ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ความดีอยู่ที่การเสียสละ ชัยชนะอยู่ที่ขันติธรรม + ดูตัวเราคอยเฝ้าดูความคิด ดูญาติมิตรให้พินิจความดี •