ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'kingdom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0569]
   พระเจ้าแผ่นดิน
   ราชอาณาจักร
   ราษฏร
   พระราชินี
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'less' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0591]
   มากกว่า
   เท่ากับ
   ไม่เท่ากับ
   น้อยกว่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'medicine' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0613]
   อาหาร
   ข้าว
   ยา
   เนื้อหมู
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'year' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0635]
   เดือน
   ปี
   วัน
   สัปดาห์
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'sample' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0657]
   ตัวอย่าง
   โจทย์
   วิธีคิด
   การแสดงผลลัพธ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'scatter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0679]
   เรียบร้อย
   สะดวก
   กระจัดกระจาย
   สบาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสระภาษาอังกฤษทั้งหมด [e0002]
   "A , E , I , O , U"
   "A , O , U , S , E"
   "A , E , I , S , U"
   "A , E , I , S , Y"
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. เครื่องหมายอะไร ใส่ระหว่างประโยคคั่นคำ คั่นข้อความไว้เป็นตอน [e0024]
   Full stop (.)
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Exclamation Mark (!)
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'มือ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0046]
   finger
   tooth
   hand
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0068]
   ส้ม
   องุ่น
   กล้วย
   แอปเปิ้ล
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'alive' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0090]
   เหลืออยู่
   คงอยู่
   ไม่มีชีวิต
   มีชีวิตอยู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'beef' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0112]
   เนื้อหมู
   เนื้อควาย
   เนื้อวัว
   เนื้อไก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'block' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0134]
   ป้องกัน
   อัน
   ชิ้น
   คู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'business' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0156]
   อาชีพ
   รายได้
   รายจ่าย
   ธุรกิจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'care' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0178]
   รักษา
   ป้องกัน
   เอาใจใส่
   ปกป้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'clock' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0200]
   นาฬิกา
   แหวน
   กำไล
   สร้อยคอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'darling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0222]
   เพื่อน
   คนสนิท
   คนรัก
   ตัวสำรอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'duck' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0244]
   หมู
   สุนัข
   เป็ด
   เต่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'example' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0266]
   ต้องการ
   ตัวแทน
   ตัวอย่าง
   สมมติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'flow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0288]
   การไหลออก
   การหายตัว
   การกลับเข้าไป
   การย้อนศร
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'frying-pan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0310]
   หม้อ
   กะทะ
   เตา
   มีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'glass-paper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0332]
   กระดาษสา
   กระดาษไข
   กระดาษมัน
   กระดาษทราย
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'grape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0354]
   ผลไม้
   แอบเปิ้ล
   ส้ม
   องุ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'pig' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0376]
   วัว
   ควาย
   หมู
   สุนัข
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'hunter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0398]
   ตำรวจ
   นายพราน
   คนป่า
   ชาวบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'inconvenience' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0420]
   ความสบาย
   ความสะดวก
   ไม่สะดวก
   ไม่เหมาะสม
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'justice' ตรงภับภาษาไทยในข้อใด [e0442]
   ความเสียสละ
   ความต้องการ
   ความยุติธรรม
   ความพยายาม
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'blood' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0464]
   กระดูก
   ผิวหนัง
   เลือด
   ริมฝีปาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'press' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0486]
   โรงแรม
   โรงพยาบาล
   โรงพิมพ์
   โรงรับจำนำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'restaurant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0508]
   ธนาคาร
   โรงอาหาร
   ภัตตาคาร
   สนามบิน
   ผิดทุกตัวเลือก