ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 8 หมายความว่า [h0431]
รับฟังข้อความของท่านได้ดีเยี่ยม
ความแรงของสัญญาณที่รับได้แรงดีมาก
เสียงของสัญญาณไม่มีตำหนิ
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

2. ตัวอักษร K อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0450]
KENYA
KING
KILO
KISS
ผิดทุกตัวเลือก

3. "คำว่า"CQ'"หมายถึง" [h0469]
การขัอจังหวะสถานีที่กำลังติดต่อกัน
การติดต่อาระยะไกล
การเรียนสถานีใดสถานีหนึ่ง
การเรียกแบบไม่เจาะจงสถานี
ผิดทุกตัวเลือก

4. เมื่อต้องการเข้าร่วมใช้ความถี่ขณะที่มีผู้ใช้ความถี่อยู่ควรปฏิบัติอย่างไร [h0488]
ควรหาจังหวะที่คู่สถานีนั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อนแล้วจึงค่อยขออนุญาตแทรกเข้าไป
เมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ที่ใช้ความถี่อยู่ก่อน ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการส่งข้อความ
แทรกได้ทันทีเมื่อต้องการเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ผิดทุกตัวเลือก

5. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี คือ [h0007]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

6. ระวางโทษฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0026]
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดทุกตัวเลือก

7. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ความแรงสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงพอใช้ได้ คือ" [h0045]
QRK 3
QSA 3
QRM 3
QRN 3
ผิดทุกตัวเลือก

8. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขการบกวนข่ายวิทยุคมนาคม [h0064]
กรมประชาสัมพันธ์
กรมตำรวจ
กรมการบินพานิชย์
กรมไปรษณีย์โทรเลข
ผิดทุกตัวเลือก

9. เครื่องมือที่ใช้วัดค่า SPURIOUS EMISSION คือ [h0083]
SPECTRUM ANALYZER
RF POWER METER
OSCILLOSCOPE
SWR METER
ผิดทุกตัวเลือก

10. INTERNATIONAL RADIO CONSULTATIVE COMMITTEE(CCIR)หมายถึง [h0102]
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการ โทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการวิทยุระหว่างประเทศ
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการไปรณีย์และโทรเลขระหว่างประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก

11. เมื่อมีกรณีสถานีวิทยุคมนาคมตำเนินการบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผู้ที่ต้องรับผิด คือ [h0254]
ผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
ถูกทั้งก. และ ข.
ผิดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

12. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม [h0274]
100 บาท
200 บาท
500 บาท
1000 บาท
ผิดทุกตัวเลือก

13. ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จะต้องมีอายุกี่ปี ในวันที่ยื่นขออนุญาต [h0293]
14 ปี บริบูรณ์
15 ปีบริบูรณ์
17 ปีบริบูรณ์
20 ปีบริบูรณ์
ผิดทุกตัวเลือก

14. บทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 มีกี่สถาน [h0312]
3 สถาน
4 สถาน
5 สถาน
6 สถาน
ผิดทุกตัวเลือก

15. การกำหนดเงื่อนไขการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเป็นอำนาจของ [h0231]
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
ผิดทุกตัวเลือก

16. ผู้ที่กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม โดยไม่เจตนา เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีอำนาจ [h0237]
สั่งระงับหรือให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำนั้น
ให้ย้ายสิ่งดังกล่าวนั้นออกไปให้พ้นเขตรบกวน
ยึดเครื่องวิทยุคมนาคม
ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
ผิดทุกตัวเลือก

17. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านจะไปที่ไหน ?และมาจากไหน?"คือ" [h0341]
QRA
QRB
QRD
QRE
ผิดทุกตัวเลือก

18. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ กำหนดให้สัญญาณเรียกขาน ประกอบด้วย [h0113]
ตัวอักษรหรือตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว
ตัวอักษรหรือตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
ตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
ตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัวหรือ 2 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว ที่ไม่ใช่เลข 0 หรือเลข 1 ตามกลุ่มตัวอักษรไม่เกิน 3 ตัว
ผิดทุกตัวเลือก

19. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ [h0132]
HS 1XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS 4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

20. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย คือ [h0151]
HS 1 XX
HS 2 XX
HS 3 XX
HS4 XX
ผิดทุกตัวเลือก

21. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือ [h0170]
HS 4 XX
HS 5 XX
HS 6 XX
HS 7 XX
ผิดทุกตัวเลือก

22. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี คือ [h0189]
HS 6 XX
HS 7 XX
HS 8 XX
HS 9 XX
ผิดทุกตัวเลือก

23. "คำว่า"ค้า"ตามพระราชบํญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2535 หมายความถึ" [h0208]
การมีไว้ครอบครองเพื่อขาย
การมีไว้ครอบครองเพื่อซ่อมแซม
ถูกทั้ง ก.และ ข.
ผิดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

24. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่?"คือ" [h0368]
QRO
QRP
QRQ
QRS
ผิดทุกตัวเลือก

25. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอ่อนมาจนรับสัญญาณแทบจะไม่ได้เลย"คือ" [h0387]
QRK1
QSA1
QRM1
QRN1
ผิดทุกตัวเลือก

26. "รหัสQในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่…""คือ" [h0406]
QTA
QTH
QTR
QRT
ผิดทุกตัวเลือก

27. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0425]
รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย(ไม่ชัดเจนเลย)
เสียงของสัญญาณพร่ามาก มีคลื่นความถี่ต่ำผสมด้วย
ความแรงของสัญญาณอ่อนมากจนรับแทบไม่ได้
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

28. ตัวอักษร D อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0444]
DATA
DATE
DENMARK
DELTA
ผิดทุกตัวเลือก

29. ตัวอักษร X อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0463]
EXTRA
X-RAY
EXPRESS
EXPO
ผิดทุกตัวเลือก

30. ก่อนการเรียกขานเมื่อนักวิทยุสมัครเล่นหาความถี่หรือช่องที่ว่างได้แล้วควรปฏิบัติต่อไปอย่างไร [h0482]
เรียกขานทันที
รออีกสักครู่เมื่อแน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อยู่ แล้วจึงค่อยเรียกขานที่ช่องใดก็ได้
ย้ายไปฟังความถี่ช่องเรียกขานสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อยู่ แล้วจึงค่อยเรียกขาน
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก