ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. กระแสไฟฟ้ากำเนิดจาก [h0068]
   ปฏิกิริยาเคมี
   การนำวัตถุต่างชนิดกันมาขัดสีกัน
   การนำขดลวดนำไปตัดเส้นแรงแม่เหล็ก
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ค่า SWR ต่อไปนี้ค่าใดดีที่สุด [h0085]
   5ต่อ1
   1.5ต่อ1
   3ต่อ1
   4ต่อ1
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. INTERNATIONAL RADIO CONSULTATIVE COMMITTEE(CCIR)หมายถึง [h0102]
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการ โทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการวิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
   คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการไปรณีย์และโทรเลขระหว่างประเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ระวางโทษฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0252]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ผู้ยื่นคำขอเป็นพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น ต้องเป็นผู้ [h0270]
   ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
   ได้รับอนุมัติจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเล่นซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขออกให้ หรือประกาศนียบัตรซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขเทียบเท่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต [h0287]
   50 บาท
   100 บาท
   150 บาท
   200 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. กรมไปรษณีย์โทรเลขอาจกำหนดให้นำความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดหรือบางส่วนมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เพื่อ [h0304]
   การกู้ภัยเพื่อบรรเทาทุก์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ทำให้การสื่อสารสาธารณะขัดข้อง
   เป็นข่ายสื่อสารสำรองยามฉุกเฉิน
   เป็นข่ายส่งรายการบันเทิงและรายการโฆษณา
   ถูกทั้ง 1 และ 2
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดโดยใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสารในครั้งแรกจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0321]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ข้อความต่อไปนี้ขอ้ใดไม่ถูกต้อง [h0226]
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคบถูกลงโทษกรณีใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการติดต่อสื่อสารมาแล้วต่อมาได้กระทำผิดกรณีรับส่งขาวสารนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่นอีก จะถูกพิจารณาลงโทษ [h0327]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าเจ้าจะไปถึงเวลา….ง"คือ" [h0344]
   QRA
   QRB
   QRD
   QRE
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่น ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศห้ามการใช้ตัวเลข [h0114]
   เลข 1
   เลข 0
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี คือ [h0131]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คือ [h0148]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ [h0165]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ [h0182]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. สัญญาณเรียกขาน HS 5 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0199]
   แพร่ ลำปาง เพรชบูรณ์
   แพร่ ชัยภูมิ พะเยา
   แพร่ น่าน ชัยภูมิ
   แพร่ น่าน พะเยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ?"คือ" [h0357]
   QRI
   QRK
   QRM
   QRG
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านมี(ข้อความ)อะไรสำหรับข้าพเจ้าอีกหรือไม?""คือ" [h0374]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงดีมาก"คือ" [h0391]
   QRK5
   QSA5
   QRM5
   QRN5
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. "รหัสQในรูปของคำตอบที่หมายถึง""ขณะนี้เวลา….""คือ" [h0408]
   QTA
   QTH
   QTR
   QRT
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ S ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0425]
   รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย(ไม่ชัดเจนเลย)
   เสียงของสัญญาณพร่ามาก มีคลื่นความถี่ต่ำผสมด้วย
   ความแรงของสัญญาณอ่อนมากจนรับแทบไม่ได้
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ตัวอักษร B อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0442]
   BRAZIL
   BRAVO
   BRITAIN
   BRAVE
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ตัวอักษร T อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0459]
   THANK YOU
   TANGO
   TOGO
   TONE
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำย่อที่หมายถึงคำกล่าวอำลาระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นต่างเพศกัน(คุ้นเคยกันเท่านั้น)คือ [h0476]
   THANK
   88
   BYE
   OVER
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือทางวิทยุโทรศัพท์ คือ [h0493]
   CQ
   MAYDAY
   SOS
   URGENT
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. สัญญาณเรียกขานสำหรับวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง คือ [h0010]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต คือ [h0027]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าได้อีก"คือ" [h0044]
   QRU
   QRV
   QRW
   QRX
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. การพกพาเครื่องวิทยุมือถือ นักวิทยุควรปฏิบัติอย่างไร [h0061]
   ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
   ต้องพกพาอย่างมิดชิด ไม่พกพาในลักษณะโอ้อวด
   ไม่เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุในที่สาธารณะ และส่งสัญญาณด้วยเสียงดัง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก