ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ยามสงบเตรียมป้องกันอันตราย ย่อมพ้นจากภัยพิบัติ + ความอวดดีจองหองเป็นการเริ่มต้นแห่งบาป •