ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ของวันใน 1 สัปดาห์ [e0013]
Monday
Holiday
Wednesday
Friday
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'ลำคลอง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0020]
Canal
Sea
Ocean
River
ผิดทุกตัวเลือก

3. 'You are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0027]
You're
You are
You'm
Are you
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'absent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0034]
หนี้
ขาด
หยุด
เงียบ
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'ผม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0041]
eye
head
face
hair
ผิดทุกตัวเลือก