ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• มารยาทดีงามต่อคนเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด + มารยาทอ่อนโยนเป็นมิตรกับคุณธรรมที่แยกไม่ออก •