ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ในระบบRST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 8 หมายความว่าท่านรับสัญญาณ RS ได้ [h0437]
   58
   89
   98
   99
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ตัวอักษร T อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0459]
   THANK YOU
   TANGO
   TOGO
   TONE
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ในการติดต่อของนักวิทยุสมัครเล่นควรปฏิบัติ คือ [h0481]
   ไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรล่วงหน้า
   เรียกขานทันที่เมื่อเปิดเครื่องวิทยุ
   ควรเตรียมหาความถี่หรื่อช่องที่ว่างสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารโดยการฟังสักครู่หนึ่งก่อนและสอบถามว่ามีผู้ใช้ความถี่อยู่หรือไม่
   ผิดถูกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. สัญญาณเรียกขานประกอบด้วย [h0003]
   ตัวเลขอย่างเดียว
   ตัวอักษรอย่างเดียว
   ตัวเลขผสมตัวอักษร
   ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ระวางโทษฐานใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0025]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำและปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ท่านสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี)ได้โดยตรง(หรือโดยการถ่ายทอด)หรือไม่ คือ" [h0047]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. การรบกวนของคลื่นวิทยุให้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก [h0069]
   INTERMODULATINO
   มีสัญญาณแรงๆ ส่งอยู่ในความถี่ใกล้เคียง
   สถานีหลาย ๆ สถานีตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
   DESENSSTIZATION
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. การติดต่อสื่อสารโดยวิธิการผลัดกันส่ง-รับข่าว และใช้ความถี่เดียว เรียกการติดต่อแบบ [h0091]
   SIMPLEX
   FULL DUPLEX
   HALF DUPLEX
   SEMI DUPLEX
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ระวางโทษฐานใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0247]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ผู้มีอำนาจออกฎกระทรวงกำหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและคุณวุฒิสำหรับพนักงานวิทยุคมนาคม คือ [h0269]
   นายกรัฐมนตรี
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0291]
   เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสำรองไว้ใช้ประโยชน์ยามฉุกเฉิน
   สร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุระหว่างประเทศ
   ใช้แทนบริการโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ห่างไกล
   ถูกทั้ง ข้อ 1 และ 2
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ข้อใดเป็นบทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นทีฝ่าฝื่นไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ว่าด้วยการกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 [h0313]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา มีอายุ [h0223]
   180 วันนับแต่วันออก
   1 ปีนับแต่วันออก
   3 ปีนับแต่วันออก
   5 ปีนับแต่วันออก
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำผิดกรณีรับจ้างวานรับ-ส่งข่าวไปยังบุคคลที่สามจะถูกพิจารณาลงโทษ [h0329]
   ตักเตือนด้วยวาจา
   ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 6 เดือน
   ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว เป็นเวลา 1-2 ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTRATION BOARD(IFRB)หมายถึง [h0104]
   คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการจัดสรรความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการควบคุมการผลิตวิทยุระหว่างประเทศ
   คณะกรรมการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี คือ [h0126]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คือ [h0148]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือ [h0170]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา คือ [h0192]
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้ามีธุระ…(หรือข้าพเจ้ากำลังมีธุระกับ…)โปรดอย่ารบกวน คือ" [h0355]
   QRH
   QRL
   QRO
   QRP
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว""คือ" [h0377]
   QRS
   QRT
   QRU
   QRV
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง""ท่านสามารถติดต่อกับ(ชื่อสถานี)ได้โดยตรง(หรือโดยการถ่ายทอด) หรือไม่"คือ" [h0399]
   QSL
   QSM
   QSN
   QSO
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ในระบบ RST เมื่อท่านรับสัญญาณ R ได้ในระดับ 1 หมายความว่า [h0421]
   รับฟังข้อความของท่านไม่ได้เลย
   ความแรงของสัญญาณอ่อนมากจนแทบรับไม่ได้เลย
   เสียงของสัญญาณพร่ามาก มีคลื่นความถี่ต่ำผสมมาด้วย
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ตัวอักษร C อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0443]
   CANADA
   CHANGE
   CHARLIE
   CALLSIGN
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า HS 0 A อ่านออกเสียงตาม ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0465]
   HOTEL-SIERRA-ZERO-AMERICA
   HOTEL-SIERRA-ZERO-ALFA
   HOTEL-SIERRA-ZERO-ALPHABET
   HOTEL-SIERRA-ZERO-AGFA
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. หลักการปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น [h0487]
   พยายามมไม่ให้เสียงรบกวนจากสถานีและเสียงดนตรีแทรกออกไปขณะติดต่อทางวิทยุ
   พยายามหลีกเลี่ยงศัพท์แสลงเฉพาะกลุ่ม
   พยายามใช้ความถี่ให้สั้นที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีอื่นใช้ความถี่นั้นได้
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คือ [h0009]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ข้อใดไม่ใช้ข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น [h0031]
   การใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพในการติดต่อ
   การใช้ย่านความถี่ 144-146 MHz ตามที่กรมไปรณีย์โทรเลขกำหนด
   การรับ-ส่งข่าวอันมีเนื่อหาละเมิลต่อกฎหมายบ้านเมือง
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ในระบบ RST ถ้าท่านรับฟังข้อความได้ดีเยี่ยมและอ่าน S-METER ได้ 6 หมายความว่าท่านจะรับสัญญาณ RS ได้ [h0053]
   65
   56
   96
   69
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. อุปกรณ์ที่ใช้กำเนิดคลื่นวิทยุ เรียกว่า [h0075]
   รีซิสเตอร์
   ไดโอด
   ทรานซิสเตอร์
   แร่บังคับความถี่
   ผิดทุกตัวเลือก