ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบนักวิทยุสมัครเล่น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. แต่เดิมการรายงานสัญญาณระบบ RST ใช้กับการสื่อสารวิทยุประเภทใด [h0414]
   โทรเลข
   โทรศัพท์
   โทรเลขและโทรศัพท์
   โทรพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ RS ได้ 59+10 dB หรือ 59+20 dB คำว่า +10 dB หรือ +20 dB หมายความว่า [h0439]
   เป็นอัตราการขยายกำลังของเครื่องส่ง
   เข็มของ S-Meter อยู่ในตำแหน่งที่ 10 dB หรือ 20 dB ซึ่งชี้สูงกว่าเลข 9
   เป็นอัตราการขยายของสายอากาศที่ใช้รับ
   เป็นผลต่างระหว่างความแรงของสัญญาณอาร์โมนิควิธีการอ่านออกเสียง
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ตัวอักษร Z อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0464]
   ZEBRA
   ZULU
   ZERO
   ZONE
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. หากการใช้เครื่องวิทยุของนักวิทยุสมัครเล่นทำให้เกิดการรบกวนกับกิจการสื่อสารอื่นควรปฏิบัติอย่างไร [h0489]
   พยามใช้วิทยุแต่น้อย เพื่อทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด
   หยุดใช้วิทยุโดยทันทีที่ทราบ
   ใช้วิทยุตามปกติแต่ต้องพยายามแก้ไขทั้นทีที่มีโอกาส
   สลับเวลาการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง คือ [h0014]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าไม่ถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ"คือ" [h0039]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขการบกวนข่ายวิทยุคมนาคม [h0064]
   กรมประชาสัมพันธ์
   กรมตำรวจ
   กรมการบินพานิชย์
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสายอากาศแบบทิศทาง [h0089]
   สายอากาศ YAGI
   สายอากาศ 5/8 แลมด้า
   สายอากาศ 1/4 แลมด้า
   สายอากาศ 1/2 แลมด้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ระวางโทษฐานนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0248]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม [h0273]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสมัครเล่นจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อ [h0298]
   ผ่านการตรวจรับรองจากกรมไปรษณีย์โทรเลขก่อน
   มีสัญญลักษณ์ที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดแสดงไว้ให้เห็นเด่นชัด
   มีลักษณะทางเทคนิคได้มาตรฐานตามข้อบังวิทยุ
   ถูกทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ห้ามมิให้ผู้ใดทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือ ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก [h0211]
   อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ห้ามมิให้ยานพาหนะใด ๆ ใช้วิทยุคมนาคม นอกจาก [h0235]
   บอกเหตุอันตรายหรืออับจน
   ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั่งครั้งคราว
   ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
   ถูกทั้ง ก.และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. "รหัส Q ในรูปคำถามที่หมายถึง"ท่านจะบอกความถี่ที่แท้จริงของข้าพเจ้าได้ไหม"คือ" [h0345]
   QRG
   QRH
   QRI
   QRK
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คือ [h0123]
   HS 0 XX
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   ถูกทั้ง ก. และ ข.
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คือ [h0148]
   HS 1 XX
   HS 2 XX
   HS 3 XX
   HS 4 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี คือ [h0173]
   HS 4 XX
   HS 5 XX
   HS 6 XX
   HS 7 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. สัญญาณเรียกขาน HS 4 XX หมายถึงนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [h0198]
   ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ นครพนม
   ขอนแก่น สุรินทร์ สุพรรณบุรี
   ขอนแก่น สุพรรณีบุรี นครพนม
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศปานกลาง"คือ" [h0364]
   QRI3
   QRK3
   QRM3
   QRN3
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. "รหัส Q ในรูปคำตอบที่หมายถึง""ความแรงของสัญญาณของท่านอยู่ในระดับแรงพอใช้ได้"คือ" [h0389]
   QRK3
   QSA3
   QRM3
   QRN3
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. แต่เดิมการรายงานสัญญาณระบบ RST ใช้กับการสื่อสารวิทยุประเภทใด [h0414]
   โทรเลข
   โทรศัพท์
   โทรเลขและโทรศัพท์
   โทรพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ในระบบRST เมื่อท่านรับสัญญาณ RS ได้ 59+10 dB หรือ 59+20 dB คำว่า +10 dB หรือ +20 dB หมายความว่า [h0439]
   เป็นอัตราการขยายกำลังของเครื่องส่ง
   เข็มของ S-Meter อยู่ในตำแหน่งที่ 10 dB หรือ 20 dB ซึ่งชี้สูงกว่าเลข 9
   เป็นอัตราการขยายของสายอากาศที่ใช้รับ
   เป็นผลต่างระหว่างความแรงของสัญญาณอาร์โมนิควิธีการอ่านออกเสียง
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ตัวอักษร Z อ่านออกเสียงตามหลัก ITU PHONETIC ALPHABET ว่า [h0464]
   ZEBRA
   ZULU
   ZERO
   ZONE
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. หากการใช้เครื่องวิทยุของนักวิทยุสมัครเล่นทำให้เกิดการรบกวนกับกิจการสื่อสารอื่นควรปฏิบัติอย่างไร [h0489]
   พยามใช้วิทยุแต่น้อย เพื่อทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด
   หยุดใช้วิทยุโดยทันทีที่ทราบ
   ใช้วิทยุตามปกติแต่ต้องพยายามแก้ไขทั้นทีที่มีโอกาส
   สลับเวลาการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. สัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง คือ [h0014]
   HS 2 XX
   HS 7 XX
   HS 8 XX
   HS 9 XX
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. "รหัส Q ในรูปของคำตอบที่หมายถึง"ข้าพเจ้าไม่ถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ"คือ" [h0039]
   QRI 1
   QRK 1
   QRM 1
   QRN 1
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขการบกวนข่ายวิทยุคมนาคม [h0064]
   กรมประชาสัมพันธ์
   กรมตำรวจ
   กรมการบินพานิชย์
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสายอากาศแบบทิศทาง [h0089]
   สายอากาศ YAGI
   สายอากาศ 5/8 แลมด้า
   สายอากาศ 1/4 แลมด้า
   สายอากาศ 1/2 แลมด้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ระวางโทษฐานนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ [h0248]
   ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม [h0273]
   100 บาท
   200 บาท
   500 บาท
   1000 บาท
   ผิดทุกตัวเลือก