ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• จงเคารพนบน้อมผู้อื่น แล้วผู้อื่นก็จะเคารพนบน้อมท่าน + คนต้องมีปณิธานแน่วแน่ก่อนจึงมีรากฐาน •