ข้อกำหนดทางเทคนิคของสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นชนิดติดตั้งในรถยนต์ให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน [h0302]
5 วัตต์
10 วัตต์
60 วัตต์
1 กิโลวัตต์
ผิดทุกตัวเลือก

24. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยไม่บันทึกการติดต่อสื่อสารลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารประจำสถานี ในครั้งแรกจะถูกพิจารณาโทษ [h0317]
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

25. การควบคุมและกำหนดการใช้ความถี่คลื่นสถานีวิทยุคมนาคมต่างๆ เป็นอำนาจของ [h0232]
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
รัฐมนตร่ว่าการกระทรวงคมนาคม
คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือผู้ได้รับมอบหมาย
ผิดทุกตัวเลือก

26. ใบอนุญาตให้ มี มีอายุ [h0216]
180วันนับแต่วันออก
1 ปีนับแต่วันออก
3 ปีนับแต่วันออก
5 ปีนับแต่วันออก
ผิดทุกตัวเลือก

27. ข้อใดเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย [h0334]
ควบคุมดูแลและแนะนำการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามกฏหมาย
เฝ้าฟังและรายงานการใช้ความถี่ในย่านวิทยุสมัครเล่นตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด
เป็นสถานีแม่ข่ายหรือเป็นสถานีประสานงานกิจกรรมและแจ้งข่าวสารที่สำคัญ หรือประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นทราบ
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

28. รหัส QRK ในรูปคำตอบมีกี่ระดับ [h0349]
3
5
7
9
ผิดทุกตัวเลือก

29. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม คือ [h0117]
HS 8 XX
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

30. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ [h0132]
HS 1XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก