ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ความอดทนเป็นกุญแจไขไปสู่ความผาสุกทั้งมวล + การดำเนินชีวิตของคน ควรรู้จักเคารพตนเอง •