Thaiall.com Contents MembersSponsorAbout Us

Updated : 2552-01-12 (ปรับการแสดงผล)
องค์กร : มูลนิธิพบข้อมูลจำนวน 46 ระเบียน
เลือกหน้า : 1 | 2
1.,มูลนิธิสาธารณกุศลสถานสว่างราชบุรี : มูลนิสาธารณกุศลสถานสว่างราชบุรี จุดคลองตาคต อ.โพธาราม สถานนีตำรวจ โรงพยาบาล งานกู้ภัย ล้างป่าช้า |12727
2.UDIF มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง : UDIF มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง |12569
3.doasoke วิถีชีวิตความเป็นมาของชาวอโศก : ประวัติสมณะโพธิรักษ์แห่งสันติอโศก,ดูวิถีชีวิตความเป็นมาของชาวอโศก,กสิกรรมไร้สารพิษ,การศึกษาระบบบุญนิยม |12641
4.การศึกษาธรรมะ ของท่านพระอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี : ประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) อ่านธรรมกับหลวงตา กัณฑ์เทศน์ต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จนถึงปัจจุบัน เทศน์อบรมฆราวาส เทศน์อบรมพระ กว่า 2,000 กัณท์ ศูนย์รวมหนังสือต่างๆ ของหลวงตา หนังสือธรรม แนะนำวัดป่าบ้านตาด ข่าว โครงการช่วยชา |12380
5.มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย : มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยส่งเสริมงานด้านข้อมูลข่าวสารและงานด้านวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนพิการ,มูลนิธิ,มูลนิธิคนพิการ,มูลนิธิพัฒนาคนพิการ,คนพิการไทย,คนพิการ,กิจกรรมคนพิการ,พิการ,อาชีพคนพิการ,บริจาค,องค์กร,การกุศล,พัฒนา,สมาคม,โครงการ,กองทุน,สโมสร |12490

6.มูลนิธิสวนแก้ว : มูลนิธิสวนแก้ว ก่อตั้งโดยพระพยอม กัลยาโณ มุ่งพัฒนาคน พัฒนาความคิด เพื่อมิให้บุคคลที่ยากไร้ต้องตกเป็นภาระของสังคม และเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ปรัชญาแห่งธรรมะเป็นแนวทางชี้นำ |12358
7.มูลนิธิสันติสุข : - |558
8.มูลนิธิสืบนาคะสเถียร : 50 อาคารสมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-25612469-70 ชีวประวัติคุณสืบนาคะเสถียร ศูนย์ค้นคว่าข้อมูลธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า |11636
9.มูลนิธิสืบนาคะเสถียร : - |559
10.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ : สัมผัสกับผู้ติดเชื้อพร้อมเรื่องราวย่อ ๆ เรียนรู้เรื่องเอดส์จากประสบการณ์ แหล่งบริการให้ความช่วยเหลือ |10201

11.มูลนิธิใบไม้เขียว : มูลนิธิใบไม้เขียวดำเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว |12472
12.มูลนิแม่ฟ้าหลวง : เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพัฒนาดอยตุง |11056
13.ศูนย์กู้ภัยโยธิน : รวมภาพการทำงานของอาสาสมัครกู้ภัยโยธิน(มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ กู้ชีพนเรนทร มีภาพอุบัติเหตุ ฆาตกรรม มากมาย |11776
14.ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ลำปาง : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ลำปาง) มูลนิธิที่ช่วยเหลือคนตาบอดวัยเด็กและผู้ใหญ่ ให้มีการศึกษาและฝึกอาชีพ โดยให้เปล่าทั้งสิ้น |11409
15.สถานสงคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช : - |560

16.อาสาสมัครบันเทาสาธารณภัย : - |561
17.อาสาหน่วยแพทย์กู้ชีวิต : แนะนำอาสาหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ในเขตกรุงเทพมหานคร |12965
18.เว็บไซด์เพื่อเยาวชนไทย : ซิสเตอร์ซาเลเซียน หรือ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ทำงานกับเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิง |12907
19.Luangpuhong Phrompunyo : ประวัติของหลวงปู่ เมตาบารมี เมตตามหานิยม อิทธิปาฏิหารย์ วัตถุมงคล และกองทุนปลูกป่าหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สุสานทุ่งมน จ.สุรินทร์ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ เพื่อเป็นทุนในการสร้างป่า สร้างน้ำ สร้างถนน คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ |14045
20.Foundation For The Better Life of Children : มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก |14062

21.ศูนย์กู้ภัยโยธิน : การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาสาสมัครกู้ภัยแลเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต้กตึ๊ง มีภาพเตือนใจมากมาย |14655
22.Lek-Prapai Viriyapant Foundation : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ดำเนินงานรวบรวม บันทึก ศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรม สนับสนุนการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนา เผยแพร่เพื่อการศึกษาของสาธารณชน ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น |14880
23.Thailand Assemblies of God : Thailand Assemblies of God คริสเตียน องค์กรไม่แสวงหากำไร ศาสนาคริสต์ คริสเตียนสัมพันธ์ประดทศไทย คสท. |15158
24.pattanarak foundation : มูลนิธิพัฒนรักษ์ดำเนินกิจกรรมโครงการหลัก 2 ประเภทคือ1โครงการด้านประชากรกับสิ่งแวดล้อมอาทิการส่งเสริมกิจกรรมป่าชุมชนเกษตรผสมผสาน 2โครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสบริเวณชายแดน,การสร้างรายได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดน |15150
25.อปพร. เทศบาลนครอุบลราชธานี : อปพร. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครอุบลราชธานี กู้ภัย ช่วยเลือสังคม |15119

26.Thai Appraisal Foundation : มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองและที่ดิน |15043
27.Bangkok City Church : พระเยซู,คริสตจักร,คริสเตียน,คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย,ข่าวประเสริฐ,คริสตจักรในกรุงเทพ,ความรักที่แท้จริง,คริสตจักรของคนรุ่นใหม่,ข่าวดี,ทางออกของชีวิต,เพื่อน,มิตรภาพ, |15645
28.ศูนย์พุทไธสวรรย์ พระนครศรีอยุธยา : องค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย |15520
29.bigbrotherthai : เป็นองค์กรเอกชน มูลนิธิ พี่ใหญ่ไทย บิ๊กบราเธอร์ไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะแนวทางดำเนินชีวิต รับบริจาค เงิน และ สิ่งของ ปัจจัย4 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก , ตกที่นั่งลำบาก |15958
30.มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ : รวบรวม บันทึก ศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรม สนับสนุนการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนา เผยแพร่เพื่อการศึกษาของสาธารณชน |16505

ลงทะเบียนแนะนำเว็บใหม่ | ผลจัดอันดับเว็บไซต์ | บริการสืบค้น | โค้ดสำหรับสมาชิก